Странка ДЈБ

Правилник о материјално-финансијском пословању странке “Доста је било”

На основу одредбе члана 12. Статута странке “Доста је било”, Скупштина странке је на седници одржаној дана 03. јуна 2017. године донела

Правилник о материјално-финансијском пословању

Члан 1.

Правилником о материјално-финансијском пословању странке “Доста је било” (у даљем тексту: Странка) ближе се уређује материјално-финансијско пословање Странке, начин стицања средстава за редован рад, за изборну кампању, начин располагања средствима и имовином, доступност података о материјалном пословању, унутрашња контрола и међусобни односи организационих облика Странке у погледу коришћења средстава.

Странка води материјално-финансијско пословање по овом Правилнику и другим позитивним законским и подзаконским актима који се примењују за материјално пословање политичких странака.

Члан 2.

Странка се финансира из јавних и приватних извора.

Средства из извора из става 1.овог члана Странка користи за финансирање трошкова редовног рада и трошкове изборне кампање.

Члан 3.

Јавни извори су: новчана средства, услуге и добра која дaје Република Србија, буџет аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, њихови органи, као и организације чији су они оснивачи.

Приватни извори из којих се Странка финансира су: чланарине, прилози правних и физичких лица, наследство, легати, приходи од имовине Странке и задужења код банака и других финансијских организација у Републици Србији.

Члан 4.

Странка води своје финансијско-материјално пословање преко текућег рачуна у складу са законом.

Форуми и територијални органи Странке своја финансијско-материјална пословања врше преко подрачуна.

Члан 5.

Имовином Странке располаже Председништво на предлог председника Странке.

Члан 6.

Председништво усваја финансијски план најкасније до 30. децембра текуће године за наредну календарску годину на предлог председника Странке.

Генерални секретар странке може изнети примедбе на финансијски план председника о којима одлучује Главни одбор приликом усвајања.

Члан 7.

Финансијско-материјалне и правне послове врши Секретаријат Странке којим руководи генерални секретар Странке.

Лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја надлежним органима, вођење књига је генерални секретар.

На предлог генералног секретара председник Странке доноси одлуку о поверавању књиговодствених и рачуноводствених послова организацији или лицу које има лиценцу за обављање ових послова.

Члан 8.

Секретаријат Странке, територијалне организације и форуми подносе редовне кварталне извештаје о финансијском пословању Надзорном одбору и председнику Странке до краја месеца који следи након истека квартала.

Генерални секретар и Надзорни одбор подносе извештај Скупштини о пословању Странке на заседању Скупштине.

Члан 9.

Надзорни одбор контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљање имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу.

Надзорни одбор спроводи редовне и ванредне контроле

Редовну контролу надзорни одбор спроводи једанпут годишње.

Редовна контрола спроводи се, пре одржавања редовне Скупштине, у јануару месецу након састављања, а пре предаје финансијских извештаја надлежним органима.

Надзорни одбор спроводи редовне кварталне контроле пословања Странке у месецу након завршетка квартала.

Надзорни одбор спроводи редовну контролу финансијских извештаја сваке предизборне кампање у којој учествује Странка одмах након њихове припреме и пре подношења надлежним органима.

Сваки члан Председништва, територијални одбор Странке, петина чланова Главног одбора, петина чланова Скупштине има право да од Надзорног одбора тражи ванредну контролу пословања Странке једанпут у току године са конкретним питањима на која се тражи одговор.

Члан 10.

Странка за финансирање трошкова изборне кампање стиче средства из јавних и приватних извора, у изборној години, од дана расписивања до дана одржавања избора и располаже њима у складу са Законом о финансирању политичких активности.

Члан 11.

Транспарентност о финансијско-материјалном пословању Странке остварује се објављивањем годишњег финансијског извештаја на интернет страници Странке и у “Службеном гласнику Републике Србије” у складу са законом.

Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар