Blog Istočna Srbija Prenosimo

Uticaj tržišne cene bakra na efekte poslovanja RTB Bor

Aktuelni momenat u poslovanju RTB Bor je opterećen predrasudama. Zamenjuju se teze i manipuliše činjenicama. Koristi se neznanje i nepoznavanje osnovnih principa poslovanja na tržištu obojenih metala, kako bi se iza njih sakrila istina o nekonkurentnosti kompanije i njene nespremnosti za učešće u oštroj globalnoj tržišnoj utakmici. Kompanija RTB Bor niti u periodu pre rekonstrukcije i revitalizacije, niti posle njega, nije bila konkurentna na svetskom tržištu obojenih metala, niti je danas, niti će u ovakvoj konstelaciji biti sutra, i to je notorna istina.

 

Manipulacija, koja se u zadnje vreme obilato primenjuje od strane menadžmenta kompanije pa sve do vrha Države se sastoji u tezi da je pad cene bakra na svetskom tržištu doveo RTB Bor u tešku situaciju. Čak se koriste i konkretne cifre: da je cena koštanja proizvoidnje bakra u RTB Bor za 1300 do 1800 $/t (0,59 do 0,82 ȼ/lb) viša od sadašnje cene na svetskom tržištu, koja već godinu dana egzistira na nivou između 4500 do 5000 $/t (2,04 do 2,27 ȼ/lb). Ako se te dve cifre saberu, dolazi se do podatka da je trenutni prag rentabilnosti RTB Bor 6200 do 6300 $/t katodnog bakra (2,81 do 2,86 ȼ/lb). Tu priču već nekoliko meseci plasira menadžment RTB Bor i odgovorni predstavnici Vlade RS.

Šta je tu manipulacija? Strateško upravljanje u rudarstvu u svojim osnovnim postavkama podrazumeva činjenicu da konkurentnost kompanije koja proizvodi bakar ne zavisi od njegove tržišne cene, već od odnosa cene koštanja proizvodnje bakra u toj kompaniji prema cenama koštanja ostalih kompanija u svetu. U tom smislu položaj kompanije na tržištu se definiše njenim položajem na krivoj konkurentnosti. Na Sl. 1 je prikazana kriva konkurentnosti proizvođača bakra za 2015. god. Plavom linijom je označen položaj kompanije RTB Bor po izjavama menadžmenta RTB Bor i predstavnika Vlade RS.

Međutim, dobro informisan analitičar izjavljenu cenu koštanja od 6200 do 6300 $/t (2,81 do 2,86 ȼ/lb) mora staviti pod ozbiljnu lupu. U emisiji „Aktuelnosti“ RTV Bor od 15.04.2016. god. generalni direktor RTB Bor je, upitan da objasni kolika je cena koštanja proizvodnje bakra u kompaniji, izjavio da je ona merama štednje snižena na nivo od 6,3 $/t iskopina, ali da se zbog velikog poremećaja na tržištu u prošloj godini podigla na nivo od 7,2 $/t iskopina. Ova izjava za dobre poznavaoce prilika u RTB bor predstavlja indirektno priznanje da je cena koštanja na znatno višem nivou od napred navedene, i da iznosi 9000 $/t. Na Sl. 1 crvenom linijom je je označen realan položaj kompanije RTB Bor na krivoj cene koštanja.

Izjavljena cena koštanja od 6200 do 6300 $/t na krivoj cene koštanja RTB Bor svrstava u krajnje loš položaj u odnosu na konkurenciju, jer se u tom slučaju nalazi u grupi kompanija koje su u delu preko 90 %, sa ekstremno nestabilnim položajem na tržištu. Realna cena koštanja od 9000 $/t svrstava RTB Bor kao jednu od najgorih kompanija na krivoj konkurentnosti, odnosno sa tom cenom koštanja potpuno je nekonkurentna.

Sl. 1: Kriva konkurentnosti sa izjavljenom (plavo) i realnom (crveno) cenom koštanja proizvodnje bakra u RTB Bor

Druga teza koja se mesecima, kao mantra, neprekidno ponavlja od strane menadžmenta RTB Bor, a naročito predstavnika Vlade RS, je da je pad cene bakra na svetskom tržištu glavni razlog koji je RTB Bor doveo u tešku situaciju. Ta teza se podupire tvrdnjama da bi propast kompanije imala nesagledivo loše posledice po čitavu Istočnu Srbiju. Dugotrajnom manipulacijom i upornim ponavljanjem je u narodu stvorena slika da se aktuelna vlast svim sredstvima bori za spas RTB Bor. A da li je baš tako?

Vlada RS je tokom 2010. god. donela odluku o rekonstrukciji rudničkih i revitalizaciji metalurških kapaciteta u RTB Bor. Podloga za takvu odluku je bio „Biznis plan“, dokumenat koji su usvojili svi rukovodni organi kompanije. Na njegovim osnovama je doneta odluka o pokretanju investicionog ciklusa vrednosti tadašnjih 619 miliona $. Garant za investirana sredstva je bila Republika Srbija.

Osnovna karakteristika perioda koji je usledio posle donošenja jedne od najvažnijih investicionih odluka u novijoj istoriji Srbije je da programom zacrtani planovi („Biznis plan“) od samog početka nisu poštovani. Vrlo brzo se pojavio debalans između nivoa investiranih sredstava i stepena investicione izgradnje, koji se vremenom sve više produbljivao. Samo dve godine po pokretanju investicionog ciklusa, „Biznis plan“ više niko nije smeo da pomene – postao je zabranjena tema u RTB Bor. I to nikome, osim nekolicini najstručnijih (i najdiskriminisanijih) ljudi u kompaniji nije smetalo. U tom periodu je cena bakra bila na izuzetno visokom nivou. Ukupan nivo investicionih sredstava je dostigao 450 miliona €. Po završetku investicionog ciklusa, umesto proklamovane uzdanice privrednog razvoja Istočne i cele Srbije, napravljena je najveća promašena investicija u novijoj istoriji Srbije.

Donja slika pokazuje kako bi izgledao odnos profita i gubitka kompanije da su planski dokumenti ispoštovani.

Sl. 2: Projekcija profita i gubitka RTB Bor u odnosu na planske dokumente

Međutim, ostvarena cena koštanja od 9000 $/t je daleko iznad planske i projekcija profita i gubitka u tim uslovima izgleda savim drugačije, krajnje nepovoljno po kompaniju. Projekcija je data na grafiku na Sl. 3.

Sl. 3: Projekcija profita i gubitka RTB Bor u odnosu na ostvarenu cenu koštanja proizvodnje bakra

Dramatični podbačaji ostvarenih parametara proizvodnje u periodu 2011. – 2015. u odnosu na planirane parametre prema „Biznis planu“ su prikazani u donjoj tabeli. Ne treba biti veliki stručnjak da bi se zaključilo da osnovnu kartakteristiku poslovanja RTB Bor u tom periodu predstavlja izuzetno visok stepen zaostajanja osnovnih proizvodnih parametara rudarske proizvodnje u odnosu na programom predviđene. Lošim menadžmentom svi rudnici RTB Bor su dovedeni u bezizlaznu i besperspektivnu situaciju. Samo u nadoknadu zaostale raskrivke ovog momenta je potrebno investirati 200 miliona $, a da bi se stabilnost proizvodnje dovela na nivo predviđen „Biznis planom“, potrebno je još najmanje toliko sredstava.

Tab. 1: Odnos ostvarenih i programskim dokumentima planiranih parametara proizvodnje u RTB Bor

Gornja tabela pokazuje još jednu, vrlo tešku i optužujuću karakteristiku debalansa između „Biznis plana“ i realizovanih parametara proizvodnje. Da su ispoštovani programski dokumenti RTB Bor bi u prihodovnoj strani imao prihod u vrednosti većoj za preko 500 miliona $ u tom periodu. Šta bi to značilo za kompaniju i privredu Srbije može se samo predpostaviti.

I na kraju, vrlo je važno napomenuti ekološku karakteristiku rudničke poizvodnje bakra u RTB Bor. Kompanija u zadnjih nekoliko godina ostvaruje prosečno 1450 do 1650 tona iskopina po toni proizvedenog bakra. Srednja prognozna vrednost iskopina po toni rafinisanog bakra za najvažnije nove projekte bakra u svetu je prikazana u donjoj tabeli:

Project
Company
Capex Intesity, USD/t
Minimum required Cu price to generate 15 % IRR, USD/t
C3 costs USD/t refined Cu
World average C3 costs, USD/t
Excavations per t reffined Cu
Ministro Mina Hales (MMH)
Codelco
15.435
7.600
5.200
6,81
763,58
Caserones
JX Nippon
20.045
7.500
5.100
6,81
748,90
Cobre Panama
Inmet
21.622
7.200
4.800
6,81
704,85
Tampakan
Xstrata
18.400
7.100
4.700
6,81
690,16
Rio Blanco
Zijin
13.611
7.050
4.650
6,81
682,82
Caracoles
Antofagasta
20.421
7.000
4.600
6,81
675,48
Toromocho
Chinalco
17.325
6.950
4.550
6,81
668,14
Cerro Verde
Freeport
15.470
6.880
4.480
6,81
657,86
Canariaco
Candente
14.672
6.780
4.380
6,81
643,17
Oyu Tolgoi
Ivanhoe
16.602
6.680
4.280
6,81
628,49
Las Bambas
Xstrata
15.759
6.580
4.180
6,81
613,80
Los Bronces
Anglo American
15.474
6.500
4.100
6,81
602,06
Antapaccay
Xstrata
10.794
6.410
4.010
6,81
588,84
Telegraphio
Antofagasta
18.472
6.380
3.980
6,81
584,43
Sierra Gorda
Quadra FNX
19.895
6.380
3.980
6,81
584,43
Quellaveco
Anglo American
14.667
6.360
3.960
6,81
581,50
Haquira
FQM
14.290
6.350
3.950
6,81
580,03
El Moro
Gold Corporation
18.551
6.300
3.900
6,81
572,69
Konkola Deep
Vedanta
6.130
6.250
3.850
6,81
565,35
Quebrada Blanca
Teck
15.000
6.050
3.650
6,81
535,98
Antamina
BHP
11.550
5.800
3.400
6,81
499,27
Salobo
Vale
15.514
5.750
3.350
6,81
491,92
Galena
Minmetals
10.696
5.700
3.300
6,81
484,58
Sentinel
FQM
9.079
5.620
3.220
6,81
472,83
Buenavista
South Cop
8.061
5.520
3.120
6,81
458,15
World project average
15.101
6.508
4.108
6,81
603,17
RTB Bor reconstruction
RTB Bor
1450,00

Tab. 2: Srednja prognozna vrednost iskopina po toni rafinisanog bakra za najvažnije nove projekte bakra u svetu

Rezultate iz gornje tabele možemo predstaviti i grafički:

Sl. 4: Grafik odnosa iskopina po toni proizvedenog bakra u rudnicima sveta (novi projekti) i RTB Bor

Iz gornje tabele i grafika na Sl. 4 moše se zaključiti da je u RTB Bor količina iskopina po toni proizvedenog bakra dva ipo puta viša od proseka u svetu.

Od ukupne količine iskopina po toni proizvedenog bakra tokom procesa proizvodnje samo jednu tonu predstavlja koristan proizvod – bakar, a ostala količina predstavlja otpad u obliku raskrivke sa površinskih kopova, flotacijske jalovine i topioničke šljake koja zanavek ostaje u neposrednoj okolini rudnika, flotacija i topionica, zagađujući zemljište, vodotokove i vazduh, te ugrožavajući ekološku i ravnotežu biodiverziteta šire okoline.

Taj negativan ekološki uticaj RTB Bor na okolinu je daleko viši od uticaja ostalih kompanija za proizvodnju bakra i po tom kriterijumu RTB Bor je jedan od najvećih zagađivača na svetu. Takvoj kompaniji su vrata Evropske Unije zatvorena!

ZAKLJUČAK

Ovaj tekst je napisan sa namerom da ukaže na visok stepen manipulacija, skrivanja istine i namernog stvaranja pogrešne slike o poslovanju RTB Bor, koji su karakteristika aktuelnog trenutka. Drugim rečima, na sceni je neprimeren i nedozvoljen uticaj i dominacija politike nad strukom. Takav manir u ponašanju se sprovodi kompletno od vrha do dna aktuelnog političkog i privrednog establišmenta. Cilj je usmeren ka sticanju lične koristi i zaštiti ličnih interesa malog broja pojedinaca, bez ikakvih skrupula prema nemerljivo lošim posledicama po privredu, ekonomiju i ukupnu društvenu zajednicu koje iz toga proizilaze.

Drugi aspekt takvog ponašanja predstavlja najgrublja zloupotreba pozicije vlasti u korist lične abolicije pojedinaca od odgovornosti za najveću promašenu investiciju u modernoj istoriji Srbije.

Neprimereni nivo bahatosti u sprovođenju tako nakaradno proklamovanih ličnih ciljeva pojedinaca, neprikriven i ogoljen način delovanja, uz pretnje, teror, zavođenje straha i represije, eklatantno ukazuju da je aktuelni režim prešao granicu racionalnog ponašanja i duboko zagazio u zonu nezajažljivog, beskrupuloznog, pohlepnog ličnog bogaćenja. Na tom putu bez povratka, uništiće sve oko sebe i na kraju sami sebe.

Obaveza svakog poštenog stručnjaka i građanina je da se svim sredstvima odupre takvom razaranju strukture i tkiva našeg društva, zarad budućnosti i pokolenja koja nadolaze.

Bor, Srbija, 20.06.2016. dr Branislav Mihajlović

dipl. inž. rud., naučni saradnik, narodni poslanik, član pokreta “Dosta je bilo”

Branislav Mihajlović

Branislav Mihajlović

Na poslovima rukovođenja proizvodnjom, menadžmenta, projektovanja rudnika, planiranja i na analizi proizvodnje radio 39 godina u RTB Bor.

Doktorirao tehničke nauke. Bavi se rudarskom industrijom; industrijom proizvodnje i prerade metala i projektovanjem rudnika.

Zbog zalaganja da se u RTB Bor potpuno drugačije posluje i sukoba sa partijskim kadrovima bio otpušten.

Aktivno se bori za reorganizaciju RTB Bora.

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

 • Srecom predsednicki i lokalni izbori su na djurdjevdan 2017 kada cemo smeniti gazdu skupa sa segamegadens direktorcicima bitangicama bugarskim biznismenom shinishovim i grobarom

 • Pozlatilo se pero onome ko napisa ovaj tekst. Apsolutno savršeno, jasno, argumentovano i pismeno!
  Jedino tehnički detalji na relaciji ćirilica-latinica kvare.
  Verujem da je ekstremno dosadno, ali popravite, da ne skreće pažnju sa suštine.

 • Meni je super napisano sa sve tablicama, cestitke kolegi.

  Koliko vidim ovde posle novembra 2015 postujuci biznis plan dolazi do gubitaka uz cenu od 5400$/t?

  Koji bi bilo osnovna nacela smanjenje cene dobijanja bakra (da nema partokratije i nestrucnosti), da li bi bila potrebna dodatna ulaganja u kopove ili tehnologiju, ili jednostavno se ne isplati?

 • Detaljna i izgleda profesionalna analiza gospodina Mihajlovića. Ukazano je na probleme, ali nedostaju predlozi za delovanje u ovoj situaciji. Nemojte me shvatiti pogrešno: bitno je ukazivati na probleme, ali ja (i verujem dosta drugih) glasao sam za DJB jer je predlagao konkretna rešenja. Molim vas da (ponovo) nastavite ovu jedinstvenu praksu među strankama, i poentirate ovakve analize konkretnim predlozima. Veliki pozdrav!

 • Analiza je odlično urađena, za one koji umeju da je čitaju i koji nemaju partijsku i autoritarnu odbojnost prema nečemu što je urađeno na jedan veoma stručan i primeren način. U tržišnoj ekonomiji je komparativna analiza jedino merilo konkurentnosti u odnosu na druge. Gornja naliza je urađena više nego detaljno i na krajnje jednostavan način tako da može i nekome kome rudarska industrija nije bliska da predstavi da mu država sem naručenih novinskih tekstova i televizijske magle nije pružila ništa drugo do novog “guljenja kože” u vidu daljeg zaduživanja zarad pokrivanja gubitaka jednog raspalog sistema nepotskog funkcionisanja. Da je u analizu ubačena i fantomska topionica za koju je krajnje osiromašen narod dobio ništa drugo do novog “guljenja kože” radi daljeg održavanja nekog duboko ideološki zatupljenog principa. Lumpen populizam ima visoku cenu po narod. To može lako da se pokaže jednom komparativnom analizom Čilea (sadašnjeg najvećeg proizvođača bakra na svetu) i večito komunističke Zambije koja je bivši najveći proizvođač bakra koja je istim takvim principom ne samo izgubila te pozicije već je i stigla na listu “Heavily Indebted Countries” Svetske Banke. Zvuči vam poznato ?
  Kao kolega, doduše geolog, svo poštovanje za jedan veliki trud da ovaj članak upravo ima težinu kakvu treba.

 • Ovo je pravi autorski tekst. Pepričavanja događaja ili saopštenja, kojih je ranije bilo poprilično, ne mogu se zvati autorskim tekstovima. Zbog toga bih ja razgraničio autorske tekstove i komentare, pri čemu bi se i jedni i drugi bodovali za neku buduću poslaničku listu, ali da ovi prvi nose više poena. Pošto se na osnovu autorskih tekstova kreira program pokreta/stranke u njima obavezno moraju biti navedene mere i konkrertni potezi za rešenje problema koji se u tekstu razmatra. Ja se iskreno nadam da će tekst sa konkretnim potezima uslediti vrlo brzo. Srdačan pozdrav za gospodina Mihajlovića!

 • Svaka cast za tekst!
  Ono sto bih kao laik zeleo da cujem kao dopunu od autora, ili od nekog upucenog:
  1. Je li nova topionica proradila punim kapacitetom, koliki je taj kapacitet i kakav je kvalitet?
  2. Postoji li nesto u tom iskopu sto donekle moze da ublazi gubitke? Mislim na zlato, srebro, neke druge metale… Ili toga nema na ovim kopovima ili nema tehnologije za izdvajanje?
  3. Postoji li prostor za smanjenje gubitaka racionalizacijom troskova i raznih “troskova” ili se jednostavno radi o toliko malom udelu bakra u iskopu da proizvodnja nikako ne moze biti rentabilna?
  4. Postoje li, ili, ima li sanse da postoje i da se istraze, nova bogatija nalazista, i koliko bi to kostalo… ima li uopste smisla to?

 • Pozdrav SVUMA od Zike.
  Vec ko zna koja po redu kvalitetna analiza problema, a opet ocekujem opaske “nema resenja”. Resenja valjda slede ako se problem kvalitetno i tacno sagleda. Sam zakljucak je potsetnik gospodina Mihajlovica, a nama konkretizovao probleme i okrece se konkretnim resenjima, a nelima ce smetati sto nije dao odmah i resenja. (Verovatno nekq ima al nije mogao poceti od njih) Verovatno je ova analiza gospodina Mihajlovica rezultat njegovog visedecenijskog rada, “koeficijent talozenja – bolje 10 dana uciti po 1 sat nego 1 dan 10 sati”, Gospodin Mihaljloanovic je ovo srocio za mesec dana ili dve nedelje, ali iza te dve nedelje stoji neprekidno razmisljanje problematike rudarstva bakra..Provlematika rudarstva uglja je mozda sasvim dugacija ali se resava isto “uvodjenjem reda” Pa upravo “uvodjenje reda” je resenje. Stati kada ne donosi ocekivano i to ispraviti, a ne srljati (kopati dublje u rupu). Pa i za Smederevo i za Bor i za IMT i IMR i FIAT i poljoprivredu, zdravstvo, skolstvo, medije, .. je resenje “topla voda” koja se primenjuje decenijama, a svaka fabrika, kombinat, poljoprivredno dobro, medij, je prica za sebe u finesama. Princip razlicite privatizacije ali “na zdravim osnovama”, za sta su ovakve analize neprocenjive. Stati kada pogresis, Svima reci, Stanite! Moram nesto ispraviti.
  Molim Vas dobronamerne, nemojmo odmah “Dobra analiza ali nema resenja” Pa posle ovakbe analize resenje ce naci rudar, nece trebati doktor rudarstva, a uredjen sistem nagradi onog ko je sagledao i konkretizovao problem rudarstva bakra , ali i onog koji ga je razumeo i imao energije da ga sprovedei. Uredjen sistem ce probuditi i strucnjaka za rudarstvo uglja, i ostale struke naravno.
  2. Molim Vas “tehnicke” clanke gde ima stranih izraza, latinskih izraza itd pisite latinicom. Nije sramota ni protiv Srbije. Pa pisma su ista ali su mozda laksa Hrvatima, Rumunima, i ostalima koji zive u Srbiji.a latinica i bliza. Pozdrav SVIMA od Zike.

 • U nekoliko komentara na ovaj tekst data je primedba da osim ocene stanja nedostaje predlog za rešenje nastalog problema. Problematika poslovanja RTB Bor je vrlo kompleksna i ne može se sažeti u jednom autorskom tekstu. Ali preporučujem zaiteresovanim čitaocima da na mom blogu banem8.wordpress.com nađu predhodni članak pod nazivom ” Da li je RTB Bor zaista nerešiv problem”, u kome se sugeriše da se najzad, posle toliko godina i promašaja, rešavanje problematike RTB Bor prepusti stručnjacima, pre no što bude previše kasno. Kao dobar poznavalac problematike argumentovano tvrdim da struka i nauka Srbije i Bora imaju rešenja za nastale probleme, pod uslovom da politika aktuelne vlasti to dozvoli.

 • Osnovni problem za pozitivno poslovanje RTB-.a Bor pre svega leži u niskom sadržaju metala u rudi. Svakako treba raditi na smanjenju troškova poslovanja, ali bojim se ako je cena bakra ispod 5000 dolara po toni da se tu teško može ostvariti profit. Zbog toga postoji mišljenje nekih ljudi, a i moje naravno, je da treba tražiti dodatnu vrednost u prihodu od višeg nivoa prerade bakra, kroz razne proizvode od bakra. Strategija poslovanja RTB-a Bor mora da ide u tom pravcu, a paralelno sa tim i da se radi na istraživanju novih ležišta kako bi se došlo do rude sa većim sadržajem metala. Sve druge varijante pozitivnog poslovanja RTB-a Bor će biti samo varijante na papiru ali neće biti ostvarive. Nažalost!

 • Odličan tekst od strane upućenog lica u problematiku “uspešnog poslovanja” RTBor , kao sadašnja vlast u Srbiji predstavlja “menadžment” koji vodi Bor. Svi znamo koje su specijalnosti tog “menadžmenta” na čelu sa generalnim direktorom! Manje, više svi znamo kakva je situacija u RTBor i ko je za nju odgovoran (mada nešto znamo, nešto naslućujemo a ima toga što i dalje ne znamo). Mene lično zanima (a u tekstu nije spomenuto) – šta se desilo sa tehničko-tehnološkim uvezanim sistemom RTBor. Koliko se sećam, RTBor nije obuhvatao samo rudnik u Boru već u njegov sastav su ulazili i dopunske delatnosti, tipa fabrika u Majdanpeku i Zaječaru (kablova, zlatara, rudnih nalazišta, nalazišta peska…) koji su zapošljavali i do 20 000 radnika, nekada!
  Ako ste u mogućnosti da proverite a šta je sa tom imovinom koja je nekada pripada RTBor-u? u kakvom je stanju? šta je sa zltarom Majdanpek, koja je prerađivala zlato dobijeno u rudnicima Bor, zatim… ima toga mnogo, jer u tekstu se detaljno analizira samo sadašnje stanje u rudniku Bor, a on je samo delić nekadašnjeg giganta rudarske industrije u Evropi!

 • Sve pohvale za tekst. Ovo je primer koji mozete da koristite kad kazete imamo strucnjaka za oblast rudarstva ili za RTB. Ocekujem da ce se pojaviti jos ovakvih tekstova na druge bitne teme. Jer vodjama pokreta je cilj da se ljudi poput g.Mihajlovica probude i uzmu ucesce u pokretu.
  Sto se tice RTB-a jasno je da je rec o partijskom preduzecu i adutu za demagogiju naseg premijera.
  Jer ako se neko seca, isti premijer je rekao na nekom skupu u Boru, nesto sto je potpuno besmisleno, Parafraziram “videcete vec na prolece ili za par meseci ce cena bakra biti preko 450$”. Pa da li iko ko ne gleda PINK i parove, misli da jedan premijer iz Srbije moze da utice ili da predvidi cenu bakra na svetskom trzistu?

 • Osnovni problem za pozitivno poslovanje RTB-a Bor pre svega leži u niskom sadržaju metala u rudi. Svakako treba raditi na smanjenju troškova poslovanja, ali bojim se da ako je cena bakra ispod 5000 dolara po toni da se tu teško može ostvariti profit. Zbog toga postoji mišljenje da treba tražiti dodatnu vrednost u prihodu kroz viši nivo prerade bakra, preko raznih proizvoda od bakra. Strategija poslovanja RTB-a Bor mora da ide u tom pravcu, a paralelno sa tim i da se radi na istraživanju novih ležišta kako bi se došlo do rude sa većim sadržajem metala. Sve druge varijante pozitivnog poslovanja RTB-a Bor će biti samo varijante na papiru ali neće biti ostvarive. Nažalost!

  • Dr. Stojan Mitrovic

   “Zbog toga postoji mišljenje nekih ljudi, a i moje naravno, je da treba tražiti dodatnu vrednost u prihodu od višeg nivoa prerade bakra, kroz razne proizvode od bakra.”
   -Nema sumnje u ovo i ovo je pravac za svaku industriju.

   Ovo mi nije jasno,
   “Svakako treba raditi na smanjenju troškova poslovanja, ali bojim se ako je cena bakra ispod 5000 dolara po toni da se tu teško može ostvariti profit.”
   – Da li su troskovi RTB-a u dollarima ili dinarima?

   http://www.themoscowtimes.com/business/article/russias-norilsk-nickel-says-weak-ruble-helps-offset-fall-in-metals-prices/514814.html

   U sustini privreda Srbije se nalazi u u rukama katastrofalnih direktora i jos gorih guvernera NBSa.

  • Mogu ja troškove da preračunam i u dinare ali pošto je bakar berzanski proizvod njegova prodajna cena je u dolarima. A troškovi izvorno jesu u dinarima ali se uvek preračunavaju u dolare da bi smo mogli da ih analiziramo u odnosu na prodajnu cenu, ali i da bi mogli da ih upoređujemo sa troškovima u rudnicima u Svetu. Ali ono što je ovde suština, sada su u RTB-u troškovi proizvodnje jedne tone katodnog bakra iznad 5000 USD ili 550 000 dinara. I samo da napomenem, troškovi proizvodnje jedne tone bakra pored ostalih parametara u poslovanju isto tako veoma zavise i od sadržaja metala u rudi. A to je pored ostalog naš veliki problem kada se upoređujemo sa drugim rudnicima. Zbog toga su i iskopine po toni bakra veće u odnosu na druge rudnike. To mora da se zna zbog objektivnog pristupa ovom problemu.

 • Bavite se vi i dalje preduzećima u restruktuiranju, ali sa druge strane, baš ovih dana se malina otkupljuje po kriminalno niskim cenama od strane izvoznika monopolista. Prema tome, ova nesposobna i korumpirana vlast vam na tanjiru nudi afere koje treba razotkriti, a vase je samo da se poslužite ako hoćete. Ne zaboravite da u Srbiji stotine hiljada ljudi živi od maline, a oni su ne samo popularni malinari, već i glasači.

  • Nokdaun za poljoprivredu Srbije (a samim ti i za malinare) bilo je potpisivanje Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju sa EU! Tada su za malinare, stočare, voćare, drvoseče, žeteoce… zazvonela posmrtna zvona!!! Kako su za njih ta zvona počela da zvone, Oda radosti je zapevana za prekupce, nakupce, strane “investitore” i vlast koji su to prikazali kao neophodnost bez alternativnog puta u EU sa koga nema skretanja! Ovo što se sada dešava sa malinarima i ostalim poljoprivrednim proizvođačima više liči na koprcanje pred davljenje nego organizovani protest zbog niskih cena malina (koje su ianče na pijacama Srbije preskupe!) Poljoprivreda Srbije i RTB Bor su planski i sistematski uništeni i uništavaju se i dalje od partijskih članova i korumpirane političke oligarhije!

 • Tema jeste dobra, medjutim, opet problem. DJB ili barata potpuno nestručnim ili površnim poznavaocima materije koje se dotiču. Ili… U konkretnom sličaju – nisam siguran da li je u pitanju površni poznavalac teme kojom isti barata – ili je samo u pitanju jezička nespoobnost, polupismenost ili neki drugi ograničavajući faktor koji tekst oko koga je uložen evidentan trud – svodi na brdo neupotrebljivih, čak i kontradiktornih podataka. Pogledajnmo samo drugi pasus. Šta je pisac hteo da kaže, na šta da ukaže? Rogobatno rečeno, odnosno, neprecizno – na koju se “sadašnju cenu na svetskom tržištu” misli? Cenu koštanja proizvodnje ili cenu samog bakra? Gde je dilema – u nepoklapajućim ciframa, nepreciznim, nejasno formulisanim tvrdnjama. Početak i kraj pasusa, odnosno, tvrdnje u istom – kao da nisu iz iste “priče”. “Emotivno” lutanje se nastavlja i u 3.pasusu, tvrdnjom : konkuretnost kompanije koja proizvodi bakar ne zavsi od tržišne cene bakra, već od cene koštanja proizvodnje – u odnosu na druge proizvodjače. Ovom tvrdnjom se “pobija” pravdanje rukovodstva RTB Bor – o ukupnim slabim rezultatima ove kompanije. Babe i žabe. Nemem dilemu da li širom Srbije, pa tako i u Boru, postoji krajnje neprihvatljiva i brojnost i struktura zaposlenih koja nesumnjivo opterećuje poslovanje. Medjutim, izneti tvrdnju da pad cena bakra (izmedju ostalog) – ne opravdava (dakle – i ne utiče na) loše poslovne rezultate bilo koje kompanije koja posluje bilo sa kojim proizvodom čija se finalna cena bazira upravo na svetskoj berzi – je neverovatna besmislica. Kada se ide u neki napad na nešto, nekog, DJB to može da radi, ali … Ali, po prvi put ću imitirati Borislava… A i mnoge DJB-ovce,pa tako, pod 1) objavljeni tekst mora biti funkcionalno pismen; 2) sagledan iz više uglova – u ovom tekstu dipl.inž.rud. dr. (pokušava) govori i o tehničkim (njemu bliskim, stručnim) detaljima proizvodnje bakra, ali i o (njemu potpuno nepoznatim) ekonomskim i menadžerskim detaljima, vezanim za plasman i profitnu realizaciju u vezi sa bakrom; 3) kada se kreće u bilo kakvu kritiku – da ona ne bi bila najobičnija pljuvačina, kojoj je skoln vrh DJB-a – dakle, da ne bi otišla u kritizerstvo, umesto kritike – ponudite sasvim konkretno rešenje. Ovako, još jedan u serijalu ispraznih tekstova koji ozbiljno, ozbiljno zabrinjavaju i radjaju sumnju nu realni državni potencijal pokreta DJB.

  • Kada sam napisao prvi komentar počeo sam sa tim da je tekst za onoga koji ume da bez predrasuda pročita tekst mog imenjaka kolege Mihajlovića. Građanin koji se predstavlja kao Igor očigledno da ne spada u ovu kategoriju. Njegova političko-ideološka odbojnost prema tekstu je očigledna i njegovi komentari koji ne zavređuju repliku su posledica nemogućnosti, zbog ideološke blokade, da stvori pravu percepciju o ovome tekstu. To se već vidi u besmislenim napadima na DJB. Zamena teza. Stručni tekstovi su nadpartijski i bazirani su na egzaktnoj faktografiji kao je to i učinjeno i to ne sa podacima stvorenim ličnim fantazijama kako to rade naši političari i njihovi “specijalni savetnici” i “eksperti” već su izvedeni iz svetski, odnosno, globalno priznatih i potvrđenih izvora. Takvi podaci su nezavisni od političkih opcija ali očigledno nekima smetaju jer ih predstavljaju drugačije, prema partijskim potrebama. Građanin Igor koji se, iz njemu poznatih razloga, ne predstavlja ko je i šta je, što je bitno jer su za stručnu diskusiju potrebni diskutanti koji poznaju i razumeju ovu materiju, očigledno da baš i nema znnanje iz ove oblasti, makar i površnog. U osnovi ovde se radi o bednoj kopiji Gebelsove doktrine da se nepobitni podaci zamagle, izvrnu i stvar skrene sa suštine koja je veoma opominjuća. Ono sa čega građanin Igor želi da skrene pažnju je suluda politika, koja je mnoge zemlje zavila u crno, koja po svaku cenu želi da održi jedan propali politički sistem. U takvoj naopakoj politici se subvencioniraju razni raspali sistemi, otpisuju enormni dugovi, u nedogled recikliraju ižvalavnjeni sterilni komunistički kadrovi, a da bi se sve to servisiralo država mora duboko da se zadužuje i da maksimalno osiromašuje narod. Drugim rečima tekst kolege Mihajlovića samo po ko zna koji put dokazuje ono što je već nebrojeno puta dokazano a to je da su ovako vođeni sistemi ništa drugo do jak generator siromaštva. To je već viđeno na primerima Argentine, Zambije, zemljama bivšeg istočnog bloka, itd. Svakim danom održavanja takvog, i sličnih sistema, siromaštvo postaje sve veće. Da li građanin Igor vidi drugačije ? O cenama metala i proizvodnji građanin nema ama baš nikakvog znanja. Nažalost ovde ne postoji mogućnost da se ubace grafikoni pa ne mogu ilustrativnije da obrazložim onima kojima ovo nije struka. Ako se pogledaju dijagrami proizvodnje bakra u Čileu, Peruu, Australiji, Kini na primer u vremenskom periodu od 1990. godine na ovamo može da se vidi ništa drugo nego skoro sasvim pravilan linearni rast proizvodnje u uslovima cena koje su varirale u proseku u odnos 1:5. Međutim ako se pogledaju grafikoni Brazila, Argentine, Zambije na primer dobija se upravo ono o čemu je kolega Mihajlović pisao. Haos izazvan ideološkom zatupljenošću, a možda i nečim drgim. Naravno u periodima nižih cena, u ozbiljnim zemljama, niži su i profiti ali pri tom razvoj i rast ne prestaju za razliku od sistema sličnim RTB Bor gde i najmanji poremećaj vodi u slom. Kao mali Đokica građanin Igor zahteva konkretno rešenje. Njemu i sličnima se priviđa magični štapić koji preko noći bundevu pretvara u kočiju. Sistem RTB Bor ima više problema ali i kao takav ne visi na čiviluku nego je u sistemu države koja nudi ono što nudi a to je ništa. Zemlja sa nehumano visokim porezima koji treba da servisiraju armiju partijski zapošljenih nepota u raznim nivoima vlasti i preduzeća ne može da obezbedi rast (rudarske) industrije. Ovo je jasno pokazano u studiji koju je uradila ugledna poresko-analitičarska firma Ernst & Young u saradnji sa Rudarski Instititutom Brazila gde je prikazan razarajući efekat nekontrolisanih poreza na rudarsku industriju. Ozbiljne rudarske zemlje, kao na primer Čile, imaju zakon o maksimalnom oporezivanju rudarske industrije jer se pokazalo da ako država ne obezbeđuje IRR od najmanje 10% nema rasta rudarske industrije a u periodima niskih cena zna se do čega dolazi. Problem je kompleksan i počinje od države. Ako ne dođe do promena u državi magični štapić će biti i dalje jedina opcija za rešenje problema. U ideološkom slepilu i nihilizmu prema svemu za šta se zalažu opcije drugačijih shvatanja teži se da se uništi sve što je u suprotnosti sa shvatanjima i delovanjima vlasti i unižavanje vrednosti je standardna pojava. U ovom slučaju je kolega Mihajlović predviđen da bude kolateralna šteta u bezumnim napadima na DJB. Ko želi da ga sledi neka izvoli. I to je demokratija. Primer kako se stručna diskusija pretvara u politikantstvo koje treba da bude beg od istine. Još jednom podrška koleg
   i Mihajloviću. Ovakvih analiza treba da bude mnogo više da bi mnogi, medijski moronizovani, shvatili gde su i kakva im je budućnost.

  • Jos jednom pozdravljam temu i odlican tekst. Znam da niste Vi autor, ipak potrosili ste silno vreme i energiju da odgovorite Igoru, a ja bih voleo da cujem odgovore na 5 konkretnih pitanja. Mislim da su to pitanja koja nama laicima mogu da pomognu da bolje shvatimo problematiku. Ponovicu pitanja, ako Vi, autor ili neko od upucenih zeli da odgovori:
   1. Je li nova topionica, o kojoj smo slusali godinama, proradila, koliki je kapacitet u odnosu na dosadasnji i kakav je kvalitet, je li se povecala iskoristivost rude? Radi li jos uvek stara topionica, ako ja uopste imam dobru predstavu da postoje nova i stara?
   2. Postoji li nesto u tom iskopu sto donekle moze da ublazi gubitke? Mislim na zlato, srebro, neke druge metale… Ili toga nema na ovim kopovima ili nema tehnologije za izdvajanje ili je i ona nerentabilna? Jesu li rudnici zlata i srebra u Majdanpeku u sastavu RTB Bor i kakva je tu situacija?
   3. Postoji li i koliki je prostor za smanjenje gubitaka racionalizacijom troskova i raznih „troskova“ ili se jednostavno radi o toliko malom udelu bakra u iskopu da proizvodnja nikako ne moze biti rentabilna, pa je zatvaranje rudnika jedina opcija?
   4. Postoje li, ili, ima li sanse da postoje i da se istraze, nova bogatija nalazista, i koliko bi to kostalo… ima li uopste smisla to, kakve su procene?
   5. Neko je pitao za povecanje stepena prerade tj. povecanje dodate vrednosti. U Majdanpeku ima neko postrojenje, ne mislim na rudnike zlata i srebra. Je li ono u sastavu RTB? Sta je sa Valjaonicom bakra u Sevojnu i kakvi su tu odnosi, secaju se svi price iz Insajdera o kruzenju bakra pod kapom Bogicevicevog Farmakoma dok je bio na vlasti i u prilici da to radi? Cije su te firme, jesu li one na neki nacin deo lanca, preko koga deo bakra odlazi i do namenske industrije u Kragujevcu, Uzicu, Valjevu… ili se bakar iz Bora uglavnom izvozi?
   Eto, mozda bi to bilo lepo pojasniti, ako sam preterao, izvinjavam se.
   Pozdrav

  • 1. Nova topionica je proradila a stara pompezno zatvorena uz prigodan kulturno-umetnički program. Pre par meseci u analizi najvećih dužnika za električnu energiju u medijima je objavljeno da je topionica vrlo visoko na listi dužnika. Posle jedva godinu dana rada. Tek toliko o tome. Zašto se država ne oglašava ako su rezultati tako bajkoviti. Rad topionice je najavljivan kao ekonomski preporod istočne Srbije. Da je išta pametno urađeno već bi se uz igru mečke Božane i talambase objavljivljlo na sva zvona. Međutim problem nije tu već u suludoj ideologiji. Ovde se ne radi čak ni o jakom intervencionizmu več o potpuno suludoj ideologiji. Da bi topionica radila uvozi se koncentrat (o kvalitetu ne bih sada) i prerađuje. Znači država je zadužila narod, u prevodu “gulila mu je kožu” da bi bila jeftin servis eksternom korisniku. Ima li nešto luđe od ovoga da se smisli. I uopšte sa ovakvim poslovanjem treba pitati koliko generacija će čekati da se ostvari profit. Perverzno u najmanju ruku.
   2. Majdanpek je u sastavu RTB Bor i predstavlja zdraviji deo sistema. Ovaj sistem može da funkcioneše u nekom obliku ali sa ozbiljnim domaćinom, što znači i privatizacija sistema.
   3. Optimizacija i racionalizacija će sigurno doprineti zdravijem funkcionisanju sistema ali kao što je rečeno gore uz gazdu koji nije domaćin za praznom trpezom, već može da investira ozbiljne pare u istraživanje i razvoj.
   4. Ovde je priča ograničena. Istražni prostori su deljeni šakom i kapom bez sagledavanja budućnosti sistema. Kada rulja sa ulice počne po partijskom zadatku da se bavi strukom samo jedan ishod je moguć.
   5. Topioničarski bakar je berzanski proizvod i prodaje se kao takav po berzanskim cenama na tržištu ili određenom kupcu prema korporativnom ugovoru. Valjaonica bakra Sevojno može, ali ne mora da kupuje bakar iz Bora jer je to stvar kupac-prodavac dogovora. Pogodnost slobodnog tržišta. Što se tiče Insajdera to nije stručna priča.

  • Hvala na odgovoru!
   Dosta ste mi pojasnili situaciju, a verujem i drugima koji poput mene nemaju predstavu o funkcionisanju RTB Bor.
   Pozdrav

  • Pripisujući političku ostrašćenom meni, duboko ste ugazili sami u nju. Pominjete izraze kojima ne vladate, takodje pripisujući ih drugima. Poput nihilizma. Nihilističkim je upravo tekst koji branite. Zašto je nihilistički? Zato što napada – ne nudi i rešenje. Ali, to je za vas misaona imenica, baš kao i prepoznavanje moje namere u mom postu. Raspucali ste se sa podacima dostupnim na većem broju mesta. Imate dovoljno vremena da pišete eseje, to je dobro za vaš um, ali loše za vašeg poslodavca. Ili vaša “stručnost”, jednostavno, nije angažovana, sudeći po izdvojenom vremenu… Da li sam “mali djokica” ili nisam, nisam se uvredio, jer na ovakvim mestima, to sam već rekao jednom – nema ličnog odnosa. Ne poznajemo se. Ovo je pomalo imaginaran svet, pa i ovo mesto. Inače – ni vi, kao kolega podrške pljuvaču iz originalnog teksta – niste dali rešenje. Nemate ga. Lupetanja sa bundevama, kočijama, plju plju , sve ok, samo – zašto se javljate u formi stručnjaka, šta zapravo branite (osim stvarnog nihilizma) – kada pojma, ali pojma nemate o iole mogućem rešenju? Čemu onda služi i vaš tekst, kao i tekst vašeg (jednako vama) stručnog kolege? Da iznosi grafikone drugih rudarskih veličina, nazavisno od sastava njihovog mendžmenta i stvarnog centra rukovodjenja? Najbolje bi bilo da pročitate ponovo tekst koji “branite”, potom svoj, a na kraju i moj post. Jer – sada važi za obojicu.

  • Građanin Igor je očigledno rešio da na popravnom ispitu ipak razotkrije stručne neznalice i sve one koji zlonamerno rovare protiv naših blistavih reformi i našeg Evropskog puta. Definicija nihilizma mu očigledno stvara haos. Besmisleno objašnjenje da tekst napada a ne nudi rešenje ni u marginalnom kontekstu ne može da se poveže sa nihilizmom sem za propagandiste koji svaku činjenicu moraju da izvrnu kako bi vernim pristalicama odmah mogle da se razotkriju zavere. A i ljudima koji nikada nisu radili ništa konkretno, bave se stvarima koje ni površno ne raumeju, ova konstatcija može da bude prihvatljiva bez spoznaje da problem mora prvo da se prepozna i postavi da bi se tražilo rešenje. Propagandisti jadnim parolama moraju svojim simpatizerima, bez ijednog konkretnog argumenta već onog najpopularnijeg agresivno pljuvačkog, da objane kakvi zlikovci su “na onoj strani” ma šta to značilo. Pošto dosta ljudi prati ovaj blog kratko pojašnjenje, za one ideološki nezatupljene, o imanju ili nemanju rešenja. Svet je ekonomski definisan kao što su definisani zakoni u fizici, aksiomi u matematici itd. Definicija ovoga problema traje decenijama i njome su se bavili bivši prvi čovek MMF Džefri Saks, nobelovac Jozef Štiglic, kao i međunarodne organizacije kao UN, MMF, Svetska Banka. Svetska Banka je vršila prvo reforme po Africi, Latinskoj Americi i Karibima i na kraju po zemljama bivšeg istočnog bloka. Studije broje na hiljade strana i obuhvaćeni su i dobri i loši primeri kao i polovični. Da li iko misli da u Srbiji išta može da se desi suprotno onoga što je odavno konstatovano. Naravno da da jer upravo tako delamo godinama. Naravno građanin Igor, koji da živi još tri života ne bi uspeo da razume ni fragmenat ovih studija, je odmah razotkrio da rešenje niko nema. Mali Đokica, magični štapić sa bundevom su ipak rešenje problema. Rešenje i ne može da postoji bez korenite reforme države, posebno u fiskalnom delu, za koju niko nema ni najmanje volje. Ta konstatacija će ostati večita tajna za našeg građanina na odgovornom zadatku. Ako je konstatacija da su stručne analize nadstranačke, sem naravno u komunističkim i fašističkim sistemima gde se rade po narudžbini političke elite, u kojem delu teksta se vidi moje političko ostrašćenje. Građaninovo je očigledno. Pominje se DJB u potpunosti van konteksta članka. Eseje ne pišem. Sve što je rečeno je faktografski, preuzeto iz gore navedenih studija. Možda čitam pogrešnu literaturu ? Što se tiče vremena utrošenog na pisanje ne vidim zašto izaziva problem kod građanina. Moje je da procenim koliko vremena ili da li ću uopšte da ga izdvojim za pisanje. Manipulisanje neukima i neobaveštenima je u suštini krajnje odvratan postupak. Proglasiti nekoga ko je na jedan argumentovan i razumljiv način prikazao problem za pljuvača je već poslednje oružje za kojim propagandisti posežu kada više nemaju šta da prezentuju vernim sledbenicima. Lupetanje mogu da prihvatim Svakome to može da se desi. Ali u kom delu. To se u propagandističkim tekstovima nikada ne nudi. Rešenje ja zaista nemam jer jedan čovek, kji pri tom nije u vlasti, ni teoretski ne može da ga ima. Problem je kompleksan ali mu treba pristupiti jer u protivnom nikada neće biti rešen. Svetska Banka je odavno ponudila pomoć ali je oduvana kao smrdljiv sir jer je sistem morao da se menja a ne da se vrti isti do beskonačnosti. Naravno to je stiglo na naplatu. U današnjim komentarima u novinama o misiji MMF-a se jasno ističe u prvi plan problem RTB Bor-a uz sve probleme koje je upravo naveo kolega Mihajlović u svom preciznom i konciznom članku. Grafikone koji su prezentovani, a i druge koje bih ja prezentovao da može to da se izvede na blogu, očigledno niste ni “planetarnim godinama” u stanju da shvatite jer je iz tekstova jasno da ste propagandista na zadatku a ne neko ko ima bar površne predstave o rudarskoj industriji.

  • Stručnjak Radošević, esejista, filozof, teoretičar, iznad svega – humorista, ali, usputno, ekonomski, istovremeno i rudarski ekspert. Napregnite se, skoncentrišite, pa idemo – još jedno čitanje teksta vašeg kolege, potom vašeg i na kraju – mog posta. Teško je ići u polemiku sa nekim ko ne razume kratak post, možda ni srpski jezik u potpunosti, ali zato koristi sve raspoloživu, s tim u vezi stručnu literaturu, kao i sve vreme ovoga sveta – da, osim pregršt kritika (koje NIKO NIJE OSPORIO) na sadašnje, bivše, možda i buduće rukovodstvo RTB Bor – ne uspe i da uputi ama baš niti jedan jedini, konkretan predlog za sveobuhvatno rešenje problema. Svako ima svoju struku. Poznajete rudu bakra, njena fizička svojstva, tehnološki proces proizvodnje? Bravo! Ali, šta znate o tržištu, plasmanu, berzi, makroekonomskoj politici, i, uopšte, koje predloge (sa pobrojanim u vezi) umete da iznesete, osim, naravno, liberalnog (često i opravdanog) aludiranja oba teksta (i u vašem tekstu, kao i u tekstu vašeg kolege) u pravcu smanjenja radne snage? Mislite da je to jedini “način” boljitka za RTB Bor, ali i grad Bor u celini? Ako ipak mislite da to nije dovoljno, šta još treba uraditi, u realnim uslovima uz 20-tak prametara koji utiču na realizaciju (a malom ću vam ih pobrojati nešto kasnije)? Sve što ste u neosnovanom (u odnosu na moj post koji je iza granice svemira za vas) “postovanju” rasuli na ovim stranama, svodi se na, citiram vas : “Problem je kompleksan, ali mu treba pristupiti…”. Bravo! Pa pristupite – ako umete. I, naravno, pred kraj, ja nisam vi, zato se i šalim kada (u vašem stilu) odgovaram da sam vam nedokučiv, tačnije, suština mog posta – koju i ovde možete iznova pročitati – pa kažem – iza granice svemira za vas… Još jednom šalim se, naravno, nemam nameru da vredjam vašu sujetu stručnjaka za iskopavanje bakra. Ne sporim – taj deo. Na kraju, u vezi sa mojim (ne)shvatanjem ” ni u planetarnim godinama”, ma šta to značilo iz usta jednog ovako kvalitetnog, pismenog i obrazovanog opšteg stručnjaka kakav ste vi – ponovo molim DJB da kada plasira neki tekst, koji jeste tematski dobar, čak potreban, angažuje grupu onih koji neće samo pljuvati i prepisivati brojne dijagrame – već će nuditi i konkretna rešenja… U tom slučaju, ko zna, možda ih Bor i prihvati. Pljuvača, prepisivača – ionako imamo za izvoz. Ovde vidimo čak dvojicu.

 • DUGOVI RTB Bor-u OTPISANI, ŠTA SADA?…NIŠTA!
  Otpisivanjem dugovanja RTB Bor, mrtvak je vaskrsao, i sada treba da krene u bitisanje, onako Isusovski, sa okruženjem i sa istim čelnikom RTB Bor. On je “najveći (iz)mislilac”, “operativac” i mozak Kombinata, on kaže o sebi. U stvari svi iz vlasti ga tako gledaju, a on je suprotnost – laže, pun je zloupotreba, promašio investicije u rudarstvu i metalurgiji u tehničkom, tehnološkom i ekonomskom pogledu. Lažima, hvalospevima i manipulacijama nije došao kraj, jer je isprobanim modelom nastavlja sa radom RTB Bor. Sve će to da plate poverioci i na kraju građani. Najvećem krivcu, čelniku-mozgu RTB Bor, uz nesebičnu podršku i pomoći Vlade, o trošku naroda, toleriše sve nebuloze, promašaje tehničke i ekonomske najpoznatijem “preletavčeviću” od Šaje, V. Obradovića, Dinkića, Tadića do Nikolića i Vučića. Ostaje RTB Bor da vrati 300 miliona evra, a 900 miliona evra je otpisano, na račun građana! Da li je to moguće? Nije, pitanje je kada će se dostići projektovani, a najniži kapacitet u svetu za ovu oblast, od 80 kt/a bakra i to iz domaćih sirovina, troškovi proizvodnje su duplo veći od berzanske cene, skupa i neracionalna proizvodnja sa visokom jediničnom potrošnjom energenata i ostalih normativa, nekoliko puta iznad optimalnih vrednosti postignutih u svetu.. Od svega toga na vidiku je smanjenje radne snage što će državi smanjiti doprinose i potrošnju. Vladi mora biti jasno onaj koji je doveo firmu do ambisa propasti za osam godina beskorpuloznim vladanjem (dugovanja narasla za više od pola milijarde evra) neće je ni izvući iz kolapsa, pa makar za godinu dana država, o grbaći naroda, oprosti preostalih 300 miliona evra preostalih dugovanja, a stanje će se i dalje usložnjavati u negativnom kontekstu. U Kombinatu, umesto rad, red, disciplina, stručnost i znanje, vladaju nepotizam, nihilizam, poltronizam, šlihterizam, nadrikarijerizam, neznanje, nestručnost, nekompetentnost, ukratko, diktatura jednog diletantnog (ne)čoveka u kome je skoncentrisana sva vlast, (ne)znanje i “ceo” RTB Bor. Umesto policija i pravosuđe, u firmi se uselili hvalospevi, preuveličavanja postignutog, laži i kriminalizovane aktivnosti ljudi iz menadžmenta i čelnika, kome Vlada neograničeno veruje, a sada je firma stigla do ambisa. Čelnik RTB Bor otpis dugova veliča kao svoj uspeh života, da(!) zavrnuo državu, posredno građane, a on je čist i nevin pred zakonom i sobom.