Ауторски текст Војводина Државна управа

И приватна фирма и државна фотеља – напредни комплет интереса истеран на чистину

Прописи који забрањују сукоб интереса служе посебно ради потребе да се избегне ризик да лице вршећи јавну функцију и пословну делатност из исте или сличне области прибави себи материјалну корист радећи у интересу своје приватне пословне делатности и нанесећи тако штету држави и друштву. Значи, сукоб интереса је изузетно озбиљан проблем који се сасвим оправдано строго третира законом. Ипак, пример израженог сукоба интереса нашли смо у покрајинској администрацији, одреаговали законским средствима и добили какав – такав резултат.

kockice-dice-18208_1920

На седници Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине АПВ, одржаној 14. септембра, представљен је од стране владајуће већине (СНС и њени коалициони партнери) новопостављени в.д. директор покрајинског Фонда за прогнана, избегла и ратом расељена лица  Бранислав Швоња. Исти је баш тада потврдио је да је власник и приватне фирме, након што је јасно упитан о томе. О постојању фирме сведочиo je и податак на сајту Агенције за привредне регистре, питање је и постављено зато што нам је податак био познат. pretraga-apr-05-12-2016Поседовање фирме и постојање сукоба интереса није најзанимљивији део овог случаја, јер има још тога. Наиме, Швоња је постављен за в.д. директора Фонда за избегла, прогнана и ратом расељена лица АПВ, чија је доминантна делатност подела грађевинског материјала и стамбено збрињавање поменутих корисника, а случајности ради и фирма в.д. директора је активна у грађевинској делатности, што од свих врста сукоба интереса јесте онај најдиректнији. Податак је био јавно изнет и на заседању Скупштине Војводине 15.09.2016.г, али без одјека код владајуће већине, која га је предложила и поставила.

В.д. директор је такође потврдио је на истој седници одбора да је био кандидат на изборним листама у земљи порекла Хрватској, што подразумева поседовање личне карте, тј. особне исказнице суседне нам државе. Тиме је прекршен закон зато што се иста особа са обе стране границе појављује као политички активна личност, или функционер, а пребивалиште у две земље не може да има.

Медији су пуни текстова о поменутом директору и на порталима ту и тамо може да се нађе још десетак тема занимљивих за јавност. На заседању Скупштине АПВ од осталих посланика опозиције чули смо јавно за разне појединости. И тога има на интернету. Већ смо рекли да је у међувремену в.д. постављени директор својом богатом и разноврсном делатношћу заинтересовао је и ЦИНС (Центар за истраживачко новинарство Србије) који је објавио обимну анализу његовог лика и дела са застрашујућим обимом компромитујућих података које исти није демантовао, колико смо могли да сазнамо. Текст Центра за истраживачко новинарство

Ни данас, неколико месеци од постављења на функцију в.д. директора на сајту Фонда не постоји надасве занимљива биографија директора кога буџет плаћа. Да је има, у њој би морало да буде понешто и из истраживања које је недавно објавио Центар за истраживачко новинарство.

Следећи наше вредности и залагања за транспарентан рад јавне управе и одговорност јавних службеника, упутили смо посланичко питање у вези са сукобом јавног и приватног интереса поменутог функционера надлежном Секретаријату АПВ, али и пријаву Агенцији за борбу против корупције. Један одговор смо добили као конфузан текст у форми “провериће се”, а други чекамо.

Постављењем од стране Владе Војводине за в.д. директора Фонда за избегла, прогнана и ратом расељена лица АПВ, несумњиво је друштву нанета штета урушавањем угледа и поверења у институције система.

Наиме, непријављивање имовине и фирме или давање лажних података о имовини представља КРИВИЧНО ДЕЛО за које је предвиђена казна затвора од 6 месеци до 5 година (Чл. 72 Закона о Агенцији за борбу против корупције). Претрагом на сајту Агенције за борбу против корупције у периоду док смо предавали документа се могло видети да података о имовини господина Швоње нема. То стање на сајту може сваког дана да се промени. Проверите тренутно стање укуцавањем имена у претраживач на овом линку: Агенција за борбу против корупције – претрага

На основу истог Закона предвиђене су новчане казне од 50.000 до 150.000 динара за функционера ако обавља други посао или делатност, а то не пријави Агенцији у року од 15 дана од дана ступања на функцију. Такође, уколико функционер у року од 30 дана не изврши пренос управљачких права у фирми где обавља другу делатност или пријави имовину након истека рока од 30 дана, сноси исту новчану санкцију. (Прилог – извод из закона, доле испод текста*)

Након притиска посланичке групе покрета Доста је било у Скупштини АПВ, који је вршен кроз институције, Бранислав Швоња је недавно напокон попустио. Наш процес преиспитивања директоровог сукоба интереса је почео 24.11.2016. постављањем посланичког питања надлежном Секретаријату АПВ, а затим и слањем пријаве Агенцији за борбу против корупције неколико дана касније. Тек након тога 07.12. Бранислав Швоња је управљачка права над фирмом пренео на друго лице и тако изашао из сукоба интереса у којем је провео скоро пет месеци. Фирма се и даље зове Швоња д.о.о, а из сукоба интереса Бранислав Швоња је изашао више од четири месеца касније од законског рока. Претходно је имао још један покушај да пренесе фирму на друго лице, али му тај покушај није успео из административних разлога, мада је и тај реализован након нашег посланичког питања. Ово нам говори да без наше интервенције проблем не би ни почео да се решава.

Након наше интервенције уследио је први неуспели покушај пребацивања фирме на друго лице.

Ево када је фирма пребачена на друго лице

Покрет Доста је било је овим употребио законске могућности да незаконито понашање СНС-а истера на чистац. Наставићемо да указујемо на незаконитости и тражимо увођење реда у јавни сектор.

Катица Бенгин

Изводи из наведених закона

*ПРИЛОГ – Извод из Закона о Агенцији за борбу против корупције
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Кривично дело

Непријављивање имовине или давање лажних података о имовини

Члан 72
Функционер који не пријави имовину Агенцији или даје лажне податке о имовини, у намери да прикрије податке о имовини, казниће се затвором од шест месеци до пет година.
(КРИВИЧНО ДЕЛО – Непријављивање имовине или давање лажних података о имовини)

Члан 74.
Новчаном казном од 50.000 динара до 150.000 динара казниће се за прекршај функционер ако:
1) прихвати другу јавну функцију супротно одредбама члана 28. овог закона;
2) поступа супротно одредбама члана 29. ст. 2. и 4. овог закона;
3) обавља други посао или делатности супротно одредбама чл. 30. и 31. овог закона;
Обављање другог посла или делатности у време ступања на јавну функцију
Члан 31**

Функционер који у тренутку ступања на јавну функцију обавља други посао или делатност, дужан је да у року од 15 дана од дана ступања на јавну функцију обавести Агенцију о обављању тог посла или делатности.

Агенција, по пријему обавештења, утврђује да ли се обављањем посла, односно делатности угрожава непристрасно вршење јавне функције, односно да ли то представља сукоб интереса.

Ако утврди да се обављањем посла, односно делатности из става 2. овог члана угрожава непристрасно вршење јавне функције, односно представља сукоб интереса, Агенција доноси одлуку којом одређује рок, који не може бити дужи од 60 дана, у којем је функционер дужан да престане са обављањем тог посла, односно делатности.

Уколико функционер не поступи у року из става 3. овог члана Агенција спроводи поступак за утврђивање повреде закона.

4) приликом ступања на дужност, односно током вршења јавне функције писмено не обавести непосредно претпостављеног и Агенцију о чињеницама из члана 32. став 1. овог закона;
Обавеза пријављивања о постојању сукоба интереса
Члан 32

Функционер је дужан да, приликом ступања на дужност и током вршења јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести непосредно претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.

Агенција може да позове функционера и тражи да достави потребне податке, у циљу прибављања информација о постојању сукоба интереса из става 1. овог члана.

Ако Агенција утврди да постоји сукоб интереса из става 1. овог члана, о томе обавештава функционера и орган у коме он врши јавну функцију и предлаже мере за отклањање сукоба интереса.

Одредбе ст. 1. и 3. овог члана не искључују примену одредби о изузећу прописане законима којима је уређен судски или управни поступак.

Појединачни акт у чијем доношењу је учествовао функционер који се због сукоба интереса морао изузети, ништав је.

Изузетно од става 5. овог члана, неће бити ништав акт у чијем је доношењу учествовао функционер који је пријавио сукоб интереса у складу са овим законом, уколико није било могуће да се одреди друго лице које би учествовало у доношењу акта.

5) поступа супротно одредбама члана 33. овог закона;

6) прими накнаду или поклон супротно члану 34. став 3. овог закона;

7) поступа супротно одредбама члана 35. овог закона;
Ово се односи на пренос управљачких права на лице које није повезано лице. Рок је 30 дана од избора на фукцију.

8) поступа супротно одредбама чл. 39. и 40. овог закона;

9) не обавести о пријему поклона (члан 41. став 1);

10) је утицао на повезано лице да прими поклон у вези са вршењем јавне функције (члан 42. став 3);

11) пријави имовину након истека рока предвиђеног у чл. 43. и 44. овог закона;
В ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ
Члан 43

Орган у коме функционер врши јавну функцију, дужан је да обавести Агенцију да је функционер ступио на функцију, односно да му је функција престала, у року од седам дана од дана ступања на функцију, односно престанка функције. Агенција води Регистар функционера.

Функционер је дужан да у року од 30 дана од дана избора, постављења или именовања поднесе Агенцији извештај о својој имовини и приходима, односно праву коришћења стана за службене потребе и о имовини и приходима супружника или ванбрачног партнера, као и малолетне деце уколико живе у истом породичном домаћинству (у даљем тексту: Извештај), на дан избора, постављења или именовања.

Ако по истеку рока из става 2. овог члана функционер не достави Извештај, Агенција о томе обавештава орган у коме функционер врши јавну функцију.

Извештај се подноси и у року од 30 дана од дана престанка јавне функције, према стању на дан престанка јавне функције.

12) не уплати имовинску корист у року из члана 55. овог закона.

ДЈБ Војводина

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар