Autorski tekst Vojvodina Državna uprava

Skriveni izveštaji o radu korisnika javnih sredstava

     Mnogi od nas se sećaju institucije koja se zvala Služba Društvenog Knjigovodstva, kasnije Zavod za obračun i plaćanje, a 2003. godine kao takva ugašena i platni promet je počeo da se obavlja preko poslovnih banaka. Za vreme postojanja takozvanog SDK, celokupni platni promet se obavljao preko ove finansijske institucije. Redovni godišnji finansijski izveštaji, tada i polugodišnji, podnosili su se upravo ovoj instituciji i inspekcija SDK je vršila redovne terenske kontrole korisnika. Svi korisnici, privreda, neprivreda, udruženja, savezi sindikata i ostali subjekti platnog prometa, objedinjeni na jednom mestu, a novčani tokovi pregledni i transparentni. Stiče se utisak da je upravo ova dostupnost podataka nekome smetala…

     Prelaskom Platnog prometa u poslovne banke, mnogo toga se izmenilo. Pravna lica, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva svoje redovne godišnje finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji za privredne registre koja ih objavljuje i dostupni su svima na sajtu Agencije. Međutim, poslovanje direktnih korisnika budžetskih sredstava je na neki način skriveno od očiju javnosti. Naime, svi računi korisnika javnih sredstava su, shodno Zakonu o budžetskom sistemu, transferisani u popularno nazvane “budžetske račune grupe 840” i njihovi izveštaji o radu predstavljaju sastavne delove konsolidovanih izveštaja lokalnih samouprava. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uprava za trezor je, između ostalog, nadležna da za ove korisnike budžetskih sredstava prikuplja podatke o preuzetim novčanim obavezama od subjekata javnog sektora u komercijalnim transakcijama, u smislu zakona kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koje oni dostavljaju kroz informacioni sistem Uprave za trezor i na osnovu tih podataka, Ministarstvu –Odeljenju za budžetsku inspekciju, radi vršenja nadzora, dostavlja izveštaje sa podacima o neizmirenim obavezama korisnika javnih sredstava čiji se računi vode u pripadajućem konsolidovanom računu trezora i obezbeđuju preuzimanje podataka o neizmirenim obavezama javnih preduzeća iz informacionog sistema Uprave za trezor. Drugim rečima, na taj i takav način, javnost je uskraćena za pojedinačne finansijske izveštaje – izveštaje o poslovanju svih ustanova kulture, domova zdravlja, obrazovnih institucija.

     Na teritoriji Grada Novog Sada, trenutno egzistira 12 ustanova kulture, 37 osnovnih škola, 4 gimnazije, 12 stručnih srednjih škola, Predškolska ustanova, Dom zdravlja. Svi su oni direktni korisnici javnih budžetskih sredstava, a javnost nema uvid u njihovo poslovanje.
U materijalima za rasprave na Skupštinskim zasedanjima Grada Novog Sada na temu izveštavanja budžetskih korisnika, za svaki izveštajni period prezentovani su vrlo šturi izveštaji o poslovanju ovih ustanova. Iz njih se malo toga može saznati. Zakonska obaveza javnog objavljivanja finansijskih izveštaja za korisnike javnih – budžetskih sredstava, ne postoji. Nemaju obavezu obelodanjivanja izveštaja ni na svojim sajtovima, pa naravno onda to i ne čine.

     Ovakav vid NEtransparentnosti javnog objavljivanja podataka može predstavljati poligon za mahinacije novcem budžetskih korusnika. Zašto i kome je uvođenje “tajnosti” u obelodanjivanje poslovnih podataka korisnika javnih sredstava bilo potrebno, prepustićemo istoriji.

     Sada smo tu gde jesmo… Recimo DOSTA JE BILO skrivenom i netransparentnom radu i inicirajmo izmene u ovoj oblasti! To je upravo ono za čega se Dosta je bilo zalaže. Transformisanje sadašnjeg tromog i vlasti prilagođenog sistema u transparentan, svima dostupan sistem koji će služiti građanima i učiniti dostupnim informacije o trošenju javnih sredstava.

Dragoslava Lukić
Odbornica DJB u Skupštini Grada Novog Sada