Vojvodina Obrazovanje Saopštenje

Ruma: Štednja preko leđa prosvetnih radnika

Predsednik opštine Ruma, Slađan Mančić i predsednik Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine – opštine Ruma, Jordan Stanojkovski, ”DOGOVORILI SU USLOVE” za naknadu prevoza prosvetnih radnika u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Ruma.

Škola math-1500720_1280

Naime, dogovoreno je da za sve prosvetne radnike bude pokriven isti iznos putnih troškova – 1200 dinara (do februara 2016. godine ovaj iznos je bio 1000 dinara) i u tom smislu gore pomenuti potpisali su 4. februara 2016. godine NEZAKONIT Protokol kojim će se ovaj iznos regresirati radnicima za putne troškove. Takođe, predviđeno je da se ova naknada ne isplaćuje u julu i avgustu, iako godišnji odmor prosvetnih radnika traje jedan mesec.

Cena prevozne karte u zavisnosti od broja radnih dana iznosi od 1900 do 2300 dinara za gradski prevoz. Slična situacija je i sa međugradskim troškovima gde se regresira 70% cene mesečne karte jer se Sindikat tako ”DOGOVORIO” sa opštinom Ruma. Na taj način povređena su prava prosvetnih radnika na naknadu putnih troškova!

Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (“Sl. glasnik RS”, br. 12/2009 i 67/2011) propisano je da ZAPOSLENI IMA PRAVO NA NAKNADU za dolazak i odlazak sa rada, U VISINI CENE PREVOZNE KARTE U JAVNOM SAOBRAĆAJU (gradski, prigradski, međugradski), koja mora biti isplaćena do petog u mesecu za prethodni mesec, ukoliko se naknada isplaćuje u novcu (član 25. stav 1.) Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (član 159. stav 2. tačka 5.), jedinica kolane samouprave ovlašćena je samo da budžetom obezbeđuje sredstva za prevoz zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, BEZ PRAVA DA SVOJIM AKTOM PROPIŠE USLOVE pod kojima zaposleni ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza I BEZ PRAVA DA PRAVI RAZLIKU između zaposlenih koji su se opredelili za mesečne karte i onih koji naknadu primaju u punom iznosu, odnosno u visini cene prevozne karte. Zakonom o radu, koji se saglasno članu 2. stav 2. primenjuje i na zaposlene u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama, propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak sa rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju (član 118. tačka 1.), pri čemu Zakon o radu pod pojmom ”opšti akt” podrazumeva kolektivni ugovor i pravilnik o radu.

Polazeći od navedenih odredaba zakona i Posebnog kolektivnog ugovora, mišljenja smo da ”PROTOKOL” koji su potpisali predsednik opštine Slađan Mančić i predsednik pomenutog Sindikata Jordan Stanojkovski, sem što nije u skladu sa kolektivnim ugovorom i zakonom, NIJE U SAGLASNOSTI NI SA USTAVOM REPUBLIKE SRBIJE – prema odredbi člana 195. stav. 2 Ustava, odluke i svi drugi opšti akti jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni sa zakonom; prema odredbi člana 21. stav 1. svi su pred Ustavom i zakonom jednaki!

Zbog svega navedenog, deo kolektiva STŠ ”Milenko Brzak Uča” je tužio opštinu Ruma, juna meseca 2016. godine, sa zahtevom za naknadu putnih troškova ubuduće, kao i zahtevom za nadoknadu istih u poslednje 3 godine. Od tada počinju pritisci na radnike da se od tužbe odustane. Posle pauze na raspustu, sa početkom nove školske godine pritisci su se nastavili!
Na oglasnim tablama u školi pojavljuju se ”OBAVEŠTENJA” bez delovodnog broja, pečata, potpisa, datuma, samovoljno doneta bez znanja Skupštine opštine Ruma.

Želimo ovim putem da skrenemo pažnju na mogućnost malverzacija i pozovemo vlasti u opštini Ruma da se pridržavaju zakona i Ustava!

PRILOZI:
1. Protokol koji su potpisali predsednik opštine i Sindikata Ruma – protokol prevoz
2. Obaveštenje bez delovodnog pečata i potpisa (sa oglasne table škole) Ruma – obaveštenje za prevoz
3. Odluka Ustavnog suda koji je osporio sličnu odluku u Subotici Službeni list grada Subotice

DJB Vojvodina

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar