Странка ДЈБ

Правилник о чланству странке “Доста је било”

 На основу одредбе члана 12. Статута странке “Доста је било”, Скупштине странке је на седници одржаној дана 03.06.2017. године  донела

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ

СТРАНКЕ “ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Предмет Правилника

Члан 1.  

Правилником о чланству странке “Доста је било” (у даљем тексту: Странка) ближе се уређује и утврђује начин и поступак учлањења, права и обавезе чланова, престанак чланства, дисциплински поступак и друга статусна питања чланова Странке.

Члан 2.

Дефиниција појмова:

 • Матични одбор странке је одбор на чијој територији члан има пребивалиште;
 • Термини који су у овом Пословнику изражени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и женски род лица на које се односе;
 • Комуникација чланова представља све усмене, писмене и електронске начине размене информација између чланова странке.

Члан Странке

Члан 3.

Члан странке може постати сваки пунолетни држављанин Републике Србије који добровољно попуни и потпише приступницу, прихвати вредности, принципе, Програм и Статут Странке, који није истовремено члан друге политичке организације, који је прошао тест вредности, програма и принципа дефинисан овим правилником.

Почасни члан Странке

Члан 4.

Почасни члан Странке може постати појединац који је изузетно допринео раду Странке или се нарочито истакао у афирмацији, успостављању и ширењу начела, идеја и политике Странке у друштву.

На предлог матичног одбора члана Скупштина Странке двотрећинском вечином доноси одлуку о додељивању статуса почасног члана.

Поступак учлањења

Члан 5.

Матични одбор Странке организује и спроводи поступак пријема нових чланова Странке у трајању од три месеца (пробни период).

Кандидат за члана у пробном периоду има све обавезе као пуноправни члан Странке.

Кандидат за члана у пробном периоду има сва права изузев права да бира и буде биран.

Обавезан део процедуре пријема новог члана је полагање психолошког теста, теста познавања вредности и принципа Странке и теста презентационих и организационих вештина.

Тестове осмишљава и сачињава Председништво Странке, а усваја Главни одбор Странке.

Сваком кандидату за члана председник одбора одређује члана одбора који ће бити ментор кандидату за члана и који је његов главни контакт за питања око рада Странке и одбора у пробном периоду.

У општинама где не постоји одбор организацију одбора спроводи именовани повереник или надлежни координатор.

Одлука о учлањењу

Члан 6.

Након истека пробног периода матични одбор кандидата за чална Странке одлучује о његовом учлањењу у Странку.

За пријем новог члана у одбор, потребно је да две трећине чланова одбора гласа за пријем уз услов да против пријема не гласа више од једне четвртине чланова одбора.

Члан одбора који гласа против пријема новог чланова дужан је да у року од 24 часа одбору достави писмено образложење своје одлуке.

Изузетно, одбор може двотрећинском већином да прими новог члана без или у краћем пробном периоду уз услов да ниједан члан одбора није против такве одлуке.

Гласању не може да присуствује кандидат за члана Странке.

Права члана Странке

Члан 7.

Члан Странке има право да:

 • учествује равноправно у активностима Странке;
 • бира и буде биран у све органе Странке у складу са Статутом и општим актима Странке;
 • слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке;
 • даје предлоге и покреће иницијативе у оквиру страначких органа, које нису у супротности са програмом и Статутом Странке;
 • захтева тумачење Статута од Статутарне комисије на начин предвиђен Статутом
 • даје предлоге измене Статута и општих аката Странке Статутарној комисији;
 • добије правну заштиту и помоћ Странке ако буде угрожен због обављања страначких активности;
 • добије политичко образовање;
 • да учествује у раду свих удружења грађана и организација цивилног друштва чији циљеви нису у супротности са циљевима, вредностима и принципима Странке;
 • остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.

Нико не може позвати члана Странке на одговорност због заступања става или изношења мишљења у његовом деловању унутар органа Странке.

Обавезе члана Странке

Члан 8.

Члан Странке има обавезу да:

 • поштује вредности, Програм, Статут, опште акте и одлуке органа Странке;
 • чува и унапређује углед Странке;
 • заступа програмске ставове Странке у јавности;
 • присуствује састанцима одбора којем припада по месту пребивалишта;
 • учествује у активностима политичког образовања;
 • учествује у теренским акцијама Странке у складу са одлукама одбора;
 • учествује у свим анкетама Странке;
 • плаћа чланарину;
 • да се уздржи од сваке злоупотребе свог права, а посебно у ситуацији када то може нанети штету интересима странке;
 • испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима Странке.

Ако члан странке не испуњава обавезе из става 1. овог члана одговара на начин утврђен овим Правилником.

Поштовање вредности Странке подразумева да су чланови дужни да поштују друге чланове, подржавају једни друге, износе конструктивне и добронамерне критике поступака, никада личности и активно доприносе да сви чланови одбора буду успешни.

Заступање програмских ставова Странке у јавности подразумева да чланови активно промовишу странку на својим јавним профилима на друштвеним мрежама, да на друштвеним мрежама деле и коментаришу саопштења странке, да јасно истакну да су чланови ДЈБ и да напишу барем један ауторски текст месечно на локалне теме по свом избору.

Члан 9.

Учествовање у акцијама Странке је обавеза свих чланова. Координатор води рачуна о томе да страначки посао равномерно распореди на чланове. О учешћу чланова у акцијама одбора води се евиденција у Member платформи. Евиденција је доступна свим члановима одбора.

Члан 10.

Чланови се кандидују за страначке функције лично и самостално. Нико не може кандидовати другога за било коју страначку функцију. Све кандидатуре су личне.

Комуникација чланова

Члан 11.

Странка промовише комуникацију чланова путем модерних средстава комуникације у циљу правовремене и свеобухватне размене информација између свих чланова Странке.

Сваки члан има свој налог дефинисан на онлине платформи Странке (у даљем тексту: Member платформа).

Чланови су обавезни да проверавају обавештења на свом онлине налогу на платформи Странке.

Слањем електронског обавештења на онлине платформи Странке се сматра да је члан обавештен.

Онлине платформа се користи и за онлине анкете и онлине гласање.

Поред Member платформе, електронска комуникација чланова обавља се путем емаил адресе чланова, Фејс групе Странке, као и путем ВоцАп налога на мобилном телефону у хитним случајевима.

Престанак чланства

Члан 12.

Чланство у Странци може бити суспендовано или престаје:

 • на основу писменог захтева члана
 • учлањењем у другу политичку странку
 • кандидовањем или учествовањем у кампањи друге политичке странке или покрета без писане сагласности Странке
 • доношењем одлуке о искључењу из Странке која је донета након спроведеног дисциплинског поступка
 • неплаћањем чланарине у складу са Правилником о чланаринам и прилозима
 • неоправданим изостанцима у складу са чланом 23. овог Пословника

Престанак чланства или суспензију констатује Генерални секретар Странке. Суспензија чланства може да траја најдуже 6 месеци након чега Генерални секретар констатује престанак чланства.

Дисциплински поступак

Члан 13.

Против члана који не поштује или својим поступцима делује супротно програмским начелима и циљевима, Статуту, одлукама и осталим актима Странке спроводи се дисциплински поступак.

Мере које се могу изрећи у дисциплинском поступку су: опомена, суспензија чланства, упозорење пред искључење и искључење из Странке.

Приликом избора дисциплинске мере узима се у обзир тежина учињене повреде, да ли члан обавља страначку или јавну функцију, дотадашњи допринос Странци, учествовање у активностима Странке, као и све друге околности случаја које орган надлежан за одлучивање утврди да су значајне за доношење одлуке.

Првостепени поступак

Члан 14.

Дициплински поступак покреће и дисциплинске мере у првом степену изриче матични одбор.

Предлог за покретање дисциплинског поступка председнику матичног одбора може поднети сваки члан Странке.

Предлог за покретање дисциплинског поступка подноси се у писаној форми и обавезно садржи: име и презиме члана против кога се предлаже покретање дисциплинског поступка, дан, место и опис учињене повреде, докази којима се поткрепљују наводи из предлога уколико подносилац предлога располаже њима, датум подношења предлога и потпис подносиоца предлога.

Председник одбора дужан је да у року од 3 дана од дана пријема предлога закаже седницу одбора на којој ће се размотрити и одлучити да ли има основа за вођење поступка.

У случају да одбор већином гласова присутних чланова утврди да нема основа за вођење поступка дужан је да о томе обавести подносиоца предлога, као и Статутарну комисију уз достављање предлога за покретање поступка и копије записника седнице.

Члан одбора против кога се предлаже вођење дисциплинског поступка не може учествовати у раду седнице на којој се одлучује о предлогу.

Члан 15.

Одбор у року од 24 часа од часа одржавања седнице доноси одлуку о покретању дисциплинског поступка која обавезно садржи:

 • име и презиме члана против кога се покреће дисциплински поступак
 • разлоге за покретање дисциплинског поступка (дан, место и опис учињене повреде)
 • датум и место одржавања расправе
 • поуку члану против кога је покренут поступак да своју одбрану може изнети усмено на расправи или у писаној форми
 • датум доношења одлуке.

Одлука садржи име и презиме известиоца у поступку, кога одређује председник одбора.

Одлука се доставља члану против кога је покренут поступак.

Известилац у поступку у року од 7 дана од дана доношења одлуке о покретању поступка прибавља доказе за које сматра да су потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеница.

На основу прикупљених доказа известилац формулише предлог одлуке у дисциплинском поступку коју доставља председнику одбора.

Члан 16.

Председник одбора након пријема предлога известиоца у року од 3 дана заказује расправу.

Расправи, поред чланова одбора, присуствују и лица која известилац предложи ради изјашњавања, члан против кога се води поступак или лице које он одреди да га представља у случају спречености да присуствује расправи.

Расправа почиње читањем одлуке о покретању дисциплинског поступка, а потом се реч даје известиоцу, па члану против кога се поступка води.

Известилац износи доказе које је прикупио и предлаже одбору одлуку у дисциплинском поступку.

Члан против кога се поступак води износи своју одбрану. Он може предложити и извођење нових доказа.

Одбор није везан предлозима известиоца и члана, односно лица које је члан одредио да га представља.

По изнетој одбрани лица које је одбор позвао ради изјашњавања дају своје изјаве, после чега председник одбора закључује расправу.

Члан 17.

Одбор доноси одлуку у дисциплинском поступку одмах по одржаној расправи већином од укупног броја чланова.

У делу поступка у коме се одлучује о одлуци из става 1. могу бити присутни само чланови одбора и секретар.

Члан 18.

Одлука о дисциплинском поступку обавезно садржи следеће елементе:

 • увод: правни основ доношења одлуке, назив одбора, датум и место одржавања расправе на којој је одлука донета, имена и презимена присутних;
 • изреку: име и презиме, адреса пребивалишта члана против кога се водио поступак, опис учињене повреде и одлуку о одговорности и изреченој дисциплинској мери, односно о обустави поступка;
 • образложење: кратак ток поступка, опис учињене повреде, навођење доказа који су изведени и чињенице које су доказане, а које нису, отежавајуће и олакшавајуће околности и друге околности случаја којима се одбор руководио у одлучивању
 • поуку о правном леку: ко има право на жалбу, назив органа коме се жалба подноси, начин подношења жалбе и рок за жалбу;
 • ознаке субјекта којима се одлука доставља.

Одлука се доставља члану о чијој дисциплинској одговорности је одлучено, као и члану по чијем предлогу је покренут дисциплински поступак у случају да према месту пребивалишта не припада одбору који је водио првостепени поступак.

Другостепени поступак

Члан 19.

Право на жалбу против одлуке првостепеног органа има члан о чијој дисциплинској одговорности је одлучивано, као и члана по чијем предлогу је покренут дисциплински поступак.

Жалба се подноси у писаној форми Статутарној комисији у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Статутарна комисија, као другостепени орган одлучује у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

Члан 20.

Статутарна комисија преузима од одбора целокупну документацију првостепеног поступка.

Статутарна комисија одлучује по жалби, по правилу, без присуства странака.

Ради разјашњења појединих околности Статутарна комисија може позвати одређена лица или затражити писмено изјашњење.

О току другостепеног поступка води се записник који обавезно садржи време и место одржавања седница, име и презиме председавајућег, имена и презимена присутних чланова Статутарне комисије, кратак садржај дискусије, предлоге одлука и предлагаче, резултате гласања и садржај одлуке.

Записник потписује председавајући и записничар.

Члан 21.

Статутарна комисија може да:

 • жалбу одбаци као неблаговремену, изјављену од неовлашћеног лица или услед злоупотребе права на жалбу
 • жалбу одбије и потврди првостепену одлуку
 • жалбу усвоји
 • укине првостепену одлуку и врати је на поновно одлучивање;
 • преиначи одлуку о дисциплинској мери или
 • ослободи члана одговорности.

Статутарна комисија може укинути одлуку у случају из члана 13 став 5. овог Правилника и наложити првостепеном органу спровођење поступка.

У поступку по жалби, Статутарна комисија није везана наводима жалбе. У том смислу, статутарна комисија може преиначити првостепену одлуку и у случају неоснованости жалбе.

Одлука одбора у дисциплинском поступку на коју није изјављена жалба у предвиђеном року и одлука Статутарне комисије коначне су.

Одлука Статутарне комисије доставља се члану на кога се одлука односи, одбору, као и подносиоцу предлога уколико је реч о предлагачу који не припада одбору који је водио првостепени поступак.

Изречена дисциплинска мера може да се изврши само на основу коначне одлуке.

Посебни случајеви престанка чланства

Члан 22.

У случају неплаћања чланарине секретар одбора покреће поступак за суспензију чланства у Странци у складу са Правилником о чланаринама и прилозима.

Члан 23.

Члан општинског одбора у обавези је да присуствује свим састанцима одбора.

Члан има право на два унапред образложена изостанка у току године.

У случају неоправданог изостанака или трећег образложеног изостанка председник одбора изрећиће члану опомену.

Други неоправдани или четврти образложени изостанак повлачи суспензију или опомену пред искључење, а трећи неоправдани или пети образложени изостанак без унапред достављеног образложења суспензију или искључење из Странке одлуком председника одбора.

Изузетно, изостанак због болести, хитни породични случајеви, смртни случајеви, страначке или радне обавезе се не рачунају као изостанци који повлаче дисциплинске мере уколико члан одмах по престанку разлога због којих је био спречен да присуствује обавести одбор о неком од наведених случајева.

Члан 24.

Чланови градских, окружних и покрајинских одбора дужни су да испуњавају све обавезе прописане Статутом, општим актима Странке и одбора чији су чланови.

Градски и покрајински одбори могу суспендовати и искључити члана из градског, односно покрајинског одбора у случају да члан не испуњава своје обавезе из става 1. овог члана. Предлог за покретање дисциплинског поступка из овог става председнику градског или покрајинског одбора може поднети сваки члан тог одбора као и сваки члан Главног одбора.

Главни одбор на предлог било ког члана главног одбора може донети одлуку о суспензији или искључењу члана који не испуњава дужности из става 1. овог члана из Главног одбора или било ког Окружног одбора.  Предлог за покретање дисциплинског поступка из овог става председнику Странке може поднети сваки члан Главног одбора, односно члан Окружног одбора за чланство у том одбору.

Сходно се примењују одредбе овог правилника о првостепеном и другостепеном поступку.

Суспензија или искључење члана из окружног, градског, покрајинског, окружног или главног одбора не повлачи аутоматски суспензију или искључење из Странке, односно матичног одбора члана.

Застарелост

Члан 25.

Дисциплински поступак не може се покренути и водити протеком периода од три месеца од дана када је дисциплинска повреда пријављена, односно три године од дана када је учињена.

Члан 26.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар