Zdravstvo Istočna Srbija Saopštenje Finansije

Bolesnicima Opšte Bolnice Požarevac obroci kao u Hajatu ???

Na ishrani bolesnika u Opštoj Bolnici Požarevac, gledajući u dokumentaciju koja predviđa i definiše uslove i kvalitet ishrane za koji se pobrinula ova zdravstvena ustanova kako bi obezbedila svojim pacijentima što bolje obroke u danima boravka u ovoj zdravstvenoj ustanovi, pozavideli bi i najbolji hoteli sa pet zvezdica ! ! !

1. Sam Plan javnih nabavki Opšte Bolnice Požarevac je netačan, neprecizan i nejasan, i to pogotovo u delu pod tačkom 1.2.2, ISHRANA BOLESNIKA. Navedeni iznos te nabavke u iznosu od 34.221.667 dinara po godinama i da se radi o otvorenom postupku Javne nabavke. Navedeni su takođe okvirni vremenski periodi u kojima će se sprovesti određene tenderske radnje u vezi tendera. U samom Planu javnih nabavki OB Požarevac koji treba da bude usaglašen sa finansijskim planom OB Požarevac, to se ne navodi. Uvidom u Finansijski Plan OB Požarevac koji je takođe nejasan, netačan i neprecizan, ne navodi se visina i izvor sredstava pa se ne može utvrditi ko plaća ishranu bolesnika (Republički Fond Zdravstva, Opšta Bolnica ili neko treći).

Ovo je namerno urađeno kako bi se opravdale nezakonite radnje. Usvajanjem Plana nabavke OB Požarevac februara meseca, rukovodstvo bolnice je unapred planiralo da produži poslove ishrane bolesnika sa firmom MOVIE KITCHEN CATHERING DOO. Beograd – Vrčin, tako da je sproveden tender samo pro forme.

2. Na raspisani tender za ishranu bolesnika javila su se dva ponuđača – firme i to:

1 – Crveni krst Požarevac

2 – MOVIE KITCHEN CATHERING DOO. Beograd-Vrčin

Šta vredi što je Crveni krst Požarevac dostavio povoljniju ponudu u iznosu od 66.472.702 dinara u odnosu na firmu iz Vrčina koja je dostavila ponudu u iznosu od 76.001.824.00 dinara, kada je tenderska komisija OB Požarevac morala iz samo njima poznatog razloga da ponudu Crvenog krsta Požarevac ocenjuje kao neprihvatljivu u vezi člana 3. Stav 1. Tačka 33. Zakona o javnim nabavkama a u vezi člana 106 .stav 1. 1 i 2 Zakona, ne navodeći bliže, odnosno tačno, zbog čega Crveni krst nije ispunio uslove, što se može utvrditi uvidom u Odluku broj 02-14-38 od 17.07.2017.godine, što je simptomatično i sumnjivo, pogotovu iz razloga što je Crveni krst u prethodnom periodu kvalitetno vršio isporuku hrane Opštoj Bolnici Požarevac.

3. Šta radi, po čijem nalogu i pod čijim pritiskom tenderska komisija Opšte Bolnice: “Predlaže direktoru da sa firmom iz Vrčina sada kao jedinim ponuđačem zaključi okvirni sporazum za ishranu bolesnika OB Požarevac, što direktor prihvata i donosi takvu odluku broj 02-14-38 od 17.07.2017.godine”.

4. Da je unapred odlučeno ko će zaključiti ugovor i dobiti posao ishrane bolesnika može se utvrditi iz tenderske dokumentacije na strani 41 pod tačkom 2.2. ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmeta Javne nabavke gde se dokazuje: „Potvrdom o broju dana nelikvidnosti koju izdaje Kragujevac, što je očigledno da firma iz Vrčina ispunjava te uslove jer se ne zna gde je registrovana

5. Da je sve sumnjivo u vezi ovog tendera potvrđuju i zahtevi ponuđača za dodatnim informacijama koji traže bliža objašnjenja u vezi raspisanog tendera i iznose svoje primedbe da se vrši favorizovanje firme koja je i dobila tender. U tenderskoj dokumentaciji je detaljno navedeno šta ponuđač mora svakodnevno da ispunjava u vezi ishrane pacijenata. Ako se pogleda dnevna potreba namirnica koja je navedena na strani 7 tenderske dokumentacije, vidi se da se radi o ogromnim količinama, odnosno ne može se utvrditi da li su cifre izražene u kilogramima, komadima itd. Na primer sveže voće bruto 230, neto 200, tako da ostaje nepoznanica koja je upravo urađena kako bi se omogućilo da se vrši zloupotreba u vezi ishrane pacijenata. Ako se radi o kilogramima, onda tih 14 stavki iznose preko 2000 kilograma, što znači da preko dve tone namirnica pojede oko trista pacijenata, odnosno oko sedam kilograma namirnica dnevno pojede po jedan pacijent, što je prosto nemoguće jer je prosečna zauzetost kreveta 56%, a OB Požarevac ima 530 kreveta. Da se radi o poslovima koji dozvoljavaju manipulaciju, navedeno je takođe i na strani 6 tenderske dokumentacije gde stoji dnevni prosek obroka po dijetama. Ako se sabere 20 stavki dijeta, dolazi se do podatka gde isporučilac hrane firma iz Vrčina isporučuje 470 dnevnih obroka (doručak , ručak, večera, užina). Na ovaj način pored kvaliteta, isporučilac robe naplaćuje Opštoj Bolnici Požarevac nešto što nije isporučio jer kao što je rečeno prosečna zauzetost kreveta odnosno postelja je 297 a ne 470 kao što se prikazuje, traži i plaća a zbog čega je to tako rukovodstvo Opšte Bolnice Požarevac najbolje zna.

6. Ova tačka je u vezi sa tačkom 1. Direktor sa svojim saradnicima svesno iz jedino njima poznatog razloga raspisuje tender na dve godine iako u Planu javne nabavke to jasno ne stoji pa na taj način unapred zadužuje OB Požarevac za isporuku hrane i za 2019 godinu Iako finansijska sredstva nisu obezbeđena Finansijskim planom. Sredstva nisu obezbeđena i ne postoji odluka o usvajanju Finansijskog plana ni za 2018 a kamoli za 2019 godinu. Ovo direktor Opšte Bolnice Požarevac namerno radi i dovodi OB Požarevac u dužnički odnos zbog činjenice da poslove direktora OB Požarevca obavlja kao VD direktor i ne zna se dokle će te poslove da obavlja. Potpisani ugovor o ishrani bolesnika važi do 2019 godine i mora se poštovati bez obzira ko će u tom trenutku da vrši poslove direktora OB Požarevac.

7. Da se radi o namerno nameštenom tender koji je dobila firma iz Vrčina, ukazivala su u svojim prigovorima i druga zainteresovana lica navodeći svoje primedbe koje su se između ostalog odnosile i na finansijske uslove da je ponuđač u prethodnom periodu vršio ishranu pacijenata na sekundarnom i tercijalnom nivou. Ovaj uslov u tenderskoj dokumentaciji je navela OB Požarevac svesno naznačavajući visinu tog finansijskog zahteva uzimajući u obzir da je firma iz Vrčina vršila uslugu ishrane pacijenata i u 2016 i 2015 godini. Ovakvim postupanjem OB Požarevac je vršila favorizovanje firme iz Vrčina jer je ista jedina mogla da ispuni traženi uslov što dokazuje da je tender svesno namešten.

8. Postavlja se takođe pitanje kako i na koji način je OB Požarevac platila ishranu bolesnika firmi iz Vrčina po prestanku važenja ugovora iz 2016 godine za nekoliko meseci, odnosno do potpisivanja novog ugovora iz 2017. godine.

9. Zaključak:

Na osnovu svega napred iznetog može se zaključiti da zbog što veće nepreciznosti i nejasnoća kako u pogledu dnevnih količina potrebne hrane, broja pacijenata i stvarnog kvaliteta omogućava se naplata ishrane koja nije adekvatna navedenim uslovima tendera, pa se na taj način svesno omogućava isporučiocu zarada koju on ne bi mogao da ostvari da mu to OB Požarevac ne omogućava.

Kada bi isporučilac hrane vršio uslugu ishrane bolesnicima OB Požarevac u skladu sa traženim odnosno definisanim tenderskim uslovima i kvalitetom, pacijenti koji borave u navedenoj zdravstvenoj ustanovi bi bili prezadovoljni a ne kao sada ogorčeni i kivni, a traženi kvalitet hrane iz tenderske dokumentacije je takav da bi sa takvom ishranom kako po kvalitetu tako i po obimu i gosti samog hotela Hajat bili prezadovoljni a Hajat bi  dobio još jednu zvezdicu za kvalitet i zadovoljstvo gostiju.

 

Dosta je bilo ! ! !

 

Stručni tim OO DJB Požarevac

Oznake
DJB.Požarevac

DJB.Požarevac

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar