Војводина Саопштењe

Одговорне привести правди!

ГрО покрета Доста је било позива надлежне органе (полицију и тужилаштво) да спроведу неопходне радње у вези са бројним неправилностима и кршењем закона, које је пронашла Државна ревизорска институција приликом контроле завршног рачуна буџета града Кикинде за 2016. годину.

Након хвалоспева Миленка Јованова о “успесима” кикиндске власти у Кикиндским новинама, постављамо питање како је могуће да тако успешна власт начини оволико озбиљних пропуста.
У мору утврђених неправилности, које су биле основ за негативно мишљење ревизора, у извештају на близу 300 страна, навешћемо само неке:

Утврђено је да је град Кикинда неправилно преузео обавезе у износу од најмање 300 милиона динара и то за: плате, додатке, накнаде и социјалне доприносе на терет послодавца близу 18 милиона динара; затим обавезе чији правни основ за извршење није у складу са важећим законским и другим прописима у износу од 136 милиона динара; обавезе веће у односу на одобрене апропријације за скоро 10 милиона динара; обавезе без одговарајућег поступка јавне набавке од 5,4 милиона динара, обавезе без спровођења јавног конкурса у износу од 69 и по милиона динара и обавезе без валидне документације од 61,3 милиона динара.

Ревизор је утврдио и да град Кикинда није у потпуности успоставио ефикасан систем интерних контрола, што је проузроковало значајне неправилности: недовољно су предузимане мере за наплату доспелих потраживања у укупном износу од 209,7 милиона динара; пописом није обухваћено 61% евидентиране нефинансијске имовине вредности од 991 милион динара, а јавни приходи од 30 милиона динара нису уплаћивани на рачуне за уплату јавних прихода.

Погрешном проценом буџета и знатним увећањем планираних вредности прихода створени су услови за одобравање апропријација, односно трошење јавних средстава и неосновано преузимање обавеза.

Град Кикинда је у 2016. години доносио одлуке и правилнике које није објављивао у локалном службеном гласилу.

Град Кикинда није угасио подрачуне месног самодоприноса који су отворени у оквиру консолидованог рачуна.

Расходи за одређен број радних тела планирани су и извршавани на разделима који се односе на органе града Кикинде који нису образовали радно тело.

Утврђено је да је Градска управа на дан 31.12.2016. имала више запослених лица за девет на одређено време у односу на ограничење.

Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда на дан 31.12.2016. године имала је више запослених лица за 29 на одређено време у односу на ограничење. Обрачун и исплата накнада за боловање до 30 дана вршени су на основу Колективног уговора општинске управе у висини од 85 %.

Град Кикинда извршио је расход за угоститељске услуге с тим да није донет акт о коришћењу репрезентације који укључује и угоститељске услуге за потребе репрезентације.

Град Кикинда је извршио пласирање средстава без претходно донетог акта о начину пласирања слободних новчаних средстава са рачуна Консолидованог рачуна трезора.

Расходована је набавка горива с тим да није донет пропис којим се уређује начин коришћења превозних средстава у својини јединице локалне самоуправе.

Градска управа одобрава службена путовања након обављеног службеног пута и обрачунава их без поднетог писменог извештаја.

Скупштина града Кикинде није донела стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на територији града Кикинде.

Спортски савез Кикинде није доставио предлог свог годишњег програма јединици локалне самоуправе. Скупштина града Кикинде није разматрала нити усвојила односно није дала сагласност на Годишње програме Спортског савеза Кикинде и Школског спортског савеза Кикинде за 2016. годину.

Градско веће донело је Правилник о категоризацији спортских клубова/удружења/организација из области такмичарског спорта општине Кикинда и Програм развоја спорта на територији општине Кикинда за период од 2016. до 2018. године, с тим да то није у складу са надлежностима Градског већа.

У поступку ревизије нису пружени довољни докази о томе у којој мери је реализован инвестициони план, односно улагање средстава из понуде стратешког партнера за обављање делатности управљања комуналним отпадом у вредности од 21,6 милиона евра и у којој мери је реализован инвестициони план и нису пружени докази о томе да је реализација инвестиционих планова разматрана од Скупштине града, чиме се може довести у питање одрживост дугорочног уговорног ангажмана поверавања обављања комуналне делатности стратешком партнеру „А.С.А.“ у трајању од 25 година.

Град Кикинда је извршио расходе за: лекарске прегледе спортиста, набавку усисивача, шпорета и фрижидера, угоститељске услуге, новогодишње поклоне, поклоне за удружења културе, набавку уметничких слика, сувенира, уметничких фотографија и „Новогодишњу кутију жеља“, расход за изнајмљивање кровне конструкције бине озвучења и расвете за Дане лудаје, расход штампе и монтаже билборда, санације атарских путева, с тим да није пружен доказ о томе да је обезбеђена конкуренција и да уговорена цена није већа од упоредиве тржишне цене.

Град Кикинда није предузимао мере за решавање неизмирених обавеза Апотекарске установе чији је оснивач.

Град Кикинда извршио је на основу Уговора о закупу издатак за финансирање радова на реконструкцији бивше „Ауто куће“ која је дата у закуп фабрици „Зопас“, с тим да о давању у закуп ових покретних ствари  градоначелник Кикинде није донео одлуку о давању у закуп. Град Кикинда, као закуподавац, није врши контролу извршавања обавеза од стране закупца које је преузео Уговором о закупу од 20. априла 2016. године, Анексом Уговора о закупу од 21. децембра 2016. године и Анексом Уговора о закупу од 28. децембра 2016. године, које се односе на запошљавање и улагање средстава у извођење машинских и електро радова неопходних за довођење објекта који је предмет закупа у функцију обављања делатности електроиндустрије, што има за последицу немогућност одлучивања у погледу даље одрживости уговора, као и немогућност евидентирања у пословним књигама стварне вредности некретнине која је предмет закупа увећане за вредност изведених машинских и електро радова.

Градоначелник Кикинде није донео Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у прописаном року.

Осим свега наведеног, рачуноводствени програм за вођење пословних књига градске управе у електронском облику не обезбеђује очување података, па је могућа измена прокњижених трансакција и пословних промена без примене поступка сторнирања.

Сматрамо да овако велик број неправилности заиста заслужује пажњу надлежних органа, али и јавности, која је медијским мраком у највећем делу ускраћена за ове информације. Детаљан извештај ревизора налази се на сајту ове институције.

 

ГрО покрета “Доста је било” Кикинда

Ознаке

ДЈБ Кикинда

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар