Ауторски текст Београд Финансије

ЗВЕЗДАРА – буџет потрошен на плате, уместо за грађане

Како се негативни и лоши буџетски резултати приказују као позитивни и добри, види се на примеру општине Звездара.

zvezdara

У извршењу буџета за првих шест месеци 2016. године (извештај је пред одборнике стигао са закашњењем од два и по месеца,  у односу на рок предвиђен Законом о буџету) од планираних прихода у износу од 536,4 милиона динара, остварено је, како је наведено, 290,5 милиона динара или 54,2% (4,2% боље од  референтних 50%).

Реално остварени приходи су  мањи и износе 231,9 милиона динара или 46,9% (3,1% лошије од референтних 50%). Проблем је у томе што би пренета неутрошена стредства из предходне године у износу 71,3 милиона динара реално требало  у остварењу буџетских прилива рачунати  адекватно временском периоду на које се односе (шест месеци), тј. са 35,6 милиона динара или 50%. Исто се односи и на приходе од наплате потраживања из ранијих година у износу 5,5 милиона динара, чије би остварење требало урачунати у износу од  2,7 милиона динара или 50%, као и на још неколико мањих ставки.

Подаци о подбачају  буџета налазе се у три ретка извештаја од 37 страна, у Посебном делу буџета, где се види да је од планираних прилива од 464,6 милиона динара, наплаћено само 194,9 милиона динара или 41,9% (8,1% мање од рефернтних 50%), а да је од планираних пренетих неутрошених 71,3 милиона динара потрошено 49,3 милиона динара или 69,1%, односно да je у првих шест  месеци потрошено и 13,5 милиона динара предвиђених за друго полугодиште.

Неки значајнији приходи буџета који су недовољно остварени (мање од рефернтних 50%) у првих шест месеци су:

  1. Приходи од пореза на имовину, остварени у износу од 75,6 милиона динара или 45,3%. Због недовољних прихода по овом основу Град је од 1. јула повећао са 14% на 16% учешће општине у укупној наплати овог пореза на територији општине.
  1. Приходи од закупа пословног простора, остварени су у износу од 13,0 милиона динара или 42,8%.
  1. Приходи од мандатних казни су предвиђени 7,8 милиона динара, а остварени са мање од 1%.
  1. Приходи од преноса апсолутних права, остварени са у износу од 2,6 милиона динара или 43,2%.

Само је „предузетнички“ порез на доходак грађана од самосталних делатности остварен изнад 50% (3,8 милиона динара или 51,4%).

Приказ укупних расхода Општинског буџета такође није реалан, па су дати подаци о извршеним расходима у периоду првих шест месеци у износу од 244,4 милиона динара или 45,6% планираних (4,4% боље од референтних  50%), међутим због горе наведеног временски неадекватног приказивања прилива буџета који на шестомесечном нивоу реално износе 231,9 милиона динара, реални расходи буџета износе за 12,5 милиона динара или 5,4% више у односу на економски реално приказане приходе.

Ребалансом општинског буџета за 2016. годину предвиђено је повећање прихода буџета са 536,4 на 568,3 милиона динара, при чему је износ неутрошених средстава из предходне године повећан са 71,3 на 96,6 милиона динара.

Смисао оваквог локалног буџета је одржавање локалне администрације (плате и припадајући трошкови функционисања), са малим утицајем да се нешто уради корисно за грађане Звездаре. Од укупног буџета Градске општине Звездара у износу од 568,3 милиона динара највећи део у износу од 227,1 милиона динара или 40,0% од укупног буџета троши се на плате, доприносе, накнаде и социјална давања запосленима, при чему укупни трошкови фукционисања које поред плата садрже материјалне трошкове, услуге, остале трошкове и трансфере износе 383,4 милиона динара или 67,5% од укупног буџета, и то:

  1. Управа Општине 254,4 милиона динара или 44,8% од укупног буџета, од чега на плате, доприносе, накнаде и социјална давања запосленима 170,9 милиона динара.
  2. Скупштина, председник Општине, Веће и Јавно правобранилаштво  64,4 милиона динара или 7,8%, од чега на плате, доприносе, накнаде и социјална давања запосленима 41,0 милиона динара.
  3. Трошкови пословања ЈП „Пословни простор“ износе 64,6 милиона динара и учествују у буџету са 11,4%, од чега на плате, доприносе, накнаде и социјална давања запосленима отпада 15,2 милиона динара, а на порезе, таксе и казне 36,4 милиона динара. Предвиђено је да у приходима буџета Општине „Пословни простор“ учествује са 30,2 милиона динара, тако да планирани губитак овог Јавног предузећа износи 34,4 милиона динара или 113,9% укупних прихода.

За повраћај кредита узетих по основу грађевинских радова на Спортском центру „Олимп“ и МЗ Миријево треба издвојити из овогодишњег буџета 61,5 милиона динара, или 10,8% од укупног буџета, при чему је фиксна камата на кредите 15%, а предложено рефинансирање не садржи обрачун ефеката (висину нове камате и смањење њеног укупног удела у ануитетним плановима).

Најмање средстава је издвојено у буџету за активности на нивоу локалне самоуправе које представљјају сервисирање најбитнијих потреба грађана:

  1. Комунални послови, уређење и поправке спортских  терена, тргова, зелених површина, паркинга и слично – предвиђено је 43,0 милиона динара или 7,6%.
  2. Развој културе – 21,3 милиона динара или 3,7%, при чему у је у позицији „развој културе“ 9,0 милиона динара намењено за трошкове ликвидације УК „Вук Караџић“ којим већ две године управља Град Београд.
  3. Развој спорта – 7,6 милиона динара или 1,3%.

Очигледно је  да грађанима Звездаре (152.000) требају боље локалне јавне финансије од горе наведених.

Милун Васиљевић
дипломирани економиста
члан покрета “Доста је било”, Звездара