Странка ДЈБ

Статут странке “Доста је било”

Верујући да су слобода, сигурност и хуманост изнад свега, поштујући различитост и достојанство сваког појединца;

Знајући да је граница свачије слободе слобода другог и да иста правила важе за све;

Дуго прижељкујући да Србија буде одговорно и хумано друштво, потпуно свесни тога да се морамо ослонити на себе;

Спремни да се упорно, храбро и бескомпромисно боримо за оно у шта верујемо и да делимa станемо иза својих речи, заслужимо поверење савременика и поштовање будућих нараштаја;

Стојећи увек на страни чињеница, никад гласина, држећи до отворености, беспоштедно одбацујући сплетке, верујући да је извини моћ, а увреда слабост;

Захтевни, тежећи постигнућу, клонећи се изговора и пребацивања одговорности на друге;

Погледа упртог у судбину сународника и ближњих, сматрајући да човек увек има нешто да да;

Непоколебљиви у уверењу да је транспарентност у сваком сегменту јавног рада и деловања основ здравог друштва;

Знајући да конкуренција подстиче разноврсност и квалитет и да човек има право на грешку која није намерна, кардинална или поновљена;

Поштујући себе и друге; уверени у то да се изузетним постаје и да прави људи на правом месту раде праве ствари;

Ми, грађани Србије којима је доста изневерених очекивања и неодговорних влада, бездушног поигравања судбином грађана и туђе државе у сопственој земљи, намерени да једном за свагда створимо Србију у којој се лепо и радо живи, уређено друштво остварених људи, систем јачи од самовоље појединца, у ком владају правда, мир и слобода, у ком иста правила важе за све и сви имају једнаке шансе;

не пристајући на мање од тога;

стабилно идући ка остварењу циља;

оснивамо странку Доста је било и доносимо овај Статут:

СТАТУТ СТРАНКЕ “ДОСТА ЈЕ БИЛО”

ДЕО I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим Статутом политичка странка “Доста је било” (у даљем тексту: Странка) утврђује и уређује свој назив, знак, седиште, програмске циљеве, вредности, принципе, уверења, начин информисања јавности, начела деловања, права и обавезе чланова, облике организовања, органе управљања, начине њиховог избора и опозива, именовања и разрешења, трајање мандата, средства за рад, поступак измене и допуне Програма и Статута, поступак доношења и измена других општих аката, престанак рада, као и друга питања од значаја за рад Странке.

Термини којима су у овом Статуту означени положаји, професије, односно занимања, изражени било у граматичком мушком роду било у граматичком женском роду, подразумевају природни и мушки и женски род лица на које се односи.

Назив и седиште Странке

Члан 2.

Назив Странке је “Доста је било”. Скраћени назив странке је “ДЈБ”.

Назив Странке на енглеском језику је “Enough Is Enough”. Скраћени назив Странке на енглеском језику  је “EIE”.

Седиште Странке је у Београду.

Правни субјективитет

Члан 3.

Странка је јединствена политичка организација која обухвата целокупно чланство и све организационе облике Странке.

Странка у правном промету делује као једно правно лице.

Знак, застава и печат Странке

Члан 4.

Знак Странке представља наранџасти квадрат са белом кружном стрелицом у правцу казаљке на сату у средини квадрата, тако да стрелица почињe на месту 4:40 мале казаљке на сату и завршава са стрeлицом на месту 3:00 мале казаљке на сату.

Застава Странке је правоугаоног облика наранџасте боје са именом странке изнад знака Странке у средини.

Боје и остале техничке и графичке карактеристике знака и заставе дефинисане су књигом графичких стандарда Странке.

Печат Странке је округлог облика, на чијем ободу је српским језиком и ћириличним писмом исписано „Доста је било“, а у средини печата налази се знак Странке ближе утврђен у ставу 1. овог члана.

Општинска, градска, окружна и покрајинска организација Странке користе печат округлог облика, који има на ободу исти садржај као печат Странке, а у средини садржи знак утврђен ставом 1. овог члана, назив територијалне организације и њено седиште.

Форуми Странке користе печат округлог облика, који има на ободу исти садржај као печат Странке, у средини садржи знак утврђен ставом 1. овог члана и назив Форума.

Боја Странке је наранџаста у HEX палети код #FF8200, у RGB палети вредности R255, G130, B0, и у CMYK палети вредности C0, M60, Y100, K0.

Програмски циљеви

Члан 5.

Програмски циљеви Странке су:

 • успостављање и одржавање владавине права и правне државе;
 • потпуна транспарентност јавног сектора, јавно вршење јавних овлашћења;
 • успостављање одговорности носилаца јавних функција;
 • дефинисање јавног и друштвеног интереса;
 • једнака права, услови и могућности за све грађане;
 • уживање и поштовање људских права и слобода, без обзира на род, веру, расу и националност, сексуалну оријентацију, политичко уверење, социјално стање и остала својства;
 • безбедна земља са јасном улогом у свету;
 • култура иновација и постигнућа;
 • универзална социјална заштита за све грађане која подразумева здравствену, социјалну и пензиону заштиту за све грађане;
 • искорењивање сиромаштва и постизање потпуне функционалне писмености;
 • слободно тржиште засновано на конкуренцији, знању, ефикасности и иновативности, ослобођено злоупотребе монопола, које грађанима и привреди пружа квалитетне производе и услуге;
 • фокус економске политике на стварање услова за успех породичних предузећа – малих и средњих правних лица, предузетника и индивидуалних пољопривредних газдинстава;
 • смањење пореског оптерећења, посебно пореза и доприноса на рад;
 • укидање државних субвенција – подршка привреди кроз смањење администрације, пореза, тошкова пословања, трошкова кредитирања, заштиту од дампинга и субвенционисаног увоза;
 • поштовање имовинских права;
 • слобода и независност медија;
 • независно, непристрасно, квалитетно и ефикасно правосуђе;
 • унапређење и јачање независних демократских институција система;
 • укидање партократије;
 • укидање партијског запошљавања и јасна подела на политичке и професионалне функције у јавном сектору;
 • рационализација и професионализација јавне управе;
 • борба против корупције и организованог криминала методама правне државе;
 • квалитетно образовање доступно свим грађанима без обзира на економску снагу родитеља и домаћинства;
 • заштита културног наслеђа, култура финансирана из буџета доступна свим грађанима;
 • организован рекреациони спорт доступан свој деци и омладини кроз систем образовања;
 • децентрализација, равномеран регионални развој и аутономија;
 • заштита и очување животне средине.

Странка се у остваривању основних циљева користи искључиво демократским, легалним, легитимним и ненасилним облицима политичке борбе.

Јавност рада

Члан 6.

Јавност рада Странке се остварује: организацијом конференција за медије, издавањем саопштења, непосредном комуникацијом са члановима и грађанима путем интернет странице, на трибинама, гостовањем у медијима, на штандовима у разговору са грађанима.

Подаци о персоналним променама, променама аката Странке и о финансирању Странке уредно се ажурирају и доступни су на интернет страници Странке.

Начело раздвајања политичких и професионалних функција

Члан 7.

У смислу одредби овог Статута под појмом политичке функције сматрају се следеће функције: председник Републике, председник Владе, министар, државни секретар и чланови њихових кабинета, посланик, одборник, члан већа, градоначелник, градски секретари, председник општине, заменик председника општине и чланови њихових кабинета, секретар и заменик секретара скупштине, као и друге политичке функције у складу са Уставом и законима.

Појам из става 1. овог члана обухвата  и оне функције које по закону припадају страначким кандидатима, кроз чланство у изборним комисијама, радним телима органа републичке, покрајинске и локалне власти и сл.

Функције које нису наведене у ставу 1. и 2. овог члана, као и радна места у јавном сектору, сматрају се професионалним и на њих се примењују прописи којима се регулише њихов рад: систематизација радних места, јавни и интерни конкурси, jaвни критеријуми и мерила радног учинка.

Начело потпуне транспарентности

Члан 8.

Странка формира власт на било ком нивоу искључиво под условом поштовања потпуне транспарентности која подразумева месечну јавну објаву свих уговора, свих одлука, сваког динара прихода и расхода буџета, списак правних лица која добијају новац из буџета по било ком основу. У случају сачињавања коалиционог споразума исти мора да садржи одредбу која дефинише поштовање начела потпуне транспарентности.

Начело јавних конкурса

Члан 9.

Странка формира власт на било ком нивоу искључиво под условом потпуног укидања партијског запошљавања. Коалиционим договором се одређују носиоци политичких функција. За професионалне функције у јавном сектору важе искључиво систематизације радних места, јасни критеријуми, мерила радног учинка и јавни и интерни конкурси и оне не могу бити предмет коалиционог споразума или било каквог другог партијског договора.

Начело јасних јавних критeријума

Члан 10.

На све функције у Странци бирају се кандидати који су у спроведеном поступку за избор оцењени као најбољи у складу са јасно дефинисаним и јавно објављеним критеријумима. Критеријуми и поступак за избор утврђују се Правилником о критеријумима и изборима у Странци.

Начело равномерне заступљености

Члан 11.

Приликом избора чланова колективних органа Странке поштује се родна, територијална, стручна, старосна и мањинска заступљеност у највећој могућој мери, а у складу са начелима утврђеним овим Статутом и правилима утврђеним општим актима Странке.

Општи акти Странке

Члан 12.

Општи акти Странке који се доносе на основу Статута су:

 1. Правилник о чланству;
 2. Правилник о чланаринама и прилозима;
 3. Правилник о критеријумима и изборима;
 4. Пословник органа и тела Странке;
 5. Пословник територијалних организација;
 6. Пословник програмских савета и ресорних одбора;  
 7. Пословник посланичких и одборничких група;
 8. Правилник о материјално-финансијском пословању;
 9. Правилник о административном и архивском пословању.

ДЕО II

ЧЛАНСТВО

Члан Странке

Члан 13.

Члан Странке може постати сваки пунолетни држављанин Републике Србије који добровољно попуни и потпише приступницу, прихвати вредности, принципе, Програм и Статут Странке, који није истовремено члан друге политичке организације и који је прошао тест вредности, програма и принципа дефинисан општим актима Странке.  

Почасни члан Странке

Члан 14.

Почасни члан Странке може постати појединац који је изузетно допринео раду Странке или се нарочито истакао у афирмацији, успостављању и ширењу начела, идеја и политике Странке у друштву.

Одлуку о додељивању статуса почасног члана доноси Скупштина двотрећинском већином.

Права члана Странке

Члан 15.

Члан Странке има право да:

 1. учествује равноправно у активностима Странке;
 2. бира и буде биран у све органе Странке у складу са Статутом и општим актима Странке;
 3. слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке;
 4. даје предлоге и покреће иницијативе у оквиру страначких органа, које нису у супротности са програмом и Статутом Странке;
 5. захтева тумачење Статута од Статутарне комисије на начин предвиђен Статутом
 6. даје предлоге измене Статута и општих аката Странке Статутарној комисији;
 7. добије правну заштиту и помоћ Странке ако буде угрожен због обављања страначких активности;
 8. добије политичко образовање;
 9. да учествује у раду свих удружења грађана и организација цивилног друштва чији циљеви нису у супротности са циљевима, вредностима и принципима Странке;
 10. остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.

Нико не може позвати члана Странке на одговорност због заступања става или изношења мишљења у његовом деловању унутар органа Странке.

Обавезе чланова

Члан 16.

Члан Странке има обавезу да:

 1. поштује вредности, Програм, Статут, опште акте и одлуке органа Странке;
 2. чува и унапређује углед Странке;
 3. заступа програмске ставове Странке у јавности;
 4. присуствује састанцима одбора којем припада по месту пребивалишта;
 5. учествује у активностима политичког образовања;
 6. учествује у теренским акцијама Странке у складу са одлукама одбора;
 7. учествује у свим анкетама Странке;
 8. плаћа чланарину;
 9. испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима Странке.

Ако члан странке не испуњава обавезе из става 1. овог члана одговара на начин утврђен општима актима Странке.

Забрана договорног гласања

Члан 17.

Сваки члан Странке самостално доноси одлуке и гласа у складу са сопственим уверењима. Забрањено је договарање приликом гласања у било ком органу Странке, нуђење користи и других погодности за нечији глас, што се сматра недозвољним утицајем. Сви састанци и предлози су јавни и о њима се јавно дискутује на седницама одбора. Забрањено је нетранспарентно договарање заједничких страначких наступа по питању избора кандидата на страначке функције.

Престанак чланства

Члан 18.

Чланство у Странци престаје:

 1. даном подношења писменог захтева за иступање из Странке;
 2. учлањењем у другу политичку организацију (странку или покрет);
 3. кандидовањем или учествовањем у кампањи друге политичке странке или покрета без писане сагласности Странке;
 4. доношењем одлуке о искључењу из Странке у дисциплинском поступку предвиђеном овим Статутом.

Кандидовање и избори

Члан 19.

Сваки члан се самостално и слободно кандидује за избор на све страначке функције.

Дисциплинска одговорност

Члан 20.

Против члана који не поштује или својим поступцима делује супротно програмским вредностима, статуту, одлукама и актима Странке спроводи се дициплински поступак.

Мере које се могу изрећи у дисциплинском поступку су: опомена, упозорење пред искључење и искључење из Странке.

Начин спровођена дисциплинског поступка и мере које се могу изрећи у дисциплинском поступку ближе се уређују Правилником о чланству.  

Дисциплински поступак из става 1. овог члана не може се покренути и водити протеком периода од три месеца од дана када је дисциплинска повреда пријављена, односно три године од дана када је учињена.

ДЕО III

ОРГАНИ СТРАНКЕ

Органи Странке

Члан 21.

Органи Странке су:

 1. Скупштина;
 2. Главни одбор;
 3. Председништво;
 4. председник;
 5. Статутарна комисија;
 6. Надзорни одбор.

Рад свих органа Странке детаљно је уређен општим актима Странке.

Скупштина Странке

Члан 22.

Скупштина Странке (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Странке.

Скупштина може бити редовна и ванредна.

Редовна Скупштина одржава се једанпут годишње друге суботе у фебруару.

Ванредну Скупштину сазива председник на личну иницијативу, предлог Председништва или предлог Главног одбора. Предлагач ванредне Скупштине обавезан је да предложи дневни ред и образложи потребу за одржавање ванредне Скупштине.

Месец у коме ће се одржати ванредна Скупштина се најављује најкасније 30 дана пре одржавања Скупштине. Седница Скупштине са тачним датумом, локацијом и временом се сазива најкасније 15 дана пре дана одржавања.

Изузетно од правила из става 5. овог члана, у хитним случајевима председник може да сазове ванредну Скупштину најкасније 10 дана пре дана одржавања и без најаве, уз детаљно образложење разлога.

Скупштином председава председник.

Делокруг Скупштине

Члан 23.

Скупштина:

 1. доноси Програм, Статут и потврђује политику и стратегију Странке;
 2. доноси смернице, ставове и декларације;
 3. доноси одлуке о годишњој чланарини;
 4. потврђује одлуке о удруживању Странке у шире савезе у земљи и иностранству, као и о спајању са другим политичким странкама или организацијама;
 5. бира и разрешава: председника, потпредседнике, заменика председника, председника и чланове Статутарне комисије, председника и чланове Надзорног одбора и председнике форума;
 6. разматра и усваја редован годишњи извештај и план рада Странке који подноси председник;
 7. разматра и усваја све редовне годишње извештаје свих органа које бира;
 8. доноси одлуку о престанку рада Странке;
 9. обавља и друге послове у складу са овим Статутом.

Састав Скупштине

Члан 24.

Скупштину чине:

 1. чланови Председништва;
 2. чланови Главног одбора;
 3. чланови Статутарне комисије и Надзорног одбора;
 4. чланови окружних одбора;
 5. председници свих територијалних одбора, носиоци највиших политичких функција у локалној власти, градски и општински одборници и чланови општинских и градских одбора у односу један члан на 20.000 становника по последњем попису и то по редоследу на градским и општинским изборним листама;
 6. носиоци највиших политичких функција у републичкој и покрајинској власти.

Коначан број чланова Скупштине са правом гласа утврђује се одлуком Статутарне комисије најкасније 10 дана пре дана одржавања Скупштине.

Доношење одлука Скупштине

Члан 25.

Одлуке Скупштине се доносе јавним гласањем, већином гласова од укупног броја њених чланова. У случају једнаког броја гласова, одлучује глас председника.

Одлуку о престанку рада Скупштина доноси трочетвртинском већином од укупног броја њених чланова.

Чланови Скупштине дужни су да присуствују свим седницама Скупштине и дужни су да гласају.

Чланови Скупштине имају обавезу обавештавања својих матичних општинских одбора о свим одлукама Скупштине и образложењу тих одлука.

Главни одбор Странке

Члан 26.

Главни одбор Странке (у даљем тексту: Главни одбор) је највиши орган Странке између две Скупштине.

Главни одбор има редовне и ванредне седнице.

Редовне седнице Главног одбора се одржавају прве суботе у марту, јуну, септембру и децембру. Редовне седнице Главног одбора сазива председник најкасније 7 дана пре одржавања седнице.

Ванредне седнице Главног одбора сазива председник на сопствену иницијативу, на предлог Председништва или на предлог једне трећине чланова Главног одбора.

Седницом Главног одбора председава председник.

Делокруг Главног одбора

Члан 27.

Главни одбор:

 1. спроводи одлуке Скупштине;
 2. надзире рад председника, Председништва, Програмског савета и свих територијалних одбора;
 3. утврђује политику Странке у складу са Програмом, циљевима и вредностима одређеним Статутом;
 4. одобрава све изборне листе на свим нивоима;
 5. одлучује о предизборним коалицијама на свим нивоима и одобрава све коалиционе споразуме;
 6. одлучује о учешћу у власти на свим нивоима;
 7. предлаже сазивање ванредне Скупштине;
 8. именује и разрешава чланове Програмског савета, генералног секретара и секретара за међународну сарадњу на предлог председника;
 9. именује и разрешава председнике, координаторе и све остале биране чланове територијалних одбора на предлог овлашћених предлагача;
 10. суспендује рад територијалних одбора на предлог Председништва;
 11. предлаже и усваја одлуку о покретању поступка измене и допуне Статута, Програма и других општих акта Странке

Састав Главног одбора

Члан 28.

Главни одбор Странке чине:

 1. чланови Председништва;
 2. изабрани чланови окружних одбора у односу један члан на 100.000 становника по последњем попису;
 3. изабрани члан Одбора за Косово и Метохију;
 4. два изабрана члана од стране одбора дијаспоре;
 5. чланови Програмског савета који су уједно чланови Странке;
 6. председници форума;

Доношење одлука Главног одбора

Члан 29.

Главни одбор доноси одлуке јавним гласањем већином гласова његових чланова. У случају једнаког броја гласова, одлучује глас председника.

Чланови Главног одбора имају обавезу присуства свим седницама Главног одбора и обавезу гласања.

Сваки члан Главног одбора има право да од председника захтева предлог заузимања, прецизирања или промену политичког и програмског става по свим политичким и програмским питањима.

Чланови Главног одбора имају обавезу обавештавања својих матичних општинских одбора, органа који их је изабрао у Главни одбор, као и свих других органа Странке у којима су чланови, о свим одлукама Главног одбора и образложењима тих одлука.

Сваки члан Главног одбора има право да председнику предложи допунску тачку дневног реда из делокруга Главног одбора за сваку седницу најкасније 7 дана пре дана одржавања седнице Главног одбора.

Главним одбором председава председник Странке.

Председништво Странке

Члан 30.

Председништво Странке (у даљем тексту: Председништво) утврђује и води политику Странке између два заседања Главног одбора.

Председништво Странке чине председник Странке, заменик председника и потпредседници Странке.

Председништво одржава редовне седнице два пута месечно.

Председник по потреби заказује и ванредне седнице Председништва.

Председништво:

 1. спроводи политику Странке у складу са стратегијом, Програмом и Статутом;
 2. спроводи одлуке Главног одбора;
 3. предлаже сазивање ванредне Скупштине;
 4. располаже имовином Странке;
 5. даје предлоге политичких ставова по захтевима чланова Главног одбора и територијалних одбора;
 6. предлаже измене и допуне Статута, Програма и других општих аката Странке;
 7. на предлог председника Странке одлучује о броју савета и ресорних одбора, њиховом саставу и избору председника и чланова Програмског савета Странке
 8. предлаже Скупштини чланове и председника Статутарне комисије и Надзорног одбора Странке.
 9. одобрава кандидатуре за председнике, координаторе и остале изабране чланове територијалних одбора, на предлог овлашћеног предлагача;
 10. предлаже разрешење председника, координатора и осталих бираних чланова територијалних одбора;
 11. предлаже суспендовање рада целих територијалних одбора;
 12. подноси предлог Скупштини о престанку рада Странке;
 13. именује и разрешава повереника странке за територију где је суспендована или не постоји локална организација;
 14. именује и разрешава чланове Извшног тима Странке;
 15. усваја финансијски план најкасније до 30. децембра текуће године за наредну календарску годину на предлог председника;
 16. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке.

Редовним седницама Председништва присуствују председник Покрајинског одбора и регионални представници изабрани од стране окружних одбора за регионе Војводине, Београда, централне и јужне Србије.

Редовним и ванредним седницама Председништва по позиву председника могу да присуствују председници и координатори територијалних одбора, чланови Извршног тима, председници форума, чланови Програмског савета, председник и чланови Статутарне комисије и Надзорног одбора.

Председништво Странке доноси одлуке већином гласова. У случају парног броја чланова и једнаког броја гласова, одлучује глас председника.

Председништво доноси одлуке јавним гласањем. Присуство седницама Председништва је обавезно.

Председница Странке

Члан 31.

Председницу Странке (у даљем тексту председница или председник) бира Скупштина Странке.

Мандат председнице траје 4 године.

Председница странке не може у исто време бити и председница Републике Србије.

Исто лице може бити бирано за председницу највише два пута узастопно. Уколико Странка на републичким изборима постиже константан раст угледа и утицаја у друштву, председница се може, уз двотрећинску већину, изабрати и у трећи узастопни мандат.

Председница:

 1. представља, води и заступа Странку;
 2. предлаже потпредседнике и заменика председнице Странке из редова потпредседника Странке;
 3. предлаже генералног секретара и секретара за међународну сарадњу;
 4. предлаже окружне поверенике;
 5. сазива Скупштину и Главни одбор по сопственој иницијативи или на предлог овлашћеног предлагача;
 6. предлаже измене Статута и измене општих акта Странке;
 7. предлаже Главном одбору изборни програм;
 8. подноси годишњи извештај Скупштини;
 9. управља и руководи Странком у складу са законом, Програмом и Статутом Странке;
 10. предлаже располагање имовином Странке;
 11. предлаже чланове и води Извршни тим Странке;
 12. расписује изборе за председнике форума;
 13. сазива и председава седницама Председништва Странке;
 14. може да делегира потпредседницима Странке овлашћења из своје надлежности;
 15. даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом;
 16. обавља и друге послове у складу са Статутом.

Престанак функције председнице

Члан 32.

Функција председнице престаје:

 1. истеком времена на које је бирана;
 2. негативним исходом гласања о поверењу;
 3. подношењем оставке.

У случају битног нарушавања Статута, битног прекорачења овлашћења, битног нарушавања угледа Странке или битно лошијег изборног резултата у односу на резултат постигнут на претходним републичким изборима, Главни одбор односно једна трећина чланова Скупштине може Статутарној комисији поднети захтев за мишљење поводом образложене иницијативе за гласање о поверењу председници. Статутарна комисија у року од 7 дана од дана пријема образложене иницијативе доставља мишљење Главном одбору о постојању битног нарушавања Статута, односно битног прекорачења овлашћења, као и осталим питањима из њене надлежности. Главни одбор на првој наредној седници, узимајући у обзир мишљење Статутарне комисије, одлучује о подношењу предлога за сазивање ванредне Скупштине на којој ће се одлучивати о гласавању о поверењу председници.

За изгласавање неповерења председници из става 2. овог члана, потребна је двотрећинска већина чланова Скупштине.

Исти подносиоци не могу да поднесу захтев из става 2. овог члана пре него што истекне најмање 12 месеци од дана одбацивања претходног захтева за изгласавање неповерења председници.

У случају престанка функције председници странке, надлежности председнице  у свом пуном обиму прелазе на заменика председнице странке, све до избора нове председнице.

Избор нове председнице се одржава у року до 60 дана од престанка функције.

Потпредседници Странке

Члан 33.

Потпредседници Странке (у даљем тексту: потпредседници) помажу председнику у обављању његових послова. Сваки потпредседник је задужен од стране председника за одређену област.

Странка може да има највише четири потпредседника.

На предлог председника, Скупшина бира и разрешава потпредседнике и заменика председника из реда потпредседника Странке.

Сваки кандидат за председника уз своју кандидатуру обавезно доставља и предлог кандидата за потпредседнике и заменика председника Странке из редова потпредседника.

Одлуком председника странке, као и другим случајевима предвиђеним овим Статутом, заменик председника Странке води Странку и мења председника.

Мандат потпредседника је везан за мандат председника и траје колико и мандат председника.

Гласање о неповерењу потпредседнику се спроводи у складу са чланом 32. став 2. овог Статута.

Извршни тим Странке

Члан 34.

Извршни тим Странке (у даљем тескту: Извршни тим) је оперативно тело које се бави правним питањима, финансијама, комуникацијама, маркетингом, организацијом догађаја и свим другим оперативним пословима Странке.

Извршни тим:

 1. промовише Странку, њене вредности, циљеве, принципе и Програм;
 2. обавља финансијске, оперативне и маркетиншке послове Странке;
 3. припрема предлог годишњег буџета Странке и буџета кампање Странке;
 4. за време избора постаје изборни штаб;
 5. припрема изборни програм, слогане и сав предизборни материјал на основу Програма и програмских ставова;
 6. организује и спроводи активности у вези са парламентарним и председничким изборима;
 7. обавља интерну и екстерну комуникацију;
 8. организује мрежу контролора и чланова бирачког одбора по месним заједницама;
 9. организује теренске акције;
 10. организује волонтере;
 11. успоставља, развија и одржава односе са медијима;
 12. издаје саопштења;
 13. координира рад са Програмским саветом;
 14. организује и прави видео и аудио садржај;
 15. утврђује садржај, дизајнира и организује дистрибуцију флајера, билтена и другог штампаног материјала;
 16. организује и спроводи истраживања јавног мњења;
 17. организује вођење интернет сајта и свих налога на друштвеним мрежама;
 18. обавља и друге послове предвиђене општим актима Странке.

Чланови Извршног тима су:

 1. генерални секретар;
 2. секретар за међународне односе;
 3. директор за територијалну организацију;
 4. директор за финансије;
 5. директор за комуникације;
 6. директор за програмски маркетинг који је у време избора Шеф кампање;
 7. директор за логистику;
 8. директор за информационе системе;
 9. други чланови по одлуци Председништва.

Извршни тим се састаје најмање једанпут седмично и седницама председава председник односно лице које председник одреди. У време трајања кампање Извршни тим као Изборни штаб заседа свакодневно.

Директор за територијалну организацију руководи тимом окружних координатора које именује и разрешава председник.

Програмски савет Странке

Члан 35.

Програмски савет Странке (у даљем текст: Програмски савет) је политичко-стручно тело које се бави предлагањем и развијањем Програма и страначке политике. Програмски савет води и седницама председава председник Странке.

Програмски савет чине кандидати за чланове Владе Републике Србије и представљају владу у сенци.

Чланове Програмског савета предлаже председник странке, а именује Главни одбор.

Програмски савет уређује предлоге програмских ставова које усваја Главни одбор.

Коодинатора Програмског савета именује председник. Позиција координатора је еквивалентна позицији шефа кабинета председника Владе.

Програмски савет Странке има савете и ресорне одборе за поједине области и системе.

О броју савета и ресорних одбора, њиховом саставу и избору председника и чланова, одлучује Председништво на предлог председника.

Чланови Програмског савета, председници и чланови савета и ресорних одбора не морају бити чланови Странке.

Председници савета подносе извештај Програмском савету.

Програмски савет:

 1. предлаже Главном одбору и Скупштини измене и допуне Програма Странке;
 2. предлаже Главном одбору програмске ставове по захтевима чланова Главног одбора и територијалних одбора;
 3. даје предлоге, мишљења и сугестије за изборни програм Странке;
 4. врши друге послове које му повери Председништво.

Статутарна комисија Странке

Члан 36.

Статутарну комисију Странке (у даљем тексту Статутарна комисија) чини 5 чланова.

Председника и чланове Статутарне комисије предлаже Председништво или једна петина чланова Скупштине, а бира и разрешава Скупштина.

Чланови Статутарне комисије су дипломирани правници.

Статутарна комисија одлучује већином гласова чланова.

Мандат чланова Статутарне комисије траје 4 године. Исти члан може бити у Статутарној комисији у највише два мандата.

Статутарна комисија:

 1. тумачи Статут и друга општа акта Странке;
 2. одбија, одбацује, шаље на уређење или даје одобрење на предлоге измена и допуна Статута, као и о свих других општих аката које прослеђује председнику на даље поступање;
 3. одбија, одбацује, шаље на уређење или даје одобрење на све образложене предлоге за именовање и разрешење бираних чланова Странке;
 4. одлучује о усклађености одлука органа Странке са Статутом и законом;
 5. решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статутом није другачије одређено;
 6. одлучује у другом степену дисциплинског поступка;
 7. предлаже и даје мишљење у поступку избора нових чланове Статутарне комисије;
 8. подноси годишњи извештај Скупштини о свом раду;
 9. врши и друге послове из своје надлежности које јој повере Скупштина, Главни одбор и Председништво.

Тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и чланове Странке. Статутарна комисија има обавезу да се стара о извесности и предвидивости својих одлука.

Надзорни одбор Странке

Члан 37.

Надзорни одбор Странке (у даљем тексту Надзорни одбор) је контролно-надзорни орган Странке.

Надзорни одбор чини 3 члана. Члан Надзорног одбора не може бити члан Председништва, члан републичког или локалног Програмског савета или Извршног тима, Статутарне комисије.

Председника и чланове Надзорног одбора предлаже Председништво или једна петина чланова Скупштине, а бира и разрешава Скупштина.

Надзорни одбор контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљање имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу.

Надзорни одбор спроводи редовне и ванредне контроле.

Надзорни одбор спроводи редовну контролу једанпут годишње.

Редовна контрола спроводи се, пре одржавања редовне Скупштине, у јануару месецу након састављања, а пре предаје финансијских извештаја надлежним органима.

Надзорни одбор спроводи редовне кварталне контроле пословања Странке у месецу након завршетка квартала.

Надзорни одбор спроводи редовну контролу финансијских извештаја сваке предизборне кампање у којој учествује Странка одмах након њихове припреме и пре подношења надлежним државним органима.

Сваки члан Председништва, територијални одбор Странке, петина чланова Главног одбора, петина чланова Скупштине има право да од Надзорног одбора тражи ванредну контролу пословања Странке једанпут у току године у складу са Пословником са конкретним питањима на која се тражи одговор.

Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини.

Надзорни одбор одлучује већином гласова чланова.

Мандат Надзорног одбора је четири године. Исти члан може бити у Надзорном одбору у највише два мандата.

Генерални секретар Странке

Члан 38.

Генералног секретара Странке (у даљем тексту генерални секретар) бира и разрешава Главни одбор на предлог председника.

Генерални секретар руководи радом секретаријата, администрације Странке, правног тима Странке, организује седнице Председништва, Главног одбора и Скупштине, води записник и одговаран је за финансијско пословање Странке.

Генерални секретар подноси извештај председнику и Главном одбору.

Генерални секретар даје сагласност на сва именовања секретара свих органа Странке.

Мандат Генералног секретара је везан за и траје колико и мандат председника који га је предложио.

Генерални секретар је одговоран за финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига Странке и лице је овлашћено да контактира са надлежним органом.

Генерални секретар подноси предлог председнику странке о поверавању књиговодствених и рачуноводствених послова организацији или лицу које има лиценцу за обављање ових послова.

Секретар за међународну сарадњу Странке

Члан 39.

Секретара Странке за међународну сарадњу (у даљем тексту: секретар за међународну сарадњу) бира Главни одбор на предлог председника.

Секретар за међународну сарадњу у име странке одржава односе са међународним политичким организацијама и организацијама грађанског друштва и обавља остале послове у складу са овим Статутом које му повере председник и Председништво.

Секретар за међународну сарадњу подноси извештај председнику и Главном одбору.

Мандат секретара за међународну сарадњу је везан за и траје колико и мандат председника који га је предложио.

Сенат Странке

Члан 40.

Сенат Странке (у даљем тексту: Сенат) је саветодавно тело које указује на усклађеност политика и рада Странке са друштвеним интересом. Сенат има најмање пет чланова.

Чланови Сената су истакнути и угледни појединци који су остварили значајан допринос у друштву и који са Странком деле једнака уверења и вредности прокламоване овим Статутом.

Сенат има председника Сената који представља Сенат у јавности. Чланови Сената не морају бити чланови Странке. Сенат одлучује већином гласова својих чланова.

Сенат има редовне седнице сваког последњег понедељка у месецу.

Редовним седницама Сената присуствује председник Странке, подноси усмени извештај, одговара на питања чланова Сената, тражи мишљење чланова Сената и учествује у расправи.

Председник Сената заказује по потреби и ванредне седнице Сената.

Сенат је овлашћен да даје мишљење на све одлуке органа Странке. Сенат има право да тражи извештај, информацију или образложење од било ког органа Странке.

Сенат има право улагања образложеног вета на кандидате Странке за све најважније страначке и државне функције у складу са општим актима Странке. Вето се доноси двотрећинском већином чланова Сената. Главни одбор и Скупштина имају право да суспендују вето Сената двотрећинском већином својих чланова.

Сенат сам бира своје чланове. Чланство у Сенату престаје оставком члана или једногласном одлуком осталих чланова о искључењу.

ДЕО IV

ФОРУМИ

Форуми

Члан 41.

Форуми су страначки органи који се баве заштитом права одређених група чија су права неједнако заступљена, запостављена или угрожена у друштву.

Странка има следеће Форуме:

 1. Форум жена;
 2. Форум младих;
 3. Форум пензионера;
 4. Форум особа са инвалидитетом;
 5. Форум заједница националних мањина;
 6. ЛГБТ форум.

Органи сваког Форума су:

 1. председник;
 2. заменик председника;
 3. Савет;
 4. секретар.

Форум одлучује већином гласова чланова.

Обавеза свих чланова Форума је да присуствују седницама Форума.

Председник Форума предлаже кандидате за заменика, савет и секретара.

Сви Форуми имају свој печат који чува и свој подрачун којим управља секретар Форума.

Територијална организација свих Форума уређена је општим актима Странке.

Председници Форума подносе редован годишњи извештај о раду председнику, Програмском савету и Скупштини. Председништво може од председника Форума захтевати подношење и ванредних извештаја.

Форуми подносе редовне кварталне Извештаје о финансијском пословању Надзорном одбору и председнику Странке до краја месеца који следи након истека квартала.

Мандат председника Форума траје 4 године.

Сви чланови Форума имају право да се кандидују за председника Форума. Кандидатура је лична. Изборе за председника Форума расписује председник Странке.

Форуми отварају и затварају окружне канцеларије и бирају органе на предлог председника Форума.

Форум жена

Члан 42.

Форум жена Странке (у даљем тексту Форум жена) је добровољна организација чланица Странке.

Циљеви и вредности Форума жена су:

 1. промоција, мотивисање и помоћ учешћу жена у политици;
 2. помоћ женама да активно учествују у раду органа Странке;
 3. организовање друштвених активности за чланице Странке и све жене у Србији;
 4. организовање тренинга и политичког образовања чланица Странке;
 5. саветовање органа Странке о питањима од посебног значаја за жене у Србији;
 6. мотивисање жена за бављење политиком и учешће на изборима;
 7. мотивисање жена за чланство у Странци;
 8. одржавање односа са организацијама жена у земљи и у свету.

Форум младих

Члан 43.

Форум младих Странке (у даљем тексту Форум младих) је добровољна организација чланова Странке између 18 и 30 година старости.

Циљеви и вредности Форума младих су:

 1. помоћ младим члановима да активно учествују у раду органа Странке;
 2. организовање друштвених активности за младе чланове Странке и младе у Србији;
 3. организовање тренинга и политичког образовања за младе чланове Странке;
 4. саветовање органа Странке о питањима од посебног значаја за младе у Србији;
 5. мотивисање младих за бављење политиком и учешће на изборима;
 6. мотивисање младих за чланство у Странци;
 7. Одржавање односа са омладинским организацијама и организацијама младих у Србији и свету.

Форум пензионера

Члан 44.

Форум пензионера Странке (у даљем тексту Форум пензионера) је добровољна организација пензионера чланова Странке.

Циљеви и вредности Форума пензионера су:

 1. промоција, мотивисање и помоћ учешћу пензионера у политици;
 2. помоћ пензионерима да активно учествују у раду органа Странке;
 3. организовање друштвених активности за пензионере чланове Странке и све пензионере у Србији;
 4. организовање тренинга и политичког образовања пензионера чланова Странке;
 5. саветовање органа Странке о питањима од посебног значаја за пензионере у Србији;
 6. мотивисање пензионера за бављење политиком и учешће на изборима;
 7. мотивисање пензионера за чланство у Странци;
 8. Одржавање односа са организацијама пензионера у земљи и у свету.

Форум особа са инвалидитетом

Члан 45.

Форум особа са инвалидитетом Странке (у даљем тексту Форум особа са инвалидитетом) је добровољна организација особа са инвалидитетом, чланова Странке.

Циљеви и вредности Форума особа са инвалидитетом су:

 1. промоција, мотивисање и помоћ учешћу особа са инвалидитетом у политици;
 2. помоћ особама са инвалидитетом да активно учествују у раду органа Странке;
 3. организовање друштвених активности за особе са инвалидитетом чланова Странке и за све особе са инвалидитетом у Србији;
 4. организовање тренинга и политичког образовања особа са инвалидитетом чланова Странке;
 5. саветовање органа Странке о питањима од посебног значаја за особе са инвалидитетом у Србији;
 6. мотивисање особа са инвалидитетом за бављење политиком и учешће на изборима;
 7. мотивисање особа са инвалидитетом за чланство у Странци;
 8. одржавање односа са организацијама особа са инвалидитетом у земљи и у свету.

Форум заједница националних мањина

Члан 46.

Форум заједница националних мањина Странке (у даљем тексту Форум заједница националних мањина) је добровољна организација чланова Странке припадника националних мањина.

Циљеви и вредности Форума заједница националних мањина су:

 1. промоција, мотивисање и помоћ учешћу припадника националних мањина у политици;
 2. организовање тренинга и политичког образовања припадника националних мањина чланова Странке;
 3. саветовање органа Странке о питањима од посебног значаја за националне мањине у Србији;
 4. мотивисање припадника националних мањина за бављење политиком и учешће на изборима;
 5. мотивисање припадника националних мањина за чланство у Странци;
 6. Одржавање односа са организацијама припадника националних мањина у земљи и везе са владиним и невладиним сектором матичних земаља.

ЛГБТ форум

Члан 47.

ЛГБТ форум Странке (у даљем тексту ЛГБТ форум) је добровољна организација чланова Странке.

Циљеви и вредности ЛГБТ форума су:

 1. промоција права, мотивисање и помоћ учешћу ЛГБТ особа у политици;
 2. организовање тренинга и политичког образовања ЛГБТ особа чланова Странке;
 3. саветовање органа Странке о питањима од посебног значаја за ЛГБТ особе у Србији;
 4. мотивисање ЛГБТ особа за бављење политиком и учешће на изборима;
 5. мотивисање ЛГБТ особа за чланство у Странци;
 6. одржавање односа са организацијама ЛГБТ особа у земљи и у свету.

ДЕО V

ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Територијална организација

Члан 48.

Странка је организована по територијалном принципу.

Територијалну организацију Странке чине:

 1. општински одбори;
 2. градски одбори;
 3. окружни одбори;
 4. покрајински одбор;
 5. одбор за Косово и Метохију;
 6. одбори дијаспоре основани у иностранству.

Организационе јединице локалног и покрајинског карактера и њихови органи самостални су у формирању и спровођењу политике која има локални и покрајински карактер у складу са вредностима, програмом и статутом Странке.

Рад територијалних одбора ближе уређује општим актима Странке.

Општински одбори

Члан 49.

Општински одбор Странке (у даљем тексту Општински одбор) чине сви чланови Странке са територије општине.

Органи општинског одбора су:

 1. председник Општинског одбора;
 2. заменик председника Општинског одбора;
 3. Програмски савет Општинског одбора;
 4. координатор Општинског одбора;
 5. заменик координатора;
 6. Извшни тим Општинског одбора;
 7. секретар Општинског одбора;

Сваки члан Општинског одбора има право да се кандидује за сваку функцију унутар одбора.

Сваки територијални одбор има свој печат и подрачун.

Избори за председника, координатора и чланове Општинског одбора врше се у складу са општим актима Странке.

Општински одбор одржава редовне и ванредне седнице.

Редовне седнице Општинског одбора се одржавају сваке последње суботе у месецу и сазива их председник Општинског одбора  најкасније 3 дана пре одржавања седнице.

Чланови Општинског одбора имају обавезу присуства седницама Општинског одбора.

Ванредне седнице Општинског одбора сазива председник Општинског одбора на сопствену иницијативу, на предлог председника Странке, на предлог координатора Општинског одбора или на предлог једне трећине чланова Општинског одбора. Предлог мора да садржи дневни ред који је у складу са Статутом и општим актима Странке и заказује се најкасније 3 дана пре одржавања седнице.

Седницом Општинског одбора председава председник Општинског одбора.

Општински одбор одлуке доноси већином гласова својих чланова. У случају парног броја чланова и изједначеног броја гласова, глас председника општинског одбора одлучује.

Делокруг Општинског одбора

Члан 50.

Општински одбор:

 1. утврђује политику Странке на територији општине у складу са вредностима, Програмом и Статутом;
 2. утврђује локални програм и локални изборни програм на предлог Програмског савета;
 3. спроводи одлуке органа Странке на својој територији;
 4. разматра и остала питања од важности за Странку, на нивоу локалне самоуправе;
 5. предлаже кандидата за председника Општинског одбора;
 6. предлаже изборну листу за општинске изборе;
 7. предлаже кандидате за Окружни одбор;
 8. предлаже кандидате за Покрајински одбор уколико се ради о општини са територије покрајине;
 9. предлаже кандидате за Градски одбор уколико се ради о градској или приградској општини неког града;
 10. предлаже кандидате за све политичке функције у општини: председнике и заменике председника општине и Скупштине општине, као и општинске већнике;
 11. предлаже кандидата за координатора Општинског одбора;
 12. бира чланове Извршног тима на предлог координатора Општинског одбора;
 13. одлучује о извештају о раду Програмског савета који подноси председник Општинског одбора;
 14. одлучује о извештају о раду Извршног тима који подноси координатор Општинског одбора;
 15. усваја буџет који подноси координатор Општинског одбора;
 16. врши пријем нових чланова;
 17. одлучује у првом степену дисциплинског поступка;
 18. на заједничкој седници са одборничком групом одређује кандидате за функције, ускраћује подршку функционерима у локалној власти и одлучује о другим питањима од значаја за функционисање локалне самоуправе;
 19. бира месне координаторе на предлог координатора Општинског одбора;
 20. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке.

Председник општинског одбора

Члан 51.

Председник Општинског одбора:

 1. политички представља општински одбор на његовом подручју;
 2. подноси редован месечни извештај Општинском одбору;
 3. сазива седнице Општинског одбора и њима председава;
 4. предлаже чланове Програмског савета Општинског одбора;
 5. руководи радом Програмског савета Општинског одбора;
 6. врши и друге послове одређене општим актима Странке.

Општински програмски савет

Члан 52.

Програмски савет Општинског одбора Странке (у даљем тексту: Општински програмски савет) чине:

 1. председник Општинског одбора;
 2. чланови одборничке групе Странке у Скупштини општине;
 3. чланови Странке на политичким функцијама у општини: председник и заменик председника општине и општински већници.

Уколико је број чланова Општинског програмског савета из става 1. овог члана мањи од 11, савет се проширује члановима са општинске изборне листе по предлогу Председника Општинског одбора, водећи рачуна о покривености свих стручних области и родној равноправности.

Чланови Општинског програмског савета имају обавезу присуства свим седницама савета. Неприсуствовање седницама је разлог за суспендовање и искључење из савета у складу са општим актима Странке.

Општински програмски савет:

 1. програмски представља Општински одбор на његовом подручју;
 2. предлаже локални програм и локални изборни програм;
 3. предлаже програмске ставове из надлежности општине у складу са Програмом, Статутом и вредностима Странке;
 4. организује рад општинских ресорних одбора;
 5. предлаже тачке општинског изборног програма;
 6. оцењује кандидатуре за одборнике са своје територије у складу са општим актима Странке;
 7. врши и друге послове одређене општим актима Странке.

Координатор Општинског одбора

Члан 53.

Координатор Општинског одбора (у даљем тексту Општински координатор) руководи оперативним и маркетиншким радом Странке на територији општине. У време избора, Општински координатор је Шеф изборног штаба.

Општински координатор:

 1. оперативно представља општински одбор на његовом подручју према трећим лицима;
 2. подноси редован месечни извештај Општинском одбору на свакој редовној седници;
 3. подноси све редовне и ванредне извештаје надлежном координатору у хијерархији координатора;
 4. предлаже буџет Општинског одбора;
 5. сазива састанке извршног тима и њима председава;
 6. предлаже заменика координатора и секретара;
 7. предлаже чланове Извршног тима;
 8. координира рад Извршног тима и Програмског савета;
 9. потписује уговоре у име Општинског одбора;
 10. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Странке;
 11. врши друге послове које му повере Скупштина, Председништво или председник странке.

Секретар Општинског одбора

Члан 54.

Секретар Општинског одбора (у даљем тексту: Општински секретар):

 1. руководи радом администрације Општинског одбора;
 2. организује седнице Општинског одбора, Програмског савета и Извшног тима Општинског одбора;
 3. утврђује кворум и води записник са свих седница;
 4. спроводи и региструје гласање;
 5. председава Дисциплинском комисијом која спроводи дисциплински поступак;
 6. ажурира изборну листу Општинског одбора;
 7. подноси извештаје генералном секретару Странке;
 8. одговоран је за чување службене документације и архиве Општинског одбора;
 9. чува и стара се о употреби печата Општинског одбора;
 10. одговаран је за финансијско пословање Општинског одбора укључујући и управљање текућим рачуном Општинског одбора и благајном.

Извршни тим Општинског одбора

Члан 55.

Извршни тим Општинског одбора (у даљем тексту: Општински извршни тим) чине чланови Општинског одбора који су стручни за области комуникација, маркетинга, ПР-а, организације догађаја, интернета, друштвених мрежа. Чланове тима предлаже Општински координатор.

Чланови Општинског извршног тима имају обавезу присуства свим седницама тима. Неприсуствовање седницама је разлог за суспендовање и искључење из тима у складу са општим актима Странке.

Општински извршни тим:

 1. промовише Странку, њене вредности, циљеве, принципе и Програм;
 2. врши оперативне и маркетиншке послове Странке на територији општине;
 3. у време избора постаје изборни штаб;
 4. спроводи кандидатуру за председника;
 5. припрема изборни програм, слогане и сав предизборни материјал на основу програмских ставова Општинског одбора;
 6. организује и спроводи учешће на свим изборима у оквиру општине;
 7. организује мрежу контролора и чланова бирачког одбора по месним заједницама;
 8. организује уличне акције;
 9. организује волонтере;
 10. успоставља, развија и одржава односе са свим медијима на територији општине;
 11. издаје саопштења;
 12. координира рад са Општинским програмским саветом;
 13. организује и прави видео и аудио садржај;
 14. утврђује садржај, дизајнира и дели флајере и билтене;
 15. врши истраживања јавног мњења;
 16. води интернет сајт и све налоге друштвених мрежа;
 17. врши и друге послове одређене општим актима Странке.

Извршни тим се састаје најмање једанпут седмично. У време трајања кампање Извршни тим као Изборни штаб заседа свакодневно.

Повереник Општинског одбора

Члан 56.

Одлуком о распуштању Општинског одбора, Главни одбор, на предлог Преседништва, именује повереника Општинског одбора (у даље тексту: Општински повереник).

Општински повереник има сва права и обавезе председника Општинског одбора, Општинског координатора и секретара Општинског одбора.

Градски одбори

Члан 57.

На Градске одборе Странке (у даљем тексту Градски одбор) примењују се одредбе Статута који се односе на општинске одборе при чему се реч општина мења са речју град.

На градове који имају формиране градске и приградске општине у којима се организују локални избори не примењује се члан 49.  став 1.

Чланове Градског одбора бирају одбори њихових градских и приградских општина. Максималан број чланова тих одбора је одређен бројем одборника у градској Скупштини. Свака градска и приградска општина бира број кандидата пропорционалан уделу у укупном броју становника града у складу са последњим пописом.

Покрајински одбори

Члан 58.

На Покрајински одбор Странке (у даљем тексту Покрајински одбор) примењују се чланови Статута који се односе на општинске одборе при чему се реч општина мења са речју покрајина. На Покрајински одбор не примењује се члан 49. став 1.

Чланове Покрајинског одбора бирају општински одбори са територије Покрајине. Максималан број чланова Покрајинског одбора је одређен бројем посланика у Скупштини покрајине. Свака општина бира број кандидата пропорционалан уделу у укупном броју становника општине у складу са последњим пописом.

Окружни одбори

Члан 59.

Окружни одбор Странке (у даљем тексту Окружни одбор) чине изабрани чланови општинских одбора са територије округа. Максималан број чланова Окружног одбора је један члан на сваких 20.000 становника по последњем попису.

Окружни одбор одлуке доноси већином гласова својих чланова. У случају парног броја чланова и изједначеног броја гласова, глас председника Окружног одбора одлучује.

Окружни одбор одржава редовне и ванредне седнице.

Редовне седнице Окружног одбора се одржавају прве суботе у месецу и сазива их председник Окружног одбора  најкасније 3 дана пре одржавања седнице.

Чланови Окружног одбора имају обавезу присуства седницама Окружног одбора.

Ванредне седнице Окружног одбора сазива председник Окружног одбора на сопствену иницијативу, на предлог председника Странке, на предлог координатора Окружног одбора и на предлог једне трећине чланова Окружног одбора.

Седницом Окружног одбора председава председник Окружног одбора.

Избори за председника и чланове Окружног одбора врше се у складу са општим актима Странке.

Окружни координатор

Члан 60.

Окружни координатор руководи оперативним и маркетиншким радом Странке на територији округа.

Окружни координатор:

 1. гради, саветује, помаже и надзире мрежу општинских координатора и њихових извршних тимова;
 2. подноси редовне и ванредне извештаје надлежном координатору у хијерархији координатора;
 3. предлаже разрешење општинских координатора;
 4. предлаже Извршном тиму Странке буџет Окружног одбора;

Окружне координаторе именује и разрешава председник Странке.

Хијерархија координатора

Члан 61.

Општински координатори са територије једног округа подносе извештаје Окружном координатору тог округа.

Општински координатор за градске и приградске општине града подносе извештаје Градском координатору за тај град.

Окружни координатори са територије покрајине подносе извештаје Покрајинском координатору.

Сви Окружни, Градски и Покрајински координатори подносе извештаје Директору за територијалну организацију.

Суспендовање рада и распуштање територијалних организационих јединица

Члан 62.

Спровођење активности супротно овом Статуту, општим актима, Програму, политици и интересима Странке подложно је суспензији и распуштању територијалних организациних јединица Странке.

У случају да наступи ситуација из става 1. овог члана Председништво Странке може да упути Главном одбору образложени предлог ради доношења одлуке о суспендовању рада органа Странке, односно може предложити распуштање органа Странке.

ДЕО VI

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ СТРАНКЕ

Секретаријат Странке

Члан 63.

Административно-техничке, финансијско-материјалне и правне послове за органе Странке врши Секретаријат Странке којим руководи генерални секретар Странке.

Лице одговорно за финансијско пословање странке је генерални секретар.

За подношење извештаја и вођење књига Странке, у складу са књиговодственим и рачуноводственим прописима, одговоран је генерални секретар.

Књиговодствени и рачуноводствени послови могу се поверити организацији или лицу које има лиценцу за обављање ових послова, о чему одлуку доноси председник Странке на предлог генералног секретара.

Финансијско-материјално пословање

Члан 64.

Странка прибавља средства потребна за обављање страначких активности, редовног рада и трошкова изборне кампање из јавних и приватних извора.

Јавни извори су: новчана средства, услуге и добра која даје Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, њихови органи, као и организације чији су они оснивачи.

Приватни извори су: чланарине, прилози правних и физичких лица, наследство, легати, приходи од имовине Странке и задуживање код банака и других финансијских организација у Републици Србији.

Јавност о финансијско-материјалном пословању Странка остварује објављивањем годишњег финансијског извештаја на својој интернет страници и у „Службеном гласнику Републике Србије“, у складу са законом.

Председништво усваја финансијски план најкасније до 30. децембра текуће године за наредну календарску годину на предлог председника.

Странка води своје финансијско-материјално пословање преко текућег рачуна у складу са законом.

Територијалне организације Странке своја финансијско-материјална пословања врше преко подрачуна.

Извештај о финансијском пословању

Члан 65.

Секретаријат Странке, територијалне огранизације и форуми подносе редовне кварталне извештаје о финансијском пословању Надзорном одбору и председнику Странке до краја месеца који следи након истека квартала.

Генерални Секретар и Надзорни одбор подносе извештај Скупштини о пословању Странке на заседању Скупштине.

ДЕО VII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Оснивачка скупштина Странке

Члан 66.

Оснивачка скупштина Странке именује чланове Оснивачког одбора, бира првог председника, заменика председника, потпредседнике и довољан број чланова Статутарне комисије, Надзорног одбора и председнике Форума.

Одбор оснивача Странке

Члан 67.

Одбор оснивача Странке чине оснивачи Странке утврђени на Оснивачкој скупштини. Чланство у Одбору оснивача може престати оставком члана или једногласном одлуком осталих чланова о искључењу. Ако након оставке или искључења једног или више чланова Одбор оснивача падне испод две трећине броја оснивача утврђених оснивачким актом, Одбор оснивача престаје са радом и укида се као орган Странке.

Одбор оснивача одлучује двотрећинском већином гласова својих чланова.

Одбор оснивача може дати мишљење на све одлуке органа Странке. Одбор оснивача има право да тражи извештај, информацију или образложење од било ког органа Странке.

Одбор оснивача добија обавештење од надлежног органа или тела Странке о предлогу за именовање било ког лица у орган или тело Странке. Одбор оснивача има право да за сва именовања лица у органе или тела Странке позове на разговор предлагача и кандидата за било који орган или тело Странке. Орган Странке који бира је дужан да размотри мишљење Одбора оснивача приликом именовања било ког лица у орган или тело Странке.

Одбор оснивача има право вета на све одлуке свих органа Странке и њених територијалних одбора. Вето се доноси двотрећинском већином својих чланова. Скупштина има право да укине вето Одбора оснивача двотрећинском већином својих чланова на првој наредној седници.

Мандат Одбора оснивача траје 5 година. Након истека мандата, Одбор оснивача престаје са радом и укида се као тело Странке.

Продужени мандати

Члан 68.

Мандати првих чланова Статутарне комисије и Надзорног одбора су продужени и одређени одлуком о њиховом именовању.

Престанак рада Странке

Члан 69.

На предлог Председништва или једне трећине чланова Скупштине, Скупштина доноси одлуку о престанку рада Странке са трочетвртинском већином.

Одлуком о престанку рада Скупштина одлучује и о имовини Странке.

Поступак измена и допуна Статута

Члан 70.

Поступак измена и допуна Статута могу иницирати Оснивачки одбор, Председништво, Главни одбор и Статутарна комисија.

Одлуку о покретању поступка из става 1. овог члана, уз претходно прибављено мишљење Статутарне комисије уколико она није подносилац предлога, усваја Главни одбор и са утврђеним предлогом измена и допуна Статута доставља Скупштини.

Предлог из става 2. овог члана Скупштина Странке разматра на првој наредној редовној или ванредној седници.

Поступак измена и допуна Програма

Члан 71.

Поступак измена и допуна Програма могу инцирати Оснивачки одбор, Програмски савет, Председништво и Главни одбор.

Одлуку о покретању поступка из става 1. овог члана усваја Главни одбор уз претходно прибављено мишљења Програмског савета и са утврђеним предлогом измена и допуна  Програма доставља Скупштини.

Предлог из става 2. овог члана Скупштина Странке разматра на првој наредној редовној или ванредној седници.

Доношење општих аката и конституисање органа

Члан 72.

Сва општа акта прописана овим статутом биће донета најкасније у року од 6 месеци почев од дана регистрације Странке код надлежног органа.

Одбор оснивача у року од 15 дана од дана одржавања Оснивачке скупштине форимира Главни одбор и Програмски савет са довољним бројем чланова, генереалног секретара и секретара за међународну сарадњу.

Одбор оснивача у року од 6 месеци од дана одржавања Осниваче скупштине формира све територијалне органе странке утврђене овим Статутом.

Уколико органи Странке из става 3. овог члана не буду конституисани у прописаном року, одређују се привремени вршиоци дужности до конституисања органа.

Ступање на снагу

Члан 73.

Статут ступа на снагу осмог дана од дана усвајања на Оснивачкој скупштини и објављује се на интернет страници Странке.

О аутору

Саша Радуловић

У Скупштини се најснажније супротставио партијском запошљавању, борио се против пљачкашких закона, против субвенција страним фирмама у којима наши радници раде за минималац, за враћање неуставно отетих пензија и плата. Поднео је бројне уставне иницијативе и кривичне пријаве против Александра Вучића.