Vojvodina Politika Saopštenje

Pokret Dosta je bilo menja Zrenjanin

Dragi prijatelji,

naš rad od ulaska u gradski parlament sažeto smo opisali u ovom tekstu. Na osnovu njega možete sami da procenite da li smo se držali naših principa i obećanja na osnovu kojih smo osvojili glasove.

Jedini se nismo složili sa ponovnim izborom g. Janjića za gradonačelnika, jer njegov izbor predstavlja primer negativne selekcije protiv koje se borimo.

Jedan od prvih naših zahteva je bio da se omogući direktan prenos skupštinskih sednica, da bi se ostvario osnovni uslov javnosti rada Skupštine grada.

Tražili smo da se u „Odlukom o gradskoj upravi“ Gradska uprava obaveže da svakog meseca do 10. u mesecu na portalu grada Zrenjanina objavljuje tačno koliko je novca potrošeno iz budžeta po svim budžetskim stavkama. Za svaki konto da se objavi spisak pravnih i fizičkih lica koja su dobila novac, koliko su novca dobili, kao i broj i datum ugovora po kome su dobili novac.

Zahtevali smo da se promeni nezakonita „Odluka o grejanju“, gde je za isklučenje sa daljinskog grejanja potrebna saglasnost svih stanara zgrade.

U skladu sa našim stavom da javna preduzeća i javne ustanove kao preduzeća od opšteg interesa treba da vode najbolji, odnosno profesionalan menadžment izabran na konkursima, bili smo protiv prakse da se partijski kadrovi imenuju za v.d. direktore. Od početka rada novog saziva Skupštine do danas je samo jedan direktor izabran putem konkursa.

Ukazivali smo na nepoštovanje Zakona o javnim preduzećima tj. da javna preduzeća ne poštuju obavezu objavljivanja informacija koje se tiču poslovanja na svojim internet portalima, a što ovaj zakon zahteva.

Naš kritički stav prema pojedinim javnim preduzećima usledio je tek nakon analize njihovih godišnjih izveštaja o radu. Izrazili smo neslaganje sa konkretnim lošim odlukama i postupcima, kao i nečinjenjima sa kratkoročnim i dugoročnim posledicama u vidu nekvalitetnih usluga po visokoj ceni. O ovome ste opširnije mogli da čitate na na našoj Fejsbuk stranici.
– Dozvoljavanje industrijskim potrošačima da otpadnu vodu izlivaju u Begej, umesto da je predaju JKP «Vodovod i kanalizacija» Zrenjanin suprotno je odluci i time se pričinjava šteta ovom JP od 30 miliona dinara godišnje.
– Loš je i ugovor o prečišćavanju vode kojim se grad obavezao da će trošiti 6,5 miliona m³ vode, iako godišnji izveštaj pokazuje da potrošnja u gradu nije veća od 4,8 miliona. Na nepotrošenu vodu mi Zrenjaninci ćemo plaćati penale koji će iznositi 60,3 miliona dinara.
– Prikrivanje činjenice da sektor za proizvodnju toplotne energije JKP «Gradske toplane» Zrenjanin ostaje bez tržišta i tako postaje energetski još neefikasniji, odnosno da se sve veći broj potrošača nezadovoljnih cenom i kvalitetom usluge sa toplane isključuje kao i nedostatak bilo kakve strategije i plana da se efikasnost ovog preduzeća poboljša.
– Opravdanost postojanja JP «Rezervati prirode» Zrenjanin koje nakon dve godine još nije ostvarilo pretpostavke osnivanja, starateljstvo nad Carskom barom, Okanj barom i parkom prirode Rusanda, a iz budžeta grada troši sve više novca, 43 miliona dinara (prošla godina) i svake godine ima sve više zaposlenih, 16+38 po ugovoru.

Podneli smo inicijativu za ocenu zakonitosti i ustavnosti Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina kada smo shvatili da je «iznenađenje» u obliku dopune dnevnog reda na samoj sednici u stvari pravilo, te da se bez materijala i vremena za pripremu tako donose važne odluke za budućnost Zrenjanina. Poslovnik po kome je ovo omogućeno ne samo da nije uskladu sa višim pravnim aktima, već se njime ne poštuju ni osnovni principi parlamentarne demokratije.

Nismo prihvatili netransparentan izveštaj o izvršenju budžeta i nenamensko i nerezonsko trošenje budžetskih sredstava i netransparentan budžet za 2017. i uzimanje komercijalnih kredita za manifestaciju „Dani piva“. Podneli smo još jedan zahtev za ocenu zakonitosti ili ustavnosti, ovog puta Odluke o izmenama i dopunama budžeta grada Zrenjanina i rebalansa za 2016. zbog prekoračenja fiskalnog deficita.

Upozoravali smo da će izostanak odluke o povraćaju novca roditeljima usled nezakonitog povećanja naknade za boravak dece u vrtićima izazvati dodatne troškove jer će svoja prava roditelji zatražiti sudskim putem.

Jedini smo ukazivali da su Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru Grada Zrenjanina, likvidacija JP i otvaranje javnih ustanova zapravo sredstva manipulacije i predstavljaju način da se sačuvaju izmišljena radna mesta za partijske kadrove. Naš je čvrst stav da broj radnih mesta treba da određuje sistematizacija radnih mesta koja osim kriterijuma za svako radno mesto treba da propiše i mesečne radne zadatke. Radno mesto koje nema radne zadatke nema svrhu postojanja.

Kritikovali smo donošenje odluke o pokretanju inicijative o za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva – poveravanje delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom i distribucije i snabdevanja prirodnim gasom na teritoriji grada Zrenjanina bez: poslovnog plana i uslova JPP, analize ekonomske efikasnosti, vrste i iznosa sredstava koje partneri treba da obezbede i procene finansijskih efekata na budžet grada Zrenjanina tokom životnog veka trajanja projekta.

Podneli smo amandmane na: Odluku o lokalnim komunalnim taksama, Odluku o ostvarivanju prava na povlašćeni gradski prevoz, Odluku o parkiranju vozila, Odluku o gradskoj upravi. Amandmanima smo pokušali da vršenje javne vlasti učinimo što transparentnijim, a odluke uskladimo sa zakonom i učinimo nedvosmislenim.

Upozoravali smo na ozbiljan očigledan problem nebrige o vrednim građevinama, starim zdanjima koja predstavljaju vredno kulturno nasleđe ovog grada koja su u lošem stanju, a pojedina se čak urušavaju, kao što su spomenici kulture: Sandićeva kuća i zgrada ETŠ „Nikola Tesla“.

Znamo da može bolje. Skupili smo iskustvo i kritički analizirali naš rad. Imamo planove kako da u okruženju veoma ograničene dostupnosti medija budemo efikasniji i vidljiviji.

Pokret Dosta je bilo se zalaže za prekid prakse zapošljavanja i postavljanja na funkcije strankama podobnih ljudi, bez raspisivanja konkursa i uz uskraćivanje prilike da najbolji vode ovo društvo. Insistiramo na potpunoj transparentnosti (mogućnosti uvida javnosti u apsolutno sve) trošenja javnog novca. Zahtevamo odgovornost javnih službenika kroz merenje njihovog radnog učinka. Gore navedeni primeri dosadašnjih aktivnosti dokazuju da u Zrenjaninu činimo baš to, svakoga dana gradeći put ka uređenom društvu u kojem se lepo i rado živi.

Aleksandar Korovljev
Predsednik odborničke grupe pokreta Dosta je bilo u Skupštini Zrenjanina

DJB Vojvodina

DJB Vojvodina

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar