Војводина

Зрењанин: Градска управа проневерила вишемилионски износ по извештају државног ревизора

Један од наших основних принципа је да вршење јавне власти теба да буде потпуно јавно. Потпуна транспарентност је најважнији лек против корупције. Потпуна транспарентност је кључ за увођење реда. Јер када је све транспарентно онда не може да се муља.

У складу са тим принципом Доста је било Зрењанин поднео је захтев скупштини града Зрењанина да се Одлука о градској управи допуни чланом: “Градска управа ће сваког месеца до 10. у месецу на порталу града Зрењанина да објављује тачно колико је новца потрошено из буџета по свим буџетским ставкама. За сваки конто објавиће се списак правних и физичких лица која су добила новац, колико су новца добили, као и број и датум уговора по коме су добили новац. За правна лица ће се објављивати матични број, за физичка лица само име и презиме и општина пребивалишта.”

Да је тада јула 2016. усвојена ова допуна Одлуке о градској управи, највероватније не бисмо имали ситуацију да државни ревизор у свом извештају о ревизији завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2016. оптужује градску управу да је проневерила вишемилионски износ у еурима.

Комплетан извештај може се између осталог прочитати на нашој веб и фејсбук страници. За ову прилику издвојићемо грешке које је ревизор приметио из области финасија и књиговодства:

 • Исказан је дефицит за 2016, годину који је већи од 10% од укупних прихода, што је у супротности са важећим прописима.
 • Неправилно је исплаћено, без правног основа 125 милиона динара као надокнада комисији за Локални антикорупцијски форум, комисији за персонална питања, члановима Савета за развој града, лицима по Уговорима за привремене и повремене послове за послове који по својој природи нису привремени и повремени, већи износ за јубиларне награде и многе друге исплате које нису у складу са прописима.
 • Преузете су обавезе и извршене уплате за расходе без одговарајућег поступка јавне набавке у износу од 29 милиона динара ( између осталих ту је и расход који је направио Туристички центар за трошак Манифестације Дани пива у износу од 7,8 милиона динара без поштовања законских процедура, на шта смо и ми својевремено указивали).
 • Давана су средства за субвенције без посебног програма за субвенције и то у износу од најмање 220 милиона динара (од чега 27 милиона динара ЈКП „Зрењанинска обједињена наплата“)
 • Дата су средства у износу од 52 милиона динара без спроведеног јавног конкурса и без уговора и то кроз дотације спортским друштвима 27 милиона динара, осталим удружењима грађана и верским организацијама 7 милиона динара, ЈП “Радио Зрењанин” износ од 6 милиона динара. Највећа замерка је што за сва дата средства за субвенционисање и дотације није тражен извештај о наменском трошењу средстава, нити је ико проверио да ли су иста утрошена у складу са Уговорима (Интересантно је да чак постоји комисија за контролу наменског коришћења средстава кредитне подршке која такође није сачинила извештај о наменском коришћењу средстава за пољопривредне кредите).
 • У консолидованом билансу је више од 20 ставки приказано на погрешан начин, или уопште нису приказани подаци.
 • Није приказана вредност некретнина у Доброти и на Дивчибарама, неке некретнине су два пута књижене, не слаже се аналитичка евиденција са књиговодственим подацима, нису укњижени велики број грађевинских објеката и земљишта, опрема на којој су завршена улагања и даље се води као опрема у припреми.
 • Присутан је велики број грешака, књижене су обавезе без валидне документације, преузете веће обавезе у односу на одобрене апропријације и још низ неправилности и погрешних исказивања које утичу на валидност финансијских извештаја.

Велики број предлога финансијских планова корисника буџетских средстава у предвиђеном року није достављено (16 корисника), док њих 11 није уопште доставило предлоге.Поред поменутих грешака из области финансија и књиговодства уочено је и низ пропуста из области права, информатике, управљања:

 • Град није вршио наплату пенала за неизвршавање радова у уговореним роковима.
 • Град није проверавао да ли дата средства за субвенције трошена у складу са уговорима.
 • Град није контролисао средства кредитне подршке.
 • Град није тражио извештај о утрошеним средствима од спортских организација, удружења грађана, верских организација.
 • Град није прибавио комплетну рачуноводствену документацију везану за изградњу канализационих мрежа на нивоу града Зрењанина.
 • Град нема јавни конкурс за дотације нити склапа уговоре за дата средства.
 • Град није извршио стварни попис имовине и обавеза у складу са законским прописима.
 • Град није књижио расходе искључиво на основу валидне документације.
 • Град није предузео мере за наплату јавних прихода.
 • Град није спроводио јавне набавке и поштовао законске процедуре у поступцима јавних набавки.
 • Град Зрењанин није израдио стратегију управљања ризиком, нити су на одговарајући начин спроведене контроле које своде ризик на прихватљив ниво.

Извештај ревизора можете прочитати ОВДЕ.

Градски одбор Доста је било Зрењанин

Ознаке
ДЈБ Зрењанин

ДЈБ Зрењанин

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар