Stranka DJB

Poslovnik programskih saveta i resornih odbora stranke “Dosta je bilo”

Na osnovu odredbe člana 12. Statuta Stranke “Dosta je bilo”, Skupština stranke je na sednici održanoj dana 03. juna 2017. godine donela:

Poslovnik programskih saveta i resornih odbora

Predmet regulisanja

Član 1.

Ovim Poslovnikom stranke “Dosta je bilo” (u daljem tekstu: Stranka) bliže se uređuje način rada Programskih saveta i resornih odbora Stranke.

Imenice u muškom rodu se odnose na odredinice i u muškom i u ženskom rodu.

 

Pojam i  vrste Programskih saveta

Član 2.

Programski savet Stranke (u daljem tekst: Programski savet) je političko-stručno telo koje se bavi predlaganjem i razvijanjem Programa i stranačke politike. Programski savet vodi i sednicama predsedava predsednik Stranke.

Programski savet Stranke ima savete i resorne odbore za pojedine oblasti i sisteme.

Programski savet se formira na nivou cele Stranke ( u daljem tekst: Programski savet) i na nivou teritorijalnih organa Stranke.  

Na sve teritorijalne organizacije Stranke primenjuju se odredbe ovog Pravilnika koji se odnose na opštinske savete pri čemu se reč opština menja sa odgovarajućom rečju za svaki teritorijalni organ Stanke u skladu sa Statutom.

 

Broj,  izbor i članovi programskog saveta Stranke

Član 3.

O broju saveta i resornih odbora, njihovom sastavu i izboru predsednika i članova, odlučuje Glavni odbor na predlog predsednika.

Članovi Programskog saveta, predsednici i članovi saveta i resornih odbora ne moraju biti članovi Stranke.

Predsednici saveta podnose izveštaj Programskom savetu.

 

Sastav i obaveze članova Programskog saveta

Član 4.

Programski savet čine kandidati za članove Vlade Republike Srbije i predstavljaju vladu u senci.

Članove Programskog saveta predlaže predsednik Stranke, a imenuje Glavni odbor.

Opštinski savet čine:

 • predsednik Opštinskog odbora;
 • članovi odborničke grupe Stranke u Skupštini opštine;
 • članovi Stranke na političkim funkcijama u opštini: predsednik i zamenik predsednika opštine i opštinski većnici.

Ukoliko je broj članova Opštinskog programskog saveta iz stava 1. ovog člana manji od 11, savet se proširuje članovima sa opštinske izborne liste po predlogu Predsednika Opštinskog odbora, vodeći računa o pokrivenosti svih stručnih oblasti i rodnoj ravnopravnosti.

Članovi Opštinskog programskog saveta imaju obavezu prisustva svim sednicama saveta. Neprisustvovanje sednicama je razlog za suspendovanje i isključenje iz saveta u skladu sa opštim aktima Stranke.

 

Nadležnosti Programskog saveta

Član 5.

Programski savet uređuje predloge programskih stavova koje usvaja Glavni odbor.

Koordinatora Programskog saveta imenuje predsednik. Pozicija koordinatora je ekvivalentna poziciji šefa kabineta predsednika Vlade.

Programski savet:

 • predlaže Glavnom odboru i Skupštini izmene i dopune Programa Stranke;
 • predlaže Glavnom odboru programske stavove po zahtevima članova Glavnog odbora i teritorijalnih odbora;
 • daje predloge, mišljenja i sugestije za izborni program Stranke;
 • vrši druge poslove koje mu poveri Predsedništvo.

 

Resorni odbori Stranke

Član 6.

Resorni odbor formira Predsedništvo Stranke na predlog predsednika.

Predsedništvo stranke na predlog predsednika Stranke:

 • Odlučuje o broju resornih odbora
 • Njihovom sastavu
 • Izboru članova i predsednika resornih odbora

Članovi resornih odbora ne moraju biti članovi Stranke. Svi članovi Udruženja građana Restart mogu da prisustvuju sednicama resornog odbora.

Svaki republički i pokrajinski poslanik, svaki gradski i opštinski odbornik, svaki član Okružnog odbora ima obavezu da aktivno učestvuje u radu barem jednog resornog odbora.

Primanje u članstvo i rad resornog odbora detaljnije uređuje Poslovnik o radu klubova koji donosi Predsedništvo na predlog predsednika.

Obaveza svih članova Resornog odbora je da prisustvuju svim sednicama odbora. Na isključenje iz odbora zbog neprisustvovanja se primenjuju ista pravila kao i kod isključenja iz Stranke zbog neprisustvovanja sednicama matičnog odbora.

 

Opštinski programski saveti

Član 7.

Opštinski programski savet:

 • programski predstavlja Opštinski odbor na njegovom području;
 • predlaže lokalni program i lokalni izborni program;
 • predlaže programske stavove iz nadležnosti opštine u skladu sa Programom, Statutom i vrednostima Stranke;
 • organizuje rad opštinskih resornih odbora;
 • predlaže tačke opštinskog izbornog programa;
 • ocenjuje kandidature za odbornike sa svoje teritorije u skladu sa opštim aktima Stranke;
 • vrši i druge poslove određene opštim aktima Stranke.

Opštinski programski savet organizuje rad opštinskih resornih odbora koji se formiraju projektno zavisno do potreba opštine. Opštinske resorne odbore formira i rasformira Opštinski odbora na predlog Predsednika odbora se formiraju.

Član 8.

Na sve teritorijalne organizacije Stranke primenjuju se odredbe ovog Pravilnika koji se odnosi na opštinske resorne odbore pri čemu se reč opština menja sa odgovarajućom rečju za svaki teritorijalni organ Stanke u skladu sa Statutom.

 

Kvorum, vođenje sednice i odlučivanje

Član 9.

Sednicama Programskog saveta rukovodi predsednik. Programski savet redovno zaseda jedanput mesečno. Predsednik Programskog saveta donosi godišnji plan zasedanja.

Sednicama Resornog odbora rukovodi predsednik resornog odbora. Resorni odbor redovno zaseda dva puta mesečno. Predsednik resornog odbora donosi godišnji plan zasedanja.

Za donošenje odluka na sednicama programskih saveta i resornih odbora (kvorum) potrebno je da bude pristuno 50% članova od ukupnog broja članova.

Odluke se donose prostom većinom glasova od ukupnog broja glasova prisutnih članova.

 

Član 10.

Prisustvo svim sednicama resornih odbora i programskih saveta je obavezno za njihove članove. Neprisustvovanje sednicama odbora je razlog za suspenziju i isključenje iz odbora po istim pravilima koja važe za suspenziju i isključenje iz matičnog odbora Stranke.

 

Član 11.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar