Странка ДЈБ

Пословник о раду посланичких и одборничких група странке “Доста је било”

На основу одредбе члана 12. Статута Странке “Доста је било” Скупштина странке је на седници дана 03.06.2017. године донела:

 

Пословник посланичких и одборничких група

Предмет регулисања

Члан 1.

Овај Пословник уређује правила наступања, комуникације, понашања и  задатке, мерење учинка и одговорносности посланика посланичких група странке “Доста је било” (у даљем тексту: ПГ) у Народној скупштини Републике Србије (НСРС), Скупштини Аутономне покрајине Војводине (САПВ) и скупштинама општина и градова.

Именица посланик се односи на одрединице и у мушком и у женском роду.

 

Присуство седницама

Члан 2.

Присуство посланика и одборника седницама скупштине је обавезно.

О присуству на седницама се води евиденција.

Посланик је обавезан да на крају сваког заседајућег дана унесе податке који се односе на његово присуство на седници.

Сваки посланик има обавезу да о одсуству и разлозима одсуства обавести шефа посланичке односно одборничке групе.

Посланик или одборник који је спречен да присуствује седницама Скупштине из здравствених разлога дужан је да о томе обавести председника посланичке групе.

Посланик или одборник имају обавезу да на седницама скупштине заступају званичне ставове надлежног одбора Странке које утврђује одбор на предлог председника одбора.

За посланичку групу у Народној Скупштини Републике Србије, надлежно је Председништво странке и Главни одбор.

Све посланичке и одборничке групе и сви посланици и одборници дужни су да сарађују са свим органима и телима Странке, а посебно са Форумима Странке са стране њихових надлежности.

Састанци посланичке групе

Члан 3.

Посланичка и одборничка група одржава један редован састанак седмично. Састанцима посланичких и одборничких група присуствују и председник одбора и чланови програмског савета.

Члан 3a.

Председник општинског или градског одбора је уједно и председник одборничке групе у скупштини општине или града. Уколико председник одбора није одборник, председника и заменика бира одбор на предлог председника одбора. Одбор може одлучити да се изабере други председник одборничке групе из оправданих разлога.

 

Секретар општинског и градског одбора је уједно и секретар одборничке групе уколико одбор има одборничку групу у скупштини општине или града

Пословник о раду

Члан 4.

Сваки одбор доноси свој пословник о раду посланичке и одборничке групе који мора бити у складу са Статутом и општим актима Странке.

Члан 5.

Овај Пословник ступа на снагу даном  доношења.

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар