Преносимо

Саша Радуловић за Политику: Одабрали смо борбу уместо бојкота избора

Преносимо интервју за Политику Саше Радуловића, председника ДЈБ и првог на листи 15. Суверенисти на предстојећим републичким изборима.

Циљ бој­ко­та ни­је ули­ца и ру­ше­ње вла­сти, већ фер и по­ште­ни из­бор­ни усло­ви. Покрет До­ста је би­ло је до­сле­дан и већ ви­ше од го­ди­ну да­на го­во­ри­мо исто: бој­кот је сред­ство, ни­је циљ. Сред­ство мо­же да по­стиг­не тај циљ са­мо ако бој­ко­ту­је це­ла опо­зи­ци­ја: Са­вез за Ср­би­ју, По­крет сло­бод­них гра­ђа­на и и ДЈБ. Бој­кот као политичку так­ти­ку је пр­во ру­шио СзС пре­ко Зе­ле­но­ви­ћа у Шап­цу, Па­у­но­ви­ћа у Пара­ћину, Ста­ма­то­ви­ћа у Ча­је­ти­ни, а до­крај­чи­ли „1 од 5 ми­ли­о­на” и Сер­геј Трифуно­вић и ПСГ. Бој­кот као сред­ство је ти­ме из­гу­био сми­сао јер ви­ше не мо­же да по­стиг­не циљ. Ова­ко у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку” Са­ша Ра­ду­ло­вић, пред­сед­ник по­кре­та До­ста је би­ло, об­ја­шња­ва за­што је на­пу­стио иде­ју бој­ко­та из­бо­ра и одлучио да уче­ству­је на из­бо­ри­ма.

„ДЈБ је мо­рао да би­ра из­ме­ђу две ло­ше оп­ци­је: сру­шен, бе­сми­слен бој­кот и ти­ха смрт ДЈБ и су­ве­ре­ни­стич­ке по­ли­ти­ке кроз ме­ди­је за ко­је не по­сто­ји­мо – уче­шће на не­по­ште­ним из­бо­ри­ма и на­ста­вак бор­бе. Ђи­лас и еки­па не­ма­ју тај про­блем. Њих ће ’ме­ди­ји’ (и Пинк и Н1, и „Ин­фор­мер” и „Да­нас”) увек др­жа­ти у фо­ку­су. Ода­бра­ли смо бор­бу”, ка­же Ра­ду­ло­вић.

Че­сто го­во­ри­те о то­ме да Ср­би­ја по­ста­је ко­ло­ни­ја, про­ти­ви­те се суб­вен­ци­ја­ма за стра­не ин­ве­сти­то­ре. Ви сте и про­тив при­сту­па­ња Ср­би­је ЕУ. Ко­јим би пу­тем Србија тре­ба­ло да иде у на­ред­ном пе­ри­о­ду?

Свет про­ла­зи кроз тек­тон­ске ге­о­по­ли­тич­ке про­ме­не. На сце­ни има­мо ве­ли­ку бор­бу из­ме­ђу су­ве­ре­ни­зма, ко­ји пред­ста­вља­ју на­ши са­ве­зни­ци у два свет­ска ра­та Трампова САД, Ру­си­ја и Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја и гло­ба­ли­зма ко­ји пред­ста­вља­ју ЕУ, Немач­ка, Клин­то­но­ва САД, Бле­ро­ва Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја и на­жа­лост и Ки­на. Ме­сто Ср­би­је је ме­ђу су­ве­ре­ни­сти­ма. Не­мач­ка у јаг­ње­ћој ко­жи ЕУ оства­ру­је сво­је колонијал­не на­ме­ре на Бал­ка­ну и пре­тва­ра нас све у сво­ју ко­ло­ни­ју јеф­ти­не рад­не сна­ге. ЕУ ни­је Евро­па. Евро­па је кон­ти­нент ко­ме по­но­сно при­па­да­мо. ЕУ је глобалистич­ки про­је­кат по ме­ри ба­на­ка и гло­бал­них кор­по­ра­ци­ја, би­ро­кра­та у Брисе­лу, Стра­збу­ру и Франк­фур­ту. Ми хо­ће­мо Евро­пу су­ве­ре­них др­жа­ва, заједницу су­ве­ре­них на­ро­да. ДЈБ је члан европ­ске гру­па­ци­је су­ве­ре­ни­стич­ких страна­ка.

Власт сте оп­ту­жи­ли да на­ме­ра­ва да на­се­ли ве­ли­ки број ми­гра­на­та у Ср­би­ју, а да исто­вре­ме­но огро­ман број мла­дих на­пу­шта зе­мљу.

Не оп­ту­жу­јем већ на­жа­лост ци­ти­рам пред­сед­ни­ка СНС-а ко­ји је у ка­ме­ре Тан­ју­га ја­сно ка­зао ко­ји је план Ср­би­је. Ср­би­ја не­ста­је пред на­шим очи­ма, чо­век по чо­век, по­ро­ди­ца по по­ро­ди­ца, док нас ви­ше на овим про­сто­ри­ма не бу­де. Ср­би­ју го­ди­шње на­пу­шта око 50.000 на­ших гра­ђа­на и од­ла­зе углав­ном у Не­мач­ку да ра­де као јефтина рад­на сна­га. То је око ми­ли­он љу­ди за 20 го­ди­на. У истом пе­ри­о­ду ће­мо због не­га­тив­ног при­род­ног при­ра­шта­ја из­гу­би­ти још ско­ро ми­ли­он љу­ди. План пред­сед­ни­ка СНС-а, у са­рад­њи са Не­мач­ком и Аустри­јом, је да уме­сто на­ших љу­ди на овај про­стор на­се­ли пре­ко ми­ли­он ми­гра­на­та у на­ред­них 20 го­ди­на. Мно­го бих во­лео да ни­сам у пра­ву. На­жа­лост, ово су ре­чи пред­сед­ни­ка СНС-а. За­то по­зи­вам све гра­ђа­не, по­себ­но чла­но­ве и гла­са­че СНС-а, да буд­но пра­те шта се де­ша­ва. Пред­сед­ник СНС-а јед­но го­во­ри, а дру­го ра­ди. Због ме­диј­ског мра­ка на­род ве­ру­је да он нај­бо­ље шти­ти на­ци­о­нал­не ин­те­ре­се, а у ства­ри до­би­ја без­ре­зер­вну по­др­шку Не­мач­ке за спро­во­ђе­ње њи­хо­ве ко­ло­ни­јал­не по­ли­ти­ке на Бал­ка­ну. Исто је ра­ди­ла и бив­ша, жу­та власт. Ова власт ни­је хте­ла да обе­ле­жи 100 го­ди­на про­бо­ја Со­лун­ског фрон­та ба­рем све­ча­ном сед­ни­цом скуп­шти­не ко­ју сам пред­ло­жио. За­што? Сти­ди­мо се пре­да­ка? Ган­ди има јед­ну из­ре­ку: Ваш нај­ве­ћи не­при­ја­тељ ни­је ко­ло­ни­за­тор, већ ваш су­на­род­ник ко­га хра­ни ко­ло­ни­за­тор.

Пред­ло­жи­ли сте скуп­шти­ни за­кон о Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји. Ка­ко би­сте ви ре­ши­ли то пи­та­ње?

Исто она­ко ка­ко је Дан­ска ре­ши­ла пи­та­ње Фар­ских остр­ва ко­ја су про­гла­си­ла незави­сност 1945: до­не­ли су за­кон и ни­су ни­шта пи­та­ли Фар­ска остр­ва. По Уста­ву из 2006. го­ди­не др­жа­ва Ср­би­ја је у оба­ве­зи да до­не­се за­кон о КиМ. Ни­ка­ква призна­ња и по­де­ле не до­ла­зе у об­зир. КиМ је Ср­би­ја.

Ка­кав ре­зул­тат оче­ку­је­те на из­бо­ри­ма? Да ли би за вас би­ле при­хва­тљи­ве не­ке пости­збор­не ко­а­ли­ци­је и са ким?

Гла­са­чи ће од­лу­чи­ти. Зна­мо да има ве­ли­ки број љу­ди ко­ји су од­у­ста­ли од из­бо­ра, пре­ко 40 од­сто, за­то што ви­ше не ве­ру­ју ни­ко­ме. По­зи­вам их да про­ба­ју ли­сту 15. Су­ве­ре­ни­сти – Са­ша Ра­ду­ло­вић. Не ко­шта их мно­го, је­дан из­ла­зак на из­бо­ре, а својим гла­сом мо­гу све про­ме­ни­ти и спа­си­ти Ср­би­ју.

Извор: Политика.рс

Доста је било

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

 • Pitanje:
  Koji je vas savet za lokalne izbore ako niste uspeli da sakupite potpise i da se kandidujete?
  Da li da uzmem izborni listic i sve precrtam jer ne glasam ni za koga sem za vas ili da ne uzmem listic uopste…
  Ja sam sa S. Venca, jel izlazite tu na lokalne?
  Molim vas za odgovor.
  Hvala unapred, do pobede!

 • Tri dana čekam da pročitam neku informaciju, komentar o izborima ali samo potpuni muk.
  Zar mi koji smo glasali za DJB treba da se oslanjamo samo na režimske medije ili ovde ima neko usta da progovori, [ta se stvarno dogodilo?