Autorski tekst Najava Obrazovanje

DJB danas raspravlja o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju

Danas će članovi Dosta je bilo održati raspravu o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju i time zvanično obeležiti početak rada Kluba za obrazovanje.

Predlagač Nacrta zakona obrazložio je donošenje novog Zakona o visokom obrazovanju između ostalog i potrebom da se važeći zakon usaglasi sa Strategijom razvoja visokog obrazovanja u Srbiji donetom 2012. godine za period do 2020.

Nacrt novog zakona, međutim, i pre svega, donosi veći broj štetnih izmena i dopuna važećeg zakona i u potpunosti izostavlja ili odlaže regulisanje ključnih strateških tema kao što su:

 • Modeli finansiranja. Iako je finansiranje trebalo rešiti novim zakonom, Nacrt novog zakona to ne čini, već preinačuje odredbe o “finansiranju” u “osnove finansiranja”, ne uvodeći nijednu novinu. Finansiranje će se očigledno rešavati u odvojenom propisu.
 • Rangiranje visokoškolskih ustanova, koje se ne spominje, verovatno će se rešavati u odvojenom propisu.
 • Nacionalni okvir kvalifikacija, u prelaznim odredbama se kaže da će se rešavati u zasebnom zakonu.
 • Preduzetništvo se ne spominje ni jedan jedini put. Nije definisana studentska praksa.
 • Nacionalno akreditaciono telo se uspostavlja kao Vladina agencija, iako u Strategiji eksplicitno piše da bi trebalo da bude nezavisno od Ministarstva. O to se predlagač, prilično sramno, oglušio ne samo u Nacrtu zakona, već i u tekstu obrazloženja.
 • Nacrt zakona ne poznaje princip „otvorenog pristupa“ (Open Access).

Nacrt zakona donosi čitav niz izmena koje bi bilo teško objasniti da se zakon ne tretira kao nov. Među njima su:

 • Narodna skupština više nema nikakve nadležnosti u izboru nezavisnih tela koja sada postaju Vladina tela. Vlada bira Nacionalni savet, Vlada bira Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela. UO imenuje Komisiju za akreditaciju.
 • Ukidanje autonomije u pogledu poništavanja diploma. Može da ih poništi ministar.
 • Ukidanje akademske slobode izbora studijskog programa.
 • Potpuno neshvatljivo i neodrživo ukidanje odredbe da policija ne sme da uđe na fakultet/univerzitet bez dozvole dekana/rektora.
 • ukidanje atributa “anonimizirani” podaci kojima upravlja ministarstvo i među kojima se po Nacrtu zakona nalazi i registar studenata s podacima koji više nisu anonimizirani. U važećem zakonu ne postoji registar studenata i svi podaci osim podataka o zaposlenima, ANONIMIZIRANI SU.
 • Dodavanje nadležnosti Ministarstvu za koje ono nije stručno: za davanje saglasnosti na sve standarde i postupke, za utvrđivanje postupka spoljašnje provere (pre je to radio Nacionalni savet)
 • Povećan broj emeritusa sa 3% na 5% ukupnog broja nastavnika.
 • Smanjen je uslov za budžet sa 60 ESPB na 48 ESPB, a ostalo je da student koji se finansira iz budžeta mora da izabere najmanje 60 ESPB, čime je doveden u privilegovan položaj u odnosu na studenta koji se finansira sam i koji ako želi da sluša 60 ESPB mora i da ih plati. Student koji se finansira iz budžeta, a ne položi 60 ESPB koje je mora da izabere, ne snosi nikakve posledice.
 • Uveden je princip nesmenjivosti. Broj mandata više nigde nije ograničen. Ni za dekane/rektore, ni za redovne profesore koji produžavaju rad nakon sticanja uslova za starosnu penziju, ni za članove nacionalnih tela, ni za asistente s doktoratom, što je novo saradničko zvanje u kom se može ostati neograničeno.
 • Dodata prevelika, nejasna ovlašćenja ministru. Uvedeno da ministar može da razreši nesavesnog dekana na predlog inspektora. Ministar može da poništi diplomu.

Nacrt Zakona zadrži i izmene koje unazađuju sistem visokog obrazovanja i suprotne su bolonjskim principima:

 • vraćanje u upotrebu koncepta “godine studija” i “uslova za upis godine”, što je u potpunoj suprotnosti sa konceptom prenosa bodova. Termini se nedosledno koriste: godina studiranja, godina studijskog programa, godina studija, školska godina. Ne zna se šta tačno student upisuje
 • zabrana prenošenje ESPB između različitih vrsta i stepena studija
 • rad na drugoj visokoškolskoj ustanovi u inostranstvu tretira se kao sukob interesa
 • ukinuta obaveza izdavanja diplome i dodatka diplomi i na engleskom jeziku

Dodat je čitav niz termina, principa i koncepata koji su ostali bez pojašnjenja i napravljen je niz propusta:

 • Akademski integritet nije definisan.
 • Nisu definisane nadležnosti Nacionalnog akreditacionog tela.
 • Nije definisano ko predlaže standarde.
 • Uvodi se vođenje evidencije o godini studija ali se negde izgubilo vođenje evidencije o položenim ispitima.
 • Ukinut je prijemni ispit, ali ostaje ispit provere znanja, sposobnosti i veština.
 • Mnogi rokovi i pravni, žalbeni postupci nisu definisani. Mnogi rokovi su značajno skraćeni.
 • Ukida se Akt upozorenja prilikom akreditacije, ali se ne utvrđuje postupak uklanjanja manjih ili tehničkih nedostataka.
 • Uvodi se “menadžer univerziteta” koji nigde nije definisan, i čije nadležnosti utvrđuje opšti akt univerziteta.
 • Registar akreditovanih ustanova sadrži podatke o sopstvenim prihodima koji nisu javni, a ne sadrži podatke o sredstvima koje obezbeđuje osnivač koji bi bili javni da se prikupljaju, tako da podaci o prihodima, sve u svemu, nisu javni.
 • Dodat razlog za poništavanje diplome koji je neprihvatljiv: “ako imalac diplome nije ispunjavao uslove za upis na studije, odnosno uslove za sticanje odgovarajućeg akademskog ili stručnog naziva. Na osnovu njega, ministar može da poništi diplomu i to nakon što formira stručnu i naučnu komisiju. Nije jasno zašto bi uopšte formirao takvu komisuju kad su u pitanju krajnje formalni razlozi za poništavanje diplome. Nije jasna intencija.

Dobre strane Nacrta zakona:

 • Uveden kratki ciklus.
 • Prepoznato studiranje uz rad.
 • Omogućeno predstavnicima privrede da učestvuju u nastavi. Uvedena mogućnost angažovanja “predavača van radnog odnosa.”
 • Visokoškolska ustanova može da osnuje privredno društvo i komercijalizuje rezultate.
 • Uvodi se inovaciona delatnost rame uz rame sa stručnom, naučnoistraživačkom, obrazovnom i umetničkom.
 • Produžen je mandat članu studentskog parlamenta sa godinu dana na dve godine.

Prelazne odredbe su takve da se stiče utisak da je primena zakona odložena u mnogim stvarima i da se on donosi radi nekih kratkoročnih ciljeva koji nisu sasvim eksplicitni.  

Nakon rasprave o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju, uslediće rasprave o Nacrtima zakona o dualnom obrazovanju i osnovama obrazovanja i vaspitanja. Iduće sedmice počinje s radom i Klub za ljudska prava i Klub za zaštitu životne sredine.

Jasmina Nikolić
narodna poslanica
potpredesdnica pokreta „Dosta je bilo“

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

 • Kvalitet nastave na našim državnim fakultetima (a o privatnim i da ne govorim!), je dosta opao nakon uvođenja studiranja po Bolonjskom principu. Prisutna je praksa da,
  – student napusti državni fakultet nakon godinu-dve studiranja i potom upiše srodni privatni koji završi u kratkom roku,
  – student završi osnovne studije na privatnom fakultetu, a potom nastavi master ili doktorske na državnom, jer je diploma
  državnog cenjenija naročito u inostranstvu.
  Samo ove dve činjenice govore da su kriterijumi ispod potrebnog nivoa i da pojedini privatni fakulteti (ne svi) stvaraju falš stručnjake. Članovima SNS preporučujem da ih takav pravnik (advokat) zastupa u sudskom sporu, lekar leči, hirurg operiše, građevinski inženjer projektuje most ili zgradu. Šta više, diplome se prodaju! Setimo se podatka koji su novinari “iskopali” da je bivši predsednik naše države bio u inostranstvu a u indeksu je zavedeno da je tog dana “polagao” ispite. Čovek nije ni znao naziv teme svog diplomskog rada. Kada prvi čovek države tako postupa, šta očekivati od običnog građanina nego i da on “muti” i “muva”? Stiče se utisak da nova reforma visokog školstva treba da omogući još lakše i brže sticanje diloma. Znanje ije bitno. Na sve to, SANU kao najviše obrazovno telo u državi ćuti. Tek se tu i tamo čuje poneki usamljeni akademik.
  Ovakvo visoko školstvo će se vratiti ovoj zemlji na najgori mogući način. Postavlja se logično pitanje – kako o visokom školstvu mogu da odlučuju članovi stranke čije su diplome mahom sporne (plagijati doktorata i mastera)? Neka nam je bog u pomoći!

 • Konačno DJB preuzima inicijativu!. Do sada smo samo reagovali na već učinjeno. Sada preuzimamo inicijativu i pokrećemo opštu diskusiju o vrlo važnom nacionalnom pitanju.
  Nadam se da će učesnici ovo prepoznati i ozbiljno se prihvatiti posla.
  Bio bih vrlo srećan ako neko kompetentan iz DJB s vremena na vreme sačini sažetak diskusije i nekako ga plasira široj javnosti.

  • Mimo konkretne teme, pohvalno je to što je DJB (konačno) počeo sa formiranjem stručnih klubova. Članovima je stigao poziv da izaberu neki klub i da se uključe u rad. A klubovi su podeljeni po oblastima (privreda, finansije, obrazovanje, pravo, socijalna zaštita, kultura…) gde svako može da izabere oblast u kojoj je stručan i da učestvuje u radu na zakonima i svim drugim što je potrebno da se ta oblast unapredi. Ovo je korak više ka cilju da DJB nudi kompletna rešenja za sve oblasti a ne kao neke druge partije ili pokreti samo da budu protiv vlasti a da nemaju nikakav program niti plan kako neke stvari da urede.