Autorski tekst Industrija Istočna Srbija

Koliko Srbiju košta Blagoje Spaskovski?

Država Srbija se već deceniju ipo paralelno kreće u dva divergentna pravca. Deklarativno se zalaže za pristupanje Evropskoj uniji i postizanje evropskih standarda u svim sferama života, dok u realnom životu izostaje implementacija tih proklamovanih ciljeva. Kao posledicu imamo urušavanje kompletnog sistema vrednosti našeg društva. Privreda je tragičan primer takvog procesa, a RTB Bor je njegova paradigma. Država Srbija je dozvolila sebi da je jedan šarlatan i manipulator, potpomognut od istih takvih u Nemanjinoj ulici, dovede u situaciju da napravi najveću promašenu investiciju u svojoj novijoj istoriji. Ukupna šteta Državu će koštati dve milijarde dolara, a da bi se otklonile posledice takvog javašluka i RTB Bor doveo u stanje tehnološki optimalnog, ekonomski rentabilnog i ekološki održivog poslovanja potrebna je još jedna milijarda, ukupno tri milijarde dolara.

Blagoje Spaskovski je postavljen na  funkciju VD direktora RTB Bor početkom novembra 2008. god. Od tada je prošlo punih osam godina i evo počinje deveta. U tom periodu odigralo se mnogo značajnih događaja, od kojih je od najvećeg značaja usvajanje i realizacija „Programa revitalizacije rudničkih i rekonstrukcije metalurških kapaciteta“. Krovni dokumenat tog programa je bio „Biznis plan za proizvodnju bakra za poeriod 2011 – 2021. god.“ Taj dokument je polovinom 2011. god. usvojen od svih rukovodnih organa RTB Bor i Vlade Republike Srbije. Po njemu je trebalo postići tri krucijalna cilja:

 1. Ostvariti proizvodnju 80.000 t bakra godišnje iz sopstvenih koncentrata
 2. Obezbediti ekonomski rentabilno poslovanje i
 3. Dostići ekološke standarde i norme i obezbediti njihovu održivost

Realizacija investicionog programa je trebala biti završena krajem 2013. god, ali je ona trajala sve do prve polovine 2015. god. Ukupna vrednost investicija je planirana na 619 miliona dolara, što je sa tadašnjim odnosom dolar:euro od 0,7 iznosilo 450 miliona eura. Taj novac je potrošen, ali ciljevi proklamovani Biznis planom nisu dostignuti. Ni jedan od napred postavljenih krucijalnih ciljeva nije ostvaren.

biznis-plan-logo

 Biznis plan RTB Bor – krovni dokument programa razvoja RTB Bor

Ako se razmatraju po celinama, neostvareni ciljevi koji su postavljeni u Biznis planu se izražavaju kroz gubitke koji imaju tri značajna aspekta:

 1. Gubici usled neostvarenog nivoa proizvodnje – neostvarenog prihoda
 2. Gubici usled neostvarenih troškova proizvodnje – gubici u ceni koštanja i
 3. Gubici usled neuspešnih investicionih ulaganja

Gubici usled neostvarenog nivoa proizvodnje – U donjoj tabeli se može videti pregled odnosa planiranih i ostvarenih količina bakra u RTB Bor u periodu od 2011. god. zaključno sa 2016. god, kao i finansijski gubitak zbog neostvarene proizvodnje prikazan kroz neostvaren prihod.

tabela-2

Gubici usled neostvarenih troškova proizvodnje – Prema Biznis planu cena koštanja proizvodnje bakra u RTB Bor je planirana na nivou od 5.400 $/t. Srednja cena koštanja u periodu 2011. god do 2016. god. je iznosila 9.600 $/t. Gubici nastali usled neostvarenee cene koštanja proizvodnje bakra su dati u donjoj tabeli:

tabela-3

Iz tabele se može videti još jedna porazna karakteristika proizvodnje bakra u naznačenom periodu: iako je u razmatranom periodu proizvedeno 141.090 t bakra manje od Biznis planom predviđenih količina, ili 56,95 % od planiranih količina, troškovi proizvodnje su isti. Za proizvodnju 186.610 t bakra potrošen je isti nivo sredstava kao što je planirano za 327.700 t bakra!

Gubici usled neuspešnih investicionih ulaganja – Ukupan nivo investicionih ulaganja u RTB Bor zaključno sa 2016. god. iznose 450 miliona eura. To je tačno ona količina sredstava koja je Biznis planom predviđena za kompletna investiciona ulaganja u postizanje kapaciteta proizvodnje od 80.000 t bakra godišnje u periodu do 2021. god. Međutim, ciljevi iz Biznis plana nisu postignuti:

 1. Proizvodnja 80.000 t bakra godišnje iz spostvenih koncentrata nije ostvarena, najviši dostignuti nivo iznosi 40 % od projektovane količine sa tendencijom pada.
 2. Ekonomski rentabilno poslovanje nije ni izdaleka postignuto. Realna cena koštanja proizvodnje bakra u RTB Bor iznosi 9600 $/t. Raznim manipulacijama, od kojih je najizraženija manipulacija sa koeficijentom raskrivke (zaostatak iznosi preko 100 miliona tona) ostvarena cena koštanja se prikazuje nižom nego što ona realno jeste.
 3. Dostizanje ekoloških propisa i normi nije postignuto. Da bi se rekonstrukcija metalurškog kompleksa zatvorila u tehnološki i ekološki prihvatljive okvire, potrebno je investirati još oko 120 miliona $. Drugi ekološki aspekti, kao što su zagađenje zemljišta, naročito raskrivkom površinskih kopova i flotacijskom jalovinom, kao i zagađenje vodotokova su zanemareni i skrajnuti kao sekundarni. Međutim, za njihovu regulaciju i dovođenje u ekološki prihvatljive standarde, potrebna su ogromna materijalna sredstva.

Zbog svega napred navedenog „Program revitalizacije rudničkih i  rekonstrukcije metalurških kapaciteta u RTB Bor“ je postao najveća promašena investicija u novijoj istoriji Srbije. Pošto je kompletan investicioni ciklus realizovan uz kredite, od koji su većina omogućena uz garancije Države Srbije, prognoza je da će Država Srbija u narednom periodu otplaćivati anuitete koji će sa kamatama ukupno izneti preko 600 miliona $.

REKAPITULACIJA

Unazad nekoliko nedelja Vlada Republike Srbije je prepoznala da usvojeni UPPR za RTB Bor predstavlja manipulaciju kojom je njegov menadžment samo hteo izvršiti kupovinu vremena, bez ozbiljnih ambicija da se Kompanija stvarno „izvuče“ iz krize. Stoga je počela da zagovara uvođenje profesionalnog menadžmenta u RTB Bor, po modelu koji je upotrebljen u Smederevskoj železari.

I sada treba malo pustiti mašti na volju i zamisliti da se ta ideja ostvari, da od polovine 2017. god., kako je proklamovano, takav menadžment krene da vodi RTB Bor. Šta će ga prvo sačekati? Realno je očekivati da se prvo mora napraviti presek stanja, odnosno mora se prvo videti koliko je Blagoje Spaskovski koštao Republiku Srbiju do tada. A ta rekapitulacija izgleda ovako:

 1. Gubici usled neostvarenog nivoa proizvodnje             844.723.969 $
 2. Gubici usled visokih troškova proizvodnje                 525.911.829 $
 3. Gubici usled neuspešnih investicionih ulaganja     600.000.000 $

      UKUPNO:                                                                             1.970.635.798 $

Gornju cifru treba uvećavati svakog meseca za 10.000.000 $, što će do polovine 2017. god. izneti dodatnih 60-tak miliona $.

I tako smo došli do odgovora na pitanje iz naslova. Do sada je državu Srbiju Blagoje Spaskovski koštao dve milijarde dolara! Hoće li biti procesuiran zbog toga? Neće! Hoće li biti lustriran? Neće! A bilo bi neophodno da se to uradi. Zašto? Zbog teških posledica koje su neminovne, a koje će biti objašnjene u nastavku ovog članka!

Nov profesionalni menadžment će, pretpostavimo, problematici RTB Bor prići sa krajnje pozitivnim namerama i strategijom usmerenom na privredni oporavak i stabilizaciju rada Kompanije. Moraće prvo da napravi presek stanja a potom  program oporavka i stabilizacije. I tu će ga sačekati sve ono što je Blagoje Spaskovski više od osam godina gurao pod tepih.

Prvo će ih sačekati preko sto miona tona zaostale raskrivke, bez čijeg uklanjanja nema stabilizacije proizvodnje u RTB Bor. Za to će trebati oko 300 miliona $.

Zatim će se susresti sa poluraspadnutom opremom koja je kupljena pre pet-šest godina sa ciljem da traje do 2021. god., a nije izdržala ni polovinu tog perioda. To je cena mahinacija sa kupovinom nekvalitetne a vrlo skupe opreme. Da bi se raspoloživost opreme podigla na nivo da zadovoljava potrebe revidovanih planova proizvodnje, koji će biti neminovni, biće potrebna hitna investicija u kupovinu nove opreme od oko 100 miliona $.

U Boru i vrapci znaju da je za završetak metalurških kapaciteta potrebno investirati još oko 120 milona $. I to je takođe neophodno i hitno uraditi, jer su sadašnji troškovi metalurške prerade tri puta iznad svetskog nivoa, a ekološki standardi nisu dostignuti.

Zbog toga što su u prethodnom periodu investicona sredstva nenamenski i nedomaćinski trošena, potreban nivo investicionih sredstava za postizanje proizvodnje 80.000 t godišnje bakra iz sopstvenih koncentrata iznosi dodatnih 400 miliona $.

I to nije sve, u prethodnom periodu je došlo do nekontrolisanog urušavanja kompleksa prerade bakra. Maltene sve ono što je krasilo taj kompleks i bilo izvor velikih profita je urušeno. Apsolutno je opravdano da se najperspektivnije repro-celine iz te oblasti revitalizuju i doprinesu procesu stabilizacije RTB Bor. Procena je da bi inveesticija u revitalizaciju postrojenja prerade bakra iznela oko 80 miliona $.

Ako se saberu napred navedene stavke, onda bi ukupona ulaganja u stabilizaciju posrnule proizvodnje u RTB Bor iznela:

 1. Investicije u zaostalu raskrivku                             300.00.000 $
 2. Investicije u rudarsku opremu                                100.000.000 $
 3. Investicije u završetak metalurgije                     120.000.000 $
 4. Investicije u proizvodnju 80.000 t bakra           400.000.000 $
 5. Investicije u preradu bakra                                       80.000.000 $

UKUPNO:                                                                         1.000.000.000 $

Kada se saberu gubici koji su do sada ostvareni, a koji kumulativno iznose dve milijarde $, sa neophodnim investicijama koje se moraju izvesti da bi se postigla stabilnost Kompanije u iznosu od jedne milijarde $, dobija se zbir od tri milijarde $. Toliko Srbiju istinski košta Blagoje Spaskovski!

Po Biznis planu investicije od 619 miliona $ (450 miliona eura) bi bile dovoljne da se sve to postigne, odnosno to bi se postiglo da je RTB Bor vodio kredibilan, stručan i sposoban menadžment. I što je najvažnije, ta investicija bi se vratila iz profita koji bi se obezbeđivao da su postignuti ciljevi iz Biznis plana.

EPILOG

Jedan od vrlo značajnih razloga koji je doprineo padu Slobodana Miloševića sa vlasti u momentu kad je mislio da je najjači bili su bahati i nesposobni lopovi, koji su pod njegovim okriljem, zaštitom i u njegovo ime, a u ličnom interesu, upropašćivali Srbiju. Koštunica takođe. Tadić takođe. Vučić će takođe. U Srbiji nije samo Blagoje Spaskovski unazad mnogo godina svesrdno uništavao isključivo zarad lične koristi sve čega se dotakao. Takvih kao što je on u Srbiji ima, na žalost, mnogo. A njihov vrhovni šef i nalogodavac je Aleksandar Vučić. Veliki deo od te tri milijarde $ ide njemu na dušu.

DJB Mladi

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

 • Ovoliko javašluka u RTB Bor i koliko još ima stotina mesta u Srbiji gde je javašluk isti.
  Bezočno ubijanje zdravog razuma u narodu , koje me mnogo me ponižava i ogorčava.
  Nad svima nama ostalima gde je štednja = jednako DRANJE
  ovi super BIZMISMENI nas ubijaju u zdrav mozak i nizašta ne odgovaraju..
  U RTB Boru bakar se ne može proizvesti sa cenama da se može prodatai
  na tržištu.
  Odavno se mogla naći mogućnost za zapošljavanje svih generacija radnika odande.

  • Poštovani G-dine Cviko,
   Meni je jasno da jedan normalan i pošten građanin sve ovo što sam napisao vrlo teško može da shvati i razume. Kada dođe do svesnog, namernog i ničim opravdanog razaranja tkiva jedne zemlje, onda je časnim ljudima teško da nađu odgovor na pitanje: “zašto”? Pa kada se preko toga oni koji su uradili takva zlodela slobodno šetaju, bahate se, pucaju od moći i bogatstva i nekažnjeni nastavljaju sa daljim uništavanjem svega oko sebe isključivo zarad lične koristi, onda se više ne pitamo “zašto”, već se sa nevericom pitamo: “da li je to moguće?” A moguće je. Članak je napisan sa ciljem da se građanima argumentovano pomogne da shvate težinu nesreće koju štetočine na vlasti u Srbiji u kontinuitetu nanose već dugi niz godina. Ono što važi za Bor, važi i za celu Srbiju. Najveća dužnost normalnih, poštenih, ispravnih građana je da se protiv takvog upropašćivanja naše zemlje bore svim dozvoljenim sredstvima.

 • Nema ni R od reformi. Sve je to bio Marketing.
  Nesposobni i nestrucni ljudi vode preduzeca. Zato je rezultet protracenje novca. To je i Velja Ilic rekao.
  Nema nista bez profesionalnog upravljanja i profesionalnih ljudi u Upravnim i nazdzornim odborima svugde. I ozbilnjog plana reformi.
  Tako su unisteni stotine giganata.

 • Odlican tekst. Mada, nije mi bas jasno zasto pomazete Vucicu i dajete mu ovo da procita? Njegovi satrapi nece ni za 3 zivota biti u stanju ovakvu analizu da naprave.

  • Poštovani G-dine Baki,
   Ja za razliku od Vas, mislim da je ovakvu analizu vrlo lako napraviti, ako ste dovoljno stručni i ispravno informisani. Tu ne leži problem. Problem je u pronalaženju izlaza iz takvog stanja. E tu se slažem s Vašom konstatacijom, oni to ne umeju. Za pronalaženje izlaza je potreban tim vrlo sposobnih stručnjaka koji će napraviti Strategiju izlaska iz krize i moći je uspešno implementirati. Ali ni to nije dovoljno, potrebno je promeniti politički okvir u zemlji, imati sistem i u njemu Vladu koja će iskreno podržati takvu Strategiju. Ovo pišem kao stručnjak koji se dugo bavi ovom problematikom i koji nudi rešenja već dugi niz godina. Ali do sada u Srbiji nije bilo uva spremnog da to čuje. Mnogo im je lakše da “kleče” pred kinezima.

 • Pod hitno posle izbora promeniti krivicni zakon o funkcijama i odgovornoscu. Spaskovskog na dozivotnu robiju uz oduzimanje sve imovine siroj familiji koju bi vratili uz dokaze o nasledstvu i izvodima o primanjima. Razliku ce drzava da zadrzi. Bez milosti za sve. Od Bajatovica , Miskovica , Beka, Brace Vucica, Malog,Dinkica , Djilasa i redom do onoga sto je za nista dobio CK pa ga prodao Izraelcima. Unistiti drzavu zarad svog dzepa zteba da bude najnaj teze krivicno delo. Zakon mora da bude retroaktivan bez zastarevanja. Pa izvolite izaci na izbore.

  • Poštovani G-dine Bond008,
   Potpuno se slažem s Vama. Bez procesuiranja, lustriranja i oduzimanja nezakonito stečene imovine izlaz iz krize u koju je upala Srbija apsolutno nije moguć.

 • Kakav narod takva vlast, kakva vlast takva država. Vlast mnogo od ovih miijardi evra uzima sebi. Zato i ne smenjuju ovog partijasa Spakovskog. Narod sluša folk na pinku i grandu, a ne zna šta se zaista dešava. Skandinavci, germani, beneluks narodi ovo ne bi dozvolili.

 • Naša razvojna politika – Ideje fiks, napredak kiks. One “gore” ne interesuje vizija, samo provizija. Svi su oni za istinu još od “kratkih” nogu (u laži su kratke noge). Daju oni sve od sebe da uzmu još šta se može!

 • Zašto partija koja pretenduje da osvoji vlast, time i prekine kompletan i začarani krug tužilačke mafije – tvrdi da lik iz Bora i njegov mentor sa vrha – neće biti uhapšeni i osudjeni na dugogodišnju robiju? Baš kao i brigada tužilaca u lancu anti-državnog delovanja? Ne verujete u sebe ili ne verujete da ćete osvojiti vlast ili ne verujete da ćete, iako osvojite vlast, izvršiti nužne, korenite, pa i dramatične promene? Molim pojašnjenje konotacije teksta.

  • Ako se krši zakon onda naravno da treba hapsiti. Međutim, u većini slučajeva nema direktnog kršenja zakona. Vlast napravi zakon po svojoj meri i onda na taj način sebe bogati a sve ostalo propada. I onda kad hoćeš da hapsiš, samo bude “evo, mi sve radili po zakonu”. Tako da je sve to vrlo diskutabilno pitanje. Pogotovo u slučaju političara. Njih izabere narod, oni izglasaju zakon po sopstvenoj volji, rade po njemu i ništa im ne možeš. Zapravo, jedini lek je da ih narod promeni na izborima. A videli smo da je narod na nekoliko izbora, upravo davao najveću podršku Vučiću, što znači da je narod saglasan sa time što radi. Videćemo šta će biti na sledećim izborima.

  • Ne verujem da je moguće da stranka na vlasti baš potpuno pokrije svoju pljačku preko zakona koje donosi u parlamentu. Rekao bih da je tu dosta udela imalo i korumpirano sudstvo i tužilaštvo.

   U krajnjoj liniji, čak i kada bi mogli da zakonima legalizuju pljačku, postoji provera plaćanja/utaje poreza i Zakon o ispitivanju porekla imovine, koji je više puta najavljivan. Ali tu nedostaje “politička volja da se on donese”. Naravno, političke volje za krađom ima u izobilju.

   Bojim se da je problem što u ovakvom društvu, koje je potpuno razoreno nemoralom i korupcijom, veoma teško ako ne i nemoguće mirnim, legalističkim putem sprovesti suštinske i korenite promene.

  • Poštovani G-dine Igore,
   Konstatacija u tekstu se odnosi na sadašnju Vlast. Vaša primedba je na mestu i ja sam kao autor mislio baš kao i Vi, ali to nisam tako napisao, trebalo je jasnije napisati. Hvala, Vaš komentar pomaže pojašnjenju teksta.

  • Tako je.zadovoljavamo se samo time da sjasu sa vlasti bez odgovornosti.onda je to problem koji ceka da se ponovi.nisam ljubitelj represije i kazne ali populacija iz koje dolaze ovakvi likovi ,nazalost,to vidi kao nesto normalo.odsudstvo kazne i odgovornosti im samo daje odresene ruke.svak mora da zna da mu politicki angazman ne moze doneti imunitet.srbija je zemlja bez odgovornosti. Od lekara,do salterskog radnika i politicara

 • Evo retko duboke, korektne i ozbiljne analze stanja Srbije. Od jenog ozbiljinog, stručnog i uvažavanog eksperta gospodina Nebojše Katića.

  Kritika vlade

  Ako se mora imati razumevanje za poziciju u kojoj se nova vlada našla 2013., teško je pravdati sve ono što vlada radi poslednje četiri godine. Negativni trendovi su zaustavljeni ali nisu preokrenuti. Ekonomska politika koju vlada vodi ne može dovesti do ozbiljnijeg preokreta, već će u najboljem slučaju stabilizovati ekonomiju na niskom nivou BDP-a i zaposlenosti.

  Vlada je nastavila sa ekonomskom politikom koja spas traži u neprekidnom dozivanju stranaca koje treba privući niskim platama i subvencijama. Fokus je na podršci strancima, a ne domaćim privrednicima. Jasni nagoveštaji da vlada planira da proda sve što stranci žele da kupe neće spasiti ekonomiju Srbije – uvešće je u stanje apsolutne nemoći i zavisnosti. Reč je o klasičnom neoliberalnom „razvojnom“ konceptu koji je samo drugo ime za kolonizaciju. Onog trenutka kada se proda i poslednje preduzeće koje funkcioniše, Srbija će izgubiti i poslednju šansu da upravlja svojim razvojem.

  Razvoj se planira, on se ne događa spontano. Vlada u ovom trenutku nema institucije koje mogu planirati, pa se „planira“ od danas do sutra. U nizu problema i slabosti, jedan se posebno ističe. Bez domaćih banaka usmerenih ka finansiranju razvoja, bez samostalne monetarne politike, bez kreditne kontrole i kreditnog usmeravanja ka domaćim preduzećima, nema ni investicija, ni samostalnog razvoja. Čini se da elita (kako ekonomska tako i politička) to ne razume, ili ne želi da razume….
  Dalja analiza na,
  https://nkatic.wordpress.com/2017/01/21/izmedu-stvarnosti-i-iluzija-bilans-stanja-ekonomije-u-srbiji-objavljeno-u-mesecniku-le-monde-diplomatique-prilog-nedeljnika-od-19012017/

 • Bane trazite da vam plate znanje.Upravo traze kosultante.I pazite, prenositi znanje ljudima koji ga nisu vredni je opasnije od nuklearnog oruzja.

  • Dragi moj Radoslave,
   Pošto se lično poznajemo, hvala na komentaru i upozorenju. Ovo je ocena stanja za koju smatram da nije potrebno veliko znanje. Ono je potrebno za iznalaženje izlaza iz takvog stanja. Drugo, politikanti koji su okupirali privredu Srbije nemaju taj kapacitet da mogu iskoristiti tuđe znanje, jer kao što je očigledno, oni misle da su najpametniji. Oni rade suprotno – proganjaju, mobinguju i satanizuju stručnjake, kao veštice u doba Inkvizicije, jer za njih znanje je jeres.

 • @Branislav Mihailović, RTB BorPo
  U Biznis planu investicije od 619 miliona $ (450 miliona eura) bi bile dovoljne da se sve to postigne,
  Tvrdite – ta investicija bi se vratila iz profita koji bi se obezbeđivao da su postignuti ciljevi iz Biznis plana.
  Znači biznis plan je dobar i ja Vas pitam za koliko godina bi se vretila uložena sredstva, odnosno koliki profit očekivati?
  Ne znam koliko imate iskustva sa projektovanim vrednostima kroz biznis plan i svetskim turbulensijama na berzama obojemih metala.
  Ovaj članak lepo prikazije propuste. I tu ništa nije sporno. Ineresantno bi bilo da ste uzeli neke reference kretanja cena bakra u svetu i cena koštanja ptoizvedene tone u Boru. A u razlicu ukavkulisali sve naknadne troškove.
  Navodite da je proizvodna cena bakra u RTB Boru 9600 USD/t a biznis plan predviđao 5400 USD/t.
  Iz toga zaključujemo da je proizvodnja bila neproduktivna, nerentabilna i neekonomična.
  U zadnjem kvartalu 2016 cena bakra na svetskom tržištu se kretala od 4,422 do 5,570 USD/t
  Da zaključim i sam biznis plan nije predvideo takav pad cene bakra u svetu, pa bi razlika u ceni iznosila svega 0,06% što je priznaćete katastrofa.
  Koi su uzroci tolikog pada cena bakra?
  Ima ih više. Osnovi je globalna recesija a dugoročni je da će u budućnost tražnja za bakrom biti sve manja jer nove tehnologije i maretijali koji se dobijaju u laboratorijama multinacionalnih kompanija odlično menjaju karakteristika bakra.

  Cena Bakra trenutne vrednosti
  Naziv Vrednost Merna jedinica Promena % Datum
  Bakar 5730.00 USD Tona 0.29% 20.01.2017

  Pozdrav

  • Kada govoriš o potražnji, treba da se razgraniči o potražnji koje vrste bakra govorimo. Postoji primarni bakar, koji je dobijen iz ruda, i sekundarni bakar, koji je dobijen preradom reciklažnog otpada. U svetu, količine bakra se povećavaju iz dana u dan. Samim tim se smanjuje potreba za primarnim bakrom, a povećava potreba za preradom već postojećih količina koje se nalaze u otpadu, tj. povećava se potreba za sekundarnim bakrom. Za proizvodnju ovog bakra se ne koristi postupak pirolize, pa samim tim su i tehnologije dobijanja sekundarnog bakra ekstremno jeftinije. Ovde leži najveći problem RTB Bor. Oni postaju potpuno nekonkurentni sa vremenom. Naravno, tu su pitanja i kvaliteta koncentrata rude, zastarelosti opreme, optimizacije tehnologije proizvodnje i ko zna šta drugo. Ako na to dodamo i kriminalni menadžment koji isisava pare iz kombinata, dok može, zaista me ne čudi što RTB Bor propada, a po svemu sudeći je već propao.

   Postoje brojne aplikacije u kojima ovaj materijal nikada neće biti zamenjen jer je to nemoguće zbog njegovih svojstava koja ne mogu da se postignu primenom postojećih materijala. Treba se fokusirati na taj deo tržišta i uskladiti proizvodnju za taj deo tržišta. Srbija ne treba da proizvodi polufabrikate i izvozi ih, već treba da organizovano i planski proizvodi polufabrikate za preradu u Srbiju i dalje izvozi gotove proizvode. To je suštinska promena i korišćenje potencijala svoje zemlje.

  • Ideja je bila da RTB Bor bude oslobođena dugova i tako nastave da rade uopšte zanemarujući činjenicu da se time ne rešavaju problemi koji su i doveli do gomilanja dugova. Najveći UPPR je RTB Bora gde je otpisano 900 miliona evra starih dugova, od ukupno 1,2 milijarde nagomilanih obaveza. Međutim, iako je u avgustu usvojen UPPR, već u novembru RTB se našao na spisku najvećih dužnika EPS-a sa oko četiri milijarde duga za struju napravljenog samo u 2016. godini, a po prvi put se našao i na spisku direktnih korisnika budžetskih subvencija od dve milijarde dinara u 2017. Takođe je prema UPPR-u raspisan i tender za profesionalni menadžment, a ceo UPPR se zasniva na pronalasku strateškog partnera koji bi uložio novac u otvaranje novih rudnika bakra čija bi se ruda topila u borskoj topionici i tako ostvarivali prihodi.kod nas je UPPR shvaćen isključivo kao način da se odloži plaćanje obaveza, ali ne i da se utvrdi kako je uopšte došlo do tolikih dugova, jer nije vladala finansijska disciplina..
   Kod nas se pokazalo kada preduzeće upadne u krizu teško da se može izvući i da UPPR ne može pomoći RTB Boru. Neshvatljivo je da je TRB Bor nagomilao 1,2 milijarde evra duga. Mendžment je neodgovoran umesto da se ukloni kancerogeno tkivo ono bukvalno metastazira”,

  • Poštovani G-dine Vilogorski,
   Tehno-ekonomska sagledavanja u rudarstvu i kretanje stanja na tržištu bakra su jedna od mojih najužih specijalnosti. Na tome sam doktorirao. Pokrtenuli ste široku i uskostručnu temu, koja bi, siguran sam, zamarala ostale učesnike diskusije. Zato predlažem da pogledate članke sa mog bloga https://banem8.wordpress.com i sa akademske mreže http://independent.academia.edu/Mihajlovic
   U slučaju da Vas nešto od toga zainteresuje, diskusiju možemo nastaviti na mojoj internet adresi: banem8@hotmail.com

