Здравство Источна Србија Саопштењe Финансије

Болесницима Опште Болнице Пожаревац оброци као у Хајату ???

На исхрани болесника у Општој Болници Пожаревац, гледајући у документацију која предвиђа и дефинише услове и квалитет исхране за који се побринула ова здравствена установа како би обезбедила својим пацијентима што боље оброке у данима боравка у овој здравственој установи, позавидели би и најбољи хотели са пет звездица ! ! !

1. Сам План јавних набавки Опште Болнице Пожаревац је нетачан, непрецизан и нејасан, и то поготово у делу под тачком 1.2.2, ИСХРАНА БОЛЕСНИКА. Наведени износ те набавке у износу од 34.221.667 динара по годинама и да се ради о отвореном поступку Јавне набавке. Наведени су такође оквирни временски периоди у којима ће се спровести одређене тендерске радње у вези тендера. У самом Плану јавних набавки ОБ Пожаревац који треба да буде усаглашен са финансијским планом ОБ Пожаревац, то се не наводи. Увидом у Финансијски План ОБ Пожаревац који је такође нејасан, нетачан и непрецизан, не наводи се висина и извор средстава па се не може утврдити ко плаћа исхрану болесника (Републички Фонд Здравства, Општа Болница или неко трећи).

Ово је намерно урађено како би се оправдале незаконите радње. Усвајањем Плана набавке ОБ Пожаревац фебруара месеца, руководство болнице је унапред планирало да продужи послове исхране болесника са фирмом MOVIE KITCHEN CATHERING DOO. Београд – Врчин, тако да је спроведен тендер само про форме.

2. На расписани тендер за исхрану болесника јавила су се два понуђача – фирме и то:

1 – Црвени крст Пожаревац

2 – MOVIE KITCHEN CATHERING DOO. Београд-Врчин

Шта вреди што је Црвени крст Пожаревац доставио повољнију понуду у износу од 66.472.702 динара у односу на фирму из Врчина која је доставила понуду у износу од 76.001.824.00 динара, када је тендерска комисија ОБ Пожаревац морала из само њима познатог разлога да понуду Црвеног крста Пожаревац оцењује као неприхватљиву у вези члана 3. Став 1. Тачка 33. Закона о јавним набавкама а у вези члана 106 .став 1. 1 и 2 Закона, не наводећи ближе, односно тачно, због чега Црвени крст није испунио услове, што се може утврдити увидом у Одлуку број 02-14-38 од 17.07.2017.године, што је симптоматично и сумњиво, поготову из разлога што је Црвени крст у претходном периоду квалитетно вршио испоруку хране Општој Болници Пожаревац.

3. Шта ради, по чијем налогу и под чијим притиском тендерска комисија Опште Болнице: “Предлаже директору да са фирмом из Врчина сада као јединим понуђачем закључи оквирни споразум за исхрану болесника ОБ Пожаревац, што директор прихвата и доноси такву одлуку број 02-14-38 од 17.07.2017.године”.

4. Да је унапред одлучено ко ће закључити уговор и добити посао исхране болесника може се утврдити из тендерске документације на страни 41 под тачком 2.2. испуњеност додатних услова за учешће у поступку предмета Јавне набавке где се доказује: „Потврдом о броју дана неликвидности коју издаје Крагујевац, што је очигледно да фирма из Врчина испуњава те услове јер се не зна где је регистрована

5. Да је све сумњиво у вези овог тендера потврђују и захтеви понуђача за додатним информацијама који траже ближа објашњења у вези расписаног тендера и износе своје примедбе да се врши фаворизовање фирме која је и добила тендер. У тендерској документацији је детаљно наведено шта понуђач мора свакодневно да испуњава у вези исхране пацијената. Ако се погледа дневна потреба намирница која је наведена на страни 7 тендерске документације, види се да се ради о огромним количинама, односно не може се утврдити да ли су цифре изражене у килограмима, комадима итд. На пример свеже воће бруто 230, нето 200, тако да остаје непознаница која је управо урађена како би се омогућило да се врши злоупотреба у вези исхране пацијената. Ако се ради о килограмима, онда тих 14 ставки износе преко 2000 килограма, што значи да преко две тоне намирница поједе око триста пацијената, односно око седам килограма намирница дневно поједе по један пацијент, што је просто немогуће јер је просечна заузетост кревета 56%, а ОБ Пожаревац има 530 кревета. Да се ради о пословима који дозвољавају манипулацију, наведено је такође и на страни 6 тендерске документације где стоји дневни просек оброка по дијетама. Ако се сабере 20 ставки дијета, долази се до податка где испоручилац хране фирма из Врчина испоручује 470 дневних оброка (доручак , ручак, вечера, ужина). На овај начин поред квалитета, испоручилац робе наплаћује Општој Болници Пожаревац нешто што није испоручио јер као што је речено просечна заузетост кревета односно постеља је 297 а не 470 као што се приказује, тражи и плаћа а због чега је то тако руководство Опште Болнице Пожаревац најбоље зна.

6. Ова тачка је у вези са тачком 1. Директор са својим сарадницима свесно из једино њима познатог разлога расписује тендер на две године иако у Плану јавне набавке то јасно не стоји па на тај начин унапред задужује ОБ Пожаревац за испоруку хране и за 2019 годину Иако финансијска средства нису обезбеђена Финансијским планом. Средства нису обезбеђена и не постоји одлука о усвајању Финансијског плана ни за 2018 а камоли за 2019 годину. Ово директор Опште Болнице Пожаревац намерно ради и доводи ОБ Пожаревац у дужнички однос због чињенице да послове директора ОБ Пожаревца обавља као ВД директор и не зна се докле ће те послове да обавља. Потписани уговор о исхрани болесника важи до 2019 године и мора се поштовати без обзира ко ће у том тренутку да врши послове директора ОБ Пожаревац.

7. Да се ради о намерно намештеном тендер који је добила фирма из Врчина, указивала су у својим приговорима и друга заинтересована лица наводећи своје примедбе које су се између осталог односиле и на финансијске услове да је понуђач у претходном периоду вршио исхрану пацијената на секундарном и терцијалном нивоу. Овај услов у тендерској документацији је навела ОБ Пожаревац свесно назначавајући висину тог финансијског захтева узимајући у обзир да је фирма из Врчина вршила услугу исхране пацијената и у 2016 и 2015 години. Оваквим поступањем ОБ Пожаревац је вршила фаворизовање фирме из Врчина јер је иста једина могла да испуни тражени услов што доказује да је тендер свесно намештен.

8. Поставља се такође питање како и на који начин је ОБ Пожаревац платила исхрану болесника фирми из Врчина по престанку важења уговора из 2016 године за неколико месеци, односно до потписивања новог уговора из 2017. године.

9. Закључак:

На основу свега напред изнетог може се закључити да због што веће непрецизности и нејасноћа како у погледу дневних количина потребне хране, броја пацијената и стварног квалитета омогућава се наплата исхране која није адекватна наведеним условима тендера, па се на тај начин свесно омогућава испоручиоцу зарада коју он не би могао да оствари да му то ОБ Пожаревац не омогућава.

Када би испоручилац хране вршио услугу исхране болесницима ОБ Пожаревац у складу са траженим односно дефинисаним тендерским условима и квалитетом, пацијенти који бораве у наведеној здравственој установи би били презадовољни а не као сада огорчени и кивни, а тражени квалитет хране из тендерске документације је такав да би са таквом исхраном како по квалитету тако и по обиму и гости самог хотела Хајат били презадовољни а Хајат би  добио још једну звездицу за квалитет и задовољство гостију.

 

Доста је било ! ! !

 

Стручни тим ОО ДЈБ Пожаревац

Ознаке

ДЈБ.Пожаревац

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар