Ауторски текст Индустрија Источна Србија

Колико Србију кошта Благоје Спасковски?

Држава Србија се већ деценију ипо паралелно креће у два дивергентна правца. Декларативно се залаже за приступање Европској унији и постизање европских стандарда у свим сферама живота, док у реалном животу изостаје имплементација тих прокламованих циљева. Као последицу имамо урушавање комплетног система вредности нашег друштва. Привреда је трагичан пример таквог процеса, а РТБ Бор је његова парадигма. Држава Србија је дозволила себи да је један шарлатан и манипулатор, потпомогнут од истих таквих у Немањиној улици, доведе у ситуацију да направи највећу промашену инвестицију у својој новијој историји. Укупна штета Државу ће коштати две милијарде долара, а да би се отклониле последице таквог јавашлука и РТБ Бор довео у стање технолошки оптималног, економски рентабилног и еколошки одрживог пословања потребна је још једна милијарда, укупно три милијарде долара.

Благоје Спасковски је постављен на  функцију ВД директора РТБ Бор почетком новембра 2008. год. Од тада је прошло пуних осам година и ево почиње девета. У том периоду одиграло се много значајних догађаја, од којих је од највећег значаја усвајање и реализација „Програма ревитализације рудничких и реконструкције металуршких капацитета“. Кровни докуменат тог програма је био „Бизнис план за производњу бакра за поериод 2011 – 2021. год.“ Тај документ је половином 2011. год. усвојен од свих руководних органа РТБ Бор и Владе Републике Србије. По њему је требало постићи три круцијална циља:

 1. Остварити производњу 80.000 т бакра годишње из сопствених концентрата
 2. Обезбедити економски рентабилно пословање и
 3. Достићи еколошке стандарде и норме и обезбедити њихову одрживост

Реализација инвестиционог програма је требала бити завршена крајем 2013. год, али је она трајала све до прве половине 2015. год. Укупна вредност инвестиција је планирана на 619 милиона долара, што је са тадашњим односом долар:еуро од 0,7 износило 450 милиона еура. Тај новац је потрошен, али циљеви прокламовани Бизнис планом нису достигнути. Ни један од напред постављених круцијалних циљева није остварен.

biznis-plan-logo

 Бизнис план РТБ Бор – кровни документ програма развоја РТБ Бор

Ако се разматрају по целинама, неостварени циљеви који су постављени у Бизнис плану се изражавају кроз губитке који имају три значајна аспекта:

 1. Губици услед неоствареног нивоа производње – неоствареног прихода
 2. Губици услед неостварених трошкова производње – губици у цени коштања и
 3. Губици услед неуспешних инвестиционих улагања

Губици услед неоствареног нивоа производње – У доњој табели се може видети преглед односа планираних и остварених количина бакра у РТБ Бор у периоду од 2011. год. закључно са 2016. год, као и финансијски губитак због неостварене производње приказан кроз неостварен приход.

tabela-2

Губици услед неостварених трошкова производње – Према Бизнис плану цена коштања производње бакра у РТБ Бор је планирана на нивоу од 5.400 $/т. Средња цена коштања у периоду 2011. год до 2016. год. је износила 9.600 $/т. Губици настали услед неостваренее цене коштанја производње бакра су дати у доњој табели:

tabela-3

Из табеле се може видети још једна поразна карактеристика производње бакра у назначеном периоду: иако је у разматраном периоду произведено 141.090 т бакра мање од Бизнис планом предвиђених количина, или 56,95 % од планираних количина, трошкови производње су исти. За производњу 186.610 т бакра потрошен је исти ниво средстава као што је планирано за 327.700 т бакра!

Губици услед неуспешних инвестиционих улагања – Укупан ниво инвестиционих улагања у РТБ Бор закључно са 2016. год. износе 450 милиона еура. То је тачно она количина средстава која је Бизнис планом предвиђена за комплетна инвестициона улагања у постизање капацитета производње од 80.000 т бакра годишње у периоду до 2021. год. Међутим, циљеви из Бизнис плана нису постигнути:

 1. Производња 80.000 т бакра годишње из споствених концентрата није остварена, највиши достигнути ниво износи 40 % од пројектоване количине са тенденцијом пада.
 2. Економски рентабилно пословање није ни издалека постигнуто. Реална цена коштања производње бакра у РТБ Бор износи 9600 $/т. Разним манипулацијама, од којих је најизраженија манипулација са коефицијентом раскривке (заостатак износи преко 100 милиона тона) остварена цена коштања се приказује нижом него што она реално јесте.
 3. Достизање еколошких прописа и норми није постигнуто. Да би се реконструкција металуршког комплекса затворила у технолошки и еколошки прихватљиве оквире, потребно је инвестирати још око 120 милиона $. Други еколошки аспекти, као што су загађење земљишта, нарочито раскривком површинских копова и флотацијском јаловином, као и загађење водотокова су занемарени и скрајнути као секундарни. Међутим, за њихову регулацију и довођење у еколошки прихватљиве стандарде, потребна су огромна материјална средства.

Због свега напред наведеног „Програм ревитализације рудничких и  реконструкције металуршких капацитета у РТБ Бор“ је постао највећа промашена инвестиција у новијој историји Србије. Пошто је комплетан инвестициони циклус реализован уз кредите, од који су већина омогућена уз гаранције Државе Србије, прогноза је да ће Држава Србија у наредном периоду отплаћивати ануитете који ће са каматама укупно изнети преко 600 милиона $.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Уназад неколико недеља Влада Републике Србије је препознала да усвојени УППР за РТБ Бор представља манипулацију којом је његов менаџмент само хтео извршити куповину времена, без озбиљних амбиција да се Компанија стварно „извуче“ из кризе. Стога је почела да заговара увођење професионалног менаџмента у РТБ Бор, по моделу који је употребљен у Смедеревској железари.

И сада треба мало пустити машти на вољу и замислити да се та идеја оствари, да од половине 2017. год., како је прокламовано, такав менаџмент крене да води РТБ Бор. Шта ће га прво сачекати? Реално је очекивати да се прво мора направити пресек стања, односно мора се прво видети колико је Благоје Спасковски коштао Републику Србију до тада. А та рекапитулација изгледа овако:

 1. Губици услед неоствареног нивоа производње             844.723.969 $
 2. Губици услед високих трошкова производње                 525.911.829 $
 3. Губици услед неуспешних инвестиционих улагања     600.000.000 $

      УКУПНО:                                                                             1.970.635.798 $

Горњу цифру треба увећавати сваког месеца за 10.000.000 $, што ће до половине 2017. год. изнети додатних 60-так милиона $.

И тако смо дошли до одговора на питање из наслова. До сада је државу Србију Благоје Спасковски коштао две милијарде долара! Хоће ли бити процесуиран због тога? Неће! Хоће ли бити лустриран? Неће! А било би неопходно да се то уради. Зашто? Због тешких последица које су неминовне, а које ће бити објашњене у наставку овог чланка!

Нов професионални менаџмент ће, претпоставимо, проблематици РТБ Бор прићи са крајње позитивним намерама и стратегијом усмереном на привредни опоравак и стабилизацију рада Компаније. Мораће прво да направи пресек стања а потом  програм опоравка и стабилизације. И ту ће га сачекати све оно што је Благоје Спасковски више од осам година гурао под тепих.

Прво ће их сачекати преко сто миона тона заостале раскривке, без чијег уклањања нема стабилизације производње у РТБ Бор. За то ће требати око 300 милиона $.

Затим ће се сусрести са полураспаднутом опремом која је купљена пре пет-шест година са циљем да траје до 2021. год., а није издржала ни половину тог периода. То је цена махинација са куповином неквалитетне а врло скупе опреме. Да би се расположивост опреме подигла на ниво да задовољава потребе ревидованих планова производње, који ће бити неминовни, биће потребна хитна инвестиција у куповину нове опреме од око 100 милиона $.

У Бору и врапци знају да је за завршетак металуршких капацитета потребно инвестирати још око 120 милона $. И то је такође неопходно и хитно урадити, јер су садашњи трошкови металуршке прераде три пута изнад светског нивоа, а еколошки стандарди нису достигнути.

Због тога што су у претходном периоду инвестицона средства ненаменски и недомаћински трошена, потребан ниво инвестиционих средстава за постизање производње 80.000 т годишње бакра из сопствених концентрата износи додатних 400 милиона $.

И то није све, у претходном периоду је дошло до неконтролисаног урушавања комплекса прераде бакра. Малтене све оно што је красило тај комплекс и било извор великих профита је урушено. Апсолутно је оправдано да се најперспективније репро-целине из те области ревитализују и допринесу процесу стабилизације РТБ Бор. Процена је да би инвеестиција у ревитализацију постројења прераде бакра изнела око 80 милиона $.

Ако се саберу напред наведене ставке, онда би укупона улагања у стабилизацију посрнуле производње у РТБ Бор изнела:

 1. Инвестиције у заосталу раскривку                             300.00.000 $
 2. Инвестиције у рударску опрему                                100.000.000 $
 3. Инвестиције у завршетак металургије                     120.000.000 $
 4. Инвестиције у производњу 80.000 т бакра           400.000.000 $
 5. Инвестиције у прераду бакра                                       80.000.000 $

УКУПНО:                                                                         1.000.000.000 $

Када се саберу губици који су до сада остварени, а који кумулативно износе две милијарде $, са неопходним инвестицијама које се морају извести да би се постигла стабилност Компаније у износу од једне милијарде $, добија се збир од три милијарде $. Толико Србију истински кошта Благоје Спасковски!

По Бизнис плану инвестиције од 619 милиона $ (450 милиона еура) би биле довољне да се све то постигне, односно то би се постигло да је РТБ Бор водио кредибилан, стручан и способан менаџмент. И што је најважније, та инвестиција би се вратила из профита који би се обезбеђивао да су постигнути циљеви из Бизнис плана.

ЕПИЛОГ

Један од врло значајних разлога који је допринео паду Слободана Милошевића са власти у моменту кад је мислио да је најјачи били су бахати и неспособни лопови, који су под његовим окриљем, заштитом и у његово име, а у личном интересу, упропашћивали Србију. Коштуница такође. Тадић такође. Вучић ће такође. У Србији није само Благоје Спасковски уназад много година свесрдно уништавао искључиво зарад личне користи све чега се дотакао. Таквих као што је он у Србији има, на жалост, много. А њихов врховни шеф и налогодавац је Александар Вучић. Велики део од тe три милијардe $ иде њему на душу.

ДЈБ Млади

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

 • Ovoliko javašluka u RTB Bor i koliko još ima stotina mesta u Srbiji gde je javašluk isti.
  Bezočno ubijanje zdravog razuma u narodu , koje me mnogo me ponižava i ogorčava.
  Nad svima nama ostalima gde je štednja = jednako DRANJE
  ovi super BIZMISMENI nas ubijaju u zdrav mozak i nizašta ne odgovaraju..
  U RTB Boru bakar se ne može proizvesti sa cenama da se može prodatai
  na tržištu.
  Odavno se mogla naći mogućnost za zapošljavanje svih generacija radnika odande.

  • Poštovani G-dine Cviko,
   Meni je jasno da jedan normalan i pošten građanin sve ovo što sam napisao vrlo teško može da shvati i razume. Kada dođe do svesnog, namernog i ničim opravdanog razaranja tkiva jedne zemlje, onda je časnim ljudima teško da nađu odgovor na pitanje: “zašto”? Pa kada se preko toga oni koji su uradili takva zlodela slobodno šetaju, bahate se, pucaju od moći i bogatstva i nekažnjeni nastavljaju sa daljim uništavanjem svega oko sebe isključivo zarad lične koristi, onda se više ne pitamo “zašto”, već se sa nevericom pitamo: “da li je to moguće?” A moguće je. Članak je napisan sa ciljem da se građanima argumentovano pomogne da shvate težinu nesreće koju štetočine na vlasti u Srbiji u kontinuitetu nanose već dugi niz godina. Ono što važi za Bor, važi i za celu Srbiju. Najveća dužnost normalnih, poštenih, ispravnih građana je da se protiv takvog upropašćivanja naše zemlje bore svim dozvoljenim sredstvima.

 • Nema ni R od reformi. Sve je to bio Marketing.
  Nesposobni i nestrucni ljudi vode preduzeca. Zato je rezultet protracenje novca. To je i Velja Ilic rekao.
  Nema nista bez profesionalnog upravljanja i profesionalnih ljudi u Upravnim i nazdzornim odborima svugde. I ozbilnjog plana reformi.
  Tako su unisteni stotine giganata.

  • Poštovani G-dine Baki,
   Ja za razliku od Vas, mislim da je ovakvu analizu vrlo lako napraviti, ako ste dovoljno stručni i ispravno informisani. Tu ne leži problem. Problem je u pronalaženju izlaza iz takvog stanja. E tu se slažem s Vašom konstatacijom, oni to ne umeju. Za pronalaženje izlaza je potreban tim vrlo sposobnih stručnjaka koji će napraviti Strategiju izlaska iz krize i moći je uspešno implementirati. Ali ni to nije dovoljno, potrebno je promeniti politički okvir u zemlji, imati sistem i u njemu Vladu koja će iskreno podržati takvu Strategiju. Ovo pišem kao stručnjak koji se dugo bavi ovom problematikom i koji nudi rešenja već dugi niz godina. Ali do sada u Srbiji nije bilo uva spremnog da to čuje. Mnogo im je lakše da “kleče” pred kinezima.

 • Pod hitno posle izbora promeniti krivicni zakon o funkcijama i odgovornoscu. Spaskovskog na dozivotnu robiju uz oduzimanje sve imovine siroj familiji koju bi vratili uz dokaze o nasledstvu i izvodima o primanjima. Razliku ce drzava da zadrzi. Bez milosti za sve. Od Bajatovica , Miskovica , Beka, Brace Vucica, Malog,Dinkica , Djilasa i redom do onoga sto je za nista dobio CK pa ga prodao Izraelcima. Unistiti drzavu zarad svog dzepa zteba da bude najnaj teze krivicno delo. Zakon mora da bude retroaktivan bez zastarevanja. Pa izvolite izaci na izbore.

 • Kakav narod takva vlast, kakva vlast takva država. Vlast mnogo od ovih miijardi evra uzima sebi. Zato i ne smenjuju ovog partijasa Spakovskog. Narod sluša folk na pinku i grandu, a ne zna šta se zaista dešava. Skandinavci, germani, beneluks narodi ovo ne bi dozvolili.

 • Наша развојна политика – Идеје фикс, напредак кикс. Оне “горе” не интересује визија, само провизија. Сви су они за истину још од “кратких” ногу (у лажи су кратке ноге). Дају они све од себе да узму још шта се може!

 • Zašto partija koja pretenduje da osvoji vlast, time i prekine kompletan i začarani krug tužilačke mafije – tvrdi da lik iz Bora i njegov mentor sa vrha – neće biti uhapšeni i osudjeni na dugogodišnju robiju? Baš kao i brigada tužilaca u lancu anti-državnog delovanja? Ne verujete u sebe ili ne verujete da ćete osvojiti vlast ili ne verujete da ćete, iako osvojite vlast, izvršiti nužne, korenite, pa i dramatične promene? Molim pojašnjenje konotacije teksta.

  • Ako se krši zakon onda naravno da treba hapsiti. Međutim, u većini slučajeva nema direktnog kršenja zakona. Vlast napravi zakon po svojoj meri i onda na taj način sebe bogati a sve ostalo propada. I onda kad hoćeš da hapsiš, samo bude “evo, mi sve radili po zakonu”. Tako da je sve to vrlo diskutabilno pitanje. Pogotovo u slučaju političara. Njih izabere narod, oni izglasaju zakon po sopstvenoj volji, rade po njemu i ništa im ne možeš. Zapravo, jedini lek je da ih narod promeni na izborima. A videli smo da je narod na nekoliko izbora, upravo davao najveću podršku Vučiću, što znači da je narod saglasan sa time što radi. Videćemo šta će biti na sledećim izborima.

  • Ne verujem da je moguće da stranka na vlasti baš potpuno pokrije svoju pljačku preko zakona koje donosi u parlamentu. Rekao bih da je tu dosta udela imalo i korumpirano sudstvo i tužilaštvo.

   U krajnjoj liniji, čak i kada bi mogli da zakonima legalizuju pljačku, postoji provera plaćanja/utaje poreza i Zakon o ispitivanju porekla imovine, koji je više puta najavljivan. Ali tu nedostaje “politička volja da se on donese”. Naravno, političke volje za krađom ima u izobilju.

   Bojim se da je problem što u ovakvom društvu, koje je potpuno razoreno nemoralom i korupcijom, veoma teško ako ne i nemoguće mirnim, legalističkim putem sprovesti suštinske i korenite promene.

  • Poštovani G-dine Igore,
   Konstatacija u tekstu se odnosi na sadašnju Vlast. Vaša primedba je na mestu i ja sam kao autor mislio baš kao i Vi, ali to nisam tako napisao, trebalo je jasnije napisati. Hvala, Vaš komentar pomaže pojašnjenju teksta.

  • Tako je.zadovoljavamo se samo time da sjasu sa vlasti bez odgovornosti.onda je to problem koji ceka da se ponovi.nisam ljubitelj represije i kazne ali populacija iz koje dolaze ovakvi likovi ,nazalost,to vidi kao nesto normalo.odsudstvo kazne i odgovornosti im samo daje odresene ruke.svak mora da zna da mu politicki angazman ne moze doneti imunitet.srbija je zemlja bez odgovornosti. Od lekara,do salterskog radnika i politicara

 • Evo retko duboke, korektne i ozbiljne analze stanja Srbije. Od jenog ozbiljinog, stručnog i uvažavanog eksperta gospodina Nebojše Katića.

  Kritika vlade

  Ako se mora imati razumevanje za poziciju u kojoj se nova vlada našla 2013., teško je pravdati sve ono što vlada radi poslednje četiri godine. Negativni trendovi su zaustavljeni ali nisu preokrenuti. Ekonomska politika koju vlada vodi ne može dovesti do ozbiljnijeg preokreta, već će u najboljem slučaju stabilizovati ekonomiju na niskom nivou BDP-a i zaposlenosti.

  Vlada je nastavila sa ekonomskom politikom koja spas traži u neprekidnom dozivanju stranaca koje treba privući niskim platama i subvencijama. Fokus je na podršci strancima, a ne domaćim privrednicima. Jasni nagoveštaji da vlada planira da proda sve što stranci žele da kupe neće spasiti ekonomiju Srbije – uvešće je u stanje apsolutne nemoći i zavisnosti. Reč je o klasičnom neoliberalnom „razvojnom“ konceptu koji je samo drugo ime za kolonizaciju. Onog trenutka kada se proda i poslednje preduzeće koje funkcioniše, Srbija će izgubiti i poslednju šansu da upravlja svojim razvojem.

  Razvoj se planira, on se ne događa spontano. Vlada u ovom trenutku nema institucije koje mogu planirati, pa se „planira“ od danas do sutra. U nizu problema i slabosti, jedan se posebno ističe. Bez domaćih banaka usmerenih ka finansiranju razvoja, bez samostalne monetarne politike, bez kreditne kontrole i kreditnog usmeravanja ka domaćim preduzećima, nema ni investicija, ni samostalnog razvoja. Čini se da elita (kako ekonomska tako i politička) to ne razume, ili ne želi da razume….
  Dalja analiza na,
  https://nkatic.wordpress.com/2017/01/21/izmedu-stvarnosti-i-iluzija-bilans-stanja-ekonomije-u-srbiji-objavljeno-u-mesecniku-le-monde-diplomatique-prilog-nedeljnika-od-19012017/

  • Dragi moj Radoslave,
   Pošto se lično poznajemo, hvala na komentaru i upozorenju. Ovo je ocena stanja za koju smatram da nije potrebno veliko znanje. Ono je potrebno za iznalaženje izlaza iz takvog stanja. Drugo, politikanti koji su okupirali privredu Srbije nemaju taj kapacitet da mogu iskoristiti tuđe znanje, jer kao što je očigledno, oni misle da su najpametniji. Oni rade suprotno – proganjaju, mobinguju i satanizuju stručnjake, kao veštice u doba Inkvizicije, jer za njih znanje je jeres.

 • @Branislav Mihailović, RTB BorPo
  U Biznis planu investicije od 619 miliona $ (450 miliona eura) bi bile dovoljne da se sve to postigne,
  Tvrdite – ta investicija bi se vratila iz profita koji bi se obezbeđivao da su postignuti ciljevi iz Biznis plana.
  Znači biznis plan je dobar i ja Vas pitam za koliko godina bi se vretila uložena sredstva, odnosno koliki profit očekivati?
  Ne znam koliko imate iskustva sa projektovanim vrednostima kroz biznis plan i svetskim turbulensijama na berzama obojemih metala.
  Ovaj članak lepo prikazije propuste. I tu ništa nije sporno. Ineresantno bi bilo da ste uzeli neke reference kretanja cena bakra u svetu i cena koštanja ptoizvedene tone u Boru. A u razlicu ukavkulisali sve naknadne troškove.
  Navodite da je proizvodna cena bakra u RTB Boru 9600 USD/t a biznis plan predviđao 5400 USD/t.
  Iz toga zaključujemo da je proizvodnja bila neproduktivna, nerentabilna i neekonomična.
  U zadnjem kvartalu 2016 cena bakra na svetskom tržištu se kretala od 4,422 do 5,570 USD/t
  Da zaključim i sam biznis plan nije predvideo takav pad cene bakra u svetu, pa bi razlika u ceni iznosila svega 0,06% što je priznaćete katastrofa.
  Koi su uzroci tolikog pada cena bakra?
  Ima ih više. Osnovi je globalna recesija a dugoročni je da će u budućnost tražnja za bakrom biti sve manja jer nove tehnologije i maretijali koji se dobijaju u laboratorijama multinacionalnih kompanija odlično menjaju karakteristika bakra.

  Cena Bakra trenutne vrednosti
  Naziv Vrednost Merna jedinica Promena % Datum
  Bakar 5730.00 USD Tona 0.29% 20.01.2017

  Pozdrav

  • Kada govoriš o potražnji, treba da se razgraniči o potražnji koje vrste bakra govorimo. Postoji primarni bakar, koji je dobijen iz ruda, i sekundarni bakar, koji je dobijen preradom reciklažnog otpada. U svetu, količine bakra se povećavaju iz dana u dan. Samim tim se smanjuje potreba za primarnim bakrom, a povećava potreba za preradom već postojećih količina koje se nalaze u otpadu, tj. povećava se potreba za sekundarnim bakrom. Za proizvodnju ovog bakra se ne koristi postupak pirolize, pa samim tim su i tehnologije dobijanja sekundarnog bakra ekstremno jeftinije. Ovde leži najveći problem RTB Bor. Oni postaju potpuno nekonkurentni sa vremenom. Naravno, tu su pitanja i kvaliteta koncentrata rude, zastarelosti opreme, optimizacije tehnologije proizvodnje i ko zna šta drugo. Ako na to dodamo i kriminalni menadžment koji isisava pare iz kombinata, dok može, zaista me ne čudi što RTB Bor propada, a po svemu sudeći je već propao.

   Postoje brojne aplikacije u kojima ovaj materijal nikada neće biti zamenjen jer je to nemoguće zbog njegovih svojstava koja ne mogu da se postignu primenom postojećih materijala. Treba se fokusirati na taj deo tržišta i uskladiti proizvodnju za taj deo tržišta. Srbija ne treba da proizvodi polufabrikate i izvozi ih, već treba da organizovano i planski proizvodi polufabrikate za preradu u Srbiju i dalje izvozi gotove proizvode. To je suštinska promena i korišćenje potencijala svoje zemlje.

  • Ideja je bila da RTB Bor bude oslobođena dugova i tako nastave da rade uopšte zanemarujući činjenicu da se time ne rešavaju problemi koji su i doveli do gomilanja dugova. Najveći UPPR je RTB Bora gde je otpisano 900 miliona evra starih dugova, od ukupno 1,2 milijarde nagomilanih obaveza. Međutim, iako je u avgustu usvojen UPPR, već u novembru RTB se našao na spisku najvećih dužnika EPS-a sa oko četiri milijarde duga za struju napravljenog samo u 2016. godini, a po prvi put se našao i na spisku direktnih korisnika budžetskih subvencija od dve milijarde dinara u 2017. Takođe je prema UPPR-u raspisan i tender za profesionalni menadžment, a ceo UPPR se zasniva na pronalasku strateškog partnera koji bi uložio novac u otvaranje novih rudnika bakra čija bi se ruda topila u borskoj topionici i tako ostvarivali prihodi.kod nas je UPPR shvaćen isključivo kao način da se odloži plaćanje obaveza, ali ne i da se utvrdi kako je uopšte došlo do tolikih dugova, jer nije vladala finansijska disciplina..
   Kod nas se pokazalo kada preduzeće upadne u krizu teško da se može izvući i da UPPR ne može pomoći RTB Boru. Neshvatljivo je da je TRB Bor nagomilao 1,2 milijarde evra duga. Mendžment je neodgovoran umesto da se ukloni kancerogeno tkivo ono bukvalno metastazira”,

  • Poštovani G-dine Vilogorski,
   Tehno-ekonomska sagledavanja u rudarstvu i kretanje stanja na tržištu bakra su jedna od mojih najužih specijalnosti. Na tome sam doktorirao. Pokrtenuli ste široku i uskostručnu temu, koja bi, siguran sam, zamarala ostale učesnike diskusije. Zato predlažem da pogledate članke sa mog bloga https://banem8.wordpress.com i sa akademske mreže http://independent.academia.edu/Mihajlovic
   U slučaju da Vas nešto od toga zainteresuje, diskusiju možemo nastaviti na mojoj internet adresi: banem8@hotmail.com

  • Gospodine Mihailoviću,Hvala na odgovoru.
   Moja biografija nije tako impresivna kao Vaša, jer sam se decenijama bavio samo jenim problemom, sustem ne sme stati.
   Dok sam verovao u smislenost organizacije proizvodnje i održavanje sistema u normalnim okvirima dotle sam i izgarao.
   Posle privatizacije tehnološki procesi padaju vraćajući se na najniže zahteve i videh svu propast proizvodnih procesa.
   Organizacija prestaje da funkcioniše javlja se haos. Svi privredni rezultati poražavajuči i trežnjenje biva mučno.
   Šta da se radi?
   Dok tehnokrate sa ozbiljnim ekonomistima od akcije i operativnog iskustva ne postave prioritete razvoja i ne formiraju odgovorne institucije koje mogu planirati. Bez razvojne domaće banake usmerene ka finansiranju razvoja, bez samostalne monetarne politike, bez kreditne kontrole i kreditnog usmeravanja ka domaćim preduzećima, nema ni investicija, ni samostalnog razvoja. Čini se da političa elita to uopšte ne shvata.

 • Ko god je preuzimao rukovodjenje u bilo kom preduću, tvrdio je da mu trebaju pare da ga oporavi. Sigurno je i Spasovski tako govorio a i oni pre njega. Dogurali su do 1,2 milijarde jer se mi kao poreski obveznici nismo bunili, atrebali smo. Za toliko novca trebalo ih je deportovati da ne kažem gde?
  Rešenje je krajnje jednostavno. Svi rukovodioci moraju znati da će dobiti otkaz ako naprave gubitke i to bez obrazloženja. Koliko znate takvih? Skoro ih nema jer uvek uspeju da prodaju svoju priču tupavim političarima. Dobar primer su i Železnice Srbije. Pošto su pravili godišnje gubitke od 150 do 200 miliona evra i sveli brzinu na prosečnih 43 km/h, sad su ti isti predložili Vučiću da im treba 700 miliona dolara za modernizaciju. Nećete verovati ali treba im duplo manje. Ko ne veruje neka traži cene po kojima rade izvodjači na modernizaciji železnice i neka ih uporedi sa cenama istih izvođača u prethodnom periodu. Vučić je to progutao kao i ovi pre njega i trazio zajam. Zamislite, isti sto su uništili preduzeće, daju predloge za modernizaciju. Resavica je isti primer a ima ih koliko hoćete.Vučić nije imao smelosti da najuri bukvalno sve koji su pravili gubitke jer je i Tadić izgubio izbore zbog takvih.

  • Poštovani G-dine Niks,
   Dali ste dobro upoređenje sa Železnicama Srbije. Matrica je ista. Otvaraju se veliki razvojni (mahom infrastrukturni) projekti i daje podrška velikim državnim preduzećima i tako se ogromna sredstva iz budžeta usmeravaju u tamni vilajet. Kad izađu iz njega, ona su desetkovana. I odgovornosti nema. To je suštinski razlog urušavanja provrede Srbije.

 • Po cemu ste Vi drugaciji od ostalih koji su na vlasti vec 20+ godina? Mozete li jasno dati odgovor na to? Mislim, istu pricu su pricali svi pre vas, a i sadasnja garnitura, svi su davali nekakve “dokaze” za kradju i ispumpavanje novca gradjana, a kada su dosli na vlast nastavili istu pricu. I vi ste, verovatno vecina medju vama, bili u nekim drugim strankama. Zato, molim vas, dajte neki odgovor sta to Vas cini drugacijim od “ostalih” kvazi politicara koji su samo preruseni lopovi? Sta bi vi uradili drugacije, mozete poceti i od teme ovog clanka RTB Bor. Hvala unapred.

  • Goxy, morate da pratite naš rad pa da sami zaključite po čemu smo drugačiji. Imate program na našem sajtu, pogledajte tekstove koje objavljujemo, za šta se zalažemo, naša gostovanja u tv emisijama i nastup u skupštini (to sve ima na Youtube kanalu). Mi nudimo konkretna rešenja a na vama je da procenite koliko vam se to sviđa.

  • Poštovani G-dine Goxy,
   Nećemo lagati i nećemo krasti. To je temelj. Sve ostalo je u našem programu i Statutu. I u našim članovima. Ja imam 63 godine, bolesnik od šećerne bolesti na insulinu, potpuno sam se ostvario i u svojoj struci, izgradio ime koje se poštuje i van ove zemlje, materijalno sam situiran i ništa mi više ne treba. I nisam ušao u ovu borbu da bi meni bilo bolje. Glavna motivacija mi je mladost ove zemlje. Ne mogu više da gledam njihovu besperspektivnost. Osećam generacijsku odgovornost pred mladima i ne mogu da odgovorim na pitanje: Zašto ste nam upropastili budućnost? Ne želim i ne mogu više da razgovaram sa mladošću ove zemlje preko skajpa, dragi moj Goxy. Kad se zemlja dovede tu gde smo mi sad, dužnost svakog građana je da ustane i bori se.

  • @Goxy
   RTB Bor je naličje lica srpske privrede.
   Pitanje je zaista teško i ono nema odgovor.
   Pre revitalizacije velikih sistema mora prethoditi ogromno spremanje Srbije na svim nivoima.
   To je užasan posao i u ovom trenutku je prosto neizvodljiv.
   O tome sam nešto u donjim komentarima spomenuo.
   Prvo i osnovno Srbija nema kadrove za Kopernikanski privredni obrt.
   To znači još mnogo muke i tavorenja u glibu, bezidejnosti i siromaštvu.
   Dokad? To samo Gospod zna. Možda večno.
   Pozdrav.

 • Poštovani Branislave,
  one Vaše podignute ruke u Skupštini i podsećanje:”Ovo je NARODNA skupština”-to je bilo predivno.
  Ne mogu da vam objasnim koliko mi je to značilo.
  Prekinuli ste muk,ohrabrili ljude, poruka jasna:trgni se, bori se za svoje.
  Tekst je odličan, a u vašu stručnost i iskrenost uopšte ne sumnjam.

  • Hvala Tanja. Ali ja se ne ponosim time, pomalo mi je i neprijatno zbog toga. Jednom delu javnosti se to nije svidelo, drugom delu jeste. To je bila reakcija na nasilje i tu treba “povući ručnu”. To što sam uradio nikako ne bi smelo da se ponavlja, naročito ne bez vrlo, vrlo jakog razloga. Jer, koliko god bio opravdan i iznuđen, ovaj gest nikako ne bi mogao da se upakuje u okvir pristojnosti.

 • Postovani Branislave,
  pristojnost:”Necemo lagati i necemo krasti”-to je pristojnost koju gradjani Srbije od vas ocekuju.Jasno je da je vasa reakcija bila iznudjena.
  S druge strane, kako bi vecina gledaoca ukapirala o cemu se tu stvarno radi i zasto vam je toliko stalo da izadjete bas na ta skupstinska vrata,
  da nije bilo tog vaseg krika.I da li bih se ja uopste naterala da procitam jos jedan clanak o Spaskovskom, nesrecnom RTB Boru i analizi njegovog
  poslovanja, da nisam videla da ste taj clanak napisali upravo Vi.Toliko.
  Sve najbolje vam zelim i podrska, naravno!

 • Челник РТБ Бор, Спасковски, који влада “нај(не)успечније” у целовековној историји РТБ Бор, а он влада диктаторски од 2008. године до даљег. Његова владавина много кошта и Боране и Србију: Са 24.000 запошљених РТБ Бор је спао на 5.000 радника, нагомилани су губици по свим основа на више од милијарду евра, годишња производња бакра са 170.000 пала је на испод 40.000 тона годишње, од финансирања дршаве парама РТБ Бор, сада држава упумпава у РТБ Бор годишње више од сто милиона евра, не плаћа се струја, рударска рента такес, доприносе и услуге подизвођача. Затворене су све фабрике и погоне за финализацију бакра. Инвестирано је у рударској опреми више од двеста милиона евра, а производње руде нема, изграђена нова линија за топљење у постојећој топионици бакра у Бору и фабрике сумпорне киселине. Та инвестиција је започета са предвиђених сто милиона, а утрошено је више од триста милиона евра, а функционално, техничко-технолошки није завршена, нити су доказане гаранције. Уколико и екологија затаји, боље је било да уопште Спасковски није ни дошао, уништио би неке друге погоне, а не РТБ Бор. На крају, Спасковски много кошта Србију, колико? Е, то никада неће се сазнати, једино правосуђе.

  АФО(РТБ БОР)РИЗМИ

  * Он је геније. У оквиру своје и владине могућности.
  * РТБ Бор је грађен стотину година. Сосан то уништи за осам година. Вредан!
  * Сосахит: Мирно спавај нано, у РТБ Бор је већ све опљчкано!
  * У РТБ Бор криминал није организован.Краде ко шта стигне.
  * Солидан је коалициони партнер. Лаже за тројицу.
  * Истинито је да Сосан ништа није испунио, али зато је РТБ Бор довољно испразнио.
  * Пије, лаже, краде. Мајка га родила за све.
  * Код нас сатира је изгубила на значају. Постала је стварност.
  * Сосан је прогутао понос и сада је прилично сит! Тражи нове жртве.
  * Не могу раднике РТБ Бор лагати онолико колико им директор прича неистину.
  * Најзад је челник РТБ Бор прочитан. Лоше му шеф пише.
  * Ако је у вину истина, онда су у Сосану бајколажи. Не пије вино.
  * Сосан поштује законе. Трује боране, а богами и Србију, по својим законима.
  * Највећи савезник Сосана је магла. У Сосино име и задовољство крије загађење окружења Бора.