Ауторски текст Војводина Култура

Извештај о раду “Европске престонице културе 2021” слободним стилом

Одборничка група ДЈБ подржава развој нашег града и поносни смо на титулу ЕПК 2021, али са опрезношћу пратимо трошење средстава из Буџета нашег града, што сматрамо својом обавезом према грађанима који су нам поверили мандате.

Достављен је први Извештај Фондације “Европска престоница културе 2021” за 2017. годину. Поређењем прошлогодишњег Извештаја о пословању “Нови Сад 2021” у периоду 2011-2016, за период док још није била установљена Фондација, уочљива је неспорна сличност у начину пословања. Признајемо да нисмо изненађени, јер су актери приче остали исти.

Наиме, у поменутом извештају за четири године, укупно планирана средства за припремне радње кандидовања Новог Сада за престижну титулу Европске престонице културе су износила 974,7 хиљада евра. Укупно утрошена средства на крају периода и добијања титуле “ЕПК 2021”, износила су 413 хиљада евра. Преостали износ неутрошених средстава износи 561,6 хиљада евра. По истом моделу наставља да ради и Фондација “ЕПК 2021”.

Планом се предвиђа да се из Буџета Града Новог Сада, Покрајине и Републике издвајају средства у периоду 2017 – 2021, разграниченим опредељеним износима за сваку годину. За 2017. укупни износ планираних средстава из Буџета (на свим нивоима) износи 2.286 хиљада евра. Од тога је 2017. године утошено 1.034 хиљаде евра, док је већи део планираног износа од 1.252 хиљаде евра, како је то приказано у Финансијским извештајима Фондације 2021, пренет на позицију тзв. “Пасивних временских разграничења”. Наиме, планирана средства из Буџета (на свим нивоима) опредељена за ЕПК 2021, а за период 2017. године, пренета су у наредни период са једноставним образложењем “преостали износ ће се утрошити до 30.јуна 2018.(?!)”.

С 0бзиром да је овај рок прошао, поставља се питање да ли је испоштован принцип сучељавања прихода и расхода у моменту укидања пасивних временских разграничења у корист прихода, чија вредност мора да одговара направљеним трошковима сагласно намени опредељених средстава?! Овај чин наводи на сумњу да је изманипулисана првобитна намена опредељених средстава и да се новац троши произвољно, што није у складу са Законом о буџетском систему у делу располагања новчаним средствима.

У структури планираних финансијских средстава предвиђених за покривање оперативних трошкова пројекта “Нови Сад 2021 – ЕПК за 2021”, Буџет Новог Сада учествује са највише средстава. За 2017. годину, у ове намене од грађана Новог Сада су издвојена средства у износу од 1.127 хиљада евра. То су заиста огромна средства (примера ради, у висини трошкова неопходних за изградњу бар два вртића), па је самим тим и опрез нас, опозиционих одборника, при надзору над трошењем ових средстава појачан. Мишљена смо да се средства троше недомаћински и бахато. У прилог томе, само неколико примера:

  • Сама Фондација званично броји 8 запослених. На име трошкова зарада и накнада зарада, али и по Уговорима разних врста (за непознат број извршилаца), утрошена су средства у износу од 310 хиљада евра, односно 30% укупно остварених трошкова.
  •  Поред простора у Културном центру града који користи, Фондација “2021” је изнајмила пословни простор у “Аполо” центру, за који плаћа тржишни закуп, а планира се идзвајање значајних средства за адаптацију овог простора. Ако је већ постојала потреба за изнајмљивањем додатног простора, питамо се да ли је могао је да се прилагоди неки већ постојећи, у власништву Града.
  • За Трошкове непроизводних услуга (ангажовање екстерног ревизора, књиговодствене услуге, едукација запослених) Фондација је издвојила нешто више од 25 хиљада евра на годишњем нивоу. Фондација нема законску обавезу ангажовања екстерног ревизора за годишњи финансијски извештај, а за потребе аплицирања за пројекте Фондова ЕУ, самим пројектима је у највећем броју случајева предвиђена ставка ревизора коју сноси донатор. Ова чињеница поткрепљује сумњу да је 25 хиљада евра преувеличан износ за наведене намене.

Неколицина наведених примера даје јасну слику о недостатку добре воље у Фондацији “2021” да се средствима буџета располаже домаћински. Новац се очигледно троши по принципу страначког крунизма, односно “БУРАЗЕРСКЕ ЕКОНОМИЈЕ”.

Одборничка група ДЈБ Нови Сад