Prenosimo

Saša Radulović za Politiku: Odabrali smo borbu umesto bojkota izbora

Prenosimo intervju za Politiku Saše Radulovića, predsednika DJB i prvog na listi 15. Suverenisti na predstojećim republičkim izborima.

Cilj boj­ko­ta ni­je uli­ca i ru­še­nje vla­sti, već fer i po­šte­ni iz­bor­ni uslo­vi. Pokret Do­sta je bi­lo je do­sle­dan i već vi­še od go­di­nu da­na go­vo­ri­mo isto: boj­kot je sred­stvo, ni­je cilj. Sred­stvo mo­že da po­stig­ne taj cilj sa­mo ako boj­ko­tu­je ce­la opo­zi­ci­ja: Sa­vez za Sr­bi­ju, Po­kret slo­bod­nih gra­đa­na i i DJB. Boj­kot kao političku tak­ti­ku je pr­vo ru­šio SzS pre­ko Ze­le­no­vi­ća u Šap­cu, Pa­u­no­vi­ća u Para­ćinu, Sta­ma­to­vi­ća u Ča­je­ti­ni, a do­kraj­či­li „1 od 5 mi­li­o­na” i Ser­gej Trifuno­vić i PSG. Boj­kot kao sred­stvo je ti­me iz­gu­bio smi­sao jer vi­še ne mo­že da po­stig­ne cilj. Ova­ko u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku” Sa­ša Ra­du­lo­vić, pred­sed­nik po­kre­ta Do­sta je bi­lo, ob­ja­šnja­va za­što je na­pu­stio ide­ju boj­ko­ta iz­bo­ra i odlučio da uče­stvu­je na iz­bo­ri­ma.

„DJB je mo­rao da bi­ra iz­me­đu dve lo­še op­ci­je: sru­šen, be­smi­slen boj­kot i ti­ha smrt DJB i su­ve­re­ni­stič­ke po­li­ti­ke kroz me­di­je za ko­je ne po­sto­ji­mo – uče­šće na ne­po­šte­nim iz­bo­ri­ma i na­sta­vak bor­be. Đi­las i eki­pa ne­ma­ju taj pro­blem. Njih će ’me­di­ji’ (i Pink i N1, i „In­for­mer” i „Da­nas”) uvek dr­ža­ti u fo­ku­su. Oda­bra­li smo bor­bu”, ka­že Ra­du­lo­vić.

Če­sto go­vo­ri­te o to­me da Sr­bi­ja po­sta­je ko­lo­ni­ja, pro­ti­vi­te se sub­ven­ci­ja­ma za stra­ne in­ve­sti­to­re. Vi ste i pro­tiv pri­stu­pa­nja Sr­bi­je EU. Ko­jim bi pu­tem Srbija tre­ba­lo da ide u na­red­nom pe­ri­o­du?

Svet pro­la­zi kroz tek­ton­ske ge­o­po­li­tič­ke pro­me­ne. Na sce­ni ima­mo ve­li­ku bor­bu iz­me­đu su­ve­re­ni­zma, ko­ji pred­sta­vlja­ju na­ši sa­ve­zni­ci u dva svet­ska ra­ta Trampova SAD, Ru­si­ja i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja i glo­ba­li­zma ko­ji pred­sta­vlja­ju EU, Nemač­ka, Klin­to­no­va SAD, Ble­ro­va Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja i na­ža­lost i Ki­na. Me­sto Sr­bi­je je me­đu su­ve­re­ni­sti­ma. Ne­mač­ka u jag­nje­ćoj ko­ži EU ostva­ru­je svo­je kolonijal­ne na­me­re na Bal­ka­nu i pre­tva­ra nas sve u svo­ju ko­lo­ni­ju jef­ti­ne rad­ne sna­ge. EU ni­je Evro­pa. Evro­pa je kon­ti­nent ko­me po­no­sno pri­pa­da­mo. EU je globalistič­ki pro­je­kat po me­ri ba­na­ka i glo­bal­nih kor­po­ra­ci­ja, bi­ro­kra­ta u Brise­lu, Stra­zbu­ru i Frank­fur­tu. Mi ho­će­mo Evro­pu su­ve­re­nih dr­ža­va, zajednicu su­ve­re­nih na­ro­da. DJB je član evrop­ske gru­pa­ci­je su­ve­re­ni­stič­kih strana­ka.

Vlast ste op­tu­ži­li da na­me­ra­va da na­se­li ve­li­ki broj mi­gra­na­ta u Sr­bi­ju, a da isto­vre­me­no ogro­man broj mla­dih na­pu­šta ze­mlju.

Ne op­tu­žu­jem već na­ža­lost ci­ti­ram pred­sed­ni­ka SNS-a ko­ji je u ka­me­re Tan­ju­ga ja­sno ka­zao ko­ji je plan Sr­bi­je. Sr­bi­ja ne­sta­je pred na­šim oči­ma, čo­vek po čo­vek, po­ro­di­ca po po­ro­di­ca, dok nas vi­še na ovim pro­sto­ri­ma ne bu­de. Sr­bi­ju go­di­šnje na­pu­šta oko 50.000 na­ših gra­đa­na i od­la­ze uglav­nom u Ne­mač­ku da ra­de kao jeftina rad­na sna­ga. To je oko mi­li­on lju­di za 20 go­di­na. U istom pe­ri­o­du će­mo zbog ne­ga­tiv­nog pri­rod­nog pri­ra­šta­ja iz­gu­bi­ti još sko­ro mi­li­on lju­di. Plan pred­sed­ni­ka SNS-a, u sa­rad­nji sa Ne­mač­kom i Austri­jom, je da ume­sto na­ših lju­di na ovaj pro­stor na­se­li pre­ko mi­li­on mi­gra­na­ta u na­red­nih 20 go­di­na. Mno­go bih vo­leo da ni­sam u pra­vu. Na­ža­lost, ovo su re­či pred­sed­ni­ka SNS-a. Za­to po­zi­vam sve gra­đa­ne, po­seb­no čla­no­ve i gla­sa­če SNS-a, da bud­no pra­te šta se de­ša­va. Pred­sed­nik SNS-a jed­no go­vo­ri, a dru­go ra­di. Zbog me­dij­skog mra­ka na­rod ve­ru­je da on naj­bo­lje šti­ti na­ci­o­nal­ne in­te­re­se, a u stva­ri do­bi­ja bez­re­zer­vnu po­dr­šku Ne­mač­ke za spro­vo­đe­nje nji­ho­ve ko­lo­ni­jal­ne po­li­ti­ke na Bal­ka­nu. Isto je ra­di­la i biv­ša, žu­ta vlast. Ova vlast ni­je hte­la da obe­le­ži 100 go­di­na pro­bo­ja So­lun­skog fron­ta ba­rem sve­ča­nom sed­ni­com skup­šti­ne ko­ju sam pred­lo­žio. Za­što? Sti­di­mo se pre­da­ka? Gan­di ima jed­nu iz­re­ku: Vaš naj­ve­ći ne­pri­ja­telj ni­je ko­lo­ni­za­tor, već vaš su­na­rod­nik ko­ga hra­ni ko­lo­ni­za­tor.

Pred­lo­ži­li ste skup­šti­ni za­kon o Ko­so­vu i Me­to­hi­ji. Ka­ko bi­ste vi re­ši­li to pi­ta­nje?

Isto ona­ko ka­ko je Dan­ska re­ši­la pi­ta­nje Far­skih ostr­va ko­ja su pro­gla­si­la nezavi­snost 1945: do­ne­li su za­kon i ni­su ni­šta pi­ta­li Far­ska ostr­va. Po Usta­vu iz 2006. go­di­ne dr­ža­va Sr­bi­ja je u oba­ve­zi da do­ne­se za­kon o KiM. Ni­ka­kva prizna­nja i po­de­le ne do­la­ze u ob­zir. KiM je Sr­bi­ja.

Ka­kav re­zul­tat oče­ku­je­te na iz­bo­ri­ma? Da li bi za vas bi­le pri­hva­tlji­ve ne­ke posti­zbor­ne ko­a­li­ci­je i sa kim?

Gla­sa­či će od­lu­či­ti. Zna­mo da ima ve­li­ki broj lju­di ko­ji su od­u­sta­li od iz­bo­ra, pre­ko 40 od­sto, za­to što vi­še ne ve­ru­ju ni­ko­me. Po­zi­vam ih da pro­ba­ju li­stu 15. Su­ve­re­ni­sti – Sa­ša Ra­du­lo­vić. Ne ko­šta ih mno­go, je­dan iz­la­zak na iz­bo­re, a svojim gla­som mo­gu sve pro­me­ni­ti i spa­si­ti Sr­bi­ju.

Izvor: Politika.rs

Dosta je bilo

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

 • Pitanje:
  Koji je vas savet za lokalne izbore ako niste uspeli da sakupite potpise i da se kandidujete?
  Da li da uzmem izborni listic i sve precrtam jer ne glasam ni za koga sem za vas ili da ne uzmem listic uopste…
  Ja sam sa S. Venca, jel izlazite tu na lokalne?
  Molim vas za odgovor.
  Hvala unapred, do pobede!

 • Tri dana čekam da pročitam neku informaciju, komentar o izborima ali samo potpuni muk.
  Zar mi koji smo glasali za DJB treba da se oslanjamo samo na režimske medije ili ovde ima neko usta da progovori, [ta se stvarno dogodilo?