  • Gospodine Mihailoviću,Hvala na odgovoru.
   Moja biografija nije tako impresivna kao Vaša, jer sam se decenijama bavio samo jenim problemom, sustem ne sme stati.
   Dok sam verovao u smislenost organizacije proizvodnje i održavanje sistema u normalnim okvirima dotle sam i izgarao.
   Posle privatizacije tehnološki procesi padaju vraćajući se na najniže zahteve i videh svu propast proizvodnih procesa.
   Organizacija prestaje da funkcioniše javlja se haos. Svi privredni rezultati poražavajuči i trežnjenje biva mučno.
   Šta da se radi?
   Dok tehnokrate sa ozbiljnim ekonomistima od akcije i operativnog iskustva ne postave prioritete razvoja i ne formiraju odgovorne institucije koje mogu planirati. Bez razvojne domaće banake usmerene ka finansiranju razvoja, bez samostalne monetarne politike, bez kreditne kontrole i kreditnog usmeravanja ka domaćim preduzećima, nema ni investicija, ni samostalnog razvoja. Čini se da političa elita to uopšte ne shvata.

 • Ko god je preuzimao rukovodjenje u bilo kom preduću, tvrdio je da mu trebaju pare da ga oporavi. Sigurno je i Spasovski tako govorio a i oni pre njega. Dogurali su do 1,2 milijarde jer se mi kao poreski obveznici nismo bunili, atrebali smo. Za toliko novca trebalo ih je deportovati da ne kažem gde?
  Rešenje je krajnje jednostavno. Svi rukovodioci moraju znati da će dobiti otkaz ako naprave gubitke i to bez obrazloženja. Koliko znate takvih? Skoro ih nema jer uvek uspeju da prodaju svoju priču tupavim političarima. Dobar primer su i Železnice Srbije. Pošto su pravili godišnje gubitke od 150 do 200 miliona evra i sveli brzinu na prosečnih 43 km/h, sad su ti isti predložili Vučiću da im treba 700 miliona dolara za modernizaciju. Nećete verovati ali treba im duplo manje. Ko ne veruje neka traži cene po kojima rade izvodjači na modernizaciji železnice i neka ih uporedi sa cenama istih izvođača u prethodnom periodu. Vučić je to progutao kao i ovi pre njega i trazio zajam. Zamislite, isti sto su uništili preduzeće, daju predloge za modernizaciju. Resavica je isti primer a ima ih koliko hoćete.Vučić nije imao smelosti da najuri bukvalno sve koji su pravili gubitke jer je i Tadić izgubio izbore zbog takvih.

  • Poštovani G-dine Niks,
   Dali ste dobro upoređenje sa Železnicama Srbije. Matrica je ista. Otvaraju se veliki razvojni (mahom infrastrukturni) projekti i daje podrška velikim državnim preduzećima i tako se ogromna sredstva iz budžeta usmeravaju u tamni vilajet. Kad izađu iz njega, ona su desetkovana. I odgovornosti nema. To je suštinski razlog urušavanja provrede Srbije.

 • Po cemu ste Vi drugaciji od ostalih koji su na vlasti vec 20+ godina? Mozete li jasno dati odgovor na to? Mislim, istu pricu su pricali svi pre vas, a i sadasnja garnitura, svi su davali nekakve “dokaze” za kradju i ispumpavanje novca gradjana, a kada su dosli na vlast nastavili istu pricu. I vi ste, verovatno vecina medju vama, bili u nekim drugim strankama. Zato, molim vas, dajte neki odgovor sta to Vas cini drugacijim od “ostalih” kvazi politicara koji su samo preruseni lopovi? Sta bi vi uradili drugacije, mozete poceti i od teme ovog clanka RTB Bor. Hvala unapred.

  • Goxy, morate da pratite naš rad pa da sami zaključite po čemu smo drugačiji. Imate program na našem sajtu, pogledajte tekstove koje objavljujemo, za šta se zalažemo, naša gostovanja u tv emisijama i nastup u skupštini (to sve ima na Youtube kanalu). Mi nudimo konkretna rešenja a na vama je da procenite koliko vam se to sviđa.

  • Poštovani G-dine Goxy,
   Nećemo lagati i nećemo krasti. To je temelj. Sve ostalo je u našem programu i Statutu. I u našim članovima. Ja imam 63 godine, bolesnik od šećerne bolesti na insulinu, potpuno sam se ostvario i u svojoj struci, izgradio ime koje se poštuje i van ove zemlje, materijalno sam situiran i ništa mi više ne treba. I nisam ušao u ovu borbu da bi meni bilo bolje. Glavna motivacija mi je mladost ove zemlje. Ne mogu više da gledam njihovu besperspektivnost. Osećam generacijsku odgovornost pred mladima i ne mogu da odgovorim na pitanje: Zašto ste nam upropastili budućnost? Ne želim i ne mogu više da razgovaram sa mladošću ove zemlje preko skajpa, dragi moj Goxy. Kad se zemlja dovede tu gde smo mi sad, dužnost svakog građana je da ustane i bori se.

  • @Goxy
   RTB Bor je naličje lica srpske privrede.
   Pitanje je zaista teško i ono nema odgovor.
   Pre revitalizacije velikih sistema mora prethoditi ogromno spremanje Srbije na svim nivoima.
   To je užasan posao i u ovom trenutku je prosto neizvodljiv.
   O tome sam nešto u donjim komentarima spomenuo.
   Prvo i osnovno Srbija nema kadrove za Kopernikanski privredni obrt.
   To znači još mnogo muke i tavorenja u glibu, bezidejnosti i siromaštvu.
   Dokad? To samo Gospod zna. Možda večno.
   Pozdrav.

 • Poštovani Branislave,
  one Vaše podignute ruke u Skupštini i podsećanje:”Ovo je NARODNA skupština”-to je bilo predivno.
  Ne mogu da vam objasnim koliko mi je to značilo.
  Prekinuli ste muk,ohrabrili ljude, poruka jasna:trgni se, bori se za svoje.
  Tekst je odličan, a u vašu stručnost i iskrenost uopšte ne sumnjam.

  • Hvala Tanja. Ali ja se ne ponosim time, pomalo mi je i neprijatno zbog toga. Jednom delu javnosti se to nije svidelo, drugom delu jeste. To je bila reakcija na nasilje i tu treba “povući ručnu”. To što sam uradio nikako ne bi smelo da se ponavlja, naročito ne bez vrlo, vrlo jakog razloga. Jer, koliko god bio opravdan i iznuđen, ovaj gest nikako ne bi mogao da se upakuje u okvir pristojnosti.

 • Postovani Branislave,
  pristojnost:”Necemo lagati i necemo krasti”-to je pristojnost koju gradjani Srbije od vas ocekuju.Jasno je da je vasa reakcija bila iznudjena.
  S druge strane, kako bi vecina gledaoca ukapirala o cemu se tu stvarno radi i zasto vam je toliko stalo da izadjete bas na ta skupstinska vrata,
  da nije bilo tog vaseg krika.I da li bih se ja uopste naterala da procitam jos jedan clanak o Spaskovskom, nesrecnom RTB Boru i analizi njegovog
  poslovanja, da nisam videla da ste taj clanak napisali upravo Vi.Toliko.
  Sve najbolje vam zelim i podrska, naravno!

 • Čelnik RTB Bor, Spaskovski, koji vlada “naj(ne)uspečnije” u celovekovnoj istoriji RTB Bor, a on vlada diktatorski od 2008. godine do daljeg. Njegova vladavina mnogo košta i Borane i Srbiju: Sa 24.000 zapošljenih RTB Bor je spao na 5.000 radnika, nagomilani su gubici po svim osnova na više od milijardu evra, godišnja proizvodnja bakra sa 170.000 pala je na ispod 40.000 tona godišnje, od finansiranja dršave parama RTB Bor, sada država upumpava u RTB Bor godišnje više od sto miliona evra, ne plaća se struja, rudarska renta takes, doprinose i usluge podizvođača. Zatvorene su sve fabrike i pogone za finalizaciju bakra. Investirano je u rudarskoj opremi više od dvesta miliona evra, a proizvodnje rude nema, izgrađena nova linija za topljenje u postojećoj topionici bakra u Boru i fabrike sumporne kiseline. Ta investicija je započeta sa predviđenih sto miliona, a utrošeno je više od trista miliona evra, a funkcionalno, tehničko-tehnološki nije završena, niti su dokazane garancije. Ukoliko i ekologija zataji, bolje je bilo da uopšte Spaskovski nije ni došao, uništio bi neke druge pogone, a ne RTB Bor. Na kraju, Spaskovski mnogo košta Srbiju, koliko? E, to nikada neće se saznati, jedino pravosuđe.

  AFO(RTB BOR)RIZMI

  * On je genije. U okviru svoje i vladine mogućnosti.
  * RTB Bor je građen stotinu godina. Sosan to uništi za osam godina. Vredan!
  * Sosahit: Mirno spavaj nano, u RTB Bor je već sve opljčkano!
  * U RTB Bor kriminal nije organizovan.Krade ko šta stigne.
  * Solidan je koalicioni partner. Laže za trojicu.
  * Istinito je da Sosan ništa nije ispunio, ali zato je RTB Bor dovoljno ispraznio.
  * Pije, laže, krade. Majka ga rodila za sve.
  * Kod nas satira je izgubila na značaju. Postala je stvarnost.
  * Sosan je progutao ponos i sada je prilično sit! Traži nove žrtve.
  * Ne mogu radnike RTB Bor lagati onoliko koliko im direktor priča neistinu.
  * Najzad je čelnik RTB Bor pročitan. Loše mu šef piše.
  * Ako je u vinu istina, onda su u Sosanu bajkolaži. Ne pije vino.
  * Sosan poštuje zakone. Truje borane, a bogami i Srbiju, po svojim zakonima.
  * Najveći saveznik Sosana je magla. U Sosino ime i zadovoljstvo krije zagađenje okruženja Bora.