Autorski tekst Vojvodina Ekonomija

Vršac: Nezakonitost u statusu vršioca dužnosti direktora

Funkcija direktora u ustanovama kulture određena je Zakonom o kulturi.
Odredbe koje se odnose na status vršioca dužnosti nakon što mu istekne mandat su donekle nedorečene, po mnogim mišljenjima.

Međutim, to nije tako. U Zakonu o javnim službama, članom 12 je propisano da će se na osnivanje, organizaciju i rad ustanova primeniti propisi koji se odnose na preduzeća, ako zakonom nije drugačije određeno. Zakonom o javnim preduzećima (član 52 st.5) je propisano da prava, obaveze i ovlašćenja koja ima direktor javnog predueća ima i vršilac dužnosti direktora.

Dalje proizilazi da mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, što se primenjuje i na slučaj vršioca dužnosti direktora. Stoga, vršilac dužnosti direktora kome je istekao mandat obavlja poslove direktora bez zakonske osnove.

Što se tiče ustanova kulture, čiji je osnivač Grad Vršac, kao što su Dom omladine i Gradski muzej Vršac čijim v.d. direktorima je istekao mandat 08.07.2017. godine, odnosno 04.11.2017. godine, upravni odbori ovih ustanova nisu raspisali javni konkurs za izbor direktora 60 dana pre isteka mandata v.d. direktora tih ustanova.
Stoga nije ispoštovana odredba člana 35 st. 2 i 3 Zakona o kulturi.

U ovu grupu “visećih direktora” spada i v.d. direktor “Tehnološkog parka” DOO Vršac (čiji je osnivač takođe opština Vršac) koji je imenovan na period od jedne godine, počev od 08.07.2016. godine, a kome je istekao mandat 08.07.2017. godine. U ovom slučaju nadzorni odbor “Tehnološkog parka” DOO Vršac je trebalo da imenuje direktora, u skladu sa osnivačkim aktom društva. Ali, on to nije učinio.
Pošto je usklađen osnivački akt Tehnološkog parka sa Zakonom o privrednim društvima, postavlja se pitanje zašto Opština imenuje direktora Tehnološkog parka, kada se u Zakonu o privrednim društvima i u osnivačkom aktu Tehnološkog parka navodi da nadzorni odbor razrešava i imenuje direktora.

Dana 26.12.2017. ponovo su imenovani vršioci dužnosti direktora Doma omladine, naučno tehnološkog parka DOO Vršac i Gradskog muzeja.
Obrazloženje jednog odbornika SNS (koji se inače pozivao na Zakon o javnim preduzećima, “Službeni glasnik RS” br. 119/12, 116/13 i 44/14, a koji je prestao da važi donošenjem Zakona o javnim preduzećima “Službeni glasnik RS” br. 15/2016) je da postoji samo preporuka da se najviše dva puta imenuje isto lice za vršioca dužnosti, a da nema ograničenja u pogledu ponovnog imenovanja.
I to je još jedan primer netačnog tumačenja Zakona o javnim preduzećima jer prema aktuelnom Zakonu se navodi precizno u čl. 52 st. 3, da “Isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora.

Ne može se dakle doveka produžavati v.d. stanje, bez zakonskog osnova i razloga.
Takođe, postavlja se pitanje zašto nije ranije doneto rešenje o imenovanju, već je to tek sada urađeno, nakon isteka šest meseci.
Sve navedeno doprinosi pravnoj nesigurnosti, usled nesprovođenja postojećih zakonskih rešenja i njihovog proizvoljnog tumačenja. Građani bi trebali biti svesni ovih propusta i njihovih negativnih posledica, te zbog nesprovođenja zakona i drugih propisa koje su sami doneli, uskratiti podršku onima koji krše propise, te na taj način nanose štetu pravnoj sigurnosti.

Filip Mohora
Sekretar GO DJB Vršac

Oznake