Странка ДЈБ

Правилник о чланаринама и прилозима странке “Доста је било”

На основу одредбе члана 12. Статута странке “Доста је било” и Закона о финансирању политичких активности, Скупштина странке је на седници одржаној дана 03. јуна 2017. године донела

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНАМА И ПРИЛОЗИМА

СТРАНКЕ “ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Предмет правилника

Члан 1.

Правилником о чланаринама и прилозима странке “Доста је било” (у даљем тексту: Странка) уређује се висина и начин уплате чланарине чланова Странке, дефинишу прилози и начин уплате прилога и утврђује право на накнаду за организациони рад у Странци у оквиру извршних тимова.

Чланарина

Члан 2.

Чланарина је новчани износ који месечно плаћа члан Странке на начин и под условима дефинисаним Статутом,овим Правилником и осталим актима Странке.

Висина чланарине се утврђује у посебном износу за чланове, одборнике и посланике.

Скупштина Странке доноси одлуку о висини новчаног износа чланарине чланова, одборника и посланика на предлог Председника.

Чланови су слободни да уплаћују и већи износ од месечне чланарине до висине прописаног законског максимума.

Начин плаћања чланарине

Члан 3.

Сви чланови дужни су да изврше уплату чланарине до 10-ог у месецу за текући месец.

Чланарина се уплаћује искључиво на текући рачун Странке.

Изузетно, чланарина се може платити у готовини секретару одбора уколико је њен износ мањи од 1.000,00 динара.

Секретар одбора дужан је да у случају из става 3. овог члана изда признаницу о примљеној чланарини коју потписује члан који је дао и секретар одбора који је примио новац.

Секретар одбора дужан је да најмање једанпут седмично уплаћује на рачун Странке све чланарине плаћене у готовини уколико износ чланарина уплаћених у готовини износи више од 1.000,00 динара.

Секретар одбора дужан је да води онлине дневник благајне и подноси месечни извештај о уплатама Генералном секретару.

Неплаћање чланарине

Члан 4.

Члан који због финансијске ситуације није у могућности да плаћа чланарину може матичном одбору поднети захтев да сви или поједини чланови одбора уместо њега плаћају чланарину.

Одбор о захтеву из става 1. овог члана одлучује на првој наредној седници. За усвајање захтева потребна је двотрећинска већина.

Један или више чланова могу самоиницијативно за другог члана уплатити чланарину.

Секретар је обавезан да путем емаила обавести све чланове који су у доцњи са плаћањем чланарине да изврше уплату чланарине до 20-тог у месецу за текући месец.

Уколико члан није уплатио чланарину до краја месеца, секретар упућује члану прву опомену до 10-тог у месецу за претходни месец.

Секретар шаље другу опомену 30-тог у месецу за претходни месец.

Секретар шаље члану опомену пред суспендовање из странке због неплаћања чланарине 10-тог у месецу за претходна два месеца.

Секретар обавештава члана да му је суспендовано чланство и сва права као члана у Странци 30-тог у месецу за претходна два месеца и о томе обавештава Генерални секретаријат.

Прилози

Члан 5.

Странка прима и прилоге у новцу, опреми, намештају, канцеларијском материјалу и слично.

За сваки прилог Странка и донатор сачиниће уговор о донацији.

Донатор је слободан у одлуци коме ће прилог из става 1. овог члана припасти, као и да определи намену средстава.

Прилози чланова у новцу  уплаћују се главни рачун Странке или подрачун одбора.

Накнаде

Члан 6.

Чланови Странке примају накнаду за свој организациони рад у Странци у оквиру извршних тимова. Одлука о накнадама за све органе Странке се доноси заједно са усвајањем буџета Странке на седници Скупштине Странке. Накнаде се одређују у складу са доступним буџетом Странке. Чланови имају право да се одрекну своје накнаде.

Завршна одредба

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар