Странка ДЈБ

Пословник органа и тела странке “Доста је било”

На основу одредбе члана 12. Статута Странке “Доста је било” Скупштина странке је на седници  дана 03.06.2017. године донела:

 

Пословник органа и тела Странке

Предмет Пословника

Члан 1.

 

Овим Пословником странке “Доста је било” (у даљем тексту: Странка) ближе се уређују начин рада органа и тела Странке.

 

Именицe у мушком роду се односе на одреднице и у мушком и у женском роду.

 

Органи Странке

Члан 2.

Органи Странке су:

 1. Скупштина;
 2. Главни одбор;
 3. Председништво;
 4. Председник;
 5. Статутарна комисија;
 6. Надзорни одбор.

 

Тела Странке

Члан 3.

Тела Странке су:

 1. Програмски савет Странке
 2. Сенат Странке
 3. Форуми Странке

 

Скупштина

Члан 4.

Скупштина Странке (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Странке.

Редовна Скупштина одржава се једанпут годишње друге суботе у фебруару.

Ванредну Скупштину сазива председник на личну иницијативу, предлог Председништва или предлог Главног одбора. Предлагач ванредне Скупштине обавезан је да предложи дневни ред и образложи потребу за одржавање ванредне Скупштине.

Месец у коме ће се одржати ванредна Скупштина се најављује најкасније 30 дана пре одржавања Скупштине. Седница Скупштине са тачним датумом, локацијом и временом се сазива најкасније 15 дана пре дана одржавања.

Изузетно од правила из става 4. овог члана, у хитним случајевима председник може да сазове ванредну Скупштину најкасније 10 дана пре дана одржавања и без најаве, уз детаљно образложење разлога.

Скупштином председава председник.

Скупштина:

 • доноси Програм, Статут, опште акте и потврђује политику и стратегију Странке;
 • доноси смернице, ставове и декларације;
 • доноси одлуке о годишњој чланарини;
 • потврђује одлуке о удруживању Странке у шире савезе у земљи и иностранству, као и о спајању са другим политичким странкама или организацијама;
 • бира и разрешава: председника, потпредседнике, заменика председника, председника и чланове Статутарне комисије, председника и чланове Надзорног одбора и председнике форума;
 • разматра и усваја редован годишњи извештај и план рада Странке који подноси председник;
 • разматра и усваја све редовне годишње извештаје свих органа које бира;
 • доноси одлуку о престанку рада Странке;
 • обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.

Коначан број чланова Скупштине са правом гласа утврђује се одлуком Статутарне комисије најкасније 10 дана пре дана одржавања Скупштине.

Одлуке Скупштине се доносе јавним гласањем, већином гласова од укупног броја њених чланова.

У случају једнаког броја гласова, одлучује глас председника.

Одлуку о престанку рада Скупштина доноси трочетвртинском већином од укупног броја њених чланова.

Чланови Скупштине дужни су да присуствују свим седницама Скупштине и дужни су да гласају.

Чланови Скупштине имају обавезу обавештавања својих матичних општинских одбора о свим одлукама Скупштине и образложењу тих одлука.

 

Главни одбор

Члан 5.

 

Главни одбор Странке (у даљем тексту: Главни одбор) је највиши орган Странке између две Скупштине.

Главни одбор има редовне и ванредне седнице.

Редовне седнице Главног одбора се одржавају прве суботе у марту, јуну, септембру и децембру. Редовне седнице Главног одбора сазива председник најкасније 7 дана пре одржавања седнице.

Ванредне седнице Главног одбора сазива председник на сопствену иницијативу, на предлог Председништва или на предлог једне трећине чланова Главног одбора.

Седницом Главног одбора председава председник.

Главни одбор:

 • спроводи одлуке Скупштине;
 • надзире рад председника, Председништва, Програмског савета и свих територијалних одбора;
 • утврђује политику Странке у складу са Програмом, циљевима и вредностима одређеним Статутом;
 • одобрава све изборне листе на свим нивоима;
 • одлучује о предизборним коалицијама на свим нивоима и одобрава све коалиционе споразуме;
 • одлучује о учешћу у власти на свим нивоима;
 • предлаже сазивање ванредне Скупштине;
 • именује и разрешава чланове Програмског савета, генералног секретара и секретара за међународну сарадњу на предлог председника;
 • именује и разрешава председнике, координаторе и све остале биране чланове територијалних одбора на предлог овлашћених предлагача;
 • суспендује рад територијалних одбора на предлог Председништва;
 • предлаже и усваја одлуку о покретању поступка измене и допуне Статута, Програма и других општих акта Странке.

Главни одбор доноси одлуке јавним гласањем већином гласова његових чланова. У случају једнаког броја гласова, одлучује глас председника.

Чланови Главног одбора имају обавезу присуства свим седницама Главног одбора и обавезу гласања.

Сваки члан Главног одбора има право да од председника захтева предлог заузимања, прецизирања или промену политичког и програмског става по свим политичким и програмским питањима.

Чланови Главног одбора имају обавезу обавештавања својих матичних општинских одбора, органа који их је изабрао у Главни одбор, као и свих других органа Странке у којима су чланови, о свим одлукама Главног одбора и образложењима тих одлука.

Сваки члан Главног одбора има право да председнику предложи допунску тачку дневног реда из делокруга Главног одбора за сваку седницу најкасније 7 дана пре дана одржавања седнице Главног одбора.

Главним одбором председава председник Странке.

 

Председништво

Члан 6.

Председништво Странке (у даљем тексту: Председништво) утврђује и води политику Странке између два заседања Главног одбора.

Председништво одржава редовне седнице два пута месечно.

Председник по потреби заказује и ванредне седнице Председништва.

Председништво:

 • спроводи политику Странке у складу са стратегијом, Програмом и Статутом;
 • спроводи одлуке Главног одбора;
 • предлаже сазивање ванредне Скупштине;
 • располаже имовином Странке;
 • даје предлоге политичких ставова по захтевима чланова Главног одбора и територијалних одбора;
 • предлаже измене и допуне Статута, Програма и других општих аката Странке;
 • на предлог председника Странке одлучује о броју савета и ресорних одбора, њиховом саставу и избору председника и чланова Програмског савета Странке
 • предлаже Скупштини чланове и председника Статутарне комисије и Надзорног одбора Странке.
 • одобрава кандидатуре за председнике, координаторе и остале изабране чланове територијалних одбора, на предлог овлашћеног предлагача;
 • предлаже разрешење председника, координатора и осталих бираних чланова територијалних одбора;
 • предлаже суспендовање рада целих територијалних одбора;
 • подноси предлог Скупштини о престанку рада Странке;
 • именује и разрешава повереника странке за територију где је суспендована или не постоји локална организација;
 • именује и разрешава чланове Извршног тима Странке;
 • усваја финансијски план најкасније до 30. децембра текуће године за наредну календарску годину на предлог председника;
 • обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.

Редовним седницама Председништва присуствују председник Покрајинског одбора и регионални представници изабрани од стране окружних одбора за регионе Војводине, Београда, централне и јужне Србије.

Редовним и ванредним седницама Председништва по позиву председника могу да присуствују председници и координатори територијалних одбора, чланови Извршног тима, председници форума, чланови Програмског савета, председник и чланови Статутарне комисије и Надзорног одбора

Председништво Странке доноси одлуке већином гласова. У случају парног броја чланова и једнаког броја гласова, одлучује глас председника

Председништво доноси одлуке јавним гласањем. Присуство седницама Председништва је обавезно.

 

Председник

Члан 7.

Председник:

 • представља, води и заступа Странку;
 • предлаже потпредседнике и заменика председника Странке из редова потпредседника Странке;
 • предлаже генералног секретара и секретара за међународну сарадњу;
 • предлаже окружне поверенике;
 • сазива Скупштину и Главни одбор по сопственој иницијативи или на предлог овлашћеног предлагача;
 • предлаже измене Статута и измене општих акта Странке;
 • предлаже Главном одбору изборни програм;
 • подноси годишњи извештај Скупштини;
 • управља и руководи Странком у складу са законом, Програмом и Статутом Странке;
 • предлаже располагање имовином Странке;
 • предлаже чланове и води Извршни тим Странке;
 • расписује изборе за председнике форума;
 • сазива и председава седницама Председништва Странке;
 • може да делегира потпредседницима Странке овлашћења из своје надлежности;
 • даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом;
 • обавља и друге послове у складу са Статутом.

 

У случају битног нарушавања Статута, битног прекорачења овлашћења, битног нарушавања угледа Странке или битно лошијег изборног резултата у односу на резултат постигнут на претходним републичким изборима, Главни одбор односно једна трећина чланова Скупштине може Статутарној комисији поднети захтев за мишљење поводом образложене иницијативе за гласање о поверењу председнику. Статутарна комисија у року од 7 дана од дана пријема образложене иницијативе доставља мишљење Главном одбору о постојању битног нарушавања Статута, односно битног прекорачења овлашћења, као и осталим питањима из њене надлежности. Главни одбор на првој наредној седници, узимајући у обзир мишљење Статутарне комисије, одлучује о подношењу предлога за сазивање ванредне Скупштине на којој ће се одлучивати о гласавању о поверењу председници.

За изгласавање неповерења председнику из става 2. овог члана, потребна је двотрећинска већина чланова Скупштине.

Исти подносиоци не могу да поднесу захтев из става 2. овог члана пре него што истекне најмање 12 месеци од дана одбацивања претходног захтева за изгласавање неповерења председнику.

У случају престанка функције председнику странке, надлежности председника у свом пуном обиму прелазе на заменика председника странке, све до избора новог председника.

Избор новог председника се одржава у року до 60 дана од престанка функције.

Потпредседници Странке (у даљем тексту: потпредседници) помажу председнику у обављању његових послова. Сваки потпредседник је задужен од стране председника за одређену област.

Странка може да има највише четири потпредседника.

На предлог председника, Скупшина бира и разрешава потпредседнике и заменика председника из реда потпредседника Странке.

Сваки кандидат за председника уз своју кандидатуру обавезно доставља и предлог кандидата за потпредседнике и заменика председника Странке из редова потпредседника.

Одлуком председника странке, као и другим случајевима предвиђеним овим Статутом, заменик председника Странке води Странку и мења председника.

Мандат потпредседника је везан за мандат председника и траје колико и мандат председника.

Гласање о неповерењу потпредседнику се спроводи у складу са ставом 2. Овог члана.

 

Статутарна комисија

Члан 8.

 

Председника и чланове Статутарне комисије предлаже Председништво или једна петина чланова Скупштине, а бира и разрешава Скупштина.

Чланови Статутарне комисије су дипломирани правници.

Статутарна комисија одлучује већином гласова чланова.

Статутарна комисија:

 • тумачи Статут и друга општа акта Странке;
 • одбија, одбацује, шаље на уређење или даје одобрење на предлоге измена и допуна Статута, као и о свих других општих аката које прослеђује председнику на даље поступање;
 • одбија, одбацује, шаље на уређење или даје одобрење на све образложене предлоге за именовање и разрешење бираних чланова Странке;
 • одлучује о усклађености одлука органа Странке са Статутом и законом;
 • решава сукоб надлежности органа у Странци, када Статутом није другачије одређено;
 • одлучује у другом степену дисциплинског поступка;
 • предлаже и даје мишљење у поступку избора нових чланове Статутарне комисије;
 • подноси годишњи извештај Скупштини о свом раду;
 • врши и друге послове из своје надлежности које јој повере Скупштина, Главни одбор и Председништво.

 

Тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и чланове Странке. Статутарна комисија има обавезу да се стара о извесности и предвидивости својих одлука.

 

Надзорни одбор Странке

Члан 9.

 

Надзорни одбор Странке (у даљем тексту Надзорни одбор) је контролно-надзорни орган Странке.

Надзорни одбор чини 3 члана. Члан Надзорног одбора не може бити члан Председништва, члан републичког или локалног Програмског савета или Извршног тима, Статутарне комисије.

Председника и чланове Надзорног одбора предлаже Председништво или једна петина чланова Скупштине, а бира и разрешава Скупштина.

Надзорни одбор контролише приходе Странке, употребу финансијских средстава Странке и управљање имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу.

Надзорни одбор спроводи редовне и ванредне контроле.

Надзорни одбор спроводи редовну контролу једанпут годишње.

Редовна контрола спроводи се, пре одржавања редовне Скупштине, у јануару месецу након састављања, а пре предаје финансијских извештаја надлежним органима.

Надзорни одбор спроводи редовне кварталне контроле пословања Странке у месецу након завршетка квартала.

Надзорни одбор спроводи редовну контролу финансијских извештаја сваке предизборне кампање у којој учествује Странка одмах након њихове припреме и пре подношења надлежним државним органима.

Сваки члан Председништва, територијални одбор Странке, петина чланова Главног одбора, петина чланова Скупштине има право да од Надзорног одбора тражи ванредну контролу пословања Странке једанпут у току године у складу са Пословником са конкретним питањима на која се тражи одговор.

Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини.

Надзорни одбор одлучује већином гласова чланова.

 

Тела странке

Програмски савет Странке

Члан 10.

 

Програмски савет Странке (у даљем текст: Програмски савет) је политичко-стручно тело које се бави предлагањем и развијањем Програма и страначке политике. Програмски савет води и седницама председава председник Странке.

Програмски савет чине кандидати за чланове Владе Републике Србије и представљају владу у сенци.

Чланове Програмског савета предлаже председник странке, а именује Главни одбор.

Програмски савет уређује предлоге програмских ставова које усваја Главни одбор.

Коодинатора Програмског савета именује председник. Позиција координатора је еквивалентна позицији шефа кабинета председника Владе.

Програмски савет Странке има савете и ресорне одборе за поједине области и системе.

О броју савета и ресорних одбора, њиховом саставу и избору председника и чланова, одлучује Председништво на предлог председника.

Чланови Програмског савета, председници и чланови савета и ресорних одбора не морају бити чланови Странке.

Председници савета подносе извештај Програмском савету.

Програмски савет:

 • предлаже Главном одбору и Скупштини измене и допуне Програма Странке;
 • предлаже Главном одбору програмске ставове по захтевима чланова Главног одбора и територијалних одбора;
 • даје предлоге, мишљења и сугестије за изборни програм Странке;
 • врши друге послове које му повери Председ

 

Сенат Странке

Члан 11.

 

Сенат Странке (у даљем тексту: Сенат) је саветодавно тело које указује на усклађеност политика и рада Странке са друштвеним интересом. Сенат има најмање пет чланова.

Чланови Сената су истакнути и угледни појединци који су остварили значајан допринос у друштву и који са Странком деле једнака уверења и вредности прокламоване овим Статутом.

Сенат има председника Сената који представља Сенат у јавности. Чланови Сената не морају бити чланови Странке. Сенат одлучује већином гласова својих чланова.

Сенат има редовне седнице сваког последњег понедељка у месецу.

Редовним седницама Сената присуствује председник Странке, подноси усмени извештај, одговара на питања чланова Сената, тражи мишљење чланова Сената и учествује у расправи.

Председник Сената заказује по потреби и ванредне седнице Сената.

Сенат је овлашћен да даје мишљење на све одлуке органа Странке. Сенат има право да тражи извештај, информацију или образложење од било ког органа Странке.

Сенат има право улагања образложеног вета на кандидате Странке за све најважније страначке и државне функције у складу са општим актима Странке. Вето се доноси двотрећинском већином чланова Сената. Главни одбор и Скупштина имају право да суспендују вето Сената двотрећинском већином својих чланова.

Сенат сам бира своје чланове. Чланство у Сенату престаје оставком члана или једногласном одлуком осталих чланова о искључењу.

 

Форуми Странке

Члан 12.

 

Форуми су страначки органи који се баве заштитом права одређених група чија су права неједнако заступљена, запостављена или угрожена у друштву.

Странка има следеће Форуме:

 1. Форум жена;
 2. Форум младих;
 3. Форум пензионера;
 4. Форум особа са инвалидитетом;
 5. Форум заједница националних мањина;
 6. ЛГБТ форум.

 

Органи сваког Форума су:

 1. председник;
 2. заменик председника;
 3. Савет;
 4. секретар.

 

Форум одлучује већином гласова чланова.

Обавеза свих чланова Форума је да присуствују седницама Форума.

Председник Форума предлаже кандидате за заменика, савет и секретара.

Сви Форуми имају свој печат који чува и свој подрачун којим управља секретар Форума.

Територијална организација свих Форума уређена је општим актима Странке.

Председници Форума подносе редован годишњи извештај о раду председнику, Програмском савету и Скупштини. Председништво може од председника Форума захтевати подношење и ванредних извештаја.

Форуми подносе редовне кварталне Извештаје о финансијском пословању Надзорном одбору и председнику Странке до краја месеца који следи након истека квартала.

Мандат председника Форума траје 4 године.

Сви чланови Форума имају право да се кандидују за председника Форума. Кандидатура је лична. Изборе за председника Форума расписује председник Странке.

Форуми отварају и затварају окружне канцеларије и бирају органе на предлог председника Форума.

 

 

Прелазне и завршне одредбе

Члан 13.

 

Вандредна Скупштина Странке као и вандредне седнице других Органа Странке могу организовати свој рад, утврдити кворум и доносити одлуке и преко онлине платформе у циљу економичности гласања.

 

Члан 14

 

Сви Органи и тела Странке уз одобрење Статутарне комисије Странке могу донети пословнике или правилнике којима ће детаљно регулисати начин рада конкретног органа или тела Странке.

Органи Странке имају обавезу да пре усвајања пословника или правилника исте доставе Статутарној комисији на разамтрање.

Статутарна комисија приликом разматрања пословника или правилника из става првог овог члана може донети одлуку којом предметни пословник или правилник потврђује или одлуку којом исти враћа Органу Странке на допуну.

Сви Органи Странке приликом доношења пословника и правилника из првог става овог члана имају обавезу да се придржавају одлуке Статутарне комисије из става трећег овог члана.

Сви правилници и пословници које доносе поједини Органи и тела Странке морају бити у складу са Статутом, овим Пословником и другим општим актима Странке.

 

Члан 15.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

 

 

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар