Mediji Prenosimo

Autorskopravni pogled na SNS-ovu izložbu "Necenzurisane laži"

O kulturnim, političkim, estetskim i (ne)zdravorazumskim kontekstima SNS izložbe pod nazivom „Necenzurisane laži“ već se naširoko pisalo i prostom pretragom na google-u naći ćete desetine tekstova na tu temu. Mene iz ugla struke, međutim, daleko više intrigira autorskopravni kontekst ove izložbe i brojni pravni problemi koji iz ovako izvedene postavke proističu.

Problem bi u najkraćim crtama mogao da se sažme na sledeće: Neko je bez odobrenja autora napravio reprodukcije 2523 autorskih dela, bez njihovog odobrenja ih javno izložio i to u negativnom kontekstu gde su sva dela stigmatizovana naslovom izložbe „(necenzurisane) laži“. Na ovo se u pojedinim slučajevima može dodati i „neko je pomenuta dela javno izlagao bez navođenja imena autora“, „neko je tuđa dela izlagao u izmenjenom (okrnjenom) obliku“, „neko je pravio kolaže od tuđih autorskih dela (derivativno autorsko delo) bez da je pitao autora za saglasnost“ itd. Dakle, na prvi pogled je jasno da ovde nešto ne štima i da je mnogo isključivih ovlašćenja autora vršeno bez njegove (njihove) saglasnosti.

Da bih potvrdio svoju teoriju da ovakva izložba vređa prava autora (i nosilaca autorskog prava) danas sam odlučio da odem na lice mesta i uživo se uverim da li je sve baš tako kako sam u svojoj glavi zamislio. I rezultat je krajnje zanimljiv. Ako mislite da je ova izložba festival neukusa, onda znajte i da je istovremeno i karneval povreda autorskog prava.

Koje su to sve povrede autorskog prava i na koji način (verovatno) izvršene pokušaću da detaljno izložim u nastavku. Naglašavam da je ovo moje lično tumačenje zakona i konkretne situacije i ne mora da znači da bi u nekom eventualnom sudskom postupku postupajući sudija nužno zauzeo isti stav. Doduše, srpske sudije i autorsko pravo (kao i pravo intelektualne svojine uopšte) su posebna priča koja bi iziskivala ceo jedan tekst. Takođe, naglašavam i da ću se truditi da tekst učinim čitljivijim pa ću probati da izbegnem preterano korišćenje pravne terminologije, kao i da ću pokušati da ga učinim razumljivijim pa neću praviti posebne osvrte na kategorije pojedinih autorskih dela (novinski tekst, fotografija, strip, crtež, autorskopravni tretman tweet-a itd.) i neću posebno analizirati povrede srodnih prava (npr. pravo proizvođača videograma). U suprotnom tekst bi bio čitljiv samo pravnicima i još duži nego što jeste.

Povreda moralnih prava autora

Moralna prava su prava koja izviru iz činjenice da je autor nekog dela uvek fizičko lice, dakle živo i razumno biće koje ima specifičan odnos prema svom radu i posebnu povezanost sa njim. Ova prava se nikada ne gase (traju večno) i autor ih ne može preneti ni na koga drugoga, baš zato što su vezana za njegovu ličnost. Dakle, i kad prenese (npr. ugovorom) sva svoja imovinska prava na neko drugo lice (npr. izdavačku kuću) njemu i dalje ostaju moralna prava i on je i dalje pozvan da se suprotstavlja njihovim povredama. Ovih prava naš Zakon o autorskom i srodnim pravima (nadalje: ZASP) poznaje ukupno 5, ali za ovu priču su relevantna sledeća:

Pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela

Član 18 ZASP: „Autor ima isključivo pravo da se suprotstavlja iskorišćavanju svog dela na način koji ugrožava ili može ugroziti njegovu čast ili ugled“.

Ovo je jedno od fundamentalnih moralnih prava autora i upravo postoji zbog specifične duhovne veze između samog autora i njegove tvorevine. Šta je u ovoj konkretnoj izložbi sporno što ugrožava ili može da ugrozi čast ili ugled autora čija su dela završila kao eksponati? Sama izložba po sebi ne bi trebalo da bude problematična ali kada se uzme ceo njen kontekst ima tu i te kako problematičnih momenata.

Ako sam dobro shvatio izvorna ideja ove izložbe je da se kroz obilje primera pokaže kako u Srbiji nema cenzure medija i kako vlast, eto, dozvoljava tolikim novinarima da pišu (crtaju, fotografišu) šta požele. Ok, ideja jeste imbecilna ali još uvek nije problematična. Takva izložba će očigledno u svom nazivu negde imati cenzuru, odnosno necenzuru i to je sasvim logično i nimalo uvredljivo. Međutim, kada se takva izložba nazove „NECENZURISANE LAŽI“ ona tada poprima potupno drugačije obličje i sada već nosi vrednosnu konotaciju koja izložena autorska dela tretira kao laži, a konsekventno njihove autore kao lažove. Uzmimo u obzir da se ovde radi i o autorskim delima koja potiču iz oblasti novinarstva gde osnovno načelo jeste ISTINA (ili bi bar trebalo da bude). Kada se konkretna dela postave u kontekst da su vrednosno ocenjena kao laži, jasno je da to direktno ugrožava (ili u najmanju ruku može da ugrozi) kredibilitet njihovih autora koji su javno stavljeni na stub srama. Manja bi šteta po ugled i čast autora bila da se izložba zove „NECENZURISANI LOŠE NAPISANI TEKSTOVI“ nego ovo. Od novinara se naravno očekuju lep stil pisanja i pismenost, ali pre svega istinite informacije.

Da napravim paralelu, izlagati novinske tekstove, karikature i stripove pod mantrom LAŽ isto je kao i izlagati slike Save Šumanovića na izložbi pod nazivom „ĐUBRE I KIČ“ (ili npr. „DEGENERISANA UMETNOST“ budući da su mnogi dobro povukli paralelu sa Gebelsovom izložbom).

Potrebno je i naglasiti da se u situacijama kada se utvrđuje da li se neko delo nedostojno koristi uvek primenjuje standard „prosečno osetljivog autora“ (ponekad kombinovan i sa ličnim svojstvima autora npr. autor je Jevrej a njegova dela se izlažu na antisemitskoj izložbi). Kada se to konkretizuje to znači da bi se većina autora osetila uvređenim da se njihovo delo koristi na određeni način. Kao što gore rekoh, verovatno bi velika većina autora novinskih članaka smatralo ugrožavanjem svoje časti i ugleda javno izlagane njihovih tekstova u kontekstu u kome su oni okarakterisani kao laži. Pri tom, problem ne bi bio kada bi se utvrdilo da sadržaj navedenih dela zaista predstavlja laž (ili bar neku zabludu autora), ali ova izložba ne nudi objašnjenje zašto su izložena dela laži – već samo neštedimice vređa njih i njihove autore. Takođe, ovde nije problem što je izložbu priredila SNS (odnosno njena informativna služba) i kada bi se autor protivio korišćenju svog dela smatrajući nedostojnom upotrebom samo zato što ga SNS koristi onda bismo možda mogli i da pričamo o „preosetljivom autoru“ koji preterano rigidno doživljava pojam nedostojnog iskorišćavanja (npr. nije simpatizer te stranke). Međutim ovde nije problematično ko koristi delo, već kako i u kom kontekstu ga koristi.

Pravilo o nedostojnom iskorišćavanju dela važi i kada je autor dozvolio korišćenje (npr. izlaganje) njegovog dela, ali da se ispostavi da se delo koristi na način na koji on nije želeo da se koristi (npr. izlaganje na izložbi koja vređa autora). Ovaj primer bi se već negde preplitao i sa prevarom ali to nije tema ovog teksta. U svakom slučaju, jasno je da većina autora teško da bi dala svoj pristanak da im je zatražena dozvola za izlaganje njihovih dela i da im je predočen kontekst u kome će dela biti izložena.

Pravo na zaštitu integriteta dela

Član 17 ZASP: „Autor ima isključivo pravo da štiti integritet svog dela, i to naročito:

1) da se suprotstavlja izmenama svog dela od strane neovlašćenih lica;

2) da se suprotstavlja javnom saopštavanju svog dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi, vodeći računa o konkretnom tehničkom obliku saopštavanja dela i dobroj poslovnoj praksi;

3) da daje dozvolu za preradu svog dela.“

Hoćete da prikažete nečije delo u okviru nekog kolaža, da malo iskasapite neko delo pa deo prikažete, deo ne prikažete, možda baš deo koji autor smatra najbitnijim? Može, nije nikakav problem, samo za tako nešto ipak prvo morate da dobijete dozvolu autora. U protivnom, opet vršite povredu njegovih prava.

Brojna dela koja su prikazana na izložbi su inkroprisana u nekakve kolaže i u njima prikazana u nepotpunom obliku. Negde se i zadesi da se u tim kolažima provuče celo delo, ali najčešće su ona „iskasapljena“. Sumanjam da bi autorima baš prijao takav tretman. Kada ti neko izloži delo na stub srama, neka ga bar izloži u celosti, možda neko stekne i drugačiji utisak o njemu. Ovde nije loše pomenuti i da se delo prerade (delo u kome su prepoznatljivi karakteristični elementi prerađenog (izvornog) dela) smatra zasebnim autorskim delom. Ali da bi do te prerade došlo, opet je potrebna saglasnost autora.

Pravo na naznačenje imena

Član 15 ZASP: „Autor ima isključivo pravo da njegovo ime, pseudonim ili znak budu naznačeni na svakom primerku dela, odnosno navedeni prilikom svakog javnog saopštavanja dela, izuzev ako je to, s obzirom na konkretni oblik javnog saopštavanja dela, tehnički nemoguće ili necelishodno.“

Takođe jedno od osnovnih i veoma jednostavnih pravila autorskog prava: „kada negde okačiš nečije autorsko delo, napiši ko je autor ako je to ikako moguće“. A na izložbi je to veoma moguće, čak i uobičajeno. Ne znam da li su SNS-ovci imali nekada priliku da posete neku izložbu, ali da jesu primetili bi da uvek ispod eksponata piše ime autora ili njegov pseudonim ili makar „nepoznat autor“. Ok, ovde su mnoga dela prikazana kolažno (što može da čini neke druge povrede), ali su mnoga i samostalno istaknuta pa ni ispod jednog nisam video da piše „autor taj i taj“. Uostalom, kada je neko delo izloženo, naravno da bi svaki posetilac voleo da zna ko stoji iza njega. Kako to na ovoj izložbi izgleda može se videti na sledećoj slici:

13708285_1121474087899189_6315294907934979986_o

Em okrnjeno, em nepotpisano.

Povreda imovinskih prava autora

Ideološki gledano, imovinska prava su antipod moralnih, prava koja autoru omogućavaju da stiče ekonomsku korist od svog dela i isto tako prava koja mu omogućavaju da svima drugima zabrani da iskorišćavaju njegova dela (dakle da vrše bilo koje od ovih prava). Ukoliko autor želi da nekome dozvoli da koristi njegova dela, uvek ima mogućnost da za to traži odgovarajuću naknadu. Naše pravo poznaje veliki broj imovinskih prava autora, a za analizu SNS izložbe relevantna su sledeća:

Pravo na umnožavanje

Član 20 ZASP: „Autor ima isključivo pravo da drugome dozvoli ili zabrani beleženje i umnožavanje svog dela u celosti ili delimično, bilo kojim sredstvima, u bilo kom obliku, na bilo koji trajni ili privremeni, posredni ili neposredni način.

Delo se umnožava naročito, grafičkim postupcima, fotokopiranjem i drugim fotografskim postupcima kojima se postiže isti rezultat, zvučnim ili vizuelnim snimanjem, izgradnjom dela arhitekture, smeštanjem dela u elektronskom obliku u memoriju računara.

Umnožavanje dela postoji nezavisno od broja primeraka dela, tehnike kojom su umnoženi i trajnosti primeraka.(…)“

Majke bi rekle: „Ja sam te rodila, ja ću te i ubiti“, a autori „Ja sam te stvorio, ja ću te i umnožiti“. Dakle, svako umnožavanje autorskog dela podložno je odobrenju autora. Ako se pitate gde je umnožavanje autorskih dela na ovoj izložbi, odgovor je – svaki eksponat na izložbi je reprodukcija autorskog dela nastala njegovim umnožavanjem u određeni format (npr. pano). Ne morate ni da uđete na izložbu, dovoljno je da prođete Knez Mihajlovom ulicom i da vidite one uvećane naslovne stranice novina u izlogu galerije Progres. E pa to vam je najplastičniji primer umnoženih dela.

Iako bi termin „umnožavanje“ nekoga naveo da pomisli da je potrebno uraditi veliki broj primeraka da bi ono postojalo, naš ZASP je tu vrlo eksplicitan i kaže da „Umnožavanje dela postoji nezavisno od broja primeraka dela“. Što će reći i jedan neovlašćeno umnožen primerak dela predstavlja povredu prava autora. Zašto je to tako? Pa ova izložba je najbolji odgovor na to pitanje – dovoljan je i jedan umnoženi primerak da bi se doprolo da velikog broja ljudi (verovatno većeg nego da su umnožili gomilu primeraka i delili ih po ulici).

Pravo na javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti

Član 30 ZASP: „Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli javno saopštavanje dela, uključujući činjenje dela dostupnim javnosti žičnim ili bežičnim putem na način koji omogućuje pojedincu individualni pristup delu sa mesta i u vreme koje on odabere.“

Ovo pravo jasno ukazuje da samo autor ima isključivo pravo da odluči da li će javno da saopštava delo i na koji način. Javno sapoštavanje dela putem izlaganja svakako spada pod ovo pravo, tako da je na autoru da odluči da li će dati svoju saglasnost ili ne. A po svemu što nam je poznato, deluje da niko nije ni pokušao da zatraži saglasnost autora.

Dozvoljeni izuzeci

Od gore navedenih pravila postoje određeni izuzeci koji omogućavaju da se u nekim situacijama autorska prava vrše bez saglasnosti autora (tzv. suspenzija autorskog prava). Naravno, za ove izuzetke su predviđeni precizno definisani uslovi i samo kada se oni ispune moguće je određena autorska prava vršiti bez traženja odobrenja autora. Naš Zakon poznaje veliki broj izuzetaka, ali samo dva bi mogla da se razmotre u odnosu na predmetnu izložbu:

Pravo citiranja

Član 49 ZASP: „Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožavanje, kao i drugi oblici javnog saopštavanja kratkih odlomaka autorskog dela (pravo citiranja), odnosno pojedinačnih kratkih autorskih dela, pod sledećim uslovima:

1) da je delo objavljeno;

2) da se pomenuti delovi, odnosno kratka dela, bez izmena, integrišu u drugo delo ako je to neophodno radi ilustracije, potvrde ili reference, uz jasnu naznaku da je reč o citatu i u skladu sa dobrim običajima;

3) da se na pogodnom mestu navede ko je autor citiranog dela, koji je naslov citiranog dela, kada je i gde je citirano delo objavljeno, odnosno izdato, ukoliko su ti podaci poznati.“

Hajde da zamislimo da su kolaži prisutni na izložbi samostalna autorska dela i da su novinski članci i njihovi delovi sadržani u tim kolažima zapravo samo citati koji služe ilustraciji, potvrdi ili referenci (verovatno u odnosu na stav da ne postoji cenzura u Srbiji). Citat da bi bio citat mora biti jasno naznačen i mora biti navedeno ko je autor citiranog dela, kada i gde je objavljeno itd. Dakle, sve ono što bi bila fusnota u nekom naučnom radu, primera radi. Ali ovde postoje dva problema: 1.) nigde ili gotovo nigde nije navedeno ko je autor dela, kada i gde je delo objavljeno itd. 2.) da bi postojao citat on mora služiti integralnom delu autorskog dela (dakle nekoj originalnoj celini kojoj služi kao potvrda, referenca itd.), a ovde imamo potpuno odsustvo integralnog dela već samo gomilu nabacanih „citata“. A kada se nešto sastoji samo od citata, onda je to ili a) zbirka (kada je uredno navedeno da su u pitanju citati i informacije o autoru i izdanju su naznačene u skladu sa Zakonom) b) plagijat (kada ništa od prethodnog nije navedeno). Zbirka je posebno autorsko delo ako je selekcija i raspored njenih delova izvršen na originalan način, ali autor zbirke mora uvek da reguliše autorskopravne odnose sa autorima koji su se u njoj našli. Plagijat je sa druge strane pojam verovatno daleko bliži pojedinim članovima stranke koja stoji iza organizacije izlobe, a on zapravo predstavlja povredu jednog moralnog prava autora. U svakom slučaju, ovde ne može biti reči o citatu ili barem ne može biti reči o citatu u skladu sa zakonskim pravilima, tako da se ovaj izuzetak ne može primeniti.

Parodija i prerada za lične potrebe

Član 54a ZASP: „Dozvoljena je slobodna prerada objavljenog autorskog dela ako se radi o: 1) parodiji ili karikaturi, ako to ne stvara zabunu ili ne može dovesti do stvaranja zabune u pogledu izvora dela; 2) preradi dela za lične potrebe koja nije namenjena i nije dostupna javnosti; (…)“

Ovaj izuzetak omogućava da pod određenim uslovima, bez dozvole autora preradite njegovo delo. Dakle, ovde se radi samo o dozvoljenim preradama dela, ne i o vršenju drugih prava autora (umnožavanje itd.) Uslovi su da je u pitanju parodija ili karikatura (što ova izložba svakako nije) ili da se delo preradi za lične potrebe i da ta prerada nije dostupna javnosti (izložba koja nije dostupna javnosti onda ne bi bila ni izložba). Dela koja bi se mogla tretirati kao dela prerade su prisutna na ovoj izložbi (npr. kolaži sačinjeni od novinskih tekstova), ali nijedno od tih dela ne bi moglo da se podvede pod ovaj izuzetak.

Pravna priroda izložbe

Naš Zakon izložbu tretira kao „zbirku autorskih dela“ koja ispunjava uslov da se smatra posebnim autorskim delom ako izbor i raspored sastavnih delova (autorskih dela) ispunjava uslov originalnosti. Ova izloba je svakako originalna (neki bi rekli verovatno i da je „neviđeno originalna“), tako da bi ona vrlo verovatno ispunila uslov da se tretira kao autorsko delo zbirke. Ali, tu opet postoji jedan problem. Pogađate koji? Ne može se autorsko delo uvrstiti u zbirku bez izričite saglasnosti autora jer zbirka ni na koji način ne ograničava prava autora čija su dela uvršćena u nju.

Sa druge strane, ako bismo prihvatili tezu novopečenog teoretičara umetnosti Maje Gojković da je ova izložba „konceptualna umetnost tipa Marine Abramović“ (sic!) to bi zapravo značilo da se radi o autorskom delu prerade. Dakle, cela izložba je jedno konceptualno autorsko delo. Da ponovim, delo prerade je delo u kome su prepoznatljivi karakteristični elementi izvornog dela i da bi se takava prerada izvršila potrebna je saglasnost autora izvornog dela. U suprotnom, opet bismo imali povredu prava autora.

Kada se sagleda sve što je gore navedeno, valjda vam je jasno zašto sam na početku teksta ovu izložbu okarakterisao kao „karneval povreda autorskog prava“. Ova izložba je za autorsko pravo ono što je kineska radnja za pravo žiga. Ruku na srce, ne odnose se sve povrede na sva izložena autorska dela, ali utisak je da svako od svih 2523 izloženih autorskih dela je potkačeno makar sa jednom vrstom povrede, a mnoga od njih su i višestruko povređena.

Umesto zaključka je možda najbolje reći da bi verovatno bilo previše da očekujemo od stranke čiji viđeniji članovi ne umeju da poštuju osnovni postulat autorskog prava (ne potpisuj tuđe delo svojim imenom) da poštuje neka daleko sofisticiranija pravila ove pravne oblasti. Sumnjam da je ovde iko bio svestan koliko povreda čini priređivanjem ovakve izložbe, ali kako kaže stara latinska poslovica „Ignorantia legis nocet“ ili u slobodnom prevodu „nepoznavanje zakona ne opravdava povredu istog“. I kreativnost ima svoju cenu. A ova može po organizatore izložbe da bude paprena.

Izvor: Autorskopravni pogled na SNS-ovu izložbu “Necenzurisane laži”
Autor: advokat Stefan Bojović (autor nije član pokreta “Dosta je bilo”)

Dosta je bilo

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

  • AJOOOOOJ MENIIII – IDEMOOO JOPET ! OJHA ! Ma nije Saša Radulović zajebavao naciju i džabe primao masnu MINISTARSKU platu, plus kola, kancelarija, sekretarica – što reče i sam Pavlović ( koji je primao to isto) – već je Saša – kao MINISTAR PRIVREDE – sa akadmeskim zvanjem dipl.MINISTAR ZA IZLOŽBE SNS-A – uporno i vredno radio na restruktuiranju privrede iz stanja kolapsa – u stanje za IZLOŽITI CELOM SVETU – Vučićevu izložbu. I , evo ga – uspeo je, orgazam Djb-a! Iz dana u dan, iz noći u noć, Sale privrednjak – izlaže ono što zna i zbog čega je, uostalom, partokratski i postavljen za ministra PRIVREDE(?) … Kilometarski tekst, pravac razvoja privrede, pravci promene strukture, način povećanja zaposlenosti, načini i putevi povećanja plata i penzije, put ostvarenja besplatnog (bajkolikog) školstva i zdravstva – SVE TO TU IZNAD SIGURNO PIŠE, SAMO KO USPE DA IŠČITA DO KRAJA GORNJU ONANIJUSTIJU, A DA NE ZAKOVRNE. TOLIKO POSVEĆENOG VREMENA , PROSTORA I PAŽNJE – NE MOŽE TO SVAKO. Bravo, šta drugo reći. Pozivam ANU, BORISLAVA, NEKOG NOVOG LIKA BRANISLAVA (VALJDA) R., AMELIJU – HAJDE, GDE JE APLAUZ ??? Ja odoh da se bacim sa mosta – predajem se,ako ste saglasni…

  • Au, brate Igore, ništa ti se to ne razume.
   Ne mogu se reči tek tako gomilati, valja urednije misliti.
   Ajde nanovo, al’ najpre smisli šta bi da rekneš, pa to jednostavno i rekni.
   Znaš ono, kao kad bi deset s lukom i pivo, pa ništa ne petljaš, nego kelneru prosto kažeš “deset s lukom i pivo”.

  • Ma saglasni smo, nego ti nesto ne verujem. 🙂 Bacices se sa mosta kao sto ce Vucko da sastavi vladu, resi Savamalu, srusi vikendice na Savi i sl. Drugim recima – eto tebe tu opet na sledeci novi tekst. 🙂

  • I nemojte mostom, poštovani igore, malo manje ogorčenosti i pesimizma, možda će i Vaše kritike biti smislenije.
   Pozdrav

  • išao sam da izvidim most moja amelija… taman da malo zvirnem dole, zeznem se i pogledam gore, kad ono iznad na stubu – slika vučića i saše, ruku pod ruku, stoje ispred nekog izloga, kao neke izložbe. i tu me izdade snaga, ne uspeh da zakoračim, već sedoh… a sećanja krenu, naviru… bata živojinović i boris dvornik… saborci, partijci… jedan drugom duvali u ledja ceo saborački život… stanlio i olio… šojić i pantić… din martin i džeri luis… tarzan i čita… vučić i saša… tito i kardelj… lopov i mardelj… sajmon i garfunkel… i onda shvatim tu neraskidivost veza medju ljudima… malo se pokoškaju, ljutnu jedan na drugoga, ali se prate, ispomažu, maze, čak i preko nas… jer, osećaj je snažniji što je odnos važniji. uostalom, svaka preljuba radja neku izložbu, zar ne

  • Nije navijački, barem ne za protivnika. Očaj Božidare… Malo se i šalim, da ne zaplačem… A sklon sam plakanju kada vidim nešto tužno… Plakao sam i kada je potonuo Titanik. Onakav brod, a propade zbog preterane vere u jačinu, u kombinaciji sa kratkovidošću (ne videše onoliki breg…) … Suza je suzu stizala, moj dobri Božidare. Evo, i sad…

 • “I kreativnost ima svoju cenu. A ova može po organizatore izložbe da bude paprena.”
  Dodao bih da je pravda spora ali dostižna.

 • “izlagati novinske tekstove, karikature i stripove pod mantrom LAŽ isto je kao i izlagati slike Save Šumanovića na izložbi pod nazivom „ĐUBRE I KIČ“”

  Pa ne baš.
  Ocena da je neki tekstualni ili slikovni iskaz lažan, tj. neistinit, mora (ukoliko se to zvanično, sudski zahteva) biti argumentovano obrazložena i nedvojbeno dokazana, inače je kleveta.
  Ocena da je neko umetničko delo džubre ili kič, stvar je slobodnog uverenja – ne podleže zakonskoj, već isključivo etiučkoj, dakle pravno neobavezujučoj obavezi.
  U konkretnom primeru, kad se radi o Šumenovićevim slikama, čak je prilično legitimno govoriti o elementima kiča, osobito u cikluisu “Kupačice”.
  A i generalno, umetnost bez ponešto kiča skoro da nije moguća. Kič je nešto kao začin umetnosti, čini je svarljivijom, svetini prihvatljivijom.

  • Inače, odlična analiza.
   Nadam se da će bar nekog podstaći da zaista podnese tužbu, bio bi sevap.

  • Izvinite, tek sad sam primetio da iznad mojih komentara piše “vaš komentar čeka pregled”.
   Nikada ne komentarišem na sajtovima na kojima neko ocenjuje da li su komentari podobni za objavljivanje, pa vas stoga najlepše molim da sve što sam ovde napisao izbrišete.
   Hvala.

  • Gospodo, najlepše sam vas zamolio da moje komentare ne objavite.
   Objasnio sam zašto to tražim, a vi ste ih ipak objavili.
   Ne nameravam da dalje razlažem svoju odvratnost prema arbitrarnom “odobravanju komentara”.
   Nadam se da je u pitanju nesporazum. Ako nije, onda je nepoštovanje i arogancija kakvu od DJB nisam očekivao..
   U slučaju da sve moje komentare ne izbrišete u najkraćem roku, izviniću se svima koje sam nagovorio da glasaju za vas (najmanje 20 glasova dobili ste zahvaljujući mom agitovanju),

  • Prvi put čujem da se neko drznuo da Šumanovića poveže sa rečju “kič”. Stvarno ste hrabri, da ne kažem nešto grublje… Ako ste istoričar umetnosti, onda bih vas molila da argumentujete tako ekstreman stav, a ako niste… onda ne znam odakle vam hrabrost za to.

  • Primetio sam da velikani imaju običaj da budu idolizovani, odnosno da njihov opus iz perspektive običnih ljubitelja nikako ne sme da podlegne bilo kakvoj analizi, kao da je to jeres. A istina je da ničiji opus nije savršen od A do Š, i da svi ti ljudi pored vanvremenskih dela jesu imali i periode smanjene kreativnosti tokom kojih su njihova dela imala veći udeo kiča. Ne treba isključiti kritičku misao.

  • Sme da podlegne stručnoj analizi. Dajte analizu. U suprotnom, to jeste jeres. Ako dajete tako smelu izjavu, morate dobro da je obrazložite, u suprotnom je to bahatost i opasna relativizacija koja dovodi u pitanje kriterijume koji su, opet, veoma važni da bismo znali šta su prave vrednosti a šta nisu. Ako sve relativizujete onda dolazimo do toga da se istinski kič može podvesti pod umetnost i obrnuto. Pretpostavljam da ne treba da vam objašnjavam kuda to vodi. Ali svaki argumentovan stav je ozbiljan stav, koji se može pobiti ili usvojiti. Ali neargumentovan stav nije stav već prazno lupetanje. To sve, naravno, kad je reč o već potvrđenim vrednostima o kojima su stručni ljudi već iskazali svoje stručno mišljenje. Periodi veće i manje kreativnosti su naravno mogući, ali ne vidim kakve veze imaju periodi manje kreativnosti sa kičom!

 • Najbolji deo teksta AUTORSKOPRAVNI POGLED NA SNS-OVU IZLOZBU “NECENZURISANE LAZI” je poslednja recenica: Autor: advokat Stefan Bojovic (autor nije clan pokreta “Dosta je bilo”).

 • Nema snimka sa zasedanja odbora za Admin.poslove,kako je uz pomoc Agencije za korupciju,poslanica DJB-a odrzala lekciju Martinovicu.
  Izgleda da DJB ne interesuju Marginalna seoska podrucja,iznad 500 metara nadmorske visine(pravilnik) niko ne prisustvuje sednici odbora za Polj. iz redova DJB-a.
  Kako rece Miloja Miletic na sednici,Narodna seljacka stranka,za seljake u tom podrucju jedna krava nije kucni ljubimac.

  DJB ne ineresuju,
  Svastike po ljepoj njihovoj,grafiti,opet povjesna bespuca,
  Izedbegovic i njegova politika/izjave.
  Pucanje na radnike/kosioce po Metohiji,itd,itd.
  Nema sapstenja/komentara/podrske.

 • Svaka čast autoru teksta, već danima se pitam da li će nekom pasti na pamet da obradi i ovaj aspekt “izložbe”. Samo bih dodala da tekst nije čitljiv samo pravnicima već svima nama koje ta tema dotiče zbog profesije kojom se bavimo.

 • Komentar koji sam dao na tekst *Pravni aspekti izložbe „Necenzurisane laži“* u velikoj meri se može odnositi i na ovaj tekst pa taj deo neću ponavljati.
  Ovde posle mnogo citiranja delova članova zakona i pravnih igara i tumačenja, dolazimo do kraja i konstatacije:
  „I kreativnost ima svoju cenu. A ova može po organizatore da bude paprena.“
  Kao da gospodin advokat sugeriše tužbu protiv organizatora izložbe. Međutim nigde nije citirao Član 43, a on omogućava dosta manevarskog prostora organizatorima.

  ************
  Član 43
  Dozvoljeno je, u okviru izveštavanja javnosti putem štampe, radija, televizije i drugih medija o tekućim događajima, u obimu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja o tekućem događaju, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade:
  1) umnožavanje primeraka objavljenih dela koja se pojavljuju kao sastavni deo tekućeg događaja o kome se javnost izveštava;
  2) pripremanje i umnožavanje kratkih izvoda ili sažetaka iz novinskih i drugih sličnih članaka u pregledima štampe;
  3) umnožavanje političkih, verskih i drugih govora održanih na javnim skupovima, u državnim organima, verskim ustanovama ili prilikom državnih ili verskih svečanosti;
  4) slobodno korišćenje dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja.
  Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje na sve oblike javnog saopštavanja pomenutih dela.
  ***********
  Uostalom i on sam se u velikoj meri ograđuje, od uspešnosti vođenja postupka, izjavom:
  „Naglašavam da je ovo moje lično tumačenje zakona i konkretne situacije i ne mora da znači da bi u nekom eventualnom sudskom postupku postupajući sudija nužno zauzeo isti stav.“
  To u slobodnom tumačenju znači da bi postupak protiv organizatora izložbe najverovatnije bio izgubljen.

  • Sve ovo što ste nabrojali u članu 43 ne odnosi se na ovaj slučaj i ne daje ama baš nikakav manevarski prostor organizatorima ove “izložbe”. Verujte mi, ima nas koji se u tu materiju veoma dobro razumemo jer smo se na ličnim primerima susretali sa raznim zloupotrebama pa smo silom prilika izučili sve detalje pomenutog zakona ako ne i učestvovali u pravljenju istog.

   A ograda koju autor teksta daje se, pretpostavljam, odnosi na to što ni naše sudije često ne razumeju u potpunosti šta su to autorska prava ili intelektualna svojina, zapravo nisu dovoljno obučeni na tu temu iako bi morali biti. Slobodno tumačenje koje dajete na kraju je pogrešno. Zapravo, uopšte ne mora da znači da bi postupak bio izgubljen.

  • Čika Aco, obratite pažnju na prvi stav u članu 43. U njemu je naznačeno da je upotreba autorskog dela bez saglasnosti autora dozvoljena u slučaju izveštavanja o tekućem događaju , a taj uslov u ovom slučaju nije ispunjen.

  • Kvaka je u poslednja dva reda:

   4) slobodno korišćenje dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja.
   Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje na sve oblike javnog saopštavanja pomenutih dela.

  • Ana, nije u redu da kažete da naše sudije ne razumeju šta su to autorska prava, pogotovo što je od 2014. godine za sve sporove po Zakonu o autorskom i srodnim pravima nadležan jedino Viši sud u Beogradu. Tačno je da se na sudije vrši pritisak i da su zbog toga naknade za povrede materijalnog i nematerijalnog prava dosta niske.
   Ja vidim jedan problem u ovoj celoj stvari. U prvi mah bi sam pretpostavio da će biti dosta tužbi, pogotovo što su obuhvaćeni autori koji u principu štite svoja prava preko suda. Međutim, treba tužiti partiju koja ima skupštinsku većinu, a autori znaju da se poslanici lobiraju za izmene Zakona kojima bi se na neki način ukinula autorska prava pogotovo što se tiče dnevnih vesti. Autori dobro znaju da su već dva puta pokušane izmene i računaju da bi možda pametnije bilo da ne čačkaju mečku. Ako ne bude bilo tužbi, po meni je to jedini razlog.

  • Izvinjavam se ako sam neke sudije uvredila, naravno da to ne važi za sve, moj stav se bazira na praksi, odnosno na presudama u nekim slučajevima koje su donete sa obrazloženjima u kojima je jasno da je u pitanju nerazumevanje materije.

  • “Izvinjavam se ako sam neke sudije uvredila, naravno da to ne važi za sve, moj stav se bazira na praksi, odnosno na presudama u nekim slučajevima koje su donete sa obrazloženjima u kojima je jasno da je u pitanju nerazumevanje materije.”
   Nema razloga da se izvinjavaš, nije meni žena sudija pa da je branim od uvreda. Mislim da je kontraproduktivno da se na taj način raspravlja. Nije mi jasno o kakvom nepoznavanju materije govoriš, ali ako nije pravilno utvrđeno činjenično stanje, postoji i drugostepeni organ. Da li vam je to “nerazumevanje materije” potvrđeno od strane drugostepenog organa?
   Daješ malo činjenica a mnogo kvalifikacija. A pošto imam nešto malo iskustva u tim stvarima, ne verujem ti na reč. Morala bi da dokumentuješ svoje tvrdnje.
   Ah da, sad se setih. Postoji Dr. sudija ženskog roda koja je od prošle godine u Apelacionom sudu. Kod nje je sve bilo moguće, a sada mačetom preinačava presude.

  • Imam i ja malo iskustva s tim stvarima, i na osnovu toga govorim. Ja ovde ne ostavljam komentare da bi mi neko verovato ili ne veoravao “na reč”. Ova materija mi je više nego jasna zbog posla kojim se i sama bavim, ali vi svakako možete da verujete ili ne verujete kome god hoćete, jedino mi nije jasno zašto ste to imali potrebe da naglašavate. Kao što mi takođe nije jasno zašto mi se obraćate sa ti.

  • Poštovani,

   suspenzija autorskog prava predviđena čl. 43 ZASP u konkretnom slučaju se ne može primeniti iz prostog razloga što su ovi izuzeci predviđeni za drugačije situacije. Naime, osnovna ideja ovog izetka je da omogući slobodan tok informacija u situacijama kada je potrebno izveštavati javnost o tekućim događajima, ali “u obimu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja”. Zakon ovde predviđa veoma stroge uslove i daje 4 moguće situacije kada zbog izveštavanja može doći do suspenzije autorskog prava. Ni pod jednu od ovih situacija ne može da se podvede ova izložba, a evo i zašto:
   1.) umnožavanje primeraka objavljenih dela koja se pojavljuju kao sastavni deo tekućeg događaja o kome se javnost izveštava – ovo u prevodu na srpski znači da je postavljena izložba i da je novinska ekipa došla da napravi izveštaj i fotografiše/snima eksponate kako bi javnost izvestila o tekućem događaju (izložbi);
   2.) pripremanje i umnožavanje kratkih izvoda ili sažetaka iz novinskih i drugih sličnih članaka u pregledima štampe – izložba jednostavno nije pregled štampe i mislim da to ne treba detaljnije obrazlagati;
   3.) umnožavanje političkih, verskih i drugih govora održanih na javnim skupovima, u državnim organima, verskim ustanovama ili prilikom državnih ili verskih svečanosti – ovo je situacija kada neko u javnosti drži govor pa to tv ekipa zabeleži i objavi u okviru vesti. U svakom slučaju ni ovaj izuetak nema nikakve veze sa izložbom.
   4.) slobodno korišćenje dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja – ovo znači da se slobodno mogu prenositi novinski tekstovi (i druge srodne forme) koji su puki izveštaji poput “održana izložba u Beogradu”, “troje nastaradalo u novinskoj nesreći” itd. Dakle, u pitanju su vesti koje isključivo nose određene informacije i obaveštavaju o nekom tekućem događaju. Ono što je problem i zašto se ovaj izuzetak ne može upotrebiti je to što niti je izložba izveštavanje javnosti o tekućim događajima niti dela koja su na njoj izlagana imaju karakter novinskih izveštaja i dnevnih informacija, već su u pitanju autorski tekstovi, kritičke analize, karikature, stripovi itd. U svakom slučaju dela koja zaista potpadaju pod izuzetak iz tačke 4. teško da bi i mogla da se koriste na ovakvoj izložbi jer ona najčešće u sebi ne sadrže ozbiljan autorski pečat, vrednosne sudove itd već samo puko prenose informacije.

   Budući da ste rekli da ovaj član ostavlja veliki manevarski prostor organizatorima izložbe, bio bih Vam veoma zahvalan ukoliko biste isti mogli da pojasnite, s obzirom na to da ja ovde zaista ne vidim nikakvu mogućnost za tumačenje koje bi išlo u korist organizatorima izložbe…

  • Poštovani gospodine Bojoviću,
   nisam pravnik, ali sve posmatram kroz teoriju igara. Da ste Vi jedini igrač, nikakve diskusije i sumnje ne bi bilo. Međutim niste, i ja samo opominjem da postoji i druga strana, sa mogućnošću korišćenja Člana 43 (verovatno i drugih mogućnosti za koje ja ne znam). Ne verujem da mislite da pravni tim SNS-a nije razmotrio Vaše viđenje izložbe i pre nego što su je postavili. Uostalom to je sasvim normalno. Vi imate svoje viđenje, suprotna strana svoje. Da nije tako, vi advokati biste bili nepotrebni, ali nije tako.
   Vi sami komentarišete tačku 1.:
   „ovo u prevodu na srpski znači da je postavljena izložba i da je novinska ekipa došla da napravi izveštaj i fotografiše/snima eksponate kako bi javnost izvestila o tekućem događaju (izložbi)“
   Da li je postavljena izložba? Jeste. Da li je bilo ekipa koje prave izveštaj? Bilo je. Šta su eksponati? Objavljena dela.
   Slažem se da je malo nategnuto, ali otvara mogućnosti za raspravu.
   U tački 2. kažete da izložba nije pregled štampe. Da li postoji neka precizna definicija šta je to pregled štampe. Zar pregled štampe nije određeni (proizvoljno) uređeni skup novinskih i drugih sličnih članaka, a izložba prilično liči na tako nešto.
   Tačka 3. je za ovaj slučaj bez veze, ali pošto sam citirao ceo Član 43, upala je nepotrebno.
   U tački 4. navodite puke izveštaje, a ja dodajem još neke moguće: „o više od 25 udavljenih u Obrenovcu“, „spaljivanju mrtvih u visokoj peći u termoelektrani“, „o šteti koju je Andrej Vučić napravio državi preko svoje firme Asomakum“. U daljem tekstu kažete da izložba nije izveštavanje javnosti o tekućim događajima, verovatno pozivajući se na stav 1, ali postoji na kraju i stav:
   „Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje na sve oblike javnog saopštavanja pomenutih dela“.
   Izložba jeste javno saopštavanje.
   I na kraju ono što jeste problem – autorski tekstovi, kritičke analize… U tim slučajevima morali bi da tužite za svaki pojedinačni slučaj a da se prethodno ustanovi ko je vlasnik autorskog dela (novinar ili novine). Sve u svemu nije jednostavno.
   Međutim, postoji još jedna stvar, koja mi se javlja iz potsvesti, ali ne znam gde i kada sam je pročitao. Odnosi se na slobodnu upotrebu svih novinskih tekstova i uopšte objavljenih priloga u novinama, ukoliko se time ne ostvaruje materijalna korist.
   Ja uvažavam Vaše viđenje situacije, ali moj način razmišljanja je uvek, da li postoji i druga mogućnost. Treba biti oprezan.

  • Sada sam razgovarao sa jednim advokatom. Ispljuvao me je. Kaže da sam suviše duboko i nepotrebno ušao u problem, a onda se upetljao kao pile u kučinu. Stvar je izuzetno jednostavna. Kupovinom novina postaješ vlasnik tog primerka novina i svakog listića u novinama i sa njima možeš da radiš što ti je volja, osim:
   – da umnožavaš novine i prodaješ ili deliš po čaršiji
   – da bilo koji deo novina umnožavaš i rasturaš
   – da menjaš bilo šta u sadržaju, a onda da takve novine predstavljaš javnosti
   Na konkretno pitanje u vezi fotokopija na izložbi, odgovor je da je to u ovom slučaju opravdano da bi se sačuvali originali, koje bi mogao neko da ukrade ili pocepa. Ne narušava se autorstvo, ako se vidi ko je autor i koje su novine.

  • Advokat Vam je rekao istinu. A Vučiću idu sve čestitke. Ma kakav da je dripac ili ne – gurnuo je kompletan Djb – u živo blato. Ovo je prva stvar za koju mu – čestitam. Iskreno. Maestralno. Nadam se da će ostati i jedina za koju je od mene dobio aplauz. Bojim se samo da dok ima ovaca – biće i vune…

  • Čika Aco, kao što sam vam rekao, izložba nije izveštavanje o tekućem događaju, izložba je autorsko delo. Autor ili autori izložbe, su imali ideju koju su materijalizovali i kreirali autorsko delo – izložbu. Da bi materijalizovali svoju ideju, upotrebili su tuđa autorska dela bez pitanja i bez saglasnosti autora. Takođe su ta autorska dela predstavili na negativan način.

  • A kao što sam ja Vama odgovorio:
   „Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje na sve oblike javnog saopštavanja pomenutih dela.“
   Izložba je oblik javnog saopštavanja.
   Verovatno ste primetili da sam posle razgovora sa advokatom odustao od diskusije o autorstvu po Članu 43.
   Najveći problem je što se mnogi upinju da dokažu kako je ovde medijski mrak, a ovi se drznuli da pokažu da cenzure nema.
   Isprobani su napadi na provokativni naslov „Necenzurisane laži“, pa je utihnulo. Poređenje sa Gebelsom, pa nije baš prošlo. Sada na kršenje autorskih prava…
   Evo jednog pitanja na koje treba iskreno da odgovorite sami sebi. Meni ne morate da odgovarate, ja znam odgovor. Da li bi se digla ovolika frka, svih ovde, stručnjaka i nestručnjaka (uključujući i mene u ovu drugu grupu) oko autorskih prava da je neko, naprimer iz DJB, organizovao izložbu sa,
   pretpostavimo, naslovom „Uzaludno ukazivanje na bahatost Aleksandra Vučića i SNS“?

  • Čika Aco, morate da razlikujete oblik saopštavanja i sadržaj saopštavanja. Ali da ne raspravljamo više o ovome, nema potrebe. Sasvim je u redu da svako ostane na svom stanovištu.
   Što se tiče ovog pitanja na koje treba sebi da odgovorim, a ne vama jer znate odgovor. Pa eto, mislim da je uzaludno pričati nekome ko je već formirao svoje mišljenje o tome šta drugi misli. Svako dobro.

 • Ova izložba je jeziva.
  Stvarno neverovatno šta je njima palo na pamet i čime se oni ponose.
  Svega smo se vala nagledali u ovoj zemlji, ali “informativna služba SNS-a” ….šta reći…a ne zaplakati…

 • Koliko galame oko jedne bezvredne izlozbe…oni(ovi i predhodni)unistise zemlju..opljackase,pojradose,ovezvredise…u rat odvedose,ubise….i nikom nista!Narod ide za njima kao ovce…sad dodjosmo do izlozbe!Sta ako Vucic namerno pravi ovakve gluposti da se svi zabavljate a vreme da prolazi….da kritikujete jednu njegovu izlozbu,koja ne zasluzuje da bude kritikovana!Ali to nekome ne treba pricati…Covek srusio pola grada,ni milicija nije smela da izadje na poziv gradjana…i on opusten,ide dalje!Ovakve stvari izmisljaju se da se tema skrene….i to u Srbiji pali!Ceka se nova glupost…ne brinite kolko za neki dan!

 • Danas je subota, zato:
  Za Beograd

  Svice zora u subotu
  dan dolece iz daljine
  SIROMASI OVOG KRAJA
  cekaju da sunce sine
  cekaju da sunce sine
  joj, joj, joj, joj

  Za Beograd (za Beograd)
  firmom “Krstic” (firmom “Krstic”)
  upravo se narod sprema
  sve razloge za put ima
  samo srece valjda nema
  samo srece valjda nema
  nema, joj

  Ref.
  Nesrecnik sam od malena
  od sve muke pesme pevam
  voleo bih, majko mila
  DA SVE OVO SAMO SNEVAM
  da sve ovo samo snevam
  joj, joj, joj, joj

  Zemlja drhti (zemlja drhti)
  sve se rusi (sve se rusi)
  i nedelje nema vise
  napredne mutne ptice
  sve pod sobom unistice
  sve pod sobom unistice
  joj, joj, joj

  https://www.youtube.com/watch?v=fMcl-985FAU

 • Potpuno ste u pravu. Jesu opanjakvanja i klevete javnih licnosti po novinama intelektualna svojina magarca.Dobicete parnicu.Samo napred.

 • U Americi advokati rade po Pro bono sistemu,mozda bi i ovaj jurstst,potpisnik ovog autorskog clanka(5 bodova po MMS/poligrafu)mogao da zatupa autore i tuzi Vucica.
  Ako se ovako nastavi,oni 50% od odvajanja u kasu DJB-a,poslanika,pojesce advokati,tuzba-tuzbu stize.
  Vucic i DJB ce vise vremena provesti u sudnici nego u Parlamentu,na ustrb novo stvorene dodatne vrednosti u parlamentu Republike Srbije
  .Izgleda da je auto DJB-a sa demokratijom zalutao u sudnicu.

  • Gospodine, ovo nema nikakve veze sa DJB. Ovo ima veze sa autorima čija su prava ovom izložbom povređena, Na njima je da odluče da li će ili neće tužiti. Na razumem o čemu pričate.

  • Pro bono publico, najčešće skraćeno Pro bono je latinska fraza koja se upotrebljava kada neko radi u svojoj profesiji besplatno u svrhu doprinosa javnom dobru.
   Kada vidim da neko kaže da advokati u Americi rade sistemski besplatno u javnom interesu, odmah mi je sve jasno o onom ko je to izrekao.

  • U prvom komentaru naveli ste „…dozvoljena u slučaju izveštavanja o tekućem događaju…“, u drugom komentaru „…izložba nije izveštavanje o tekućem događaju…“ Oba puta sam Vam skrenuo pažnju na proširenje tumačenja stava 1 i opet ću vam ga ponoviti:
   „Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje na sve oblike javnog saopštavanja pomenutih dela.“
   Moram priznati da ste u trećem komentaru odustali od „tekućeg događaja“, ali uvodite novi pojam u diskusiju „sadržaj saopštavanja“. Taj pojam nije pomenut ni u Članu 43, niti sam ga ja bilo kada pomenuo. Pao sa neba. Otkud Vam pravo da me upozoravate da treba da razlikujem oblik saopštavanja i sadržaj saopštavanja, kada za mene sadržaj saopštavanja ni u jednom trenutku nije bila tema. Moja tema, stav i mišljenje je:
   Izložba je oblik javnog saopštavanja.
   Na taj stav može se odgovoriti korektno samo sa:
   1.) Izložba je oblik javnog saopštavanja.
   2.) Izložba nije oblik javnog saopštavanja.
   Sve ostalo je izbegavanje odgovora. I tu je kraj priče.
   Kod problema pitanja i odgovora, prilično sam se namučio da sastavim dvosmislenu konstrukciju. Vidim da je Vaš zaključak bio baš onakav kakav sam i očekivao. To je poznata igra, sa istom reči u rečenici, gde se prvi put odnosi na jedan iskaz, a drugi put na drugi. Da druga rečenica glasi: Meni ne morate da odgovarate, ja znam odgovor na pitanje. Dvosmislenost bi se sasvim izgubila. Prema tome druga mogućnost tumačenja svega ovoga je: Meni ne morate da odgovarate, ne znam šta mislite jer me apsolutno ne zanima ni šta mislite ni Vaš odgovor samom sebi. Odgovor koji znam, je odgovor na moje postavljeno pitanje, što je i logično, jer sam naveo da sam učesnik grupe koja će dizati ili neće dizati frku.
   Zašto sam uopšte pravio ovu konstrukciju? Interesovalo me je da li je ponižavanje i omalovažavanje nn-a (zato i odgovaram na ovom mestu) slučajnost ili ponašanje. Ne mogu da tvrdim, ali postoji sumnja da volite da ponizite sagovornika i to ružnim kvalifikacijama. Ja sam, moram priznati, jeftino prošao, mada mi ne prija da me neko opominje (bez osnova) da ne razlikujem oblik i sadržaj i da neko na osnovu pogrešnog zaključka (istina, uz moju pomoć), misli da mi je uzaludno pričati.
   Sada ćemo malo da branimo nn-a. On kaže „U Americi advokati rade po Pro bono sistemu“. Možda mu je u kucanju promaklo jedno slovo, slovo „i“ koje bi dalo svemu potpuno drugi smisao: „U Americi advokati rade ( i ) po Pro bono sistemu“. Međutim i ovako kao što je napisano, dobronamernim tumačenjem (pogotovo nekoga ko poznaje, makar površno, Američku advokaturu) ne dolazi se do zaključka do koga ste Vi došli. Ja, kada sam pročitao njegov komentar, ni u jednom trenutku mi nije palo napamet Vaše tumačenje, sve do Vašeg komentara.
   Zamislite ovakvu izreku: „U Beogradu se ljudi voze u tramvajskom sistemu“. Da li to znači da ne postoji autobuski sistem, taksi sistem itd. Ne znači. Isto tako ne znači ni da u Americi advokati rade sistemski besplatno. Ali to Vas nije sprečilo da izjavite „odmah mi je sve jasno o onom ko je to izrekao“. Neopisivo ružno čak i da je istina, a nije.

  • Onaj prijatelj advokat je dobro savetovao – treba se manuti ćorava posla. Ništa gluplje i neosnovanije za napad, a sa toliko posvećene pažnje – nisam dosad video do talasanja oko ove izložbe i zaista neverovatne frustracije s njom u vezi – a koju je pokazao Djb. Tumačenje partijskog advokata kroz tačke 2 i 4., daje njegov “osećaj” šta je “pisac” (zakona) hteo da kaže. Da li bi i sud tumačio tako ili onako kako to zvuči drugim učesnicima foruma (suprotno od adv.), uzaludno je, još više – nebitno je pitanje. Preksinoć sam prošao Knezom, baš pored izložbe. Bilo je kasno i bila je zatvorena. Šetao sam sa prijateljima u smeru ka Kališu. I iznenadio se – celim potezom , kao i tik uz ulazna vrata prostora gde je Vučićeva izložba – nasred Kneza – prostire se na velikim panoima Blic Strip izložba dosadašnjih objava karikatura, stripova ovog dnevnog lista koji, u najvećoj meri – uništavaju Vučića! O tome ovde – NI REČ. Desetostruko upadljivija – celom prvom polovinom Kneza! Ni reč o tome Djb-a! Ni reč. Ali – zašto nema ni reči o tome ovde iz “usta” Djb? E , to je već ozbiljno pitanje. I treba staviti tačku ovde na isprazno talasanje.

  • Normalno je da nema ni reči o tome. Skočili bi sami sebi u stomak. Marko Somborac je institucija i najčešće pominjani autor kod kritičara izložbe, čije je, zamislite, autorstvo zloupotrebljeno na izložbi „Necenzurisane laži“. Ali on je i gospodin i genijalac. Na otvaranju svoje izložbe je, prema „N1“, izjavio: “Bio sam na izložbi. Sav taj koncept ‘Necenzurisanih laži’ gde su pomešali argumentovanu kritiku i laži je komičan.“ „N1“ još dalje navodi „Somborac se zahvalio na reklami izložbi “Necenzurisane laži” u obližnjoj Galeriji Progres. Zahvalnicu je poslao i junacima svojih stripova, jer njihov nesebični doprinos nadahnjuje karikaturistu i tera ga da ide dalje.“ Da je pljuvao po izložbi, spomenuli bi ga. Ne bi me iznenadilo da Vučić poseti izložbu gospodina Somborca i time opali završnu šamarčinu kritičarima izložbe.