Странка ДЈБ

Предлог правилника о унутарстраначким изборима за председника странке Доста је било

Усвојеног на седници Главног одбора 19.марта 2018.године

Опште одредбе

Члан 1.

Овим правилником се уређује избор за председника странке Доста је било.

Изборе расписује Генерални секретар странке одлуком у складу са Статутом и овим правилником. Ова одлука прописује све рокове и она се преко Member система доставља свим члановима Странке.

Председник је изабран ако на скупштини странке добије већину гласова од укупног броја чланова Скупштине.

Чланови скупштине су делегати који су заведени у електронском систему Member у тренутку расписивања избора.

Делегати гласају искључиво по сопственој савести. Њихов глас је њихова слободна воља. Општински одбори, сами кандидати, функционери странке немају право да врше било какав притисак или лобирање за глас делегата.

Члановима странке није дозвољено изјашњавање или коментарисање кандидата, било у медијима, било  преко друштвених мрежа.

Кандидати

Члан 2.

Ако се избор обавља зато што је претходни председник поднео оставку, изборна скупштина се мора одржати најкасније 60 дана након подношења оставке председника.

Кандидати могу бити само чланови странке који су чланови најмање годину дана пре расписивања избора.

Рок за пријаву је не краћи од 10 и не дужи од 15 дана од дана расписивања избора. Пријаве се подносе на емиал office@dostajebilo.rs и не објављују се јавно док не истекне рок за пријаву. Пријаве кандидата су истовремено јавно доступне на електронском Member систему у року од 10 минута након истека рока.

Истовремена објава кандидатура на Member систему уједно означава и званичан почетак кампање. Наступи кандидата пре званичног почетка камање су разлог за дисквалификацију.

Кандидати за председника обавезно кандидују свој изборни тим и план рада. Изборни тим чине заменик председника, три потпредседника, генерални секретар и најмање пет чланова Програмског савета, при чему се поштује родна, територијална, стручна, старосна и мањинска заступљеност у највећој могућој мери. Кандидат обавезно доставља детаљне биографије целог свог изборног тима.

Сваки кандидат може да се повуче у било ком тренутку у кампањи слањем обавештења на office@dostajebilo.rs. Генерални секретар обавештава све чланове о повученој кандидатури преко Member система.

План рада кандидата садржи детаљан опис политиких ставова по свим најважнијим друштвеним и политичким питањима, како унутрашњим тако и спољним. Планом рада кандидат поставља краткорочне и дуговочне политике циљеве странке. Планом рада кандидат се опредељује по питању програма странке, које делове жели да промени и у ком правцу, као и по питању свих претходно заузетих политичких ставова странке, које подржава, а које жели да промени и у ком правцу.

Правила јавне дебате

Члан 3.

У јавној дебати наступају сами кандидати. Јавна дебата траје максимално 180 минута, уз паузу од 10 минута након сваких 90 минута.

Дебату води лице које одреди Генерални секретар странке.

Јавној дебати могу да присуствују чланови странке и чланови удружења.

Редослед седења кандидата на бини који је уједно и редослед одговарања на прво питање се одређује жребом. Редослед по коме кандидати одговарају на питања се даље ротира код сваког питања: први кандидат који је одговарао на неко питање, одговара последњи на следеће питање, други кандидат одговара први, трећи одговара други итд.

Право да поставе питање имају сви чланови странке. Питање траје до 1 минут, сви кандидати дају одговор до 2 минута. Члан који је поставио питање има право на коментар на одговоре у трајању од 1 минута.

Јавна дебата почиње питањима самих кандидата за друге кандидате. Кандидати постављају питања у круг, од првог до последњег. Сваки кандидат поставља питање на која одговарају сви други кандидати укључујући и самог кандидата који је поставио питање и који одговара последњи на своје питање. Уколико је број кандидата 2, праве се три круга питања кандидата. Уколико је број кандидата 3, 4, или 5, праве се два друга питања. Уколико је број кандидата већи од пет, прави се један круг питања кандидата за друге кандидате.

Питања увредљивог и омаловажавајућег садржаја, лична и породична питања, оптужбе и инсуинуације у питањима, нису дозвољене.

Јавна дебата се окончава истеком максималног времена предвиђеног за дебату или и пре тог времена уколико нема више питања.

Први круг представљања

Члан 4.

Избор се спроводи у два круга. У првом кругу кандидати представљају свој тим и програм у четири регионална центра: Крагујевцу, Нишу, Новом Саду и Београду. Минималан временски размак између представљања је три дана, а максималан 10 дана.

Право присуства представљању и јавној дебати имају чланови странке и регистровани чланови удружења.

Представљање кандидатуре траје до 40 минута по кандидату, од чега потпредседници представљају до 5 минута и сам кандидат додатних до 20 минута.

Након представљања кандидатуре, следи јавна дебата по правилима из члана 3. овог правилника.

Након јавне дебате, по истеку времена или ако не остане више питања, сваки кандидат има право да се обрати у трајању до 5 минута.

Представљања и јавне дебате се снимају и доступне су делегатима преко Member система.

Први круг гласања

Члан 5.

Први круг гласања се спроводи само уколико има 3 или више кандидата. Право гласања имају само скупштински делегати регистровани у Member систему.

Гласање у првом кругу одвија се електронски преко Member система 7 дана пре одржавања изборне скупштине. Гласање је јавно. Сваки члан Member апликације има право да види ко је гласао и како је ко гласао.

Електронски гласачки формулар у Member систему садржи имена свих кандидата заједно са именима њихових тимова, као и опицију: ниједан од понуђених кандидата. Гласа се одабиром једне од понуђених опиција. Електронски формулари који немају одабрану ниједну од понуђених опција сматрају се неважећим и рачуна се као да делегат није гласао.

Избори су важећи једино ако је гласало више од половине делагата. Уколико не гласа више од половине делегата, овај изборни процес се прекида и расписују се нови избори у року од 6 месеци.

Два кандидата која су добила највише гласова иду у други круг.

У случају да за прво место три или више кандидата имају исти број гласова или за друго место два или више кандидата имају исти број гласова, гласање се понавља за те кандидате у року од 24 часа.

Други круг представљања

Члан 6.

Други круг се обавља на изборној скупштини.

Право присуства представљању и јавној дебати имају само чланови странке.

Представљање кандидатуре траје до 40 минута по кандидату, од чега потпредседници представљају до 5 минута и кандидат додатних до 20 минута.

Након представљања кандидатуре, следи јавна дебата по правилима из члана 3. овог правилника.

Након јавне дебате, по истеку времена или ако не остане више питања, сваки кандидат има право да се обрати у трајању до 10 минута.

Представљања и јавне дебате се снимају и биће доступне свим члановима странке преко Member система.

Други круг гласања

Члан 7.

Гласање наступа непосредно након завршетка представљања без прављења паузе. Сви чланови који нису делегати напуштају салу у којој остају само скупштински делегати.

Гласачки листић садржи имена два кандидата заједно са именима њихових тимова, као и опицију: ниједан од понуђених кандидата. Гласа се заокруживањем једне од три понуђене опиције. Листићи који немају обележену ни једну од ове три опције сматрају се неважећим  и рачуна се као да нису гласали.

Гласање се обавља на нумерички обележеним листићима који се дају делегатима уочи самог гласања. Гласачки листић је важећи ако се на њему јасно види како је делегат гласао.

Гласове броји комисија састављена од пет насумично изабраних скупштинских делегата. На крају гласања комисија прави и потписује записник, који се даје на увид чланству. Комисија саопштава резултате на скупштини одмах по пребојаним гласовима. Бројању гласова присуствује генерални секретар и по једно овлашћено лице сваког кандидата.

Сваки члан има право на увид у изборни материјал непосредно по обављеном гласању уз присуство комисије, генералног секретара и овлашћених лица сваког кандидата.

Уколико ниједан кандидат не добије потребан број гласова, расписују се нови избори у року од 6 месеци.

Нови председник, председништво и генерални секретар ступају на дужност 5 дана по обављеном гласању.

Решавање приговора

Члан 8.

За решавање приговора на регуларност изборног процеса и заштиту права свих учесника у изборном процесу надлежна је Статутарна комисија.