Странка ДЈБ

Оснивачки акти странке “Доста је било”

На основу чл. 10 и 11. Закона о политичким странкама (“Службени гласник РС”, број 36/09 и 61/15 – ) Оснивачка скупштина странке “Доста је било”, на седници одржаној у Београду, дана 11.02.2017. године,  донела је

ОСНИВАЧКИ АКТ СТРАНКЕ “ДОСТА ЈЕ БИЛО”

I

Назив политичке странке је “Доста је било”.

Седиште странке “Доста је било” је у Београду, ул. Теразије бр. 29.

II

Основни програмски циљеви за које се залаже “Доста је било” су:

– успостављање и одржавање владавине права и правне државе;
– потпуна транспарентност јавног сектора, јавно вршење јавних овлашћења;
– успостављање одговорности носилаца јавних функција;
– дефинисање јавног и друштвеног интереса;
– једнака права, услови и могућности за све грађане;
– уживање и поштовање људских права и слобода, без обзира на род, веру, расу и националност, сексуалну оријентацију, политичко уверење, социјално стање и остала својства;
– безбедна земља са јасном улогом у свету;
– култура иновација и постигнућа;
– универзална социјална заштита за све грађане која подразумева здравствену, социјалну и пензиону заштиту за све грађане;
– искорењивање сиромаштва и постизање потпуне функционалне писмености;
– слободно тржиште засновано на конкуренцији, знању, ефикасности и иновативности, ослобођено злоупотребе монопола, које грађанима и привреди пружа квалитетне производе и услуге;
– фокус економске политике на стварање услова за успех породичних предузећа – малих и средњих правних лица, предузетника и индивидуалних пољопривредних газдинстава;
– смањење пореског оптерећења, посебно пореза и доприноса на рад;
– укидање државних субвенција – подршка привреди кроз смањење администрације, пореза, тошкова пословања, трошкова кредитирања, заштиту од дампинга и субвенционисаног увоза;
– поштовање имовинских права;
– слобода и независност медија;
– независно, непристрасно, квалитетно и ефикасно правосуђе;
– унапређење и јачање независних демократских институција система;
– укидање партократије;
– укидање партијског запошљавања и јасна подела на политичке и професионалне функције у јавном сектору;
– рационализација и професионализација јавне управе;
– борба против корупције и организованог криминала методама правне државе;
– квалитетно образовање доступно свим грађанима без обзира на економску снагу родитеља и домаћинства;
– заштита културног наслеђа, култура финансирана из буџета доступна свим грађанима;
– организован рекреациони спорт доступан свој деци и омладини кроз систем образовања;
– децентрализација, равномеран регионални развој и аутономија;
– заштита и очување животне средине.

III

Лице овлашћено за подношење пријаве за упис “Доста је било” у Регистар политичких странака је Иван Нинић, ЈМБГ _____________ са пребивалиштем у _____________.

IV

Оснивачки акт донет је 11.02.2017. године.

Саставни део оснивачког акта чине изјаве оснивача о оснивању странке “Доста је било”.

У Београду,
дана 11.02.2017. године

Председавајући Оснивачке скупштине
Саша Радуловић