Stranka DJB

Statut stranke „Dosta je bilo“

Verujući da su sloboda, sigurnost i humanost iznad svega, poštujući različitost i dostojanstvo svakog pojedinca;

Znajući da je granica svačije slobode sloboda drugog i da ista pravila važe za sve;

Dugo priželjkujući da Srbija bude odgovorno i humano društvo, potpuno svesni toga da se moramo osloniti na sebe;

Spremni da se uporno, hrabro i beskompromisno borimo za ono u šta verujemo i da delima stanemo iza svojih reči, zaslužimo poverenje savremenika i poštovanje budućih naraštaja;

Stojeći uvek na strani činjenica, nikad glasina, držeći do otvorenosti, bespoštedno odbacujući spletke, verujući da je izvini moć, a uvreda slabost;

Zahtevni, težeći postignuću, kloneći se izgovora i prebacivanja odgovornosti na druge;

Pogleda uprtog u sudbinu sunarodnika i bližnjih, smatrajući da čovek uvek ima nešto da da;

Nepokolebljivi u uverenju da je transparentnost u svakom segmentu javnog rada i delovanja osnov zdravog društva;

Znajući da konkurencija podstiče raznovrsnost i kvalitet i da čovek ima pravo na grešku koja nije namerna, kardinalna ili ponovljena;

Poštujući sebe i druge; uvereni u to da se izuzetnim postaje i da pravi ljudi na pravom mestu rade prave stvari;

Mi, građani Srbije kojima je dosta izneverenih očekivanja i neodgovornih vlada, bezdušnog poigravanja sudbinom građana i tuđe države u sopstvenoj zemlji, namereni da jednom za svagda stvorimo Srbiju u kojoj se lepo i rado živi, uređeno društvo ostvarenih ljudi, sistem jači od samovolje pojedinca, u kom vladaju pravda, mir i sloboda, u kom ista pravila važe za sve i svi imaju jednake šanse;

ne pristajući na manje od toga;

stabilno idući ka ostvarenju cilja;

osnivamo stranku Dosta je bilo i donosimo ovaj Statut:

STATUT STRANKE “DOSTA JE BILO”

DEO I – OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1.

Ovim Statutom politička stranka “Dosta je bilo” (u daljem tekstu: Stranka) utvrđuje i uređuje svoj naziv, znak, sedište, programske ciljeve, vrednosti, principe, uverenja, način informisanja javnosti, načela delovanja, prava i obaveze članova, oblike organizovanja, organe upravljanja, načine njihovog izbora i opoziva, imenovanja i razrešenja, trajanje mandata, sredstva za rad, postupak izmene i dopune Programa i Statuta, postupak donošenja i izmena drugih opštih akata, prestanak rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Stranke.

Termini kojima su u ovom Statutu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi bilo u gramatičkom muškom rodu bilo u gramatičkom ženskom rodu, podrazumevaju prirodni i muški i ženski rod lica na koje se odnosi.

Naziv i sedište Stranke

Član 2.

Naziv Stranke je “Dosta je bilo”. Skraćeni naziv stranke je “DJB”.

Naziv Stranke na engleskom jeziku je “Enough Is Enough”. Skraćeni naziv Stranke na engleskom jeziku  je “EIE”.

Sedište Stranke je u Beogradu.

Pravni subjektivitet

Član 3.

Stranka je jedinstvena politička organizacija koja obuhvata celokupno članstvo i sve organizacione oblike Stranke.

Stranka u pravnom prometu deluje kao jedno pravno lice.

Znak, zastava i pečat Stranke

Član 4.

Znak Stranke predstavlja narandžasti kvadrat sa belom kružnom strelicom u pravcu kazaljke na satu u sredini kvadrata, tako da strelica počinje na mestu 4:40 male kazaljke na satu i završava sa strelicom na mestu 3:00 male kazaljke na satu.

Zastava Stranke je pravougaonog oblika narandžaste boje sa imenom stranke iznad znaka Stranke u sredini.

Boje i ostale tehničke i grafičke karakteristike znaka i zastave definisane su knjigom grafičkih standarda Stranke.

Pečat Stranke je okruglog oblika, na čijem obodu je srpskim jezikom i ćiriličnim pismom ispisano „Dosta je bilo“, a u sredini pečata nalazi se znak Stranke bliže utvrđen u stavu 1. ovog člana.

Opštinska, gradska, okružna i pokrajinska organizacija Stranke koriste pečat okruglog oblika, koji ima na obodu isti sadržaj kao pečat Stranke, a u sredini sadrži znak utvrđen stavom 1. ovog člana, naziv teritorijalne organizacije i njeno sedište.

Forumi Stranke koriste pečat okruglog oblika, koji ima na obodu isti sadržaj kao pečat Stranke, u sredini sadrži znak utvrđen stavom 1. ovog člana i naziv Foruma.

Boja Stranke je narandžasta u HEX paleti kod #FF8200, u RGB paleti vrednosti R255, G130, B0, i u CMYK paleti vrednosti C0, M60, Y100, K0.

Programski ciljevi

Član 5.

Programski ciljevi Stranke su:

 • uspostavljanje i održavanje vladavine prava i pravne države;
 • potpuna transparentnost javnog sektora, javno vršenje javnih ovlašćenja;
 • uspostavljanje odgovornosti nosilaca javnih funkcija;
 • definisanje javnog i društvenog interesa;
 • jednaka prava, uslovi i mogućnosti za sve građane;
 • uživanje i poštovanje ljudskih prava i sloboda, bez obzira na rod, veru, rasu i nacionalnost, seksualnu orijentaciju, političko uverenje, socijalno stanje i ostala svojstva;
 • bezbedna zemlja sa jasnom ulogom u svetu;
 • kultura inovacija i postignuća;
 • univerzalna socijalna zaštita za sve građane koja podrazumeva zdravstvenu, socijalnu i penzionu zaštitu za sve građane;
 • iskorenjivanje siromaštva i postizanje potpune funkcionalne pismenosti;
 • slobodno tržište zasnovano na konkurenciji, znanju, efikasnosti i inovativnosti, oslobođeno zloupotrebe monopola, koje građanima i privredi pruža kvalitetne proizvode i usluge;
 • fokus ekonomske politike na stvaranje uslova za uspeh porodičnih preduzeća – malih i srednjih pravnih lica, preduzetnika i individualnih poljoprivrednih gazdinstava;
 • smanjenje poreskog opterećenja, posebno poreza i doprinosa na rad;
 • ukidanje državnih subvencija – podrška privredi kroz smanjenje administracije, poreza, toškova poslovanja, troškova kreditiranja, zaštitu od dampinga i subvencionisanog uvoza;
 • poštovanje imovinskih prava;
 • sloboda i nezavisnost medija;
 • nezavisno, nepristrasno, kvalitetno i efikasno pravosuđe;
 • unapređenje i jačanje nezavisnih demokratskih institucija sistema;
 • ukidanje partokratije;
 • ukidanje partijskog zapošljavanja i jasna podela na političke i profesionalne funkcije u javnom sektoru;
 • racionalizacija i profesionalizacija javne uprave;
 • borba protiv korupcije i organizovanog kriminala metodama pravne države;
 • kvalitetno obrazovanje dostupno svim građanima bez obzira na ekonomsku snagu roditelja i domaćinstva;
 • zaštita kulturnog nasleđa, kultura finansirana iz budžeta dostupna svim građanima;
 • organizovan rekreacioni sport dostupan svoj deci i omladini kroz sistem obrazovanja;
 • decentralizacija, ravnomeran regionalni razvoj i autonomija;
 • zaštita i očuvanje životne sredine.

Stranka se u ostvarivanju osnovnih ciljeva koristi isključivo demokratskim, legalnim, legitimnim i nenasilnim oblicima političke borbe.

Javnost rada

Član 6.

Javnost rada Stranke se ostvaruje: organizacijom konferencija za medije, izdavanjem saopštenja, neposrednom komunikacijom sa članovima i građanima putem internet stranice, na tribinama, gostovanjem u medijima, na štandovima u razgovoru sa građanima.

Podaci o personalnim promenama, promenama akata Stranke i o finansiranju Stranke uredno se ažuriraju i dostupni su na internet stranici Stranke.

Načelo razdvajanja političkih i profesionalnih funkcija

Član 7.

U smislu odredbi ovog Statuta pod pojmom političke funkcije smatraju se sledeće funkcije: predsednik Republike, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar i članovi njihovih kabineta, poslanik, odbornik, član veća, gradonačelnik, gradski sekretari, predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i članovi njihovih kabineta, sekretar i zamenik sekretara skupštine, kao i druge političke funkcije u skladu sa Ustavom i zakonima.

Pojam iz stava 1. ovog člana obuhvata  i one funkcije koje po zakonu pripadaju stranačkim kandidatima, kroz članstvo u izbornim komisijama, radnim telima organa republičke, pokrajinske i lokalne vlasti i sl.

Funkcije koje nisu navedene u stavu 1. i 2. ovog člana, kao i radna mesta u javnom sektoru, smatraju se profesionalnim i na njih se primenjuju propisi kojima se reguliše njihov rad: sistematizacija radnih mesta, javni i interni konkursi, javni kriterijumi i merila radnog učinka.

Načelo potpune transparentnosti

Član 8.

Stranka formira vlast na bilo kom nivou isključivo pod uslovom poštovanja potpune transparentnosti koja podrazumeva mesečnu javnu objavu svih ugovora, svih odluka, svakog dinara prihoda i rashoda budžeta, spisak pravnih lica koja dobijaju novac iz budžeta po bilo kom osnovu. U slučaju sačinjavanja koalicionog sporazuma isti mora da sadrži odredbu koja definiše poštovanje načela potpune transparentnosti.

Načelo javnih konkursa

Član 9.

Stranka formira vlast na bilo kom nivou isključivo pod uslovom potpunog ukidanja partijskog zapošljavanja. Koalicionim dogovorom se određuju nosioci političkih funkcija. Za profesionalne funkcije u javnom sektoru važe isključivo sistematizacije radnih mesta, jasni kriterijumi, merila radnog učinka i javni i interni konkursi i one ne mogu biti predmet koalicionog sporazuma ili bilo kakvog drugog partijskog dogovora.

Načelo jasnih javnih kriterijuma

Član 10.

Na sve funkcije u Stranci biraju se kandidati koji su u sprovedenom postupku za izbor ocenjeni kao najbolji u skladu sa jasno definisanim i javno objavljenim kriterijumima. Kriterijumi i postupak za izbor utvrđuju se Pravilnikom o kriterijumima i izborima u Stranci.

Načelo ravnomerne zastupljenosti

Član 11.

Prilikom izbora članova kolektivnih organa Stranke poštuje se rodna, teritorijalna, stručna, starosna i manjinska zastupljenost u najvećoj mogućoj meri, a u skladu sa načelima utvrđenim ovim Statutom i pravilima utvrđenim opštim aktima Stranke.

Opšti akti Stranke

Član 12.

Opšti akti Stranke koji se donose na osnovu Statuta su:

 1. Pravilnik o članstvu;
 2. Pravilnik o članarinama i prilozima;
 3. Pravilnik o kriterijumima i izborima;
 4. Poslovnik organa i tela Stranke;
 5. Poslovnik teritorijalnih organizacija;
 6. Poslovnik programskih saveta i resornih odbora;  
 7. Poslovnik poslaničkih i odborničkih grupa;
 8. Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju;
 9. Pravilnik o administrativnom i arhivskom poslovanju.

DEO II

ČLANSTVO

Član Stranke

Član 13.

Član Stranke može postati svaki punoletni državljanin Republike Srbije koji dobrovoljno popuni i potpiše pristupnicu, prihvati vrednosti, principe, Program i Statut Stranke, koji nije istovremeno član druge političke organizacije i koji je prošao test vrednosti, programa i principa definisan opštim aktima Stranke.  

Počasni član Stranke

Član 14.

Počasni član Stranke može postati pojedinac koji je izuzetno doprineo radu Stranke ili se naročito istakao u afirmaciji, uspostavljanju i širenju načela, ideja i politike Stranke u društvu.

Odluku o dodeljivanju statusa počasnog člana donosi Skupština dvotrećinskom većinom.

Prava člana Stranke

Član 15.

Član Stranke ima pravo da:

 1. učestvuje ravnopravno u aktivnostima Stranke;
 2. bira i bude biran u sve organe Stranke u skladu sa Statutom i opštim aktima Stranke;
 3. slobodno izražava svoje mišljenje u okviru Stranke;
 4. daje predloge i pokreće inicijative u okviru stranačkih organa, koje nisu u suprotnosti sa programom i Statutom Stranke;
 5. zahteva tumačenje Statuta od Statutarne komisije na način predviđen Statutom
 6. daje predloge izmene Statuta i opštih akata Stranke Statutarnoj komisiji;
 7. dobije pravnu zaštitu i pomoć Stranke ako bude ugrožen zbog obavljanja stranačkih aktivnosti;
 8. dobije političko obrazovanje;
 9. da učestvuje u radu svih udruženja građana i organizacija civilnog društva čiji ciljevi nisu u suprotnosti sa ciljevima, vrednostima i principima Stranke;
 10. ostvaruje i druga prava predviđena Statutom i opštim aktima Stranke.

Niko ne može pozvati člana Stranke na odgovornost zbog zastupanja stava ili iznošenja mišljenja u njegovom delovanju unutar organa Stranke.

Obaveze članova

Član 16.

Član Stranke ima obavezu da:

 1. poštuje vrednosti, Program, Statut, opšte akte i odluke organa Stranke;
 2. čuva i unapređuje ugled Stranke;
 3. zastupa programske stavove Stranke u javnosti;
 4. prisustvuje sastancima odbora kojem pripada po mestu prebivališta;
 5. učestvuje u aktivnostima političkog obrazovanja;
 6. učestvuje u terenskim akcijama Stranke u skladu sa odlukama odbora;
 7. učestvuje u svim anketama Stranke;
 8. plaća članarinu;
 9. ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom i opštim aktima Stranke.

Ako član stranke ne ispunjava obaveze iz stava 1. ovog člana odgovara na način utvrđen opštima aktima Stranke.

Zabrana dogovornog glasanja

Član 17.

Svaki član Stranke samostalno donosi odluke i glasa u skladu sa sopstvenim uverenjima. Zabranjeno je dogovaranje prilikom glasanja u bilo kom organu Stranke, nuđenje koristi i drugih pogodnosti za nečiji glas, što se smatra nedozvoljnim uticajem. Svi sastanci i predlozi su javni i o njima se javno diskutuje na sednicama odbora. Zabranjeno je netransparentno dogovaranje zajedničkih stranačkih nastupa po pitanju izbora kandidata na stranačke funkcije.

Prestanak članstva

Član 18.

Članstvo u Stranci prestaje:

 1. danom podnošenja pismenog zahteva za istupanje iz Stranke;
 2. učlanjenjem u drugu političku organizaciju (stranku ili pokret);
 3. kandidovanjem ili učestvovanjem u kampanji druge političke stranke ili pokreta bez pisane saglasnosti Stranke;
 4. donošenjem odluke o isključenju iz Stranke u disciplinskom postupku predviđenom ovim Statutom.

Kandidovanje i izbori

Član 19.

Svaki član se samostalno i slobodno kandiduje za izbor na sve stranačke funkcije.

Disciplinska odgovornost

Član 20.

Protiv člana koji ne poštuje ili svojim postupcima deluje suprotno programskim vrednostima, statutu, odlukama i aktima Stranke sprovodi se diciplinski postupak.

Mere koje se mogu izreći u disciplinskom postupku su: opomena, upozorenje pred isključenje i isključenje iz Stranke.

Način sprovođena disciplinskog postupka i mere koje se mogu izreći u disciplinskom postupku bliže se uređuju Pravilnikom o članstvu.  

Disciplinski postupak iz stava 1. ovog člana ne može se pokrenuti i voditi protekom perioda od tri meseca od dana kada je disciplinska povreda prijavljena, odnosno tri godine od dana kada je učinjena.

DEO III

ORGANI STRANKE

Organi Stranke

Član 21.

Organi Stranke su:

 1. Skupština;
 2. Glavni odbor;
 3. Predsedništvo;
 4. predsednik;
 5. Statutarna komisija;
 6. Nadzorni odbor.

Rad svih organa Stranke detaljno je uređen opštim aktima Stranke.

Skupština Stranke

Član 22.

Skupština Stranke (u daljem tekstu: Skupština) je najviši organ Stranke.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna Skupština održava se jedanput godišnje druge subote u februaru.

Vanrednu Skupštinu saziva predsednik na ličnu inicijativu, predlog Predsedništva ili predlog Glavnog odbora. Predlagač vanredne Skupštine obavezan je da predloži dnevni red i obrazloži potrebu za održavanje vanredne Skupštine.

Mesec u kome će se održati vanredna Skupština se najavljuje najkasnije 30 dana pre održavanja Skupštine. Sednica Skupštine sa tačnim datumom, lokacijom i vremenom se saziva najkasnije 15 dana pre dana održavanja.

Izuzetno od pravila iz stava 5. ovog člana, u hitnim slučajevima predsednik može da sazove vanrednu Skupštinu najkasnije 10 dana pre dana održavanja i bez najave, uz detaljno obrazloženje razloga.

Skupštinom predsedava predsednik.

Delokrug Skupštine

Član 23.

Skupština:

 1. donosi Program, Statut i potvrđuje politiku i strategiju Stranke;
 2. donosi smernice, stavove i deklaracije;
 3. donosi odluke o godišnjoj članarini;
 4. potvrđuje odluke o udruživanju Stranke u šire saveze u zemlji i inostranstvu, kao i o spajanju sa drugim političkim strankama ili organizacijama;
 5. bira i razrešava: predsednika, potpredsednike, zamenika predsednika, predsednika i članove Statutarne komisije, predsednika i članove Nadzornog odbora i predsednike foruma;
 6. razmatra i usvaja redovan godišnji izveštaj i plan rada Stranke koji podnosi predsednik;
 7. razmatra i usvaja sve redovne godišnje izveštaje svih organa koje bira;
 8. donosi odluku o prestanku rada Stranke;
 9. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom.

Sastav Skupštine

Član 24.

Skupštinu čine:

 1. članovi Predsedništva;
 2. članovi Glavnog odbora;
 3. članovi Statutarne komisije i Nadzornog odbora;
 4. članovi okružnih odbora;
 5. predsednici svih teritorijalnih odbora, nosioci najviših političkih funkcija u lokalnoj vlasti, gradski i opštinski odbornici i članovi opštinskih i gradskih odbora u odnosu jedan član na 20.000 stanovnika po poslednjem popisu i to po redosledu na gradskim i opštinskim izbornim listama;
 6. nosioci najviših političkih funkcija u republičkoj i pokrajinskoj vlasti.

Konačan broj članova Skupštine sa pravom glasa utvrđuje se odlukom Statutarne komisije najkasnije 10 dana pre dana održavanja Skupštine.

Donošenje odluka Skupštine

Član 25.

Odluke Skupštine se donose javnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja njenih članova. U slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas predsednika.

Odluku o prestanku rada Skupština donosi tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja njenih članova.

Članovi Skupštine dužni su da prisustvuju svim sednicama Skupštine i dužni su da glasaju.

Članovi Skupštine imaju obavezu obaveštavanja svojih matičnih opštinskih odbora o svim odlukama Skupštine i obrazloženju tih odluka.

Glavni odbor Stranke

Član 26.

Glavni odbor Stranke (u daljem tekstu: Glavni odbor) je najviši organ Stranke između dve Skupštine.

Glavni odbor ima redovne i vanredne sednice.

Redovne sednice Glavnog odbora se održavaju prve subote u martu, junu, septembru i decembru. Redovne sednice Glavnog odbora saziva predsednik najkasnije 7 dana pre održavanja sednice.

Vanredne sednice Glavnog odbora saziva predsednik na sopstvenu inicijativu, na predlog Predsedništva ili na predlog jedne trećine članova Glavnog odbora.

Sednicom Glavnog odbora predsedava predsednik.

Delokrug Glavnog odbora

Član 27.

Glavni odbor:

 1. sprovodi odluke Skupštine;
 2. nadzire rad predsednika, Predsedništva, Programskog saveta i svih teritorijalnih odbora;
 3. utvrđuje politiku Stranke u skladu sa Programom, ciljevima i vrednostima određenim Statutom;
 4. odobrava sve izborne liste na svim nivoima;
 5. odlučuje o predizbornim koalicijama na svim nivoima i odobrava sve koalicione sporazume;
 6. odlučuje o učešću u vlasti na svim nivoima;
 7. predlaže sazivanje vanredne Skupštine;
 8. imenuje i razrešava članove Programskog saveta, generalnog sekretara i sekretara za međunarodnu saradnju na predlog predsednika;
 9. imenuje i razrešava predsednike, koordinatore i sve ostale birane članove teritorijalnih odbora na predlog ovlašćenih predlagača;
 10. suspenduje rad teritorijalnih odbora na predlog Predsedništva;
 11. predlaže i usvaja odluku o pokretanju postupka izmene i dopune Statuta, Programa i drugih opštih akta Stranke

Sastav Glavnog odbora

Član 28.

Glavni odbor Stranke čine:

 1. članovi Predsedništva;
 2. izabrani članovi okružnih odbora u odnosu jedan član na 100.000 stanovnika po poslednjem popisu;
 3. izabrani član Odbora za Kosovo i Metohiju;
 4. dva izabrana člana od strane odbora dijaspore;
 5. članovi Programskog saveta koji su ujedno članovi Stranke;
 6. predsednici foruma;

Donošenje odluka Glavnog odbora

Član 29.

Glavni odbor donosi odluke javnim glasanjem većinom glasova njegovih članova. U slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas predsednika.

Članovi Glavnog odbora imaju obavezu prisustva svim sednicama Glavnog odbora i obavezu glasanja.

Svaki član Glavnog odbora ima pravo da od predsednika zahteva predlog zauzimanja, preciziranja ili promenu političkog i programskog stava po svim političkim i programskim pitanjima.

Članovi Glavnog odbora imaju obavezu obaveštavanja svojih matičnih opštinskih odbora, organa koji ih je izabrao u Glavni odbor, kao i svih drugih organa Stranke u kojima su članovi, o svim odlukama Glavnog odbora i obrazloženjima tih odluka.

Svaki član Glavnog odbora ima pravo da predsedniku predloži dopunsku tačku dnevnog reda iz delokruga Glavnog odbora za svaku sednicu najkasnije 7 dana pre dana održavanja sednice Glavnog odbora.

Glavnim odborom predsedava predsednik Stranke.

Predsedništvo Stranke

Član 30.

Predsedništvo Stranke (u daljem tekstu: Predsedništvo) utvrđuje i vodi politiku Stranke između dva zasedanja Glavnog odbora.

Predsedništvo Stranke čine predsednik Stranke, zamenik predsednika i potpredsednici Stranke.

Predsedništvo održava redovne sednice dva puta mesečno.

Predsednik po potrebi zakazuje i vanredne sednice Predsedništva.

Predsedništvo:

 1. sprovodi politiku Stranke u skladu sa strategijom, Programom i Statutom;
 2. sprovodi odluke Glavnog odbora;
 3. predlaže sazivanje vanredne Skupštine;
 4. raspolaže imovinom Stranke;
 5. daje predloge političkih stavova po zahtevima članova Glavnog odbora i teritorijalnih odbora;
 6. predlaže izmene i dopune Statuta, Programa i drugih opštih akata Stranke;
 7. na predlog predsednika Stranke odlučuje o broju saveta i resornih odbora, njihovom sastavu i izboru predsednika i članova Programskog saveta Stranke
 8. predlaže Skupštini članove i predsednika Statutarne komisije i Nadzornog odbora Stranke.
 9. odobrava kandidature za predsednike, koordinatore i ostale izabrane članove teritorijalnih odbora, na predlog ovlašćenog predlagača;
 10. predlaže razrešenje predsednika, koordinatora i ostalih biranih članova teritorijalnih odbora;
 11. predlaže suspendovanje rada celih teritorijalnih odbora;
 12. podnosi predlog Skupštini o prestanku rada Stranke;
 13. imenuje i razrešava poverenika stranke za teritoriju gde je suspendovana ili ne postoji lokalna organizacija;
 14. imenuje i razrešava članove Izvšnog tima Stranke;
 15. usvaja finansijski plan najkasnije do 30. decembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu na predlog predsednika;
 16. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Stranke.

Redovnim sednicama Predsedništva prisustvuju predsednik Pokrajinskog odbora i regionalni predstavnici izabrani od strane okružnih odbora za regione Vojvodine, Beograda, centralne i južne Srbije.

Redovnim i vanrednim sednicama Predsedništva po pozivu predsednika mogu da prisustvuju predsednici i koordinatori teritorijalnih odbora, članovi Izvršnog tima, predsednici foruma, članovi Programskog saveta, predsednik i članovi Statutarne komisije i Nadzornog odbora.

Predsedništvo Stranke donosi odluke većinom glasova. U slučaju parnog broja članova i jednakog broja glasova, odlučuje glas predsednika.

Predsedništvo donosi odluke javnim glasanjem. Prisustvo sednicama Predsedništva je obavezno.

Predsednica Stranke

Član 31.

Predsednicu Stranke (u daljem tekstu predsednica ili predsednik) bira Skupština Stranke.

Mandat predsednice traje 4 godine.

Predsednica stranke ne može u isto vreme biti i predsednica Republike Srbije.

Isto lice može biti birano za predsednicu najviše dva puta uzastopno. Ukoliko Stranka na republičkim izborima postiže konstantan rast ugleda i uticaja u društvu, predsednica se može, uz dvotrećinsku većinu, izabrati i u treći uzastopni mandat.

Predsednica:

 1. predstavlja, vodi i zastupa Stranku;
 2. predlaže potpredsednike i zamenika predsednice Stranke iz redova potpredsednika Stranke;
 3. predlaže generalnog sekretara i sekretara za međunarodnu saradnju;
 4. predlaže okružne poverenike;
 5. saziva Skupštinu i Glavni odbor po sopstvenoj inicijativi ili na predlog ovlašćenog predlagača;
 6. predlaže izmene Statuta i izmene opštih akta Stranke;
 7. predlaže Glavnom odboru izborni program;
 8. podnosi godišnji izveštaj Skupštini;
 9. upravlja i rukovodi Strankom u skladu sa zakonom, Programom i Statutom Stranke;
 10. predlaže raspolaganje imovinom Stranke;
 11. predlaže članove i vodi Izvršni tim Stranke;
 12. raspisuje izbore za predsednike foruma;
 13. saziva i predsedava sednicama Predsedništva Stranke;
 14. može da delegira potpredsednicima Stranke ovlašćenja iz svoje nadležnosti;
 15. daje punomoćje za zastupanje Stranke pred sudom ili drugim organom;
 16. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Prestanak funkcije predsednice

Član 32.

Funkcija predsednice prestaje:

 1. istekom vremena na koje je birana;
 2. negativnim ishodom glasanja o poverenju;
 3. podnošenjem ostavke.

U slučaju bitnog narušavanja Statuta, bitnog prekoračenja ovlašćenja, bitnog narušavanja ugleda Stranke ili bitno lošijeg izbornog rezultata u odnosu na rezultat postignut na prethodnim republičkim izborima, Glavni odbor odnosno jedna trećina članova Skupštine može Statutarnoj komisiji podneti zahtev za mišljenje povodom obrazložene inicijative za glasanje o poverenju predsednici. Statutarna komisija u roku od 7 dana od dana prijema obrazložene inicijative dostavlja mišljenje Glavnom odboru o postojanju bitnog narušavanja Statuta, odnosno bitnog prekoračenja ovlašćenja, kao i ostalim pitanjima iz njene nadležnosti. Glavni odbor na prvoj narednoj sednici, uzimajući u obzir mišljenje Statutarne komisije, odlučuje o podnošenju predloga za sazivanje vanredne Skupštine na kojoj će se odlučivati o glasavanju o poverenju predsednici.

Za izglasavanje nepoverenja predsednici iz stava 2. ovog člana, potrebna je dvotrećinska većina članova Skupštine.

Isti podnosioci ne mogu da podnesu zahtev iz stava 2. ovog člana pre nego što istekne najmanje 12 meseci od dana odbacivanja prethodnog zahteva za izglasavanje nepoverenja predsednici.

U slučaju prestanka funkcije predsednici stranke, nadležnosti predsednice  u svom punom obimu prelaze na zamenika predsednice stranke, sve do izbora nove predsednice.

Izbor nove predsednice se održava u roku do 60 dana od prestanka funkcije.

Potpredsednici Stranke

Član 33.

Potpredsednici Stranke (u daljem tekstu: potpredsednici) pomažu predsedniku u obavljanju njegovih poslova. Svaki potpredsednik je zadužen od strane predsednika za određenu oblast.

Stranka može da ima najviše četiri potpredsednika.

Na predlog predsednika, Skupšina bira i razrešava potpredsednike i zamenika predsednika iz reda potpredsednika Stranke.

Svaki kandidat za predsednika uz svoju kandidaturu obavezno dostavlja i predlog kandidata za potpredsednike i zamenika predsednika Stranke iz redova potpredsednika.

Odlukom predsednika stranke, kao i drugim slučajevima predviđenim ovim Statutom, zamenik predsednika Stranke vodi Stranku i menja predsednika.

Mandat potpredsednika je vezan za mandat predsednika i traje koliko i mandat predsednika.

Glasanje o nepoverenju potpredsedniku se sprovodi u skladu sa članom 32. stav 2. ovog Statuta.

Izvršni tim Stranke

Član 34.

Izvršni tim Stranke (u daljem tesktu: Izvršni tim) je operativno telo koje se bavi pravnim pitanjima, finansijama, komunikacijama, marketingom, organizacijom događaja i svim drugim operativnim poslovima Stranke.

Izvršni tim:

 1. promoviše Stranku, njene vrednosti, ciljeve, principe i Program;
 2. obavlja finansijske, operativne i marketinške poslove Stranke;
 3. priprema predlog godišnjeg budžeta Stranke i budžeta kampanje Stranke;
 4. za vreme izbora postaje izborni štab;
 5. priprema izborni program, slogane i sav predizborni materijal na osnovu Programa i programskih stavova;
 6. organizuje i sprovodi aktivnosti u vezi sa parlamentarnim i predsedničkim izborima;
 7. obavlja internu i eksternu komunikaciju;
 8. organizuje mrežu kontrolora i članova biračkog odbora po mesnim zajednicama;
 9. organizuje terenske akcije;
 10. organizuje volontere;
 11. uspostavlja, razvija i održava odnose sa medijima;
 12. izdaje saopštenja;
 13. koordinira rad sa Programskim savetom;
 14. organizuje i pravi video i audio sadržaj;
 15. utvrđuje sadržaj, dizajnira i organizuje distribuciju flajera, biltena i drugog štampanog materijala;
 16. organizuje i sprovodi istraživanja javnog mnjenja;
 17. organizuje vođenje internet sajta i svih naloga na društvenim mrežama;
 18. obavlja i druge poslove predviđene opštim aktima Stranke.

Članovi Izvršnog tima su:

 1. generalni sekretar;
 2. sekretar za međunarodne odnose;
 3. direktor za teritorijalnu organizaciju;
 4. direktor za finansije;
 5. direktor za komunikacije;
 6. direktor za programski marketing koji je u vreme izbora Šef kampanje;
 7. direktor za logistiku;
 8. direktor za informacione sisteme;
 9. drugi članovi po odluci Predsedništva.

Izvršni tim se sastaje najmanje jedanput sedmično i sednicama predsedava predsednik odnosno lice koje predsednik odredi. U vreme trajanja kampanje Izvršni tim kao Izborni štab zaseda svakodnevno.

Direktor za teritorijalnu organizaciju rukovodi timom okružnih koordinatora koje imenuje i razrešava predsednik.

Programski savet Stranke

Član 35.

Programski savet Stranke (u daljem tekst: Programski savet) je političko-stručno telo koje se bavi predlaganjem i razvijanjem Programa i stranačke politike. Programski savet vodi i sednicama predsedava predsednik Stranke.

Programski savet čine kandidati za članove Vlade Republike Srbije i predstavljaju vladu u senci.

Članove Programskog saveta predlaže predsednik stranke, a imenuje Glavni odbor.

Programski savet uređuje predloge programskih stavova koje usvaja Glavni odbor.

Koodinatora Programskog saveta imenuje predsednik. Pozicija koordinatora je ekvivalentna poziciji šefa kabineta predsednika Vlade.

Programski savet Stranke ima savete i resorne odbore za pojedine oblasti i sisteme.

O broju saveta i resornih odbora, njihovom sastavu i izboru predsednika i članova, odlučuje Predsedništvo na predlog predsednika.

Članovi Programskog saveta, predsednici i članovi saveta i resornih odbora ne moraju biti članovi Stranke.

Predsednici saveta podnose izveštaj Programskom savetu.

Programski savet:

 1. predlaže Glavnom odboru i Skupštini izmene i dopune Programa Stranke;
 2. predlaže Glavnom odboru programske stavove po zahtevima članova Glavnog odbora i teritorijalnih odbora;
 3. daje predloge, mišljenja i sugestije za izborni program Stranke;
 4. vrši druge poslove koje mu poveri Predsedništvo.

Statutarna komisija Stranke

Član 36.

Statutarnu komisiju Stranke (u daljem tekstu Statutarna komisija) čini 5 članova.

Predsednika i članove Statutarne komisije predlaže Predsedništvo ili jedna petina članova Skupštine, a bira i razrešava Skupština.

Članovi Statutarne komisije su diplomirani pravnici.

Statutarna komisija odlučuje većinom glasova članova.

Mandat članova Statutarne komisije traje 4 godine. Isti član može biti u Statutarnoj komisiji u najviše dva mandata.

Statutarna komisija:

 1. tumači Statut i druga opšta akta Stranke;
 2. odbija, odbacuje, šalje na uređenje ili daje odobrenje na predloge izmena i dopuna Statuta, kao i o svih drugih opštih akata koje prosleđuje predsedniku na dalje postupanje;
 3. odbija, odbacuje, šalje na uređenje ili daje odobrenje na sve obrazložene predloge za imenovanje i razrešenje biranih članova Stranke;
 4. odlučuje o usklađenosti odluka organa Stranke sa Statutom i zakonom;
 5. rešava sukob nadležnosti organa u Stranci, kada Statutom nije drugačije određeno;
 6. odlučuje u drugom stepenu disciplinskog postupka;
 7. predlaže i daje mišljenje u postupku izbora novih članove Statutarne komisije;
 8. podnosi godišnji izveštaj Skupštini o svom radu;
 9. vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti koje joj povere Skupština, Glavni odbor i Predsedništvo.

Tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće za sve organe, tela i članove Stranke. Statutarna komisija ima obavezu da se stara o izvesnosti i predvidivosti svojih odluka.

Nadzorni odbor Stranke

Član 37.

Nadzorni odbor Stranke (u daljem tekstu Nadzorni odbor) je kontrolno-nadzorni organ Stranke.

Nadzorni odbor čini 3 člana. Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsedništva, član republičkog ili lokalnog Programskog saveta ili Izvršnog tima, Statutarne komisije.

Predsednika i članove Nadzornog odbora predlaže Predsedništvo ili jedna petina članova Skupštine, a bira i razrešava Skupština.

Nadzorni odbor kontroliše prihode Stranke, upotrebu finansijskih sredstava Stranke i upravljanje imovinom koja je u vlasništvu Stranke ili kojom Stranka raspolaže po drugom osnovu.

Nadzorni odbor sprovodi redovne i vanredne kontrole.

Nadzorni odbor sprovodi redovnu kontrolu jedanput godišnje.

Redovna kontrola sprovodi se, pre održavanja redovne Skupštine, u januaru mesecu nakon sastavljanja, a pre predaje finansijskih izveštaja nadležnim organima.

Nadzorni odbor sprovodi redovne kvartalne kontrole poslovanja Stranke u mesecu nakon završetka kvartala.

Nadzorni odbor sprovodi redovnu kontrolu finansijskih izveštaja svake predizborne kampanje u kojoj učestvuje Stranka odmah nakon njihove pripreme i pre podnošenja nadležnim državnim organima.

Svaki član Predsedništva, teritorijalni odbor Stranke, petina članova Glavnog odbora, petina članova Skupštine ima pravo da od Nadzornog odbora traži vanrednu kontrolu poslovanja Stranke jedanput u toku godine u skladu sa Poslovnikom sa konkretnim pitanjima na koja se traži odgovor.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj o svom radu Skupštini.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova članova.

Mandat Nadzornog odbora je četiri godine. Isti član može biti u Nadzornom odboru u najviše dva mandata.

Generalni sekretar Stranke

Član 38.

Generalnog sekretara Stranke (u daljem tekstu generalni sekretar) bira i razrešava Glavni odbor na predlog predsednika.

Generalni sekretar rukovodi radom sekretarijata, administracije Stranke, pravnog tima Stranke, organizuje sednice Predsedništva, Glavnog odbora i Skupštine, vodi zapisnik i odgovaran je za finansijsko poslovanje Stranke.

Generalni sekretar podnosi izveštaj predsedniku i Glavnom odboru.

Generalni sekretar daje saglasnost na sva imenovanja sekretara svih organa Stranke.

Mandat Generalnog sekretara je vezan za i traje koliko i mandat predsednika koji ga je predložio.

Generalni sekretar je odgovoran za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga Stranke i lice je ovlašćeno da kontaktira sa nadležnim organom.

Generalni sekretar podnosi predlog predsedniku stranke o poveravanju knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova organizaciji ili licu koje ima licencu za obavljanje ovih poslova.

Sekretar za međunarodnu saradnju Stranke

Član 39.

Sekretara Stranke za međunarodnu saradnju (u daljem tekstu: sekretar za međunarodnu saradnju) bira Glavni odbor na predlog predsednika.

Sekretar za međunarodnu saradnju u ime stranke održava odnose sa međunarodnim političkim organizacijama i organizacijama građanskog društva i obavlja ostale poslove u skladu sa ovim Statutom koje mu povere predsednik i Predsedništvo.

Sekretar za međunarodnu saradnju podnosi izveštaj predsedniku i Glavnom odboru.

Mandat sekretara za međunarodnu saradnju je vezan za i traje koliko i mandat predsednika koji ga je predložio.

Senat Stranke

Član 40.

Senat Stranke (u daljem tekstu: Senat) je savetodavno telo koje ukazuje na usklađenost politika i rada Stranke sa društvenim interesom. Senat ima najmanje pet članova.

Članovi Senata su istaknuti i ugledni pojedinci koji su ostvarili značajan doprinos u društvu i koji sa Strankom dele jednaka uverenja i vrednosti proklamovane ovim Statutom.

Senat ima predsednika Senata koji predstavlja Senat u javnosti. Članovi Senata ne moraju biti članovi Stranke. Senat odlučuje većinom glasova svojih članova.

Senat ima redovne sednice svakog poslednjeg ponedeljka u mesecu.

Redovnim sednicama Senata prisustvuje predsednik Stranke, podnosi usmeni izveštaj, odgovara na pitanja članova Senata, traži mišljenje članova Senata i učestvuje u raspravi.

Predsednik Senata zakazuje po potrebi i vanredne sednice Senata.

Senat je ovlašćen da daje mišljenje na sve odluke organa Stranke. Senat ima pravo da traži izveštaj, informaciju ili obrazloženje od bilo kog organa Stranke.

Senat ima pravo ulaganja obrazloženog veta na kandidate Stranke za sve najvažnije stranačke i državne funkcije u skladu sa opštim aktima Stranke. Veto se donosi dvotrećinskom većinom članova Senata. Glavni odbor i Skupština imaju pravo da suspenduju veto Senata dvotrećinskom većinom svojih članova.

Senat sam bira svoje članove. Članstvo u Senatu prestaje ostavkom člana ili jednoglasnom odlukom ostalih članova o isključenju.

DEO IV

FORUMI

Forumi

Član 41.

Forumi su stranački organi koji se bave zaštitom prava određenih grupa čija su prava nejednako zastupljena, zapostavljena ili ugrožena u društvu.

Stranka ima sledeće Forume:

 1. Forum žena;
 2. Forum mladih;
 3. Forum penzionera;
 4. Forum osoba sa invaliditetom;
 5. Forum zajednica nacionalnih manjina;
 6. LGBT forum.

Organi svakog Foruma su:

 1. predsednik;
 2. zamenik predsednika;
 3. Savet;
 4. sekretar.

Forum odlučuje većinom glasova članova.

Obaveza svih članova Foruma je da prisustvuju sednicama Foruma.

Predsednik Foruma predlaže kandidate za zamenika, savet i sekretara.

Svi Forumi imaju svoj pečat koji čuva i svoj podračun kojim upravlja sekretar Foruma.

Teritorijalna organizacija svih Foruma uređena je opštim aktima Stranke.

Predsednici Foruma podnose redovan godišnji izveštaj o radu predsedniku, Programskom savetu i Skupštini. Predsedništvo može od predsednika Foruma zahtevati podnošenje i vanrednih izveštaja.

Forumi podnose redovne kvartalne Izveštaje o finansijskom poslovanju Nadzornom odboru i predsedniku Stranke do kraja meseca koji sledi nakon isteka kvartala.

Mandat predsednika Foruma traje 4 godine.

Svi članovi Foruma imaju pravo da se kandiduju za predsednika Foruma. Kandidatura je lična. Izbore za predsednika Foruma raspisuje predsednik Stranke.

Forumi otvaraju i zatvaraju okružne kancelarije i biraju organe na predlog predsednika Foruma.

Forum žena

Član 42.

Forum žena Stranke (u daljem tekstu Forum žena) je dobrovoljna organizacija članica Stranke.

Ciljevi i vrednosti Foruma žena su:

 1. promocija, motivisanje i pomoć učešću žena u politici;
 2. pomoć ženama da aktivno učestvuju u radu organa Stranke;
 3. organizovanje društvenih aktivnosti za članice Stranke i sve žene u Srbiji;
 4. organizovanje treninga i političkog obrazovanja članica Stranke;
 5. savetovanje organa Stranke o pitanjima od posebnog značaja za žene u Srbiji;
 6. motivisanje žena za bavljenje politikom i učešće na izborima;
 7. motivisanje žena za članstvo u Stranci;
 8. održavanje odnosa sa organizacijama žena u zemlji i u svetu.

Forum mladih

Član 43.

Forum mladih Stranke (u daljem tekstu Forum mladih) je dobrovoljna organizacija članova Stranke između 18 i 30 godina starosti.

Ciljevi i vrednosti Foruma mladih su:

 1. pomoć mladim članovima da aktivno učestvuju u radu organa Stranke;
 2. organizovanje društvenih aktivnosti za mlade članove Stranke i mlade u Srbiji;
 3. organizovanje treninga i političkog obrazovanja za mlade članove Stranke;
 4. savetovanje organa Stranke o pitanjima od posebnog značaja za mlade u Srbiji;
 5. motivisanje mladih za bavljenje politikom i učešće na izborima;
 6. motivisanje mladih za članstvo u Stranci;
 7. Održavanje odnosa sa omladinskim organizacijama i organizacijama mladih u Srbiji i svetu.

Forum penzionera

Član 44.

Forum penzionera Stranke (u daljem tekstu Forum penzionera) je dobrovoljna organizacija penzionera članova Stranke.

Ciljevi i vrednosti Foruma penzionera su:

 1. promocija, motivisanje i pomoć učešću penzionera u politici;
 2. pomoć penzionerima da aktivno učestvuju u radu organa Stranke;
 3. organizovanje društvenih aktivnosti za penzionere članove Stranke i sve penzionere u Srbiji;
 4. organizovanje treninga i političkog obrazovanja penzionera članova Stranke;
 5. savetovanje organa Stranke o pitanjima od posebnog značaja za penzionere u Srbiji;
 6. motivisanje penzionera za bavljenje politikom i učešće na izborima;
 7. motivisanje penzionera za članstvo u Stranci;
 8. Održavanje odnosa sa organizacijama penzionera u zemlji i u svetu.

Forum osoba sa invaliditetom

Član 45.

Forum osoba sa invaliditetom Stranke (u daljem tekstu Forum osoba sa invaliditetom) je dobrovoljna organizacija osoba sa invaliditetom, članova Stranke.

Ciljevi i vrednosti Foruma osoba sa invaliditetom su:

 1. promocija, motivisanje i pomoć učešću osoba sa invaliditetom u politici;
 2. pomoć osobama sa invaliditetom da aktivno učestvuju u radu organa Stranke;
 3. organizovanje društvenih aktivnosti za osobe sa invaliditetom članova Stranke i za sve osobe sa invaliditetom u Srbiji;
 4. organizovanje treninga i političkog obrazovanja osoba sa invaliditetom članova Stranke;
 5. savetovanje organa Stranke o pitanjima od posebnog značaja za osobe sa invaliditetom u Srbiji;
 6. motivisanje osoba sa invaliditetom za bavljenje politikom i učešće na izborima;
 7. motivisanje osoba sa invaliditetom za članstvo u Stranci;
 8. održavanje odnosa sa organizacijama osoba sa invaliditetom u zemlji i u svetu.

Forum zajednica nacionalnih manjina

Član 46.

Forum zajednica nacionalnih manjina Stranke (u daljem tekstu Forum zajednica nacionalnih manjina) je dobrovoljna organizacija članova Stranke pripadnika nacionalnih manjina.

Ciljevi i vrednosti Foruma zajednica nacionalnih manjina su:

 1. promocija, motivisanje i pomoć učešću pripadnika nacionalnih manjina u politici;
 2. organizovanje treninga i političkog obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina članova Stranke;
 3. savetovanje organa Stranke o pitanjima od posebnog značaja za nacionalne manjine u Srbiji;
 4. motivisanje pripadnika nacionalnih manjina za bavljenje politikom i učešće na izborima;
 5. motivisanje pripadnika nacionalnih manjina za članstvo u Stranci;
 6. Održavanje odnosa sa organizacijama pripadnika nacionalnih manjina u zemlji i veze sa vladinim i nevladinim sektorom matičnih zemalja.

LGBT forum

Član 47.

LGBT forum Stranke (u daljem tekstu LGBT forum) je dobrovoljna organizacija članova Stranke.

Ciljevi i vrednosti LGBT foruma su:

 1. promocija prava, motivisanje i pomoć učešću LGBT osoba u politici;
 2. organizovanje treninga i političkog obrazovanja LGBT osoba članova Stranke;
 3. savetovanje organa Stranke o pitanjima od posebnog značaja za LGBT osobe u Srbiji;
 4. motivisanje LGBT osoba za bavljenje politikom i učešće na izborima;
 5. motivisanje LGBT osoba za članstvo u Stranci;
 6. održavanje odnosa sa organizacijama LGBT osoba u zemlji i u svetu.

DEO V

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA

Teritorijalna organizacija

Član 48.

Stranka je organizovana po teritorijalnom principu.

Teritorijalnu organizaciju Stranke čine:

 1. opštinski odbori;
 2. gradski odbori;
 3. okružni odbori;
 4. pokrajinski odbor;
 5. odbor za Kosovo i Metohiju;
 6. odbori dijaspore osnovani u inostranstvu.

Organizacione jedinice lokalnog i pokrajinskog karaktera i njihovi organi samostalni su u formiranju i sprovođenju politike koja ima lokalni i pokrajinski karakter u skladu sa vrednostima, programom i statutom Stranke.

Rad teritorijalnih odbora bliže uređuje opštim aktima Stranke.

Opštinski odbori

Član 49.

Opštinski odbor Stranke (u daljem tekstu Opštinski odbor) čine svi članovi Stranke sa teritorije opštine.

Organi opštinskog odbora su:

 1. predsednik Opštinskog odbora;
 2. zamenik predsednika Opštinskog odbora;
 3. Programski savet Opštinskog odbora;
 4. koordinator Opštinskog odbora;
 5. zamenik koordinatora;
 6. Izvšni tim Opštinskog odbora;
 7. sekretar Opštinskog odbora;

Svaki član Opštinskog odbora ima pravo da se kandiduje za svaku funkciju unutar odbora.

Svaki teritorijalni odbor ima svoj pečat i podračun.

Izbori za predsednika, koordinatora i članove Opštinskog odbora vrše se u skladu sa opštim aktima Stranke.

Opštinski odbor održava redovne i vanredne sednice.

Redovne sednice Opštinskog odbora se održavaju svake poslednje subote u mesecu i saziva ih predsednik Opštinskog odbora  najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Članovi Opštinskog odbora imaju obavezu prisustva sednicama Opštinskog odbora.

Vanredne sednice Opštinskog odbora saziva predsednik Opštinskog odbora na sopstvenu inicijativu, na predlog predsednika Stranke, na predlog koordinatora Opštinskog odbora ili na predlog jedne trećine članova Opštinskog odbora. Predlog mora da sadrži dnevni red koji je u skladu sa Statutom i opštim aktima Stranke i zakazuje se najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Sednicom Opštinskog odbora predsedava predsednik Opštinskog odbora.

Opštinski odbor odluke donosi većinom glasova svojih članova. U slučaju parnog broja članova i izjednačenog broja glasova, glas predsednika opštinskog odbora odlučuje.

Delokrug Opštinskog odbora

Član 50.

Opštinski odbor:

 1. utvrđuje politiku Stranke na teritoriji opštine u skladu sa vrednostima, Programom i Statutom;
 2. utvrđuje lokalni program i lokalni izborni program na predlog Programskog saveta;
 3. sprovodi odluke organa Stranke na svojoj teritoriji;
 4. razmatra i ostala pitanja od važnosti za Stranku, na nivou lokalne samouprave;
 5. predlaže kandidata za predsednika Opštinskog odbora;
 6. predlaže izbornu listu za opštinske izbore;
 7. predlaže kandidate za Okružni odbor;
 8. predlaže kandidate za Pokrajinski odbor ukoliko se radi o opštini sa teritorije pokrajine;
 9. predlaže kandidate za Gradski odbor ukoliko se radi o gradskoj ili prigradskoj opštini nekog grada;
 10. predlaže kandidate za sve političke funkcije u opštini: predsednike i zamenike predsednika opštine i Skupštine opštine, kao i opštinske većnike;
 11. predlaže kandidata za koordinatora Opštinskog odbora;
 12. bira članove Izvršnog tima na predlog koordinatora Opštinskog odbora;
 13. odlučuje o izveštaju o radu Programskog saveta koji podnosi predsednik Opštinskog odbora;
 14. odlučuje o izveštaju o radu Izvršnog tima koji podnosi koordinator Opštinskog odbora;
 15. usvaja budžet koji podnosi koordinator Opštinskog odbora;
 16. vrši prijem novih članova;
 17. odlučuje u prvom stepenu disciplinskog postupka;
 18. na zajedničkoj sednici sa odborničkom grupom određuje kandidate za funkcije, uskraćuje podršku funkcionerima u lokalnoj vlasti i odlučuje o drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave;
 19. bira mesne koordinatore na predlog koordinatora Opštinskog odbora;
 20. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Stranke.

Predsednik opštinskog odbora

Član 51.

Predsednik Opštinskog odbora:

 1. politički predstavlja opštinski odbor na njegovom području;
 2. podnosi redovan mesečni izveštaj Opštinskom odboru;
 3. saziva sednice Opštinskog odbora i njima predsedava;
 4. predlaže članove Programskog saveta Opštinskog odbora;
 5. rukovodi radom Programskog saveta Opštinskog odbora;
 6. vrši i druge poslove određene opštim aktima Stranke.

Opštinski programski savet

Član 52.

Programski savet Opštinskog odbora Stranke (u daljem tekstu: Opštinski programski savet) čine:

 1. predsednik Opštinskog odbora;
 2. članovi odborničke grupe Stranke u Skupštini opštine;
 3. članovi Stranke na političkim funkcijama u opštini: predsednik i zamenik predsednika opštine i opštinski većnici.

Ukoliko je broj članova Opštinskog programskog saveta iz stava 1. ovog člana manji od 11, savet se proširuje članovima sa opštinske izborne liste po predlogu Predsednika Opštinskog odbora, vodeći računa o pokrivenosti svih stručnih oblasti i rodnoj ravnopravnosti.

Članovi Opštinskog programskog saveta imaju obavezu prisustva svim sednicama saveta. Neprisustvovanje sednicama je razlog za suspendovanje i isključenje iz saveta u skladu sa opštim aktima Stranke.

Opštinski programski savet:

 1. programski predstavlja Opštinski odbor na njegovom području;
 2. predlaže lokalni program i lokalni izborni program;
 3. predlaže programske stavove iz nadležnosti opštine u skladu sa Programom, Statutom i vrednostima Stranke;
 4. organizuje rad opštinskih resornih odbora;
 5. predlaže tačke opštinskog izbornog programa;
 6. ocenjuje kandidature za odbornike sa svoje teritorije u skladu sa opštim aktima Stranke;
 7. vrši i druge poslove određene opštim aktima Stranke.

Koordinator Opštinskog odbora

Član 53.

Koordinator Opštinskog odbora (u daljem tekstu Opštinski koordinator) rukovodi operativnim i marketinškim radom Stranke na teritoriji opštine. U vreme izbora, Opštinski koordinator je Šef izbornog štaba.

Opštinski koordinator:

 1. operativno predstavlja opštinski odbor na njegovom području prema trećim licima;
 2. podnosi redovan mesečni izveštaj Opštinskom odboru na svakoj redovnoj sednici;
 3. podnosi sve redovne i vanredne izveštaje nadležnom koordinatoru u hijerarhiji koordinatora;
 4. predlaže budžet Opštinskog odbora;
 5. saziva sastanke izvršnog tima i njima predsedava;
 6. predlaže zamenika koordinatora i sekretara;
 7. predlaže članove Izvršnog tima;
 8. koordinira rad Izvršnog tima i Programskog saveta;
 9. potpisuje ugovore u ime Opštinskog odbora;
 10. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Stranke;
 11. vrši druge poslove koje mu povere Skupština, Predsedništvo ili predsednik stranke.

Sekretar Opštinskog odbora

Član 54.

Sekretar Opštinskog odbora (u daljem tekstu: Opštinski sekretar):

 1. rukovodi radom administracije Opštinskog odbora;
 2. organizuje sednice Opštinskog odbora, Programskog saveta i Izvšnog tima Opštinskog odbora;
 3. utvrđuje kvorum i vodi zapisnik sa svih sednica;
 4. sprovodi i registruje glasanje;
 5. predsedava Disciplinskom komisijom koja sprovodi disciplinski postupak;
 6. ažurira izbornu listu Opštinskog odbora;
 7. podnosi izveštaje generalnom sekretaru Stranke;
 8. odgovoran je za čuvanje službene dokumentacije i arhive Opštinskog odbora;
 9. čuva i stara se o upotrebi pečata Opštinskog odbora;
 10. odgovaran je za finansijsko poslovanje Opštinskog odbora uključujući i upravljanje tekućim računom Opštinskog odbora i blagajnom.

Izvršni tim Opštinskog odbora

Član 55.

Izvršni tim Opštinskog odbora (u daljem tekstu: Opštinski izvršni tim) čine članovi Opštinskog odbora koji su stručni za oblasti komunikacija, marketinga, PR-a, organizacije događaja, interneta, društvenih mreža. Članove tima predlaže Opštinski koordinator.

Članovi Opštinskog izvršnog tima imaju obavezu prisustva svim sednicama tima. Neprisustvovanje sednicama je razlog za suspendovanje i isključenje iz tima u skladu sa opštim aktima Stranke.

Opštinski izvršni tim:

 1. promoviše Stranku, njene vrednosti, ciljeve, principe i Program;
 2. vrši operativne i marketinške poslove Stranke na teritoriji opštine;
 3. u vreme izbora postaje izborni štab;
 4. sprovodi kandidaturu za predsednika;
 5. priprema izborni program, slogane i sav predizborni materijal na osnovu programskih stavova Opštinskog odbora;
 6. organizuje i sprovodi učešće na svim izborima u okviru opštine;
 7. organizuje mrežu kontrolora i članova biračkog odbora po mesnim zajednicama;
 8. organizuje ulične akcije;
 9. organizuje volontere;
 10. uspostavlja, razvija i održava odnose sa svim medijima na teritoriji opštine;
 11. izdaje saopštenja;
 12. koordinira rad sa Opštinskim programskim savetom;
 13. organizuje i pravi video i audio sadržaj;
 14. utvrđuje sadržaj, dizajnira i deli flajere i biltene;
 15. vrši istraživanja javnog mnjenja;
 16. vodi internet sajt i sve naloge društvenih mreža;
 17. vrši i druge poslove određene opštim aktima Stranke.

Izvršni tim se sastaje najmanje jedanput sedmično. U vreme trajanja kampanje Izvršni tim kao Izborni štab zaseda svakodnevno.

Poverenik Opštinskog odbora

Član 56.

Odlukom o raspuštanju Opštinskog odbora, Glavni odbor, na predlog Presedništva, imenuje poverenika Opštinskog odbora (u dalje tekstu: Opštinski poverenik).

Opštinski poverenik ima sva prava i obaveze predsednika Opštinskog odbora, Opštinskog koordinatora i sekretara Opštinskog odbora.

Gradski odbori

Član 57.

Na Gradske odbore Stranke (u daljem tekstu Gradski odbor) primenjuju se odredbe Statuta koji se odnose na opštinske odbore pri čemu se reč opština menja sa rečju grad.

Na gradove koji imaju formirane gradske i prigradske opštine u kojima se organizuju lokalni izbori ne primenjuje se član 49.  stav 1.

Članove Gradskog odbora biraju odbori njihovih gradskih i prigradskih opština. Maksimalan broj članova tih odbora je određen brojem odbornika u gradskoj Skupštini. Svaka gradska i prigradska opština bira broj kandidata proporcionalan udelu u ukupnom broju stanovnika grada u skladu sa poslednjim popisom.

Pokrajinski odbori

Član 58.

Na Pokrajinski odbor Stranke (u daljem tekstu Pokrajinski odbor) primenjuju se članovi Statuta koji se odnose na opštinske odbore pri čemu se reč opština menja sa rečju pokrajina. Na Pokrajinski odbor ne primenjuje se član 49. stav 1.

Članove Pokrajinskog odbora biraju opštinski odbori sa teritorije Pokrajine. Maksimalan broj članova Pokrajinskog odbora je određen brojem poslanika u Skupštini pokrajine. Svaka opština bira broj kandidata proporcionalan udelu u ukupnom broju stanovnika opštine u skladu sa poslednjim popisom.

Okružni odbori

Član 59.

Okružni odbor Stranke (u daljem tekstu Okružni odbor) čine izabrani članovi opštinskih odbora sa teritorije okruga. Maksimalan broj članova Okružnog odbora je jedan član na svakih 20.000 stanovnika po poslednjem popisu.

Okružni odbor odluke donosi većinom glasova svojih članova. U slučaju parnog broja članova i izjednačenog broja glasova, glas predsednika Okružnog odbora odlučuje.

Okružni odbor održava redovne i vanredne sednice.

Redovne sednice Okružnog odbora se održavaju prve subote u mesecu i saziva ih predsednik Okružnog odbora  najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Članovi Okružnog odbora imaju obavezu prisustva sednicama Okružnog odbora.

Vanredne sednice Okružnog odbora saziva predsednik Okružnog odbora na sopstvenu inicijativu, na predlog predsednika Stranke, na predlog koordinatora Okružnog odbora i na predlog jedne trećine članova Okružnog odbora.

Sednicom Okružnog odbora predsedava predsednik Okružnog odbora.

Izbori za predsednika i članove Okružnog odbora vrše se u skladu sa opštim aktima Stranke.

Okružni koordinator

Član 60.

Okružni koordinator rukovodi operativnim i marketinškim radom Stranke na teritoriji okruga.

Okružni koordinator:

 1. gradi, savetuje, pomaže i nadzire mrežu opštinskih koordinatora i njihovih izvršnih timova;
 2. podnosi redovne i vanredne izveštaje nadležnom koordinatoru u hijerarhiji koordinatora;
 3. predlaže razrešenje opštinskih koordinatora;
 4. predlaže Izvršnom timu Stranke budžet Okružnog odbora;

Okružne koordinatore imenuje i razrešava predsednik Stranke.

Hijerarhija koordinatora

Član 61.

Opštinski koordinatori sa teritorije jednog okruga podnose izveštaje Okružnom koordinatoru tog okruga.

Opštinski koordinator za gradske i prigradske opštine grada podnose izveštaje Gradskom koordinatoru za taj grad.

Okružni koordinatori sa teritorije pokrajine podnose izveštaje Pokrajinskom koordinatoru.

Svi Okružni, Gradski i Pokrajinski koordinatori podnose izveštaje Direktoru za teritorijalnu organizaciju.

Suspendovanje rada i raspuštanje teritorijalnih organizacionih jedinica

Član 62.

Sprovođenje aktivnosti suprotno ovom Statutu, opštim aktima, Programu, politici i interesima Stranke podložno je suspenziji i raspuštanju teritorijalnih organizacinih jedinica Stranke.

U slučaju da nastupi situacija iz stava 1. ovog člana Predsedništvo Stranke može da uputi Glavnom odboru obrazloženi predlog radi donošenja odluke o suspendovanju rada organa Stranke, odnosno može predložiti raspuštanje organa Stranke.

DEO VI

FINANSIJSKO POSLOVANJE STRANKE

Sekretarijat Stranke

Član 63.

Administrativno-tehničke, finansijsko-materijalne i pravne poslove za organe Stranke vrši Sekretarijat Stranke kojim rukovodi generalni sekretar Stranke.

Lice odgovorno za finansijsko poslovanje stranke je generalni sekretar.

Za podnošenje izveštaja i vođenje knjiga Stranke, u skladu sa knjigovodstvenim i računovodstvenim propisima, odgovoran je generalni sekretar.

Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi mogu se poveriti organizaciji ili licu koje ima licencu za obavljanje ovih poslova, o čemu odluku donosi predsednik Stranke na predlog generalnog sekretara.

Finansijsko-materijalno poslovanje

Član 64.

Stranka pribavlja sredstva potrebna za obavljanje stranačkih aktivnosti, redovnog rada i troškova izborne kampanje iz javnih i privatnih izvora.

Javni izvori su: novčana sredstva, usluge i dobra koja daje Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, njihovi organi, kao i organizacije čiji su oni osnivači.

Privatni izvori su: članarine, prilozi pravnih i fizičkih lica, nasledstvo, legati, prihodi od imovine Stranke i zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih organizacija u Republici Srbiji.

Javnost o finansijsko-materijalnom poslovanju Stranka ostvaruje objavljivanjem godišnjeg finansijskog izveštaja na svojoj internet stranici i u „Službenom glasniku Republike Srbije“, u skladu sa zakonom.

Predsedništvo usvaja finansijski plan najkasnije do 30. decembra tekuće godine za narednu kalendarsku godinu na predlog predsednika.

Stranka vodi svoje finansijsko-materijalno poslovanje preko tekućeg računa u skladu sa zakonom.

Teritorijalne organizacije Stranke svoja finansijsko-materijalna poslovanja vrše preko podračuna.

Izveštaj o finansijskom poslovanju

Član 65.

Sekretarijat Stranke, teritorijalne ogranizacije i forumi podnose redovne kvartalne izveštaje o finansijskom poslovanju Nadzornom odboru i predsedniku Stranke do kraja meseca koji sledi nakon isteka kvartala.

Generalni Sekretar i Nadzorni odbor podnose izveštaj Skupštini o poslovanju Stranke na zasedanju Skupštine.

DEO VII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Osnivačka skupština Stranke

Član 66.

Osnivačka skupština Stranke imenuje članove Osnivačkog odbora, bira prvog predsednika, zamenika predsednika, potpredsednike i dovoljan broj članova Statutarne komisije, Nadzornog odbora i predsednike Foruma.

Odbor osnivača Stranke

Član 67.

Odbor osnivača Stranke čine osnivači Stranke utvrđeni na Osnivačkoj skupštini. Članstvo u Odboru osnivača može prestati ostavkom člana ili jednoglasnom odlukom ostalih članova o isključenju. Ako nakon ostavke ili isključenja jednog ili više članova Odbor osnivača padne ispod dve trećine broja osnivača utvrđenih osnivačkim aktom, Odbor osnivača prestaje sa radom i ukida se kao organ Stranke.

Odbor osnivača odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.

Odbor osnivača može dati mišljenje na sve odluke organa Stranke. Odbor osnivača ima pravo da traži izveštaj, informaciju ili obrazloženje od bilo kog organa Stranke.

Odbor osnivača dobija obaveštenje od nadležnog organa ili tela Stranke o predlogu za imenovanje bilo kog lica u organ ili telo Stranke. Odbor osnivača ima pravo da za sva imenovanja lica u organe ili tela Stranke pozove na razgovor predlagača i kandidata za bilo koji organ ili telo Stranke. Organ Stranke koji bira je dužan da razmotri mišljenje Odbora osnivača prilikom imenovanja bilo kog lica u organ ili telo Stranke.

Odbor osnivača ima pravo veta na sve odluke svih organa Stranke i njenih teritorijalnih odbora. Veto se donosi dvotrećinskom većinom svojih članova. Skupština ima pravo da ukine veto Odbora osnivača dvotrećinskom većinom svojih članova na prvoj narednoj sednici.

Mandat Odbora osnivača traje 5 godina. Nakon isteka mandata, Odbor osnivača prestaje sa radom i ukida se kao telo Stranke.

Produženi mandati

Član 68.

Mandati prvih članova Statutarne komisije i Nadzornog odbora su produženi i određeni odlukom o njihovom imenovanju.

Prestanak rada Stranke

Član 69.

Na predlog Predsedništva ili jedne trećine članova Skupštine, Skupština donosi odluku o prestanku rada Stranke sa tročetvrtinskom većinom.

Odlukom o prestanku rada Skupština odlučuje i o imovini Stranke.

Postupak izmena i dopuna Statuta

Član 70.

Postupak izmena i dopuna Statuta mogu inicirati Osnivački odbor, Predsedništvo, Glavni odbor i Statutarna komisija.

Odluku o pokretanju postupka iz stava 1. ovog člana, uz prethodno pribavljeno mišljenje Statutarne komisije ukoliko ona nije podnosilac predloga, usvaja Glavni odbor i sa utvrđenim predlogom izmena i dopuna Statuta dostavlja Skupštini.

Predlog iz stava 2. ovog člana Skupština Stranke razmatra na prvoj narednoj redovnoj ili vanrednoj sednici.

Postupak izmena i dopuna Programa

Član 71.

Postupak izmena i dopuna Programa mogu incirati Osnivački odbor, Programski savet, Predsedništvo i Glavni odbor.

Odluku o pokretanju postupka iz stava 1. ovog člana usvaja Glavni odbor uz prethodno pribavljeno mišljenja Programskog saveta i sa utvrđenim predlogom izmena i dopuna  Programa dostavlja Skupštini.

Predlog iz stava 2. ovog člana Skupština Stranke razmatra na prvoj narednoj redovnoj ili vanrednoj sednici.

Donošenje opštih akata i konstituisanje organa

Član 72.

Sva opšta akta propisana ovim statutom biće doneta najkasnije u roku od 6 meseci počev od dana registracije Stranke kod nadležnog organa.

Odbor osnivača u roku od 15 dana od dana održavanja Osnivačke skupštine forimira Glavni odbor i Programski savet sa dovoljnim brojem članova, generealnog sekretara i sekretara za međunarodnu saradnju.

Odbor osnivača u roku od 6 meseci od dana održavanja Osnivače skupštine formira sve teritorijalne organe stranke utvrđene ovim Statutom.

Ukoliko organi Stranke iz stava 3. ovog člana ne budu konstituisani u propisanom roku, određuju se privremeni vršioci dužnosti do konstituisanja organa.

Stupanje na snagu

Član 73.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja na Osnivačkoj skupštini i objavljuje se na internet stranici Stranke.