ПОТПУНА транспарентност – јавно вршење јавне власти

ПОТПУНУ транспарентност је Саша Радуловић са својим тимом (Мирослава Миленовић, Иван Нинић, Душан Павловић и Александар Стевановић ) увео за месец дана у Министарство привреде и све агенције у надлежности министарства. Преко личних карата предузећа, кренуло је и спровођење овог плана у свим државним предузећима. Вучић га је зауставио

ПОТПУНА транспарентност је најважнији лек против корупције и партијског запошљавања. Потпуна транспарентност је кључ за увођење реда.

Шта се објављује

 1. Детаљно извршење буџета са пуном аналитиком – месечно

Сваког месеца до 10.тог у месецу се објављује тачно колико је новца потрошено из буџета по свим буџетским контима (конта на 6 цифара). За сваки конто се објављује списак правних и физичких лица која су добила новац, колико су новца добили, као и број и датум уговора по коме су добили новац. За правна лица се објављује матични број, за физичка лица само име и презиме и општина пребивалишта. Не објављују се појединанчна имена запослених по уговору о раду и привременим и повременим пословима, већ се ти подаци објављују збирно. Објављују се имена физичких лица по свим другим уговорима: уговори о делу, ауторски уговори итд. Објављују се имена и презимена и износи за све чланове управних и надзорних одбора, чланства у скупштинама.

Објављују се и детаљи прихода на сваком приходном конту (6 цифара). Објављује се број обвезника и листа 100 највећих обвезника за свахи приходни конто посебно.

Сви ови подаци се објављују месечно у једноj Excel (spreadsheet) датотеци (фајлу).

Годишње детаљно извршење буџета се објављује за СВЕ ПРЕТХОДНЕ године уназад.

 1. Број запослених – месечно

Посебно се објављује број запослених на недоређено време, на одређено време, по уговору о привременим и повременим пословима, уговору о делу

Биографије свих руководилаца, извршних менаџера, директора, начелника, чланова управних и надзорних одбора

 1. Попис имовине и процену вредности те имовине по свим ставкама – месечно ажурирање
 2. Попис СВИХ дуговања и потраживања – месечно ажурирање
 3. Попис свих судских предмета у току са активном и пасивном легитимацијом пред свим судовима, домаћим и страним. Објављена тужба и одговор на тужбу.
 4. Сваки управни акт (одлука, решење, итд.)
 5. Све обављене инспекције са налогом и резултатом инспекције
 6. СВАКИ уговор који потписује у року од 48 сати од дана потписа уговора.
 7. СВАКУ своју одлуку у року од 48 сати од дана доношења одлуке.
 8. Систематизацију радних места.

Систематизација садржи списак свих радних места, опис радног места, потребне квалификације и мерила радног учинка. Објављује се и ко је тренутно запослен на том радном месту (без имена и презимена осим за руководиоце): година рођења, пол, квалификације (тачан назив уписане и завршене школе, датум уписа, датум дипломирања, просек, радно искуство са називом послодавца и радног места пре запослења) и датум запослења.

 1. Квартални радни учинци свих запослених по систематизацији, , укључујући и покренуте дисциплинске поступке
 2. Мерљив план рада и пословања
 3. Квартално мерење плана пословања и објављивање извештаја о раду

 

Ко објављује

Примењује се на све државне органе, агенције, управе, заводе, здравствене, просветне, културне и све друге установе, привредна друштва, фондове и сва друга правна лица у директном или индиректном већинском власништву Републике, покрајине, града или општине (у даљем тексту: обвезник). Обвезник је и свако правно лице које директно или индиректно добија преко 40% својих прихода (субвенције, донације, плаћених услуга итд.) од државе или има приходе на основу пренешеног јавног овлашћења.

Где се објављује

Сваки обвезник има интернет страницу на којој се објављују све захтеване податке.

Поштовање закона

Стриктно се поштују све одредбе Закона о доступности информација од јавног значаја и Закона о заштити података о личности. Сви подаци су јавни доступни грађанима на захтев путам емаила, укључујући и оне који нису на овом списку.

Јавни конкурси

Без јавног конкурса и јавно објављене систематизације радних места, не може се вршити пријем нових запослених. Све биографије оних који се кандидују морају јавно бити објављене заједно са тачним називом уписане и завршене школе, датум уписа, датум дипломирања, просек, радно искуство са називом послодавца и радног места, као и сви други услови из конкурса.

Конкурс за избор директора и начелника мора да садржи писмени план рада сваког кандидата, као и претходно утрђени циљеви и очекивани резултати. Организују се јавни интервјуи кандидата на којима је дозвољено присуство свим грађанима и невладиним организацијама и где је свима дата могућност и аудио и видео снимања. Сви имају право да постављају питања кандидатима.

Јавне набавке

Све набавке, укључујући и набавке мале вредности, се објављују на сајту. Јавна набавка мора да садржи уговор који ће бити потписан. Све примедбе на јавну набавку се јавно објављују. Разлози и услови за јавну набавку морају бити образложени. Све понуде се јавно објављују након њихвого отварања на сајту, као и изештаји о реализацији набавки.