• Statutarna komisija

  Vojin Biljić

  Vračar - Beograd

  Rođen 1977. godine u Užicu gde je i završio gimnaziju. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Visoke specijalističke studije iz prava Evropske unije Universite Nancy2 završio je 2003. godine. Iste godine upisao i postdiplomske studije iz prava Evropske unije na Pravnom fakultetu u Beogradu. Čin rezervnog potporučnika Vojske Srbije stekao nakon završene 117. Klase slušalaca za rezervne oficire 2005.godine. Iste godine je položio pravosudni ispit i upisao se u Advokatsku komoru Beograda, kao advokat. Od 2007. do 2010. godine predsednik Nadzorog odbora AK DMB Rakovica. Od 2005. kontinuirano drži predavanja na stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu u oblastima bankarskog prava, prava konkurencije, ljudskih prava i prava EU.

  Govori engleski, služi se nemačkim, ruskim i francuskim jezikom.

  Članstvo u državnim organima i nevladinim organizacijama:

  Skupština GO Vračar- odbornik i šef odborničke grupe
  Komisija za propise GO Vračar- član
  Republička izborna komisija- zamenik člana
  Asocijacija za evropske integracije – potpredsednik
  Liga za zaštitu potrošača – predsednik
  Komisija za evropske integracije, ljudska prava i praćenje prakse međunarodnih sudova AK Srbije-predsednik
  Advokatska komora Beograda-član
  Uredništvo stručnog časopisa Putokaz-član
  Ima značajno iskustvo iz više oblasti prava, kako iz ustavnog prava i upravnog prava i ljudskih prava, tako i građanskog, krivičnog, privrednog, radnog i bankarskog prava, prava potrošača, prava konkurencije, autorskog prava i prava intelektualne svojine.

  Do sada je uspešno zastupao stranke u sporovima iz svih ovih pravnih oblasti. Ponosan na činjenicu da je i pre primene Aneksa G uspeo da vrati oduzetu imovinu iz jedne od bivših jugoslovenskih republika, da je među prvima a često i prvi učestvovao u stvaranju i promeni sudske prakse, (npr., kod jednostranog menjanja kamatnih marži kod ugovora o kreditu, kod primene Evropske konvencije na radne odnose državnih službenika i sl.), direktne primene prakse Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde u više različitih oblasti, prvim postupcima prava konkurencije i prava potrošača u Srbiji, prvih presuda pred Evropskim sudom za ljudska prava i sl. Autor je studija koje su identifikovale sistemske propuste u pravosuđu i ponudile konkretno rešavanje problema, pre svih problema dugog trajanja sudskih postupaka i pravne izvesnosti.

  Takav pristup je inspirisao i Anu Tomilson, profesora prava sa Pravnog fakulteta u Novom Meksiku, SAD, koja je na internet stranici tog fakulteta navela da je impresionirana ovakvim, inovativnim načinom rada u praksi.

  Profesionalne usluge, kako one koje su se odnosile na edukaciju i savetovanje, tako i one koje su podrazumevale zastupanje, pružao je i u inostranstvu. Osim činjenice da je od strane Kraljevine Holandije prihvaćen za zastupanje holandskih državljana pred Evropskim sudom za ljudska prava, njegovi pravni argumenti i način rešavanja problema prihvatani su i od strane institucija u Švajcarskoj, SAD, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i drugim državama.

  Kao četvrta generacija u porodici, koja doprinos društvu daje primenom pravnih normi, vaspitan je u duhu prava.

  Oženjen je Majom, ponosni otac Marte i Vere.

  Biografija
  Ivana Glušac

  Rođena je 1978. u Vrbasu. Radi kao advokat u Advokatskoj kancelarija Ivana Glušac u Novom Sadu.

  Opis poslova: parnični postupak, izvršni postupak, vanparnični postupak, zastupanje pred privrednim sudovima i upravnim organima, sastavljanje tužbi, žalbi i svih vrsta podnesaka, sastavljanje kupoprodajnih i drugih vrsta ugovora, davanje pravnih saveta i mišljenja.

  Od 2008. do 2011. radila je kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Milan Stupar u Novom Sadu.

  Završila je Gimnaziju „Žarko Zrenjanin“ u Vrbasu (1997), na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2004. godine. Pravosudni ispit je položila 2010. godine.

  Govori engleski jezik.

  Biografija
  Uglješa Đuričković

  Rođen je 1985. godine u Zaječaru, gde je završio i gimnaziju. Diplomirani je pravnik i radi u advokatskoj kancelariji. Trenirao je rukomet od svoje 10. godine, sve do 2018. godine.

  Od maja 2014. godine je član udruženja “Dosta je bilo”. Predsednik je Gradskog odbora DJB u Zaječaru.

  Njegov politički ideal je red, poštenje i moral. Smatra svojom dužnošću da ličnim primerom društvenog aktivizma i beskompromisne borbe, sredinu i društvo u kojem živimo učini boljim mestom za život svih građana.

  Biografija
  Stevanka Batak

  Rođena je 1950. godine u Žablju. Nakon završene osnovne škole i gimnazije u Novom Sadu, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1972. godine.

  Kao diplomirani pravnik obavljala je poslove u struci, najduže 25 godina u NIS- Rafinerija nafte Novi Sad, kao šef pravne službe, stručni saradnik, savetnik

  Za sudiju Opštinskog suda u Novom Sadu izabrana je 2002. godine, a 2009. godine izabrana za sudiju Višeg suda. U penziju je otišla kao sudija Višeg suda u Novom Sadu.

  Od neformalnog obrazovanja poseduje položen pravosudni ispit, licencu medijatora za posredovanje u rešavanju sporova, sertifikat Pravosudne akademije za suđenje u porodičnim sporovima, uverenje o položenom stručnom ispitu u prometu nepokretnosti….

  Od dolaska na vlast Slobodana Miloševića počinje njeno ineresovanje za politiku, uključuje se u sve građanske inicijative i opoziciona delovanja kao nestranačka ličnost.

  Nije bila član ni jedne stranke. Prvi institucionalni okvir njenog političkog delovanja je “Dosta je bilo “ od avgusta 2015. kada potpisuje peticiju “Poslednji voz” i pristupnicu Udruženju. Postaje član Dosta je bilo, vodi Pravni tim Dosta je bilo u Novom Sadu i jednom nedeljno pruža pravnu pomoć građanima do izbora 2016. godine.

  Aktivan je član odbora u Novom Sadu.

  Biografija