Странка ДЈБ

Пословник програмских савета и ресорних одбора странке “Доста је било”

На основу одредбе члана 12. Статута Странке “Доста је било”, Скупштина странке је на седници одржаној дана 03. јуна 2017. године донела:

Пословник програмских савета и ресорних одбора

Предмет регулисања

Члан 1.

Овим Пoсловником странке “Доста је било” (у даљем тексту: Странка) ближе се уређује начин рада Програмских савета и ресорних одбора Странке.

Именице у мушком роду се односе на одрединице и у мушком и у женском роду.

 

Појам и  врсте Програмских савета

Члан 2.

Програмски савет Странке (у даљем текст: Програмски савет) је политичко-стручно тело које се бави предлагањем и развијањем Програма и страначке политике. Програмски савет води и седницама председава председник Странке.

Програмски савет Странке има савете и ресорне одборе за поједине области и системе.

Програмски савет се формира на нивоу целе Странке ( у даљем текст: Програмски савет) и на нивоу територијалних органа Странке.  

На све територијалне организације Странке примењују се одредбе овог Правилника који се односе на општинске савете при чему се реч општина мења са одговарајућом речју за сваки територијални орган Станке у складу са Статутом.

 

Број,  избор и чланови програмског савета Странке

Члан 3.

О броју савета и ресорних одбора, њиховом саставу и избору председника и чланова, одлучује Главни одбор на предлог председника.

Чланови Програмског савета, председници и чланови савета и ресорних одбора не морају бити чланови Странке.

Председници савета подносе извештај Програмском савету.

 

Састав и обавезе чланова Програмског савета

Члан 4.

Програмски савет чине кандидати за чланове Владе Републике Србије и представљају владу у сенци.

Чланове Програмског савета предлаже председник Странке, а именује Главни одбор.

Општински савет чине:

 • председник Општинског одбора;
 • чланови одборничке групе Странке у Скупштини општине;
 • чланови Странке на политичким функцијама у општини: председник и заменик председника општине и општински већници.

Уколико је број чланова Општинског програмског савета из става 1. овог члана мањи од 11, савет се проширује члановима са општинске изборне листе по предлогу Председника Општинског одбора, водећи рачуна о покривености свих стручних области и родној равноправности.

Чланови Општинског програмског савета имају обавезу присуства свим седницама савета. Неприсуствовање седницама је разлог за суспендовање и искључење из савета у складу са општим актима Странке.

 

Надлежности Програмског савета

Члан 5.

Програмски савет уређује предлоге програмских ставова које усваја Главни одбор.

Координатора Програмског савета именује председник. Позиција координатора је еквивалентна позицији шефа кабинета председника Владе.

Програмски савет:

 • предлаже Главном одбору и Скупштини измене и допуне Програма Странке;
 • предлаже Главном одбору програмске ставове по захтевима чланова Главног одбора и територијалних одбора;
 • даје предлоге, мишљења и сугестије за изборни програм Странке;
 • врши друге послове које му повери Председништво.

 

Ресорни одбори Странке

Члан 6.

Ресорни одбор формира Председништво Странке на предлог председника.

Председништво странке на предлог председника Странке:

 • Одлучује о броју ресорних одбора
 • Њиховом саставу
 • Избору чланова и председника ресорних одбора

Чланови ресорних одбора не морају бити чланови Странке. Сви чланови Удружења грађана Рестарт могу да присуствују седницама ресорног одбора.

Сваки републички и покрајински посланик, сваки градски и општински одборник, сваки члан Окружног одбора има обавезу да активно учествује у раду барем једног ресорног одбора.

Примање у чланство и рад ресорног одбора детаљније уређује Пословник о раду клубова који доноси Председништво на предлог председника.

Обавеза свих чланова Ресорног одбора је да присуствују свим седницама одбора. На искључење из одбора због неприсуствовања се примењују иста правила као и код искључења из Странке због неприсуствовања седницама матичног одбора.

 

Општински програмски савети

Члан 7.

Општински програмски савет:

 • програмски представља Општински одбор на његовом подручју;
 • предлаже локални програм и локални изборни програм;
 • предлаже програмске ставове из надлежности општине у складу са Програмом, Статутом и вредностима Странке;
 • организује рад општинских ресорних одбора;
 • предлаже тачке општинског изборног програма;
 • оцењује кандидатуре за одборнике са своје територије у складу са општим актима Странке;
 • врши и друге послове одређене општим актима Странке.

Општински програмски савет организује рад општинских ресорних одбора који се формирају пројектно зависно до потреба општине. Општинске ресорне одборе формира и расформира Општински одбора на предлог Председника одбора се формирају.

Члан 8.

На све територијалне организације Странке примењују се одредбе овог Правилника који се односи на општинске ресорне одборе при чему се реч општина мења са одговарајућом речју за сваки територијални орган Станке у складу са Статутом.

 

Кворум, вођење седнице и одлучивање

Члан 9.

Седницама Програмског савета руководи председник. Програмски савет редовно заседа једанпут месечно. Председник Програмског савета доноси годишњи план заседања.

Седницама Ресорног одбора руководи председник ресорног одбора. Ресорни одбор редовно заседа два пута месечно. Председник ресорног одбора доноси годишњи план заседања.

За доношење одлука на седницама програмских савета и ресорних одбора (кворум) потребно је да буде пристуно 50% чланова од укупног броја чланова.

Одлуке се доносе простом већином гласова од укупног броја гласова присутних чланова.

 

Члан 10.

Присуство свим седницама ресорних одбора и програмских савета је обавезно за њихове чланове. Неприсуствовање седницама одбора је разлог за суспензију и искључење из одбора по истим правилима која важе за суспензију и искључење из матичног одбора Странке.

 

Члан 11.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар