Снежана Спајић, Одборник у Скупштини града Ваљева
Ауторски текст Западна Србија Скупштина

Ех, та ревизија…

Последњи пут када сам поставила питање градским властима да ли су послали “Одазивни извештај“ Државном ревизору, добила сам информацију да је слање у току. Како су и да ли су могле бити исправљене неправилности на које је указала Државна ревизија видеће се у наредном периоду, као и то да ли су проблем само заташкани.

Извештај Државног ревизора о завршном буџету и правилностима пословања града Ваљева за 2016-у годину написан је на 241-ој страни и даје мишљење са резервом о правилности пословања.

Кренућемо прво од неевидентирања имовине Града у пословним књигама (три стана, зграда МЗ, две пословне јединице и грађевинско земљиште површине 476ха, као и остало земљиште 192ха)

На једној од седница Скупштине града споменула сам већину неправилности у времену колико је било допуштено за излагање. Реакције владајуће већине су биле тек мало бурније, али по мом мишљењу сигурност им дају републичка дешавања, осећај моћи и дата могућност бахаћења новцем грађана ове земље.

Мислим да је и други ребаланс буџета за 2017-ту годину делом био и одговор на извештај државног ревизора. Грешке које је градска власт направила исплаћивањем новца са разних позиција у буџету са којих то није смела, по мом мишљењу су урађене смислено зарад прикривања ненаменски трошеног новца из буџета, поготово из буџетске текуће резерве.

Неправилности у поступцима јавних набавки су обележиле ту годину и резултирале хапшењем начелника једне Градске Управе и још једне запослене особе у њој, као и висе лица које су учествовала у намештеним тендерима.

Неправилности је било у преузимању обавеза изнад нивоа одобрених апропријација, нетачно наведених података о планираним средствима (нпр. новогодишња расвета ).За путну инфраструктуру, за машине, опрему нису планирана средства у износу од 6 милиона динара па се надоместило из текуће буџетске резерве.

Дуплирање рачуна за добављача сервера за пољопривреду, непостојање адекватне интерне контроле и интерних аката којима би се регулисали расходи. Формирају се неке комисије као покушај исправљања датог стања, али ни даље не видимо интерне акте по којима ће те комисије радити, нпр. Комисија за поступке јавних набавки- дато 300 хиљада без интерног акта, расходи за Студио М плаћени авансно 100%, имамо извршење расхода без додатне документације у виду отпремница и радних налога.Имамо закључивање Уговора о делу са физичким лицима за послове који представљају њихову основну делатност. Постоје расходи без писаних Уговора супротно Закону- на пример, чишћење у вредности 380 хиљада динара.

Пословни простори у власништву Града се издају без поштовања законске процедуре и тако долазе у ризик да буду додељени на нетранспарентан начин.

Неке трансакције су вршене само на основу решења Градоначелника, без овере захтева од стране свих лица на начин како је то предвиђено чланом 15. Упутства о раду трезора.

Јавна предузећа која користе субвенције из буџета нису донела посебан програм коришћења субвенција у складу са Законом.Финансијске планове нису доставили ни Градоначелник, ни Градско веће, ни две Градске управе.

Није била обезбеђена ни самосталност у раду буџетског инспектора, који није смео бити систематизован у оквиру Градске управе за локални развој.

Град није извршио евидентирање имовине ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, након престанка рада овог правног субјекта.

Није достављен извештај о трошењу средстава остварених од накнаде од коришћења шума и шумског земљишта који је требао бити достављен Министарству до 31.03.2017.

За велики број путовања нису поднети извештаји и тиме оправдане аконтације, а и из прошле године смо имали неоправданих средстава.

Путном инфраструктуром, односно техничком документацијом нису одређени путни правци који ће се радити и укупно уговорене вредности на неким позицијама су биле два до три пута веће од планираних. Одступало се и од плана и програма инвестиција, планираног програма инфраструктуре, тако да су се већином руководили са политичким интересима.

Без спроведеног поступка јавне набавке плаћају се неки радови (“Валис” је платио рад багера преко 1,7 милиона динара без валидне документације да су услуге извршене- реч је о спортском друштву)

Код преузимања стања имовине између Дирекције за пољопривреду и робне резерве, која је угашена и новоформираног ДОО ”Агроразвој“ постоји драстично смањење имовине од неких 70-так милиона којима се губи траг. Град није спровео адекватан надзор и није спровео механизме да путем заштитних клаузула имовину заштити од штете. Државни ревизор је дао препоруку да се испита пад вредности имовине Дирекције за пољопривреду и робне резерве, утврде разлози и предузму мере заштите.

Предшколска установа “Милица Ножица” је имала доста неправилности у свом раду, од неправилних јавних набавки до дуплиране потрошње горива, неправилног зарачунавања плата, итд.

У поступку ревизије није достављен ценовник ЈКП Видрак за услуге изношења, одвожења i депоновања смећа са површина јавне намене и других површина на које је сагласност дао надлежни орган јединице локалне самоуправе. Расходи на име чишћења дивљих депонија, у износу од 477 хиљада динара су извршени без закљученог Уговора. У поступку јавних набавки у опремању рециклажног центра коју је ЈКП Видрак доставио Градској управи није наведен аутосмећар као неопходна опрема. Изабраном понуђачу Ресор доо Гаџин Хан је исплаћено 5,8 милиона динара са роком испоруке од 25 дана од уплате аванса који је износио 100%. У поступку јавне набавке је достављена само једна понуда. Уговорена казна за кашњење није зарачуната и наплаћена од испоручиоца аутосмећара у износу од 140 хиљада динара. Без потписа једног од 3 члана комисије је сачињен записник о примопредаји, а тек месец дана касније Градоначелник доноси Одлуку о преносу опреме на коришћење. Код набавке виљушкара техничком спецификацијом није одређена година производње, нити број радних сати половног виљушкара који се набавља тако да најнижа понуђена цена као критријум за избор најповољније понуде није могла бити упоредива. Набављен је виљушкар стар 26 година. Понуђач са којим је закључен Уговор о набавци је исти набавио само дан раније, пре него што је предао своју понуду за 1о хиљада динара, а исти је понудио Градској управи по 922 хиљаде динара и то без валидног доказа о власништву над виљушкаром. Наручилац, тј. Град није одбио понуду иако је био дужан у складу са Законом о јавним набавкама.

Из буџетских текућих резерви су покриване разне манифестације, потребе Дома здравља, куповина камера,за саобраћај, за куповину земљишта, чак и за личне дохотке. Увек је најлакше и најбрже било посегнути за средствима из текуће буџетске резерве, која имају другу намену.

Нису донети ни посебни програми мера за унапређење услова живота на територији града Ваљева, а то је била обавеза.

Ово је само део који сам одабрала из Извештаја државног ревизора.

Да ли постоје државне институције које би требале да реагују на трошење и злоупотребу јавног новца остаје да се види.

 

 

Снежана Спајић

Члан ГО “Доста је било”

Одборник у Скупштини града Ваљева

DJB.Valjevo

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар