Autorski tekst Vojvodina

Realizacija budžeta Grada Novog Sada

Odbornici “DJB” su u Skupštini Grada Novog Sada prisutni bezmalo godinu i po dana. Svedoci smo svih Izveštaja o realizaciji budžetskih sredstava od polovine 2016. godine i mirne savesti možemo tvrditi da svi izveštaji neodoljivo liče jedan na drugi.Ovog puta govorimo o izveštajnom periodu koji obuhvata prvih devet meseci 2017. godine.

Prihodi se obavezno ostvaruju u planiranom iznosu, što je za svaku pohvalu i može biti pokazatelj da u Skupštini Grada radi zaista stručan kadar, koji bi zatim sa približnom preciznošću mogao da projektuje i rashode.

Međutim, kada posmatramo rashodnu stranu, troškovi se uredno planiraju u daleko većem iznosu od realizacije. Svaki put! Na kraju perioda, odnosno godine, na ovaj način ostvaruje se fiskalni suficit i sredstva se prenose u narednu godinu. Šta se dešava sa neutrošenim sredstvima? Ona se, naravno, ne vraćaju privredi i građanima, od kojih su prethodno naplaćena. Ova sredstva se prenose u narednu godinu, a izmenama budžetskog zakona izgubila su prvobitni namenski karakter, tako da ih administracija samovoljno troši, bez ikakvog nadzora, za svrhe koje sama opredeli. I tako iz godine u godinu…

Prihodi u Budžetu Grada Novog Sada za period januar – septembar tekuće godine, ostvareni su u gotovo stopostotno planiranom iznosu. Preciznije, 98,1%. Bitno je napomenuti da je učešće prihoda od poreza u ukupnim prihodima 63,23%. Dakle, najveće učešće na prihodnoj strani.

Planirani rashodi u posmatranom periodu su realizovani 52,7%, odnosno 39,6% planiranih godišnjih rashoda. Kod planiranja rashoda je scenario isti za baš svaki izveštajni period. Plan je daleko veći od realizacije. Na bazi plana se namenski opredele budžetska sredstva. Na kraju perioda, od nerealizovanih planiranih sredstava, stvara se suficit, a sredstva gube prvobitni namenski karakter I troše se bez nadzora. Opravdanja za ovakav ishod su svaki put ista, kliše. Prazne, izlizane reči, bezbroj puta ponovljene… Opravdanja bez opravdanja…

Struktura prikazanih rashoda je jasan pokazatelj da je tekuća potrošnja i dalje prioritet. 84,3% rashoda posmatranog perioda čine tekući rashodi. Svega 13,9% čini realizacija planiranih kapitalnih rashoda perioda. Čak iako se kapitalnim rashodima pridoda iznos utrošen za kapitalne subvencije, kapitalna potrošnja je u okviru 20% ukupnih rashoda.

U okviru Izveštaja o budžetu, tvorci Izveštaja se i sami pozivaju na Član 76. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je utvrđena obaveza lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, da redovno prati izvršenje. Ovim članom se takođe nalaže nadležnima da daju obrazloženje u slučaju velikih odstupanja, kao što je to redovni slučaj sa Budžetom grada Novog Sada. Obrazloženja koja nam se prezentuju su uvek izdata sa svrhom da se zadovolji forma, ali ne i suština.

Član 71. Zakona o budžetskom sistemu, definiše odgovornost rukovodioca direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava. Nadležni su odgovorni za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija. Tumačenjem ovog Člana Zakona, dolazimo do zaključka da se Zakon krši. Obzirom na to da nikada niko od nadležnih nije pozvan na odgovornost po navedenom osnovu, može se zaključiti da se ovo radi svesno.

I opet dolazimo do krucijalnog, više puta ponavljanog pitanja – da li postoje interne kontrole u procesu praćenja izvršenja plana, te ko ih sprovodi, koga o tome izveštava i ko njen rad odobrava? Pri tome, ne treba zanemariti činjenicu da je i eksterni revizor u svom izveštaju naveo da internih kontrola nema, odnosno da ne funkcionišu, iako uspostavljanje sistema internih kontrola predstavlja zakonsku obavezu (član 81, Zakona o budžetskom sistemu).

Potrebno je, dakle, urediti sistem, učiniti da on funkcioniše i da se pravila primenjuju, jer je to jedini način za sprečavanje samovoljnog raspolaganja novcem građana, mimo svake kontrole. Ovo je svakako jedna od osnovnih vizija “Dosta je bilo”.

Odbornička grupa “Dosta je bilo”, Novi Sad

Oznake