Autorski tekst Beograd Finansije

ZVEZDARA – budžet potrošen na plate, umesto za građane

Kako se negativni i loši budžetski rezultati prikazuju kao pozitivni i dobri, vidi se na primeru opštine Zvezdara.

zvezdara

U izvršenju budžeta za prvih šest meseci 2016. godine (izveštaj je pred odbornike stigao sa zakašnjenjem od dva i po meseca,  u odnosu na rok predviđen Zakonom o budžetu) od planiranih prihoda u iznosu od 536,4 miliona dinara, ostvareno je, kako je navedeno, 290,5 miliona dinara ili 54,2% (4,2% bolje od  referentnih 50%).

Realno ostvareni prihodi su  manji i iznose 231,9 miliona dinara ili 46,9% (3,1% lošije od referentnih 50%). Problem je u tome što bi preneta neutrošena stredstva iz predhodne godine u iznosu 71,3 miliona dinara realno trebalo  u ostvarenju budžetskih priliva računati  adekvatno vremenskom periodu na koje se odnose (šest meseci), tj. sa 35,6 miliona dinara ili 50%. Isto se odnosi i na prihode od naplate potraživanja iz ranijih godina u iznosu 5,5 miliona dinara, čije bi ostvarenje trebalo uračunati u iznosu od  2,7 miliona dinara ili 50%, kao i na još nekoliko manjih stavki.

Podaci o podbačaju  budžeta nalaze se u tri retka izveštaja od 37 strana, u Posebnom delu budžeta, gde se vidi da je od planiranih priliva od 464,6 miliona dinara, naplaćeno samo 194,9 miliona dinara ili 41,9% (8,1% manje od referntnih 50%), a da je od planiranih prenetih neutrošenih 71,3 miliona dinara potrošeno 49,3 miliona dinara ili 69,1%, odnosno da je u prvih šest  meseci potrošeno i 13,5 miliona dinara predviđenih za drugo polugodište.

Neki značajniji prihodi budžeta koji su nedovoljno ostvareni (manje od referntnih 50%) u prvih šest meseci su:

  1. Prihodi od poreza na imovinu, ostvareni u iznosu od 75,6 miliona dinara ili 45,3%. Zbog nedovoljnih prihoda po ovom osnovu Grad je od 1. jula povećao sa 14% na 16% učešće opštine u ukupnoj naplati ovog poreza na teritoriji opštine.
  1. Prihodi od zakupa poslovnog prostora, ostvareni su u iznosu od 13,0 miliona dinara ili 42,8%.
  1. Prihodi od mandatnih kazni su predviđeni 7,8 miliona dinara, a ostvareni sa manje od 1%.
  1. Prihodi od prenosa apsolutnih prava, ostvareni sa u iznosu od 2,6 miliona dinara ili 43,2%.

Samo je „preduzetnički“ porez na dohodak građana od samostalnih delatnosti ostvaren iznad 50% (3,8 miliona dinara ili 51,4%).

Prikaz ukupnih rashoda Opštinskog budžeta takođe nije realan, pa su dati podaci o izvršenim rashodima u periodu prvih šest meseci u iznosu od 244,4 miliona dinara ili 45,6% planiranih (4,4% bolje od referentnih  50%), međutim zbog gore navedenog vremenski neadekvatnog prikazivanja priliva budžeta koji na šestomesečnom nivou realno iznose 231,9 miliona dinara, realni rashodi budžeta iznose za 12,5 miliona dinara ili 5,4% više u odnosu na ekonomski realno prikazane prihode.

Rebalansom opštinskog budžeta za 2016. godinu predviđeno je povećanje prihoda budžeta sa 536,4 na 568,3 miliona dinara, pri čemu je iznos neutrošenih sredstava iz predhodne godine povećan sa 71,3 na 96,6 miliona dinara.

Smisao ovakvog lokalnog budžeta je održavanje lokalne administracije (plate i pripadajući troškovi funkcionisanja), sa malim uticajem da se nešto uradi korisno za građane Zvezdare. Od ukupnog budžeta Gradske opštine Zvezdara u iznosu od 568,3 miliona dinara najveći deo u iznosu od 227,1 miliona dinara ili 40,0% od ukupnog budžeta troši se na plate, doprinose, naknade i socijalna davanja zaposlenima, pri čemu ukupni troškovi fukcionisanja koje pored plata sadrže materijalne troškove, usluge, ostale troškove i transfere iznose 383,4 miliona dinara ili 67,5% od ukupnog budžeta, i to:

  1. Uprava Opštine 254,4 miliona dinara ili 44,8% od ukupnog budžeta, od čega na plate, doprinose, naknade i socijalna davanja zaposlenima 170,9 miliona dinara.
  2. Skupština, predsednik Opštine, Veće i Javno pravobranilaštvo  64,4 miliona dinara ili 7,8%, od čega na plate, doprinose, naknade i socijalna davanja zaposlenima 41,0 miliona dinara.
  3. Troškovi poslovanja JP „Poslovni prostor“ iznose 64,6 miliona dinara i učestvuju u budžetu sa 11,4%, od čega na plate, doprinose, naknade i socijalna davanja zaposlenima otpada 15,2 miliona dinara, a na poreze, takse i kazne 36,4 miliona dinara. Predviđeno je da u prihodima budžeta Opštine „Poslovni prostor“ učestvuje sa 30,2 miliona dinara, tako da planirani gubitak ovog Javnog preduzeća iznosi 34,4 miliona dinara ili 113,9% ukupnih prihoda.

Za povraćaj kredita uzetih po osnovu građevinskih radova na Sportskom centru „Olimp“ i MZ Mirijevo treba izdvojiti iz ovogodišnjeg budžeta 61,5 miliona dinara, ili 10,8% od ukupnog budžeta, pri čemu je fiksna kamata na kredite 15%, a predloženo refinansiranje ne sadrži obračun efekata (visinu nove kamate i smanjenje njenog ukupnog udela u anuitetnim planovima).

Najmanje sredstava je izdvojeno u budžetu za aktivnosti na nivou lokalne samouprave koje predstavljjaju servisiranje najbitnijih potreba građana:

  1. Komunalni poslovi, uređenje i popravke sportskih  terena, trgova, zelenih površina, parkinga i slično – predviđeno je 43,0 miliona dinara ili 7,6%.
  2. Razvoj kulture – 21,3 miliona dinara ili 3,7%, pri čemu u je u poziciji „razvoj kulture“ 9,0 miliona dinara namenjeno za troškove likvidacije UK „Vuk Karadžić“ kojim već dve godine upravlja Grad Beograd.
  3. Razvoj sporta – 7,6 miliona dinara ili 1,3%.

Očigledno je  da građanima Zvezdare (152.000) trebaju bolje lokalne javne finansije od gore navedenih.

Milun Vasiljević
diplomirani ekonomista
član pokreta “Dosta je bilo”, Zvezdara

DJB Mladi

DJB Mladi

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar