Образовање Саопштењe Скупштина

Влада против предлога да се родитељи насилника и детета жртве морају обавестити o насиљу

А М А Н Д М А Н  V

После члана 85, додаје се наслов и члан 85а, који гласи:

”Обавештавање родитеља

Члан 85a

„Школаска управа је обавезна да родитеље, хранитеље, старатеље и сва друга лице које старају о детету обавештава без одлагања о околностима васпитно-дисциплинске одговорности ученика, а најкасније даном сазнања о том случају.

Сваки позив се упућује обавезно и писменим путем препорученом пошиљком, у виду обавештења, који садржи основне податке о самом догађају, који се односи на васпитно-дисциплинску одговорност ученика.

Први позив упућује наставник разредне наставе или разредни старешина. Ако нема одговора након пет (5) радних дана, родитељу се упућује нови позив/обавештење, који потписује стручна служба установе, са навођењем и дана првог позива на који није одговорено.

Трећи позив након додатног рока од нових пет (5) радних дана може упутити директор установе, са обавештењем родитељу да ће о околностима случаја и нејављању родитеља бити обавештен и орган старатељства.

Ако ни након трећег позива родитељу изостане комуникација са родитељима, старатељима или других лица из става 1. овог члана, директор по службеној дужности обавештава о случају орган старатељства, водећи овај случај као занемаривање детета.

Наступање непредвиђених околности, на које родитељ није могао да утиче ни улагањем своје дужне пажње (болест, незгода и др), могу оправдати његово неодазивање позивима установе,ако су достављени благовремено.

У случају тежег прекршаја дисциплине, или инцидента који се квалификује као трећи степен насиља, у складу са Општим и Посебним протоколом о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, позив родитељу упућује директор установе.”

Образложење

Овај амандман прописује обавештавање и укључивање родитеља у процес сузбијања насиља. Сматрам да је неопходно да родитељи од самог почетка буду укључени у процес сузбијања вршњачког насиља, јер они могу највише да допринесу проналажењу позитивних решења.

(Текст амандмана преузет је из ”Алексиног закона.”)