Beograd Zdravstvo Privreda Reagovanje

Galenika za jedan evro

Ministarstvo privrede raspisalo je tender za prodaju farmaceutske kompanije „Galenika“ ad, sa početnom  cenom za javno nadmetanje od 25 miliona evra, koliko je potrebno za namirenje duga prema bankama, plus jedan evro.

Kako se navodi, dug „Galenike“ prema bankama iznosi 71 milion evra, ali je sa bankama dogovoreno da se on diskontno otkupi za 25 miliona evra. Objavljena procenjena vrednost kapitala koji se nudi na prodaju je negativna i iznosi minus 152 miliona evra.

Sumnju u procenjenu vrednost unosi zabeležba uneta u Agenciji za privredne registre 27.06.2006. godine kako je Sporazumom o poravnanju i uzajamnom prenosu prava, zaključenim 27.02.2006. godine između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i „Galenika“ a.d. sa jedne strane i „INC Pharmaceuticals“ sa druge strane, utvrđena sledeća struktura kapitala: RFZO – visina kapitala iznosi 140.000.000 USD.

Sa druge strane, na osnovu informacija sa sajta „Galenike” ne može se zaključiti zbog čega ova kompanija ostvaruje poslovni dobitak i enormno visok finansijski gubitak? Da stvar bude apsurdnija, na sajtu kompanije se može pročitati i ovo: „Kroz kontrolu spoljnih institucija kontinuirano dobijamo zvaničnu potvrdu kvaliteta našeg rada. U izveštajima nezavisnog revizora dobili smo pozitivna mišljenja, odnosno, potvrdu da su finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima i da istinito i objektivno prikazuju finansijsku poziciju i rezultate poslovanja preduzeća. Detaljnu proveru našeg rada u domenu poštovanja važećih poreskih propisa obavljali su inspektori iz Poreske uprave. U izveštajima koje su tom prilikom sastavljali nije bilo zamerki na naš rad, odnosno, porez je ispravno i blagovremeno obračunat i redovno izmirivan“. Po svemu sudeći, ove poreske inspektore nije interesovao poreski bilans. U nastavku se lamentira nad nelikvidnošću kupaca i svakodnevnim kontaktima sa bankama kod kojih je „Galenika” ad visoko kotiran klijent sa kojim rado sarađuju.

Bilo šta je bilo, tek na Skupštini akcionara, polovinom avgusta, doneta je odluka o konverziji duga „Galenika” ad u vlasnički kapital države u vrednosti 14,696 milijardi dinara, tako da je država postala vlasnik 93% kapitala.

Posle uvida u zvanične finansijske i revizorske izveštaje, ostaju bez odgovora sledeća pitanja:

  1. Koliko „Galenika“ stvarno vredi na tržištu, ko je i kojom metodologijom utvrdio navedenu vrednost?
  2. Kako je jedna, svugde u svetu visokoprofitabilna kompanija, za samo deset godina, od vrednosti 140.000.000 USD pala na vrednost od minus 152 miliona EUR?
  3. Zbog čega je kompanija bila prinuđena da se u enormnom iznosu zadužuje kod banaka i zbog toga godinama iskazuje finansijski gubitak?
  4. Koje je rokove plaćanja „Galenika“ ugovarala sa svojim kupcima i da li im je uredno zaračunavala i naplaćivala zakonsku zateznu kamatu za period docnje?
  5. Ko su najveći kupci „Galenike“ i koje su veledrogerije, u istom periodu, dobile najveće ugovore na tenderima Fonda za nabavku i distribuciju lekova apotekama i zdravstvenim ustanovama?
  6.  Ko je zastupao interes Države u organima upravljanja?

Pitanja se, dalje, mogu postavljati u nedogled, od toga da li je početna cena 25 miliona + 1 evro utvrđena sa namerom da se kasnije prikaže uspešna prodaja, do  toga šta nam donosi potpuna zavisnost od stranog vlasništva ovako strateškog proizvoda?

Postavlja se i pitanje šta će biti sa potraživanjem Fonda za zdravstveno osiguranje u iznosu blizu 154 miliona dinara koje  Republika treba da isplati po sprovedenom postupku privatizacije „Galenike”? (Strana 40. izveštaja o finansijskom poslovanju Fonda za 2016 god.).

Iz ranijih sličnih “kombinatorika“ se kod Fonda vodi potraživanje za manje realizovane konverzije doprinosa u akcijski kapital „Simpo“ Vranje. Takođe, u finansijskim izveštajima za prošlu godinu evidentirani su, u okviru prihoda Fonda od doprinosa, konverzije potraživanja u kapital „Šumadija“ doo Kragujevac i „Tigar“ ad Pirot. Po svemu sudeći, teški dani za zdravstvo tek predstoje.

Odgovori na ova i niz drugih pitanja  bi rešili nedoumicu kako o fer tržišnoj vrednosti „Galenike“ tako i o tome čijom je „zaslugom“, eventualno, pala na tako niske grane.

Goran Medić
član OO Dosta je bilo – Zemun