Institucije i odgovornost

 

Naš interes je da stvorimo društvo slobodnih i odgovornih građana. To se postiže stvaranjem uređenog sistema zasnovanog na demokratiji, zakonima i vladavini prava, kojim upravljaju nezavisne institucije sistema. Uređen sistem stvara pretpostavke za ravnopravan, pravedan i siguran život u kome će svaki građanin i porodica moći samostalno da stvaraju svoju sreću.

Ljudska prava i slobode građana su zagarantovana ustavom. Ona su vrhunski društveni interes. Ona su naše političko opredeljenje. Ona su prizma kroz koju se posmatra svaka akcija države i njene administracije. Prizma kroz koju se posmatraju zakoni.

Pravna sigurnost. Živimo pod sistemom razorenih institucija. To su institucije koje ne vrše svoj posao. Institucije koje je urušila partokratija. Živimo u sistemu samovolje pojedinca. Političari se mešaju u njihov rad; njihov rad niko ne kontroliše; službenici nemaju autonomiju u sprovođenju zakona. Institucije su slabe, jer svako može da ih zloupotrebi ili zaobiđe. Želimo pravnu sigurnost kroz nezavisne institucije sistema. Smisao državnih agencija je stvaranje nezavisnih institucija sistema nezavisnih od politike. Državni službenici ne smeju da budu izloženi volji političara koji, zaobilazeći institucije, od njih traže da krše profesionalnu etiku. Državni službenici moraju da budu zavisni samo od zakona koji im utvrđuju nadležnost.

Nezavisno i transparentno pravosuđe koje samo sebe čisti od loših sudija i tužilaca. To ne može bez jasnih kriterijuma za ocenu njihovog rada. To ne može bez ujednačene i transparentne sudske prakse. Ne možemo tolerisati da za isto pravno pitanje imamo dijametralno suprotne odluke, zavisno od toga kome se sudi. To stvara korupciju u pravosuđu od vrha do dna. Sve smo do sada reformisali više puta, samo te dve suštinske stvari ne: kriterijume i sudsku praksu.

Transparentnost. Želimo transparentnost na svim nivoima vlasti. U svim državnim poslovima. Transparentnost kao političko opredeljenje. Kao vrhunski društveni interes. Svi ugovori koje potpisuje država i državna preduzeća moraju se javno objavljuju. Budžet svakog ministarstva, svake agencije, svakog javnog preduzeća, svakog fonda, bolnice i škole mora da bude dostupan svakom građaninu 24 časa dnevno. Javni konkursi za sve državne agencije, sva državna preduzeća i ustanove. Sa javnim planovima rada. Sa javnim izveštavanjem. Sa javno objavljenim sistematizacijama radnih mesta za sve zaposlene u javnom sektoru i javnim preduzećima.

Pozitivna selekcija. Interes društva i njenih građana je da nas vode najbolji među nama. Na svim nivoima. U svim sferama društva – u privredi, politici, obrazovanju, pravosuđu, kulturi, zdravstvu. Partokratija je pojela društvo. Političke stranke i s njima povezani privrednici parazitiraju na leđima građana. Zbog toga i tako loše živimo. Moramo da prekinemo partijsko zapošljavanje analfabeta i otvorimo prostor za stručne i odgovorne ljude. Ako to želimo, moramo da, svuda gde je to moguće, uvedemo konkurenciju, nenameštene konkurse, i kvalifikacije za javne poslove. Jedino tako ćemo stvoriti pretpostavke za pozitivnu selekciju.

Odgovornost i red u državnoj upravi, u javnim preduzećima, u državnim firmama. Želimo odgovornost od premijera do zaposlenog na opštinskom šalteru. Jasni kriterijumi merenja učinka. Jedino merljiv uspeh je prihvatljiv. Dobre namere nisu merilo. One su neophodne, ali nedovoljne. Ne smemo više da tolerišemo premijere, ministre, gradonačelnike ili opštinske službenike koji nikome ne polažu račune. Ne smemo da tolerišemo direktore javnih preduzeća koji posluju sa gubitkom, a svoje finansije proglašavaju službenom tajnom. Ne želimo direktore agencija koji rade daleko od očiju javnosti. Zalažemo se za sistem institucija – tzv. četvrtu granu vlasti – koji će imati ovlašćenja da nadzire i sankcioniše zloupotrebe izvršne vlasti. Životi sedam miliona ljudi zavise od uspešnosti u upravljanju javnim poslovima. Moramo da prekinemo da tolerišemo neuspeh i neodgovornost u upravljanju državom i javnim institucijama.

Slobodni mediji. Kao kontrolori vlasti. Ne kao sredstva za manipulaciju ljudima. Ne kao tabloidi pod direktnim uticajem političkih partija i interesnih grupa. Ne blato.

Neodgovornost i razorene institucije su u prethodnih 13 godina proizvele stotine hiljada nezaposlenih ljudi. Svi živimo gore, jer sistem omogućava manjini da živi dobro na leđima većine.