Snežana Spajić, Odbornik u Skupštini grada Valjeva
Autorski tekst Zapadna Srbija Skupština

Eh, ta revizija…

Poslednji put kada sam postavila pitanje gradskim vlastima da li su poslali “Odazivni izveštaj“ Državnom revizoru, dobila sam informaciju da je slanje u toku. Kako su i da li su mogle biti ispravljene nepravilnosti na koje je ukazala Državna revizija videće se u narednom periodu, kao i to da li su problem samo zataškani.

Izveštaj Državnog revizora o završnom budžetu i pravilnostima poslovanja grada Valjeva za 2016-u godinu napisan je na 241-oj strani i daje mišljenje sa rezervom o pravilnosti poslovanja.

Krenućemo prvo od neevidentiranja imovine Grada u poslovnim knjigama (tri stana, zgrada MZ, dve poslovne jedinice i građevinsko zemljište površine 476ha, kao i ostalo zemljište 192ha)

Na jednoj od sednica Skupštine grada spomenula sam većinu nepravilnosti u vremenu koliko je bilo dopušteno za izlaganje. Reakcije vladajuće većine su bile tek malo burnije, ali po mom mišljenju sigurnost im daju republička dešavanja, osećaj moći i data mogućnost bahaćenja novcem građana ove zemlje.

Mislim da je i drugi rebalans budžeta za 2017-tu godinu delom bio i odgovor na izveštaj državnog revizora. Greške koje je gradska vlast napravila isplaćivanjem novca sa raznih pozicija u budžetu sa kojih to nije smela, po mom mišljenju su urađene smisleno zarad prikrivanja nenamenski trošenog novca iz budžeta, pogotovo iz budžetske tekuće rezerve.

Nepravilnosti u postupcima javnih nabavki su obeležile tu godinu i rezultirale hapšenjem načelnika jedne Gradske Uprave i još jedne zaposlene osobe u njoj, kao i vise lica koje su učestvovala u nameštenim tenderima.

Nepravilnosti je bilo u preuzimanju obaveza iznad nivoa odobrenih aproprijacija, netačno navedenih podataka o planiranim sredstvima (npr. novogodišnja rasveta ).Za putnu infrastrukturu, za mašine, opremu nisu planirana sredstva u iznosu od 6 miliona dinara pa se nadomestilo iz tekuće budžetske rezerve.

Dupliranje računa za dobavljača servera za poljoprivredu, nepostojanje adekvatne interne kontrole i internih akata kojima bi se regulisali rashodi. Formiraju se neke komisije kao pokušaj ispravljanja datog stanja, ali ni dalje ne vidimo interne akte po kojima će te komisije raditi, npr. Komisija za postupke javnih nabavki- dato 300 hiljada bez internog akta, rashodi za Studio M plaćeni avansno 100%, imamo izvršenje rashoda bez dodatne dokumentacije u vidu otpremnica i radnih naloga.Imamo zaključivanje Ugovora o delu sa fizičkim licima za poslove koji predstavljaju njihovu osnovnu delatnost. Postoje rashodi bez pisanih Ugovora suprotno Zakonu- na primer, čišćenje u vrednosti 380 hiljada dinara.

Poslovni prostori u vlasništvu Grada se izdaju bez poštovanja zakonske procedure i tako dolaze u rizik da budu dodeljeni na netransparentan način.

Neke transakcije su vršene samo na osnovu rešenja Gradonačelnika, bez overe zahteva od strane svih lica na način kako je to predviđeno članom 15. Uputstva o radu trezora.

Javna preduzeća koja koriste subvencije iz budžeta nisu donela poseban program korišćenja subvencija u skladu sa Zakonom.Finansijske planove nisu dostavili ni Gradonačelnik, ni Gradsko veće, ni dve Gradske uprave.

Nije bila obezbeđena ni samostalnost u radu budžetskog inspektora, koji nije smeo biti sistematizovan u okviru Gradske uprave za lokalni razvoj.

Grad nije izvršio evidentiranje imovine JP Direkcija za urbanizam i izgradnju, nakon prestanka rada ovog pravnog subjekta.

Nije dostavljen izveštaj o trošenju sredstava ostvarenih od naknade od korišćenja šuma i šumskog zemljišta koji je trebao biti dostavljen Ministarstvu do 31.03.2017.

Za veliki broj putovanja nisu podneti izveštaji i time opravdane akontacije, a i iz prošle godine smo imali neopravdanih sredstava.

Putnom infrastrukturom, odnosno tehničkom dokumentacijom nisu određeni putni pravci koji će se raditi i ukupno ugovorene vrednosti na nekim pozicijama su bile dva do tri puta veće od planiranih. Odstupalo se i od plana i programa investicija, planiranog programa infrastrukture, tako da su se većinom rukovodili sa političkim interesima.

Bez sprovedenog postupka javne nabavke plaćaju se neki radovi (“Valis” je platio rad bagera preko 1,7 miliona dinara bez validne dokumentacije da su usluge izvršene- reč je o sportskom društvu)

Kod preuzimanja stanja imovine između Direkcije za poljoprivredu i robne rezerve, koja je ugašena i novoformiranog DOO ”Agrorazvoj“ postoji drastično smanjenje imovine od nekih 70-tak miliona kojima se gubi trag. Grad nije sproveo adekvatan nadzor i nije sproveo mehanizme da putem zaštitnih klauzula imovinu zaštiti od štete. Državni revizor je dao preporuku da se ispita pad vrednosti imovine Direkcije za poljoprivredu i robne rezerve, utvrde razlozi i preduzmu mere zaštite.

Predškolska ustanova “Milica Nožica” je imala dosta nepravilnosti u svom radu, od nepravilnih javnih nabavki do duplirane potrošnje goriva, nepravilnog zaračunavanja plata, itd.

U postupku revizije nije dostavljen cenovnik JKP Vidrak za usluge iznošenja, odvoženja i deponovanja smeća sa površina javne namene i drugih površina na koje je saglasnost dao nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Rashodi na ime čišćenja divljih deponija, u iznosu od 477 hiljada dinara su izvršeni bez zaključenog Ugovora. U postupku javnih nabavki u opremanju reciklažnog centra koju je JKP Vidrak dostavio Gradskoj upravi nije naveden autosmećar kao neophodna oprema. Izabranom ponuđaču Resor doo Gadžin Han je isplaćeno 5,8 miliona dinara sa rokom isporuke od 25 dana od uplate avansa koji je iznosio 100%. U postupku javne nabavke je dostavljena samo jedna ponuda. Ugovorena kazna za kašnjenje nije zaračunata i naplaćena od isporučioca autosmećara u iznosu od 140 hiljada dinara. Bez potpisa jednog od 3 člana komisije je sačinjen zapisnik o primopredaji, a tek mesec dana kasnije Gradonačelnik donosi Odluku o prenosu opreme na korišćenje. Kod nabavke viljuškara tehničkom specifikacijom nije određena godina proizvodnje, niti broj radnih sati polovnog viljuškara koji se nabavlja tako da najniža ponuđena cena kao kritrijum za izbor najpovoljnije ponude nije mogla biti uporediva. Nabavljen je viljuškar star 26 godina. Ponuđač sa kojim je zaključen Ugovor o nabavci je isti nabavio samo dan ranije, pre nego što je predao svoju ponudu za 1o hiljada dinara, a isti je ponudio Gradskoj upravi po 922 hiljade dinara i to bez validnog dokaza o vlasništvu nad viljuškarom. Naručilac, tj. Grad nije odbio ponudu iako je bio dužan u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Iz budžetskih tekućih rezervi su pokrivane razne manifestacije, potrebe Doma zdravlja, kupovina kamera,za saobraćaj, za kupovinu zemljišta, čak i za lične dohotke. Uvek je najlakše i najbrže bilo posegnuti za sredstvima iz tekuće budžetske rezerve, koja imaju drugu namenu.

Nisu doneti ni posebni programi mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada Valjeva, a to je bila obaveza.

Ovo je samo deo koji sam odabrala iz Izveštaja državnog revizora.

Da li postoje državne institucije koje bi trebale da reaguju na trošenje i zloupotrebu javnog novca ostaje da se vidi.

 

 

Snežana Spajić

Član GO “Dosta je bilo”

Odbornik u Skupštini grada Valjeva

DJB.Valjevo

DJB.Valjevo

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar