Војводина Саопштењe

Бечеј: Потисје је незаконито основано и послује са губитком?!

На 7. седници Скупштини општине Бечеј, одржаној дана 12. октобра 2016. године. донете су одлуке о пословању Потисја д.о.о. Бечеј које је предузеће за комуналне услуге у власништву Општине Бечеј са уделом од 51% и фирме Alisca Terra Кft са уделом од 49% у капиталу Потисја д.о.о. Бечеј. На седници су донете одлуке о усвајању извештаја о раду и пословању предузећа за 2015. годину, начину покрића губитка Потисја д.о.о. за 2015. годину и програму пословања Потисја д.о.о. Бечеј за 2016. годину.

Opština Bečej

Из расправе смо сазнали да је Државна ревизорска институција (ДРИ) након петомесечне контоле Потисја д.о.о. у свом извештају констатовала да је ово предузеће незаконито основано, и да је због незаконитог оснивања, незаконитог синдикалног и менаџерског уговора фирма сувласник са 49% удела у капиталу Alisca Terra Кft стекла имовинску корист од 172.000 еура. ДРИ је констатовала бројне друге неправилности у пословању Потисја д.о.о. Бечеј.

По извештају скупштине тог предузећа за 2015. годину ово предузеће послује са губитком. Пословни резултат Потисја д.о.о. Бечеј за 2015. годину износи 2,9 милиона динара губитка, а за раније године 29,5 милиона динара, што је укупно 32,4 милиона динара губитка.

Потисје д.о.о. Бечеј годинама послује без плана за текућу годину, иако је по Закону о јавним предузећима дужно да до 1. децембра текуће године достави Скупштини општине на сагласност свој програм пословања за наредну годину. Закон о јавним предузећима који се примењује и на Потисје д.о.о. не дозвољава да се приходима и расходима управља стихијски и неорганизовано, а рекли бисмо да је у Потисју д.о.о Бечеј управо то случај.

Намеће се питање због чега садашње општинске власти толеришу незаконитости, губитке и пропусте у пословању Потисја д.о.о. Бечеј, које су мере предузели код надлежних органа да се те незаконитости отклоне и које су мере предузели да се санкционишу одговорни за штету коју трпе грађани Бечеја због неодговорног управљања овим предузећем?! Поставља се наравно и питање да ли је има и каква је у свему томе одговорност председника општине и председника скупштине општине Бечеј из времена оснивања Потисја д.о.о. Бечеј. Исистираћемо на одговорима на ова питања и јавност ћемо обавештавати о добијеним информацијама.

Одбор покрета Доста је било у Бечеју се залаже за одговорно управљање предузећима од јавног значаја, за поништење незаконитохг уговора о оснивању Потисја д.о.о. Бечеј и враћање делатности одношења смећа ЈП Комуналац. Залажемо се за транспарентност на свим нивоима власти у свим предузећима од јавног значаја. Транспарентношћу потписаних уговора предузећа од јавног значаја, јавношћу свих плаћања, јавним плановима рада, јавним систематизацијама радних места, мерењем резултата јавних службеника и другим мерама које су саставни део нашег предлога политика за јавни сектор постигао би се најбољи увид у то ко и како располаже новцем грађана и ко је крив за пропусте. 

Одбор покрета Доста је било у Бечеју