Ауторски текст Војводина Економија Финансије

СКРИВАЊЕ ЕВИДЕНТНИХ ГУБИТАКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

Завршним рачуном Буџета града Новог Сада за период 2017. године исказан је суфицит од 4.972 милиона динара. Планирани приходи изражени у процентима су реализовани 99%, док је планирано извршење расходне стране реализовано свега 72,99%. Исказивање суфицита је из године у годину све веће, а преносом ових наменски опредељених средстава у наредну годину, они губе првобитно опредељену намену.

Екстерни ревизор завршног рачуна Новог Сада за 2017. годину „ХЛБ ДСТ-РЕВИЗИЈА доо Београд” изражава „мишљење са резервом“. Као основу за овако исказано мишљење наводи: основе судских спорова у којима је Град Нови Сад тужилац, укупне вредности 1.308 хиљада; судских спорова у којима је Град Нови Сад тужен, укупне вредности 15.608 милиона динара; некоректно прокњижена вредност учешћа у капиталу ранијих година, односно да је као учешће у капиталу прокњижен скоро комплетан износ имовине јавних предузећа, тј. неусклађеност са стварно уписаним капиталом ЈП у АПР-у; наведени су пропусти исказаних износа на позицијама ‘Датих аванса’ и ‘Аванса за нефинансијску имовину’ који имају материјални значај на билансне позиције ‘Биланса стања’.

Међутим, ни финансијски извештаји који су презентовани, нити ревизорски извештај, ни издалека објективно и истинито не приказују право стање података Буџета Града Новог Сада, и то у материјално значајном контексту.

Наиме, на позицији активе – ‘Потраживања по основу продаје и друга потраживања’ исказан је износ од 16.187 милиона динара, са исправком вредности од 828 милиона динара, која указује на податак у којој мери је извршена корекција потраживања по основу ненаплативости или отежене наплативости или прекомерног рока доцње у наплати. Нити у напоменама, ни у ревизорском извештају није наведена тј. обелодањена старосна структура исказаних потраживања, на основу које је могуће утврдити извесност наплате предметних потраживања. Имајући у виду ниво износа потраживања из претходне године (14.678 милиона динара) и разматрања наведене проблематике у претходним годинама, може се лако извести закључак да нам финансијски извештај Буџета, а ни сам ревизор, не обезбеђују реалне информације о нивоу проблематичних, ненаплативих, сумњивих и спорних, потраживања и потраживања са тако значајном доцњом, која указују да је њихова наплата готово немогућа. Када би се утврдила и обелоданила старосна структура потраживања, исправка вредности би била много већа и тек тада бисмо добили праву информацију о томе колико су наведена потраживања реална. То би било јасан показатељ у којој мери нечињење известиоца и ревизора искривљује реалну слику финансијског положаја Буџета Града и у којој мери су подаци само на овој позицији неистинити и необјективни. Имајући у виду хронологију предметне билансне позиције годинама уназад, прикривање реалног износа активе, односно фиктиван квалитет краткорочних потраживања, известиоци финансијског положаја Буџета Града у спрези са нереалним извештавањем од стране ревизора, нарушавају фундаменталне захтеве за објективним и транспарентним финансијским извештајима, што залази у домен кривичне одговорности сагласно законским прописима који регулишу тематику финансијског извештавања. Да је ревизор којим случајем на адекватан начин спровео своје методолошке обавезе које му налажу међународни стандарди, те утврдио реалну вредност проблематичних, ненаплативих, сумњивих и спорних потраживања и потраживања са тако значајном доцњом, као и обрачунао адекватну исправку вредности приказаних потраживања, био би принуђен да на овако приказане финансијске извештаје изрази негативно ревизорско мишљење.

На овакав начин пореским обвезницима су ускраћене две круцијалне информације:

Прва квалитативна – порески обвезници практично финансирају проблематична, ненаплатива, сумњива и спорна потраживања.
Друга квантитативна – који је ниво вредности практично баченог новца.

Овај проблем је последица нереалног финансијског извештавања и прикривања евидентних губитака Буџета. Одговорна лица за то су известилац о финансијском положају и резултатима пословања Буџета града Новог Сада и одабрани ревизор.

Градски одбор “Доста је било”, Нови Сад

Ознаке

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар