Stranka DJB

Pravilnik stranke “Dosta je bilo” o kriterijumima i izborima

Na osnovu odredbe člana 12. Statuta Stranke “Dosta je bilo”, Skupština stranke je na sednici održanoj dana 03. juna 2016. godine donela:

 

 

Pravilnik o kriterijumima i izborima

Predmet regulisanja

Član 1.

Ovim pravilnikom stranke “Dosta je bilo” (u daljem tekstu: Stranka) bliže se uređuju postupak kandidovanja, kriterijumi za bodovanje kandidata i izbor kanidata za izborne liste Stranke na republičkim, pokrajinskim, gradskim i lokalnim izborima u Republici Srbiji, kao i za funkcije u Stranci.

Postupak kandidovanja

Član 2.

Svi odbori održavaju i ažuriraju rang listu svih članova preko online platforme Stranke (u daljem tekstu: Member platforma) u skladu sa kriterijumima za bodovanje.

Detaljne biografije svih članova odbora su dostupne svim članovima odbora. Biografije se redovno ažuriraju.

 

Član 3.

Kandidati se samostalno kandiduju objavljujući svoju kandidaturu u vidu motivacionog pisma koje sekretar objavljuje na Member platformi.

Preduslov za kandidaturu na bilo koju funkciju ili izbornu listu je da član aktivno učestvuje u akcijama Stranke, aktivno promoviše Stranku na društvenim mrežama, učestvuje u radu pozivnog centra, održava bazu sigurnih glasova i objavljuje barem jedan autorski tekst mesečno na temu po svom izboru.

Glavni odbor na predlog Predsednika usvaja konkretne preduslove za kandidaturu iz stava 2 ovog člana vodeći računa o veličini teritorijalnog odbora, koje svaki kandidat i izabrani funkcioner mora da zadovolji. Glavni odbor na predlog Predsednika razrešava izabrane funkcionere koji ne zadovoljavaju usvojene preduslove.

Kriterijumi za bodovanje kandidata

Član 4.

Kriterijumi za bodovanje su:

  • Dužina članstva u Pokretu, Udruženju ili Stranici od dana osnivanja Udruženja 27.01.2014. godine – jedan bod za svaka tri napunjena meseca članstva, skalirano na maksimalan broj bodova – 10 bodova
  • Formalno obrazovanje – osnovna škola 2, srednja škola 3, viša ili visoka škola 5, fakultet 7, master 8, magistar 9, doktor nauka – 10 bodova
  • Broj autorskih tekstova i javnih nastupa od poslednjih izbora do dana raspisivanja izbora – jedan bod za svaki prihvaćeni i objavljeni tekst, kao i javni nastup do maksimalno 20 bodova, skalirano na maksimalan broj bodova – 10 bodova
  • Rezultati testa koji propisuje Glavni odbor na predlog Predsedništva za svaku stranačku funkciju za koju se vrši izbor  –  maksimalan broj bodova 10 bodova
  • Direktor za HR ocenjuje svakog člana sa ocenom od 1 do 10 po kriterijumima koje propisuje Glavni odbor na predlog Predsedništva – 10 bodova
  • Ocena članova odbora – svaki član svakog člana ocenjuje sa ocenom od 1 do 10 prosečna ocena se skalira na maksimalan broj bodova  – 50 bodova

Ocenjivanje iz prethodnog stava se sprovodi najmanje jedanput godišnje, a obavezno 30 dana pred svake interne stranačke izbore unutar svakog odbora koji vrši izbor. Ocenjivanje se sprovodi i pred najavljene parlamentarne ili lokalne izbore. Ocenjivanje se sprovodi elektronskim putem kroz Member platformu.

Kriterijumi opisani u stavu 1. ovog člana se primenjuju i prilikom bodovanja kandidata za izbore na funkcije u Stranci kao što su predsednici i koordinatori odbora, predsednici foruma, delegati za Skupštinu Stranke, Glavni odbor, okružne, gradske i pokrajinske odbore i dr.

Glavni odbor Stranke na predlog Predsedništva Stranke može usvojiti i druge posebne kriterijume za bodovanje u skladu sa opštim aktima Stranke.

Rezultati ocenjivanja su informativnog karaktera i ne obavezuju članove prilikom glasanja.

 

Raspisivanje izbora i objavljivanje rezultata

Član 5.

Sve interne izbore raspisuje sekretar odbora ili generalni sekretar (u daljem tekstu: sekretar) najranije 45, a najkasnije 30 dana pre dana za glasanje obaveštenjem na Member platformi.

Glavni odbor Stranke može na predlog predsednika u slučaju raspisivanja izbora da raspiše i vanredne izbore na svim nivoima u cilju formiranja izbornih lista.

Svi kandidati su dužni da svoju kanidaturu istaknu na Member platformi u roku od petnaest dana od dana raspisivanja izbora.

Obrazac kandidature i pitanja na koja kandidat mora da odgovori da bi kandidatura bila prihvaćena propisuje Glavni odbor na predlog Predsedništva.

Sekretar zakazuje sednicu odbora za predstavljanje kandidata najranije sedam, a najkasnije tri dana pre dana za glasanje.

Svaki kandidat ima pravo da predstavi svoju kandidaturu. Vreme za predstavljanje kandidature iznosi deset minuta.

Svaki član odbora ima pravo na postavljanje pitanja u trajanju od jednog minut.

Odgovor kandidata na postavljeno pitanje ograničava se na 2 minuta.

Član ima pravo na komentar i dodatno pitanje u trajanju od jednog minut, a kandidat  jedan minut za pojašnjenje.

Glasanje se sprovodi elektronskim putem kroz Member platformu u vreme koje odredi sekretar i održava u roku od 24 sata pre sednice odbora na kojoj se usvajaju rezultati. Glasanje je individualno i članovi ne diskutuju javno za koga će glasati. Glasanje nije moguće obaviti drugim putem.

Ukoliko rezultati glasanja znatno odstupaju od utvrđene rang liste odbora, kandidat ima pravo na žalbu Statutarnoj komisiji ukoliko sumnja na dogovorno glasanje.

Rezultati glasanje se objavljuju javno svim članovima odbora preko Member platforme.

Rezultati glasanja su punovažni ukoliko je u glasanju učestvovalo barem dve trećine članova odbora.

Završne odredbe

Član 6.

Sekretar je nadležan za tehničku organizaciju izbora.

Potrebnu pomoć u tehničkoj organizaciji pružaju mu članovi odbora.

 

Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar