Образовање Саопштењe Скупштина

Влада против предлога да се родитељи насилника и детета жртве морају обавестити o насиљу

А М А Н Д М А Н  V

После члана 85, додаје се наслов и члан 85а, који гласи:

”Обавештавање родитеља

Члан 85a

„Школаска управа је обавезна да родитеље, хранитеље, старатеље и сва друга лице које старају о детету обавештава без одлагања о околностима васпитно-дисциплинске одговорности ученика, а најкасније даном сазнања о том случају.

Сваки позив се упућује обавезно и писменим путем препорученом пошиљком, у виду обавештења, који садржи основне податке о самом догађају, који се односи на васпитно-дисциплинску одговорност ученика.

Први позив упућује наставник разредне наставе или разредни старешина. Ако нема одговора након пет (5) радних дана, родитељу се упућује нови позив/обавештење, који потписује стручна служба установе, са навођењем и дана првог позива на који није одговорено.

Трећи позив након додатног рока од нових пет (5) радних дана може упутити директор установе, са обавештењем родитељу да ће о околностима случаја и нејављању родитеља бити обавештен и орган старатељства.

Ако ни након трећег позива родитељу изостане комуникација са родитељима, старатељима или других лица из става 1. овог члана, директор по службеној дужности обавештава о случају орган старатељства, водећи овај случај као занемаривање детета.

Наступање непредвиђених околности, на које родитељ није могао да утиче ни улагањем своје дужне пажње (болест, незгода и др), могу оправдати његово неодазивање позивима установе,ако су достављени благовремено.

У случају тежег прекршаја дисциплине, или инцидента који се квалификује као трећи степен насиља, у складу са Општим и Посебним протоколом о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, позив родитељу упућује директор установе.”

Образложење

Овај амандман прописује обавештавање и укључивање родитеља у процес сузбијања насиља. Сматрам да је неопходно да родитељи од самог почетка буду укључени у процес сузбијања вршњачког насиља, јер они могу највише да допринесу проналажењу позитивних решења.

(Текст амандмана преузет је из ”Алексиног закона.”)

Доста је било

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар