Stranka DJB

Osnivački akti stranke „Dosta je bilo“

Na osnovu čl. 10 i 11. Zakona o političkim strankama (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 61/15 – ) Osnivačka skupština stranke “Dosta je bilo”, na sednici održanoj u Beogradu, dana 11.02.2017. godine,  donela je

OSNIVAČKI AKT STRANKE “DOSTA JE BILO”

I

Naziv političke stranke je “Dosta je bilo”.

Sedište stranke “Dosta je bilo” je u Beogradu, ul. Terazije br. 29.

II

Osnovni programski ciljevi za koje se zalaže “Dosta je bilo” su:

– uspostavljanje i održavanje vladavine prava i pravne države;
– potpuna transparentnost javnog sektora, javno vršenje javnih ovlašćenja;
– uspostavljanje odgovornosti nosilaca javnih funkcija;
– definisanje javnog i društvenog interesa;
– jednaka prava, uslovi i mogućnosti za sve građane;
– uživanje i poštovanje ljudskih prava i sloboda, bez obzira na rod, veru, rasu i nacionalnost, seksualnu orijentaciju, političko uverenje, socijalno stanje i ostala svojstva;
– bezbedna zemlja sa jasnom ulogom u svetu;
– kultura inovacija i postignuća;
– univerzalna socijalna zaštita za sve građane koja podrazumeva zdravstvenu, socijalnu i penzionu zaštitu za sve građane;
– iskorenjivanje siromaštva i postizanje potpune funkcionalne pismenosti;
– slobodno tržište zasnovano na konkurenciji, znanju, efikasnosti i inovativnosti, oslobođeno zloupotrebe monopola, koje građanima i privredi pruža kvalitetne proizvode i usluge;
– fokus ekonomske politike na stvaranje uslova za uspeh porodičnih preduzeća – malih i srednjih pravnih lica, preduzetnika i individualnih poljoprivrednih gazdinstava;
– smanjenje poreskog opterećenja, posebno poreza i doprinosa na rad;
– ukidanje državnih subvencija – podrška privredi kroz smanjenje administracije, poreza, toškova poslovanja, troškova kreditiranja, zaštitu od dampinga i subvencionisanog uvoza;
– poštovanje imovinskih prava;
– sloboda i nezavisnost medija;
– nezavisno, nepristrasno, kvalitetno i efikasno pravosuđe;
– unapređenje i jačanje nezavisnih demokratskih institucija sistema;
– ukidanje partokratije;
– ukidanje partijskog zapošljavanja i jasna podela na političke i profesionalne funkcije u javnom sektoru;
– racionalizacija i profesionalizacija javne uprave;
– borba protiv korupcije i organizovanog kriminala metodama pravne države;
– kvalitetno obrazovanje dostupno svim građanima bez obzira na ekonomsku snagu roditelja i domaćinstva;
– zaštita kulturnog nasleđa, kultura finansirana iz budžeta dostupna svim građanima;
– organizovan rekreacioni sport dostupan svoj deci i omladini kroz sistem obrazovanja;
– decentralizacija, ravnomeran regionalni razvoj i autonomija;
– zaštita i očuvanje životne sredine.

III

Lice ovlašćeno za podnošenje prijave za upis “Dosta je bilo” u Registar političkih stranaka je Ivan Ninić, JMBG _____________ sa prebivalištem u _____________.

IV

Osnivački akt donet je 11.02.2017. godine.

Sastavni deo osnivačkog akta čine izjave osnivača o osnivanju stranke “Dosta je bilo”.

U Beogradu,
dana 11.02.2017. godine

Predsedavajući Osnivačke skupštine
Saša Radulović