POTPUNA transparentnost – javno vršenje javne vlasti

POTPUNU transparentnost je Saša Radulović sa svojim timom (Miroslava Milenović, Ivan Ninić, Dušan Pavlović i Aleksandar Stevanović ) uveo za mesec dana u Ministarstvo privrede i sve agencije u nadležnosti ministarstva. Preko ličnih karata preduzeća, krenulo je i sprovođenje ovog plana u svim državnim preduzećima. Vučić ga je zaustavio

POTPUNA transparentnost je najvažniji lek protiv korupcije i partijskog zapošljavanja. Potpuna transparentnost je ključ za uvođenje reda.

Šta se objavljuje

 1. Detaljno izvršenje budžeta sa punom analitikom – mesečno

Svakog meseca do 10.tog u mesecu se objavljuje tačno koliko je novca potrošeno iz budžeta po svim budžetskim kontima (konta na 6 cifara). Za svaki konto se objavljuje spisak pravnih i fizičkih lica koja su dobila novac, koliko su novca dobili, kao i broj i datum ugovora po kome su dobili novac. Za pravna lica se objavljuje matični broj, za fizička lica samo ime i prezime i opština prebivališta. Ne objavljuju se pojedinančna imena zaposlenih po ugovoru o radu i privremenim i povremenim poslovima, već se ti podaci objavljuju zbirno. Objavljuju se imena fizičkih lica po svim drugim ugovorima: ugovori o delu, autorski ugovori itd. Objavljuju se imena i prezimena i iznosi za sve članove upravnih i nadzornih odbora, članstva u skupštinama.

Objavljuju se i detalji prihoda na svakom prihodnom kontu (6 cifara). Objavljuje se broj obveznika i lista 100 najvećih obveznika za svahi prihodni konto posebno.

Svi ovi podaci se objavljuju mesečno u jednoj Excel (spreadsheet) datoteci (fajlu).

Godišnje detaljno izvršenje budžeta se objavljuje za SVE PRETHODNE godine unazad.

 1. Broj zaposlenih – mesečno

Posebno se objavljuje broj zaposlenih na nedoređeno vreme, na određeno vreme, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, ugovoru o delu

Biografije svih rukovodilaca, izvršnih menadžera, direktora, načelnika, članova upravnih i nadzornih odbora

 1. Popis imovine i procenu vrednosti te imovine po svim stavkama – mesečno ažuriranje
 2. Popis SVIH dugovanja i potraživanja – mesečno ažuriranje
 3. Popis svih sudskih predmeta u toku sa aktivnom i pasivnom legitimacijom pred svim sudovima, domaćim i stranim. Objavljena tužba i odgovor na tužbu.
 4. Svaki upravni akt (odluka, rešenje, itd.)
 5. Sve obavljene inspekcije sa nalogom i rezultatom inspekcije
 6. SVAKI ugovor koji potpisuje u roku od 48 sati od dana potpisa ugovora.
 7. SVAKU svoju odluku u roku od 48 sati od dana donošenja odluke.
 8. Sistematizaciju radnih mesta.

Sistematizacija sadrži spisak svih radnih mesta, opis radnog mesta, potrebne kvalifikacije i merila radnog učinka. Objavljuje se i ko je trenutno zaposlen na tom radnom mestu (bez imena i prezimena osim za rukovodioce): godina rođenja, pol, kvalifikacije (tačan naziv upisane i završene škole, datum upisa, datum diplomiranja, prosek, radno iskustvo sa nazivom poslodavca i radnog mesta pre zaposlenja) i datum zaposlenja.

 1. Kvartalni radni učinci svih zaposlenih po sistematizaciji, , uključujući i pokrenute disciplinske postupke
 2. Merljiv plan rada i poslovanja
 3. Kvartalno merenje plana poslovanja i objavljivanje izveštaja o radu

 

Ko objavljuje

Primenjuje se na sve državne organe, agencije, uprave, zavode, zdravstvene, prosvetne, kulturne i sve druge ustanove, privredna društva, fondove i sva druga pravna lica u direktnom ili indirektnom većinskom vlasništvu Republike, pokrajine, grada ili opštine (u daljem tekstu: obveznik). Obveznik je i svako pravno lice koje direktno ili indirektno dobija preko 40% svojih prihoda (subvencije, donacije, plaćenih usluga itd.) od države ili ima prihode na osnovu prenešenog javnog ovlašćenja.

Gde se objavljuje

Svaki obveznik ima internet stranicu na kojoj se objavljuju sve zahtevane podatke.

Poštovanje zakona

Striktno se poštuju sve odredbe Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Svi podaci su javni dostupni građanima na zahtev putam emaila, uključujući i one koji nisu na ovom spisku.

Javni konkursi

Bez javnog konkursa i javno objavljene sistematizacije radnih mesta, ne može se vršiti prijem novih zaposlenih. Sve biografije onih koji se kandiduju moraju javno biti objavljene zajedno sa tačnim nazivom upisane i završene škole, datum upisa, datum diplomiranja, prosek, radno iskustvo sa nazivom poslodavca i radnog mesta, kao i svi drugi uslovi iz konkursa.

Konkurs za izbor direktora i načelnika mora da sadrži pismeni plan rada svakog kandidata, kao i prethodno utrđeni ciljevi i očekivani rezultati. Organizuju se javni intervjui kandidata na kojima je dozvoljeno prisustvo svim građanima i nevladinim organizacijama i gde je svima data mogućnost i audio i video snimanja. Svi imaju pravo da postavljaju pitanja kandidatima.

Javne nabavke

Sve nabavke, uključujući i nabavke male vrednosti, se objavljuju na sajtu. Javna nabavka mora da sadrži ugovor koji će biti potpisan. Sve primedbe na javnu nabavku se javno objavljuju. Razlozi i uslovi za javnu nabavku moraju biti obrazloženi. Sve ponude se javno objavljuju nakon njihvogo otvaranja na sajtu, kao i izeštaji o realizaciji nabavki.