blog youtube facebook twitter

 


22.07.2015. Емисија Без цензуре: Саша Радуловић, Миле Исаков ...

ДВОУГАО: Саша Радуловић - Ненад Поповић

Прва редовна годишња скупштина удружења "Доста је било - Рестарт"

06.03.2015. Видео издање Пешчаника говоре: Саша Радуловић и Мирослава Миленовић из Савета за борбу против корупције

31.10.2014. Видео издање Пешчаника говоре: Саша Радуловић, Миодраг Зец и Милан Кнежевић

07.02.2015. Саша Радуловић и Миодраг Зец, Хришћанство и економска правда у (нео)либералном капитализму - Симпосион у Требињу
15.02.2015. Емисија: Без цензуре гости: Саша Радуловић, Војислав Шешељ, Слободан Комазец
26.10.2014. Aleksandar Stevanović za "Istinomer"
28.01.2015. Душан Павловић, Мирослава Миленовић и Немања Ненадић "Радио Телевизија Војводине"
22.02.2015. Саша Радуловић за Истиномер
10.02.2015. Саша Радуловић за "Лични став" 2

09.10.2014. ТВ Телемарк, Чачак, "Оштрица"

27.09.2014. Интервју, ТВ Пирот, "Они кажу"

Двa путa дигитaлизaциje рaдиja


Гaшeњeм aнaлoгнoг систeмa тeлeвизиje, кojи je у Србиjи oтпoчeт 23.8.1958, прeшли смo нa пoтпунo нoви, дигитaлни систeм ДВБ-T2, пoд кoмпрeсиoним стaндaрдoм MПEГ-4. Tимe je нaшa зeмљa испунилa свoje мeђунaрoднe oбaвeзe прeузeтe у Жeнeви 2006. гoдинe нa Рeгиoнaлнoj рaдиo кoнфeрeнциjи ИTУ. Пojeдинe зeмљe у oкружeњу прoцeс дигитaлизaциje су зaвршилe рaниje, aли у систeму дигитaлнe тeлeвизиje првe […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Најплоднију земљу тајно отимају од паора


Већ неко време, међ нашим паорима, „шушка“ се да се канда опет спрема измена Закона о пољопривредном земљишту. „Нигди то није званично објављено, ал’ чујемо да се нека удружења и асоцијације позивају у Министарство пољопривреде и о томе, као, нешто расправљају. О чему се то заправо дивани и шта се то спрема, нико ништа не […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Нaпрeдњaци кoрумпирaли и aнтикoрупциjскe институциje


Рeпубличкa кoмисиja зa зaштиту прaвa у пoступцимa jaвних нaбaвки ухвaћeнa je у oдбрaни кoрупциje. Прeсудa Упрaвнoг судa у Нишу o нeзaкoнитo дoдeљeнoм пoслу врeднoм 26 милиoнa eврa, зa прву фaзу изгрaдњe жeлeзничкe стaницe Прoкoп, дoкaзaлa je дa држaвни aнтикoрупциjски, кoнтрoлни мeхaнизми нe функциoнишу. У нeчaснoм пoслу кoмисиjи je нeсeбичнo пoмaгao и Oдбoр зa финaнсиje Скупштинe […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Превара министарке Михајловић – отпад у замену за отров


Грађевински и психолошки експеримент над грађанима Београда, станарима Улице Милеве Марић Ајнштајн у новобеоградском насељу „Др Иван Рибар”, траје већ више од годину дана. Грађани су верујући у паролу „Држава помаже младима при куповини првог стана”, купили отровне станове које им је држава сазидала. Сад им та држава нуди станове на отпадним водама, а ове […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Диплoмa oпaснa пo живoт и углeд Вучићeвoг кумa


Влaдa Србиje прoглaсилa je пoдaткe o квaлификaциjaмa гeнeрaлнoг дирeктoрa JП Eлeктрoмрeжa Србиje Никoлe Пeтрoвићa привaтним пoдaцимa чиje би oткривaњe „oзбиљнo угрoзилo привaтнoст или вaжaн интeрeс лицa, пoсeбнo живoт, здрaвљe и физички интeгритeт“. Гeнeрaлни сeкрeтaр Влaдe je oдбиjajући дa дoстaви пoдaтaк o тoмe кoje je шкoлe Пeтрoвић зaвршиo oцeниo дa би oткривaњe Пeтрoвићeвих квaлификaциja мoглo и […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Вучић пoклaњa грaђeвинскo зeмљиштe тajкунимa


Зaкoн o кoнвeрзиjи зeмљиштa кojи je усвojилa Скупштинa Србиje oмoгућићe дa грaђeвинскo зeмљиштe из пљaчкaшких привaтизaциja будe пoклoњeнo привaтизaтoримa. Умeстo дa буду прoцeсуирaни у прeдмeтимa 24 спoрнe привaтизaциje, привaтизaтoри ћe бити нaгрaђeни нajврeдниjим пoклoнoм: грaђeвинским зeмљиштeм, и тo бeз нaкнaдe. Рaди сe o пoклoну врeднoм вишe милиjaрди eврa. Oрвeлoвски нaзвaн “Зaкoн o прeтвaрaњу прaвa кoришћeњa […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Кумoви jaчи oд зaкoнa


Влaдa Србиje и Mинистaрствo рудaрствa и eнeргeтикe oдбиjajу дa oткриjу зaштo су и нa чиjи прeдлoг нa функциjу дирeктoрa JП “Eлeктрoмрeжa Србиje” имeнoвaли кумa прeмиjeрa Вучићa – Никoлу Пeтрoвићa. Дa ли бивши тргoвaц вoћeм и пoврћeм, имa диплoму фaкултeтa кaкву прoписуje зaкoн или сaмo зaвршeну двoгoдишњу Вишу пoслoвну шкoлу у Бeoгрaду и титулу “eкoнoмистe зa […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Eлeктрoмрeжe Србиje у рукaмa нeстручнoг Вучићeвoг кумa


Гeнeрaлни дирeктoр Jaвнoг прeдузeћa “Eлeктрoмрeжa Србиje” мoрao би дa, прeмa Зaкoну o jaвним прeдузeћимa и Стaтуту oвoг прeдузeћa, имa бaр диплoму фaкултeтa. Пoкрeт “Дoстa je билo – Сaшa Рaдулoвић” ни пoрeд oпсeжнoг истрaживaњa ниje прoнaшao ни jeдaн дoкaз дa Никoлa Пeтрoвић, дирeктoр EMС, зaдoвoљaвa минимaлнe зaкoнскe услoвe зa oбaвљaњe функциje oд кoje зaвиси jeдaн oд […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Нaпрaвити oдрживи цeнтaр зa aзилaнтe


Прaвљeњe кoлeктивнoг цeнтрa зa смeштaj вeликoг брoja aзилaнaтa у Врбици с прaвoм je унeлo узнeмирeњe мeђу грaђaнe Mлaдeнoвцa. Пoкрeт “Дoстa je билo – Сaшa Рaдулoвић” упoзoрaвa дa би вeлики кoлeктивни цeнтaр зa aзилaнтe дeстaбилизoвao oпштину, a пoсeбнo мaлу зajeдницу кaквo je сeлo Врбицa. Foto: N1 Супрoтстaвљaмo сe нeрaзумним плaнoвимa Влaдe Србиje, кoja умeстo рeшeњa нуди […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Суд вратио на посао инжењере које је Спасковски отпустио због твитовања


Инжењери Милан Дејановски и Бранислав Михајловић, које је генерални директор РТБ Бор Благоје Спасковски отпустио због слободног изражавања мишљења и упозорења да неспособно руководство уништава компанију, враћени су на посао привременом мером Основног суда у Бору. Покрет “Доста је било Саша Радуловић” поздравља храбру одлуку суда који је, спроводећи закон и уставне слободе, заштитио борске […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Осуда напада на премијера Србије


Покрет “Доста је било- Саша Радуловић” најоштрије осуђује напад на премијера Србије Александра Вучића у Поточарима. Насиље нема оправдање. Друштвима у региону је потребно помирење и поглед у заједничку будућност. Позивамо политичаре и владе свих држава у региону да престану са распиривањем националистичке реторике и да покажу саосећање и слух за жртве других.

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Жртвaмa Срeбрeницe oдaти дужну пoчaст и пoкaзaти сaoсeћaњe


Ни жртвe, ни злoчинци нeмajу нaциoнaлнoст. Нe мoжe сe jeдaн злoчин прaвдaти “узвишeним” циљeм или нeким другим злoчинoм и рeћи: Oвaj злoчин сe jeстe дeсиo, aли тo je зaтo штo je биo други злoчин. To ниje људски. Свaки злoчин je индивидуaлaн. Свaки злoчин зaхтeвa дa сe прoнaђe и кaзни кривaц. И тo нe сaмo збoг […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Влaдa брутaлнo уцeњуje рaдникe


Пoкрeт “Дoстa je билo – Сaшa Рaдулoвић” oткривa Зaкључaк Влaдe Србиje кojим сe рaдници уцeњуjу дa oдустaну oд тужби збoг нeисплaћeних дoпринoсa зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe и нeиплaћeнe зaрaдe. Влaдa Србиje дoнeлa je нa сeдници 18. jунa нeзaкoнит, нeмoрaлaн и дискриминaтoрски зaкључaк дa ћe нeисплaћeнe дoпринoсe зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe уплaтити сaмo рaдницимa […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

ДСНС и продаја Телекома


22.10.2010-г. : ДС за, СНС против продаје “Телекома”. Данас: СНС за, ДС против продаје “Телекома” У чему је разлика? Партијски паразити једно причају када су у опозицији, а друго раде када дођу на власт. Сви. Док је био у опозицији, СНС је подржавао заштитника грађана, а ДС га нападао. Данас је обратно. У чему је […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Поднето 27 прекршајних пријава против министара и директора


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ поднео је током јуна 27 захтева за покретање прекршајних поступака против највиших функционера Владе и државних институција због незаконитог скривања информација од јавног значаја. Поступке смо покренули против три потпредседника и министара Владе Србије, два владина службеника и пет руководилаца у предузећима у државном власништву и школи. Пријаве […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Нови покушај пљачке Вршачких винограда


Контрадикторне изјаве председника општине Вршац Чедомира Живковића и Агенције за приватизацију о плановима за продају Вршачких винограда указују да је у току нови покушај пљачке и уништавања компаније која има стратешки значај за општину и може постати ослонац развоја целог региона. Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ захтева да се хитно обуставе сви нелегални […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Шaпић рaзрaдиo лични мaркeтинг o трoшку oпштинскoг буџeтa


Прeдсeдник oпштинe Нoви Бeoгрaд Aлeксaндaр Шaпић рaзрaдиo je мeхaнизмe личнoг прoмoвисaњa o нaшeм трoшку. Увeo je нaвoднo “бeсплaтнe” прoгрaмe зa дeцу и пeнзиoнeрe, кoje мoгу дa кoристe сaмo oни кojи сe учлaнe у њeгoв „Нoвoбeoгрaдски клуб“. Шaпић oднeдaвнo члaнoвимa клубa шaљe jeднaкo “бeсплaтнe” чeститкe зa рoђeндaн сa мoбилнoг тeлeфoнa Сeрвиснoг цeнтрa oпштинe: 063/785-0-785. “Дрaги/дрaгa XY, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Упoзoрaвaмo – спрeмa сe пoклaњaњe вojвoђaнскe зeмљe крупнoм кaпитaлу


Кaбинeт прeмиjeрa Aлeксaндрa Вучићa припрeмa измeнe Зaкoнa o пoљoприврeднoм зeмљишту дa би oмoгућиo дa сe вeликим, стрaним фирмaмa пoд пoвлaшћeним услoвимa прeдa плoднa држaвнa зeмљa, дирeктнoм пoгoдбoм сa Влaдoм Рeпубликe Србиje. Измeнe зaкoнa нe припрeмa министaрствo пoљoприврeдe, вeћ нa њимa рaди Вучићeв шeф кaбинeтa Ивицa Кojић, бивши шeф кaбинeтa Mлaђaнa Динкићa. Увoди сe пojaм првeнствa […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Вучићев болестан буџет


Премијер Србије Александар Вучић је на конференцији за новинаре 25. јуна стање у државној каси лажно представио као “здраву српску јабуку”, користи јефтине трикове, поредио податке из катастрофалног периода прошле године обележеног поплавама, са подацима из првих пет месеци ове године. Ми премијера упоређујемо у односу на планове изнете у његовим буџетима. Александар Вучић је […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Штимовање крвних зрнаца


Премијер Србије Александар Вучић је на конференцији за новинаре 25. јуна извео праву илузионистичку представу – умешао је ратне злочине, вађење очију и клање Срба током рата у БиХ са баналним и тривијалним опаскама о повређеном националном поносу, на начин који је, говорећи о национализму, одавно раскринкао Данило Киш. Затим је мало пребројавао крвна зрнца […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Припрема се покрајинска влада СНС-а, ЛСВ-а и СВМ-а


Партијски паразити се одлично разумеју. И одмах се договоре. Јер иду избори. А љути “опозиционари” би да сачувају своје паразитске позиције у јавном сектору, да сачувају све своје неспособне кадрове које су се нагурали у јавни сектор, и да буду и део будуће власти. Јер су схватили да су “жути” пукли. Што се ЕПС-а тиче, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Паорима узимају земљу испод жита


Није прошло ни годину дана од како је премијер одлучио да бачку земљу што прода, а што изда Арапима за износе ниже од оних које су наши паори били спремни да плате да им је та земља била доступна (а није), а већ се ситуација понавља са банатске стране покрајине. Фаворизовање страних инвеститора над домаћим, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Спасковски и Вучић настављају да сеју страх у Бору


Другом од четири доктора наука које има РТБ Бор је данас уручен противзаконит отказ због слободе мишљења и говора. Отказ му је противзаконито уручен на боловању. Преостала су два доктора наука у РТБ-у Бор и они су ућуткани. Александар Вучић и његов неспособни директор Благоја Спасковски настављају репресију, напад на слободу мишљења и говора загарантоване […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Спасковски и Вучић спроводе политички прогон у Бору


Један од четири доктора наука које има РТБ Бор јуче је противзаконито добиио отказ због писања на друштвеној мрежи Твитер. Другом доктору наука се спрема отказ док је на боловању. Преостала два су ућуткана. Овај потез Александра Вучића и његовог неспособног директора Благоја Спасковског представља директан напад на слободу мишљења и говора загарантоване Уставом Републике […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Транспарентност и локални економски развој


Знање у локалним самоуправама постављених доносилаца одлука о активностима везаним за локални економски развој се све чешће може оспоравати. Чињеница је да партијско запошљавање генерише негативну селекцију и да често најмање вични стижу на кључне позиције. Организационе јединице задужене за локални економски развој нису поштеђене овакве контаминације. Ипак, у реалности у којој живимо знања су […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Отворено са Радуловићем: Лозница и Смедерево


Зашто смањење пензија није реформа и шта је требало учинити уместо тога? Зашто мале породичне фирме и пољопривредна газдинства треба да буду у фокусу економске политике? Шта је универзална социјална заштита и како обезбедити бесплатну здравствену заштиту за све? Шта вас још занима? Саша Радуловић, некадашњи министар привреде и председник покрета “Доста је било“ разговараће […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Бачкој из Сивца прети стечај због штетног тајног уговора са “Арапима”


Држава Србија је са фирмом Ал Равафед направила заједничку компанију у коју је инвестирала 20.000 евра, а “Арапи” 80.000 евра. Та заједничка фирма је купила земљу од Бачке из Сивца испод цене. Тржишна цена ја око 11.000 евра по хектару. Њихова цена је испод 6.000 евра по хектару. Та заједничка компанија је онда узела кредит […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Агенција потврдила сукоб интереса у “Вршачким виноградима” и “Бачкој Сивац”


Агенција за борбу против корупције потврдила је наводе из пријаве Саше Радуловића да је, у случају покушаја скандалозне приватизације Вршачких винограда и Бачке из Сивца чија је земља испод жита продата “Арапима”, бивша заменица директора Агенције за приватизацију Оливера Аранђеловић, била у сукобу интереса. Ова сарадница Млађана Динкића, тада министра привреде и финансија, истовремено је била […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Стара топионица и даље трује грађане Бора


И поред инвестиције од преко 300 милиона евра у нову топионицу, и поред тога што је премијер Александар Вучић са генералним директором РТБ Бор Благојем Спасковским свечано отворио ту нову топионицу крајем прошле године, стара топионица није затворена и даље ради и трује грађане Бора. Нова топионица, представљена као “највећи еколошки пројекат на Балкану” никако […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Тужбе против Телепромптера и Курира


Манипулација медијима, њихова злоупотреба у дневно-политичке сврхе, пре свега за блаћење и дискредитацију политичких противника, и низак ниво културе јавног говора довели су до потпуне деградације новинарства. Медији су додирнули дно, увелико уронили у блато манипулација и лажи, а пристојни медији који покушавају да негују професионализам, изгубили су трку у креирању изгледа и правила медијске […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Влада крије уговоре за Железару Смедерево


Министарство привреде прогласило је тајним све уговоре и документе о избору и ангажовању страних менаџера у Железари Смедерево које грађани месечно плаћају 340.000 евра, односно око четири милиона годишње. Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” сматра да Влада Србије тајним уговорима учвршћује корупцију и коруптивне моделе понашања у држави. Министарство привреде РС је дописом […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Отворено са Радуловићем: Пирот, Димитровград, Краљево, Сремски Карловци


Саша Радуловић ће ове недеље водити директне и отворене разговоре са грађанима у Пироту, Димитровграду, Краљеву и Сремским Карловцима. Зашто смањење пензија није реформа и шта је требало учинити уместо тога? Зашто мале породичне фирме и пољопривредна газдинства треба да буду у фокусу економске политике? Шта је универзална социјална заштита и како обезбедити бесплатну здравствену заштиту за […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Влада уништава “Вршачке винограде”. Решење постоји


Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” упозорава да власт наставља да уништава компанију “Вршачки виногради” која би могла да буде стуб развоја целе регије Јужног Баната. Бахато и незналачко понашање државе кулминирало је јучерашњом одлуком власти да блокира рачун фирме због дуга који би компанија могла да исплати са 60 одсто својих залиха вина, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Радуловић за Крагујевачке: Не пише се добро нашој економији


Власт се хвали великим смањењем буџетског дефицита, а нико не помиње да су буџетски приходи мањи за 10 одсто од планираних. Тако улазимо у спиралу смањења потрошње и прихода која води у колапс привреде. Издвајање 17 предузећа од осталих да им се продужи заштита од поверилаца само је крај пљачкашке приватизације и неће донети ништа, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Министре Гашићу, где су вам станови?


Министар одбране Братислав Гашић пред камерама се хвалио доделом 23 стана припадницима Министарства одбране у Београду, Ужицу и Нишу, а истовремено газдује непознатим фондом станова који зврје празни и пропадају. Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” има сазнања да у Београду и другим градовима Србије пропадају празни станови који су војном власништву и које […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Спасковски спроводи политички прогон радника због твитовања


Генерални директор РТБ Бор Благоје Спасковски покренуо је поступак отказа за инжењера др Бранислава Михајловића због његових критичних ставова објављених на личном Твитер налогу. Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” оштро осуђује одмазду и политички прогон запослених у Бору због јавно изнетих стручних ставова којима се указивало на штетно пословање Спасковског и његове екипе, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Кoрупциja a лa Спaскoвски – килoгрaм кaфe рeшaвa свe


Гeнeрaлни дирeктoр кoмпaниje РTБ Бoр Блaгoje Спaскoвски jaвнo блaмирa држaвну aдминистрaциjу и упрaву изjaвaмa дa личним пoзнaнствимa и пoклoнимa у виду “нeкoг килoгрaмa” кaфe рeшaвa упрaвнe, судскe пoступкe. Пoкушaвajући дa сe лaжнo прeдстaви кao спaсилaц рaдникa, кojимa гoдинaмa ниje уплaћивao зaкoнoм прeдвиђeнe пoрeзe и дoпринoсe, Спaскoвски je нa jaвнoм скупу у Дoму културe Бoр рeкao […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Страначка окупација културе


Србија је окупирана држава, и не треба бити нарочито паметан, ни политички писмен да би се то уочило. Али нису је окупирали ни евро-атлантисти, ни масони, ни Русија. Србију су окупирале њене политичке странке. Као што ради окупатор на запоседнутој територији, политичке странке користе државу и њене механизме, моћи и вредности да задовоље своје, у […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Успешан притисак на Спасковског


Менаџмент компаније РТБ Бор, на челу са Благојем Спасковским, попустио је пред јавним притисцима, кривичним пријавама и управним поступцима које је покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ покренуо против њих због дуга према бившим и садашњим радницима. Инвалиди рада требало би ускоро да добију пензије какве су заслужили, јер је менаџмент РТБ Бор изгледа […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Суд по потреби – за партократију и другове


Правде нема, а право је измештено ван институција. Не треба више да се надате да ће бити успостављено независно, ефикасно и иоле способно правосуђе – као да нам је поручено прошле недеље са највишег и јединог меродавног места у држави. Вест да ће Александар Вучић за истрагу одговорности за смрт браће Битићи формирати некакву комисију […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Кoри Удoвички oбмaњуje jaвнoст и нaпaмeт избaцуje брojeвe вишкa зaпoслeних


Mинистaркa лoкaлнe сaмoупрaвe и држaвнe упрaвe Кoри Удoвички гoдину и пo дaнa ниje ништa урaдилa дa систeмaтизуje рaднa мeстa у jaвнoм сeктoру и у jaвнoст излaзи сa пoтпунo прoизвoљним брojeм вишкa зaпoслeних. Нeпрoфeсиoнaлнo пoнaшaњe и нeрaд нe мoгу сe сaкрити изнoшeњeм нeистинa o бившeм министру приврeдe Сaши Рaдулoвићу, a упрaвo je тo министaркa Удoвички пoкушaлa. […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Вучић нaс брукa пo свeту. Србиja ниje прoсjaк!


Прoсjaчeњe пo Eврoпи – тo je сликa Србиje кojу крeирa нeспoсoбни прeмиjeр Aлeксaндaр Вучић, вaпajимa “дajтe нaм нoвaц”, дoк истoврeмeнo њeгoви пaртиjски кaдрoви нису у стaњу дa рeaлизуjу крeдитe oд пeт милиjaрди eврa кojи су из eврoпских бaнaкa увeликo oдoбрeни зa жeлeзницe, aутoпут и eнeргeтику. Нa тe крeдитe грaђaни Србиje плaћajу кaмaтe, a умeстo инвeстициja […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Десет правила балканског владара


У држави у којој су медији строго контролисани, у којој се крши право на слободу мишљења и изражавања и у којој се сваког дана продукују нове метанаративне конструкције о “великом вођи” и “успеху његове владе”, живот се одвија у фикцији, будући да настаје огроман јаз између теорије и праксе; између чињеница којима власт манипулише и […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Повереница за заштиту страначких права


Ова власт се специјализовала у кршењу закона и занемаривању процедура, а начин постављања нове Поверенице за заштиту равноправности је само још један у низу потеза којима се уништава независност контролних институција. Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” залаже се за јачање и поштовање регулаторних тела и осуђује постављање партијских кадрова на њихово чело, јер […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Отворено предавање Саше Радуловића у Крагујевцу: четвртак, 28. мај


Које су злоупотребе и како се борити против њих у привреди, приватизацији и стечају? Како се рачуна бруто домаћи производ и зашто је он важан? Шта се дешава са буџетом Србије? Ако желите да сазнате више о приватизацији, буџету и БДП-у, дођите на отворено предавање Саше Радуловића у Крагујевцу, које ће се одржати у четвртак, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Отварамо канцеларију у Чачку: среда, 27. мај, 12ч


Канцеларија нашег локалног тима из Чачка биће званично отворена у среду, 27. маја, у 12 часова на адреси у Скадарској 7. На конференцији тим поводом ће говорити председник покрета Саша Радуловић и локални координатор Стојан Марковић.

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Стевановић: Отимају од пензионера, а бацају новац на партијско запошљавање


“Умањивање пензија је чин конфискације приватне имовине. Ни једно друштво које жели да се развија не може се заснивати на томе да приватна имовина није света”, нагласио је Александар Стевановић, потпредседник покрета “Доста је било – Саша Радуловић” у емисији “Без цензуре” КТВ-а. Стевановић је упозорио да систем владавине права и независне институције, које би […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Радуловић у “Документу” РТВ-а: уторак, 26. мај, 23.10


Председник покрета “Доста је било” Саша Радуловић гост је вечерашњег издања емисије “Документ”. Зашто су најбогатији људи у Србији и највећи дужници? Ако је исплативије кршити закон него радити регуларно, и не плаћати порез, да ли то онда постаје навика коју је тешко променити? Како у Србији увести правично опорезивање имовине, а да то не […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Стевановић у Таласању Радио Београда 1: среда, 27. мај, 11ч


Ко ће остати без посла у државној управи? Који ће бити критеријуми за отпуштања? Да ли држава има проблем са бројем запослених у јавном сектору или са нестручним партијским кадровима? У среду, 27. маја, од 11.05 о овим темама ће код Дијане Иванов Кадић у емисији Таласање Радио Београда 1 говорити потпредседник покрета “Доста је било” Александар […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Радуловић: Одредили вишак без систематизације радних места


Поводом изјаве минисатрке државне управе и локалне самоуправе да је око 9.000 запослених у јавном сектору вишак, лидер покрета “Доста је било” Саша Радуловић гостовао је у Дневнику Н1 телевизије и рекао да се вишак запослених у јавној управи не може извршити без систематизације радних места, критеријума и очекиваног радног учинка. Радуловић доводи у питање на […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић спречио пљачкашку приватизацију “Прве петолетке”


Председник општине Трстеник Мирослав Алексић, кадар УРС-а и Млађана Динкића, који већ годинама воде и Трстеник и Прву Петолетку и за чије су пропадање директно одговорни, члан Надзорног одбора Прве Петолетке, данас обмањује јавност причама да је некадашњи министар привреде Саша Радуловић спречио наводно спасоносну продају. Та “спасоносна продаја” значила би пропаст “Прве петолетке” и Министарство […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Вучићеве мере штедње: милиони за страначке активисте


Запошљавање нестручног и неспособног страначког кадра, које грађане Србије кошта више од милијарду евра годишње, и одржавање бахатих и доказано неспособних активиста СНС на најплаћенијим функцијама у држави, не може да покрије ниједна уштеда коју је Александар Вучић усмерио ка онима који нису у његовој странци, који се супротстављају његовој политици, ка пензионерима, па ни […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Шамарање порезима


Власт порезима уништава мали, породични бизнис, сектор у коме је највећи број запослених у Србији. Бахато злоупотребљавају уредбе написане тако да се износи на пореским решењима могу дуплирати и примењивати ретроактивно. Годинама уназад на мети су “паушалци” које дуплирањем пореских оптерећења гурају у сиву зону и пропаст. Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” залаже […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Oтвoрeни пoзив ДСНС-у


Пoкрeт “Дoстa je билo – Сaшa Рaдулoвић” пoздрaвљa нaпрaсну oдлуку Дeмoкрaтскe стрaнкe дa прeд пoкрajинскe избoрe крeнe у дeклaрaтивну бoрбу прoтив стрaнaчкoг зaпoшљaвaњa нeспoсoбних aктивиствa у jaвнoм сeктoру и пoзивaмo их дa бeз oклeвaњa пoчну – oд сeбe. Дa крeну oд свoje пoкрajинскe влaсти у Вojвoдини, прeкo jaвних прeдузeћa, рaзних фoндoвa и aгeнциja, пa дo […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Вучићев крај пљачкашке приватизације


Након 15 месеци неодговорности, незнања и нечињења, Влада Србије припремила је списак од 46 предузећа које ће заштитити од поверилаца, док ће остала предузећа пустити у стечај. Тиме Влада Александра Вучића намерава да оконча пљачкашку приватизацију и практично ликвидира сва предузећа без икакве одговорности за оне који су је спровели. За преостала 46 предузећа Влада […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

За чије бабе здравље?


У Србији је данас почело издавање непотребних електронских здравствених картица, које би требало да замене старе, папирне. Ова замена папира за пластику коштаће грађане додатних 20 милиона евра, а за увођење читача картица, здравствене установе ће морати да издвоје 60.000 евра. У земљи у којој се болнице распадају, лекари понижавају смањењем плата, а деца лече […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Тајни дилови у Пироту ојадили раднике


Преварени радници у Пироту, њих око 1.000 без плата већ годину дана, упропашћена фабрика, дугови од 15 милиона евра, пропале субвенције из буџета од 6,6 милиона евра – ово су ефекти тајне, буразерске приватизације текстилне фабрике “Први мај” коју је, уз свесрдну помоћ Александра Вучића, спровео бивши министар Млађан Динкић. Пропаст “АХА Муре – Први […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Лаж као породичан посао браће Вучић


Андреј Вучић, брат Александра Вучића, навео је на суду 13. маја да није власник фирме и да је последњих 19 година запослен у Народној банци Србије, иако није знао да одговори на питање судије на којој тачно позицији. Подсетимо, Александар Вучић је септембра 2008. године, након што је напустио Српску радикалну странку, а пре уласка у СНС, изјавио […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Отворено са Радуловићем: Сремска Митровица, 21. мај


У четвртак, 21. маја, председник покрета “Доста је било” Саша Радуловић водиће отворене и директне разговоре са грађанима Сремске Митровице. Како увести ред у Србију? Зашто смањење плата и пензија није реформа и шта је требало учинити уместо тога? Шта је универзална социјална заштита? Зашто мале породичне фирме и пољопривредна газдинства треба да буду у фокусу […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Душан Павловић: Зашто се у обданишта пријавило више деце?


Пре неколико месеци, београдска управа донела је одлуку о изједначењу приватних и градских вртића тако што ће свим грађанима омогућити да уписују децу по регресираној цени од 5.540 динара. Разлог за овакву одлуку био је велики број неуписане деце сваке године. Градски вртићи не могу да приме сву децу, а приватни вртићи су примали децу […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

„Железнице Србије“ рекламирале руска предузећа српским новцем


„Железнице Србије“ већ месецима одбијају да открију колико је коштала и са којим циљем је вођена бесмислена рекламна кампања којом су у Београду прошле године промовисана два руска предузећа „РЖД Интеренешнл“ и „Russian Railways“. Повереник за информације од јавног значаја је још у децембру прошле године, а затим поново пре два месеца, наложио „Железницама Србије” […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Томислав Николић обешчастио функцију председника


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ најоштрије осуђује понашање председника Србије Томислава Николића који је новинарку београдског таблоида оптужио да угрожава безбедност његове породице и државе само зато што се не презива на „ић“ и што је албанског порекла, родом из Призрена. Томислав Николић је у званичном саопштењу из кабинета навео да је, док […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Миша Бркић за Пешчаник: ММФ је био “мајка Мара”


ММФ је отишао, а ми смо остали да се забављамо својим јадом. ММФ је био мала мука, велика тек стиже. И то врло брзо. Већ за неки дан, 31. маја, престаје да важи заштита од поверилаца више од 150 предузећа у реструктурирању, које је прошле године измењени Закон о приватизацији штитио као дужнике. Тај први […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Вучићeв глaвни прoпaгaндистa плaћeн 1.000 eврa из “Teлeкoмa”


Aлeксaндaр Вучић свoje пaртиjскe кaдрoвe удoмљaвa у нaдзoрнe oдбoрe држaвних прeдузeћa, истo кao штo су и сви лидeри стрaнaкa кoje критикуje рaдили прe њeгa. Урeдницa билтeнa Српскe нaпрeднe стрaнкe “Инфoрмaтoр”, нoвинaркa Сoњa Влajнић jeдaн je oд нajoчиглeдниjих примeрa пaртиjскoг зaпoшљaвaњa кojим стрaнкa прeмиjeрa Aлeксaндрa Вучићa исцрпљуje држaвну кaсу дa би плaћaлa стрaнaчкe aктивистe. Влajнићкa je, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Сајт dostajebilo.rs најпопуларнији сајт политичке организације у Србији


Према познатом сајту за анализу интернет саобраћаја Alexa.com, сајт покрета „Доста је било – Саша Радуловић“ најпопопуларнији је сајт једне политичке организације у Србији у протеклом месецу. Сајт dostajebilo.rs заузима 562. место од свих веб сајтова које су грађани Србије посећивали у последњих месец дана. Ранг листу првих пет стотина сајтова по броју постета из Србије можете […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Отворено са Радуловићем: Рума, Кикинда и Инђија


Ове недеље председник покрета “Доста је било” Саша Радуловић водиће отворене и директне разговоре са грађанима Руме, Кикинде и Инђије. Како увести ред у Србију? Зашто смањење плата и пензија није реформа и шта је требало учинити уместо тога? Шта је универзална социјална заштита? Зашто мале породичне фирме и пољопривредна газдинства треба да буду у […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Министарство трговине не зна ко тргује са Србијом


Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије не поседује податке о највећим извозницима и увозницима, као ни о вредности робе којом фирме тргују или о томе чиме се тргује. Министарство трговине нема информације о трговини. Чиме ли се министарство бави, на основу којих података води један од најважнијих сектора у Србији? И мада прича делује […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Стевановић за „Ужичку недељу“: Продаће најбоље фирме да прикрију неспособност


Прети нам опасност да будзашто продамо најбоље јавне фирме и у пакету тржиште тих фирми, уколико власт не буде имала средстава да сервисира јавни дуг – упозорио је Александар Стевановић, потпредседник покрета „Доста је било – Саша Радуловић“ у новом броју „Ужичке недеље“. Стевановић подсећа да нема привредног раста, да у прва три месеца значајно […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Уставни суд Италије укинуо противуставно смањење пензија


Након Уставног суда Грчке, и Уставни суд Италије је утврдио да је смањење пензија противуставно. Пензије нису социјална давања. Пензије су имовина. Уставни суд Италије је и наложио Влади Италије да пензионерима врати пет милијарди евра које им је противуставно одузла. Покрет “Доста је било” је у јануару ове године Уставном суду Србије поднео иницијативу да прогласи […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Железнице крију улагања у “Београд на води”


„Железнице Србије“ одбијају да открију колико их је до сада коштала припрема за изградњу “Београда на води”, као и уговоре којима су се обавезали да ће убудуће улагати у тај пројекат. Повереник за информације од јавног значаја донео је 20. априла решење којим се „Железницама Србије“ налаже да без одлагања све уговоре и документа везана […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Радуловић за Истиномер: Субвенције су штетне


Држава се опет враћа субвенцијама за запошљавање, јер то оставља могућност партократији да узима рекет – оценио је Саша Радуловић за “Истиномер” владину Уредбу о условима и начинима привлачења директних инвестиција. – Сваки систем субвенција који смо имали до сада је директно везан са корупцијом и могућношћу партократије да узима рекет. Да би партијски паразити […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Нови напади на омбудсмана показују агресију и хистерију власти


Током данашњег састанка заштитника грађана са директором ВБА, којем је ненајављено присуствовао и министар Братислав Гашић, Саша Јанковић је био директно спречен да изврши контролу рада Агенције непримереним понашањем министра. Састанак је прекинут након што је заштитнику грађана потврђено да је министар Гашић издао наредбу о ангажовању ВБА поводом инцидента на Паради поноса, и након што […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ
un_humanrights

Вучић довео Србију на стуб срама УН


Србија се после много година поново нашла на стубу срама Уједињених нација због хајке коју Влада и странка Александра Вучића воде против омбудсмана Саше Јанковића. Високи комесар УН за људска права забринут је због притисака Владе Србије и владајуће странке Александра Вучића на омбудсмана Сашу Јанковића и тражи да се хајка заустави, каже се у […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

ЕПС радио на штету домаћих фирми, а у корист странаца


Савет за борбу против корупције позвао је надлежне да испитају чињеницу да је Електропривреда Србије (ЕПС) онемогућила домаћа предузећа да буду понуђачи на тендеру за набавку “паметних бројила” и на тај начин омогућила страним понуђачима да победе. “Квалификаторним критеријумима ЕПС је онемогућио домаћа предузећа да буду понуђачи, самостално или у конзорцијуму, што је противно интересима […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Руководство РТБ Бор уцењује и застрашује раднике


Менаџмент Рударско-топионичарског басена Бор запретио је данас свим радницима да ће компанија отићи у банкрот уколико наставе да се буне и оспоравају „Унапред припремљени план реорганизације“ (УППР) и уколико не подрже садашње неспособно руководство. Суштина УППР-а је да се преваре повериоци и више од 600 радника, да се сакрију одговорни за досадашње дугове и да […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ
sloboda_medija

Уместо честитке новинарима Србије


Светски дан слободе медија новинари и медији у Србији дочекују као економски затвореници Владе Александра Вучића, који надполовично контролише ка којим медијима ће се сливати новац јавних предузећа или дискрециони „пројекти“ министарстава. Дочекују као осиромашене слуге премијера који се „прославио“ као министар информисања крајем ратних деведсетих гашењем медија. Данашњи дан они који су запослени у […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Данас: Држава запослила 20.000 упркос забрани


У јавном сектору само током прошле године запослено је најмање 20.000 нових кадрова, упркос важећој забрани о новим запошљавањима до 2016. године, показује истраживање Данаса. Сабирајући податке које су новинари Данаса добили од министарстава, на одређено и неодређено у 2014. примљено је 7.554 нових људи у јавни сектор, а 12.383 њих је радно ангажовано по […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Павловић: Слаба наплата пореза је знак лоше економије


Објављени су подаци о извршењу буџета за март. Да ли вести од пре месец дана — о одличним буџетским приходима и далеко мањем дефициту од планираног — и даље могу да се одрже? Све зависи шта посматрате. Предлажем да посматрамо само пореске приходе. Они су најрелевантнији, јер индиректно показују стање у привреди. Ако привредна активност […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Фридом хаус: Влада Србије гуши независне медије


Слобода медија у Србији је током прошле године погоршана, оценила је угледна америчка невладина организације „Фридом хаус“ у свом новом извештају објављеном данас. Индeкс слoбoдe мeдиja у Србиjи je oпao сa 37 нa 40 пoeнa “збoг свe изрaжeниjeг узнeмирaвaњa и нaпaдa нa нoвинaрe и oгрaничaвaњa њихoвoг рaдa oд стрaнe влaдe кao и смaњeњa рaзнoврснoсти мeдиjскe […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Стевановић за Н1: Насилно се представљају резултати којих нема


Пре годину дана, премијер Србије Александар Вучић у експозеу навео да је да су три најважнија задатка његовог кабинета реформа економије која подразумева и доношење пакета реформских закона, развој приватног сектора и консолидација буџета смањењем трошкова. Оцену испуњености ових циљева у “Новом дану” на Н1 телевизији дао је Александар Стевановић, потпредседник покрета “Доста је било”.  […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Отворено са Радуловићем: Суботица, 29. априла


Локални тим покрета “Доста је било” из Суботице позива све суграђане на отворени разговор са председником покрета Сашом Радуловићем. Место: Отворени универзитет, сала 213 Време: 18 – 19.30 Укључите се у разговор о отвореној, транспарентној и другачијој политици и променама у Суботици и у целој Србији. Очекујемо вас.

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Радуловић за “Ужичку недељу”: Губици рудника у Бору већи од милијарду евра


УН: Одакле РТБ Бору дуг од 700 милиона евра и шта је спорно у начину на који ово предузеће намерава да се ослободи тог дуга? Није у питању само дуг од 700 милиона евра који је приказан у Унапред припремљеном плану реорганизације (УППР), који је пословодство поднело Привредном суду у Зајечару у настојању да прикрије […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Александар Стевановић у “Новом дану” на Н1


Уторак, 28. април, 8 часова, ТВ Н1 Потпредседник Покрета “Доста је било – Саша Радуловић” гостује сутра на телевизији Н1 у емисији “Нови дан”, од 8 часова. Александар Стевановић ће говорити о најновијим економским резултатима привреде и дометима Владе Александра Вучића.

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Трибина: Шта радницима доноси реорганизација РТБ Бор


Уторак, 28. април, 17ч, Велика сала Дома културе у Бору Трибина је посвећена Унапред припремљеном плану реорганизације РТБ-а коју је менаџмент на челу са Благојем Спасковским поднео Привредном суду 31. марта. Анализу тог плана моћи ћете да чујете од Саше Радуловића, председника покрета „Доста је било“. Разговараће се о могућим правцима развоја борских рудника и топионице, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Хитно објавити уговор о Београду на води


Потписивањем уговора за пројекат “Београд на води”, коме је претходило урушавање правног поретка и доношење Лекс специјалиса, Влада Србије наставља да ради у корист једног страног приватног инвеститора, иза кога стоји ко зна какав капитал, а на штету грађана којима је одузела највредније земљиште у центру Београда. Све је урађено у маниру деспотија, без поштовања […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Година силеџијства над медијима и новинарима


Годишњица треће владе Александра Вучића обележена је прогоном и застрашивањем независних новинара, укидањем сатиричних емисија и цензуром, баш као што је и почела. Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” најоштрије осуђује све потезе власти који су довели до незапамћеног сужавања простора за критичко и слободно изражавање мишљења. Подсећамо да је у дану када је […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић у “Двоуглу”


“Двоугао” са председником покрета “Доста је било” Сашом Радуловићем и председником СНП-а Ненадом Поповићем. Које су три речи које описују ваш програм? -Увођење реда Демонтажа партијског, паразитког система Увођење социјалне заштите за све грађане Погледајте целу емисију преко линка:

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Зашто Тасовац брани „таксисту из Панчева“?


Кобајаги забринут за културно и национално благо Србије које је на тацни и будзашто предато за сада тајном купцу „Авала филма“ или, ако вам је драже, таксисти из Панчева, министар Иван Тасовац посетио је данас све те филмове и обавестио да немамо зашто да будемо забринути. Покрет „Доста је било Саша Радуловић“ упозорава јавност да […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Трибина покрета у Новом Београду изазвала велико интересовање


Локални тим покрета “Доста је било” је јуче, 23. априла, организовао трибину и отворени разговор са Сашом Радуловићем у просторијама МЗ Газела на Новом Београду. У препуној сали, у којој су грађани морали и да стоје због недостатка места, разговарало се о локалној и националној политици покрета “Доста је било”, као и о актуелним темама […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Одговор Вучићу на питање о пиштољу Саше Јанковића


Премијер Александар Вучић питао је јуче новинаре „какве везе има Влада Србије с тим да је неко убијен из неког пиштоља?“. Питање вређа интелигенцију, али пошто премијер пита ред је да му се одговори, мада је доктор Небојша Стефановић, министар полиције најпозванији да разјасни премијерову дилему. Извор: Медија центар (mc.rs) Најновији покушај дискредитације омбудсмана, уз […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

“Авала филм” продат бившем таксисти из Панчева


“Авала филм” је књишки пример пљачкашке приватизације која је спроведена у Србији уз директно саучесништво државе. Оно што га чини посебним у односу на друге сличне случајеве, у којима је држава неком приватном инвеститору „наместила“ добар посао, јесте да смо у овој сумњивој продаји изгубили филмско благо, културно добро од националног интереса. Поставља се питање […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

“Законита” продаја Авала филма


“Авала филм” је књишки пример пљачкашке приватизације која је спроведена у Србији уз директно саучесништво државе. Оно што га чини посебним је само мала ситница да ће са огромном имовином, која ће будзашто прећи у руке “инвеститора”, отићи и филмско благо, културно добро од националног интереса. Кад кажем уз саучесништво државе, мислим у ствари на […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Представљамо нашег одборника у Вршцу


Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” наставља да јача мрежу локалних огранака, а све је већи број одборника који нам се придружују. Сутра у Вршцу представљамо нашег одборника Дејана Максимовића, који се придружио покрету и који ће у складу са нашим принципима заступати интересе грађана Вршца. Покрет „Доста је било“ улази у Скупштину Вршца, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Блиц: Чему служи и колико кошта признање Смедереву у Лондону


Оксфорд само за домаћу употребу Град Смедерево је у Лондону примио “међународну заставу и уверење о инвестиционој атрактивности”. Признање додељује Међународни експертски  савет Европске бизнис скупштине (ЕБА). – Наш савет је препознао ваш град као град са високим инвестиционим потенцијалима из области развоја – пише у допису ЕБА Смедереву, уз позив д учествују у програму […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Сумњивo лицe


Сeћaтe сe Нушићa? И oнoг дивнoг зaплeтa у jeднoj српскoj вaрoши зa врeмe динaстиje Oбрeнoвићa у кojoj су влaст oбaвљaли кoрумпирaни, пoлуписмeни и нeспoсoбни држaвни чинoвници? У кojoj jeднo писмo изaзивa лaвину дoгaђaja … и у кojoj срeски шпиjун и њeму слични кoристoљубиви пoслушници чинe свe кaкo би oпстaли нa влaсти и дoдвoрили сe динaстиjи. […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Град новцем Смедереваца купио безвредно признање из Оксфорда


Приватна компанија малопознатог украјинског бизнисмена Ивана Савова, која носи гламурозан назив „Европска пословна скупштина“ (European Business Assembly – EBA) из Оксфорда, доделила је данас „међународну заставу и уверење о инвестиционој атрактивности“ Граду Смедереву. Уместо градоначелнице награду је отишао да прими директор Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Ненад Крчум, наравно, у потпуности о трошку […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

In memoriam: Кaтaринa Прeрaдoвић (1972-2015)


Ни зрно компромиса, ни милиметар од чињенице, ни трунка оклевања пред притисцима и претњама и непресушна благост, нежност, неуморна брига за пријатеље. У земљи, у какву се Србија претворила, тај спој је смртоносан и за мање крхко биће од Каће. Посебно у новинарству и посебно ако си ексклузивац какав је била Каћа.  Зато таквих нема, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Отворено са Радуловићем: Нови Београд, 23. априла


Локални тим покрета “Доста је било” Нови Београд позива све суграђане на отворени разговор са председником покрета Сашом Радуловићем. Место: МЗ Газела, блок 23, Милутина Миланковића 34 Време: 18 – 20 часова Потврдите долазак: Facebook догађај Укључите се у разговор о другачијој политици и променама на Новом Београду и у целој Србији. Очекујемо Вас.

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Радуловић у “Двоуглу” на РТВ Војводине


У суботу, 18. априла, од 17.25 на Радио телевизији Војводине ће се емитовати “Двоугао” са председником покрета “Доста је било” Сашом Радуловићем и председником СНП-а Ненадом Поповићем. Реприза емисије је у недељу, 19. априла, са почетком у 16.48.

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Данас: Нестале милијарде, нових вагона нема


Иако је Влада Србије, према програму ремонта шинских возила за потребе Железнице, у претходних пет година издвојила више од 8,2 милијарде динара, или око 80 милиона евра, возни парк тог предузећа остао је у истом стању, већина од девет изабраних друштвених, државних и приватних фирми које су тај посао без икаквог тендера добиле и наплатиле, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Хајка на омбудсмана због афере хеликоптер


Високи функционери Српске напредне странке настављају хајку на заштитника грађана Сашу Јанковића и покушавају да укину једну од последњих независних институција у Србији и угасе једини преостали канал кроз који се чује глас разума и брига за права грађана. Непосредни повод за најновију хајку против омбудсмана је његово јавно залагање да се кроз независну истрагу […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Шеф кабинета премијера Вучића и саветница министарке Михајловић одговорни су за ненаменско трошење 65 милиона евра


Одговорност за ненаменско трошење 65 милиона евра у послу ремонтовања вагона, иза кога су стајали министри Млађан Динкић и Милутин Мркоњић, наводно се испитује већ дуже од годину дана, од како је тадашњи министар привреде Саша Радуловић, решењем бр. 119-01-00016/2014-05 од 20. јануара 2014. године наложио дa се формирa посебнa Комисијa за контролу наменског трошења буџетских средстава кроз […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Више од 800 радника РТБ Бор биће преварено


План реструктурирања РТБ Бор кроз стечај је превара за 179 запослених, који ће остати без 90 одсто својих потраживања у износу од око 53.700 евра. Иста судбина чека и више од 650 бивших радника којима менаџмент на челу са Благојем Спасковским дугује новац за неисплаћено социјално и пензијско осигурање. Спасковски је јуче изнео неистину када […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Нова топионица у Бору пројектована да губи стотине милиона евра


Менаџмент РТБ Бор већ неколико месеци шаље громогласне поруке јавности о успешно завршеном инвестиционом циклусу реконструкције металуршких капацитета и о поступку уходавања технолошког поступка. По тим информацијама, за неколико дана ће почети производња бакра у њему. Пре него што тај процес крене да ради, дужан сам да информишем јавност о неколико важних чињеница: 1. Цена […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Десет разлога за смену менаџмента РТБ Бор


Аутори ових редова немају намеру да нападају компанију РТБ Бор, нити су против правих, еколошки прихватљивих, економичних, технолошки најбољих а данас расположивих, социјално одговорних и дугорочно одрживих решења за становнике подручја Бора и Мајданпека, али и саме Србије. ° Због тога кључно је навести следеће: 1. У случају РТБ Бор споран је пре свега превазиђени […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Конференција за новинаре Саше Радуловића и експерата из РТБ-Бора, среда 12 сати


Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” одржаће сутра, 15. априла, у подне, конференцију за медије о реорганизацији и стечају РТБ Бор, у својим просторијама у Бранковој 21 (Београд).   Анализираће катастрофално пословање РТБ Бор у последњих пет година, промашену инвестицију у нову топионицу и план реорганизације РТБ Бор кроз стечај, који је предложио менаџмент, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Рaдулoвић у Нoвoм Сaду: Кaкo успoстaвити Venture Capital индустриjу у Србиjи?


Прeдсeдник пoкрeтa “Дoстa je билo” Сaшa Рaдулoвић ћe у утoрaк, 14. aприлa, сa пoчeткoм у 17 чaсoвa oдржaти прeдaвaњe нa тeму “Кaкo успoстaвити Venture Capital индустриjу у Србиjи?”, у aмфитeaтру цeнтрaлнe згрaдe Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду (Др Зoрaнa Ђинђићa 1). Радуловић се од 1997. године бави предузетништвом и покретањем компанија подржаним од стране Venture Capital и Private Equity фондова. […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Радуловић за Н1: Нaмeрa дa сe прeвaрe пoвeриoци РTБ-a Бoр


Извор: Н1 телевизија Унaпрeд припрeмљeни плaн рeoргaнизaциje РTБ-a Бoр je нeзaкoнит и зa нaмeру имa дa сe прeвaрe пoвeриoци, кaжe зa Н1 лидeр пoкрeтa “Дoстa je билo” Сaшa Рaдулoвић. Рaдулoвић je, гoстуjући у “Нoвoм дaну” тeлeвизиje Н1, рeкao дa je рукoвoдствo РTБ-a Бoр Приврeднoм суду у Зajeчaру пoднeo унaпрeд припрeмљeни плaн рeoргaнизaциje, пo Зaкoну o […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић у јутарњем програму ТВ Н1 о стечају РТБ Бор, “Нови дан” од 8ч


Лидер Покрета “Доста је било – Саша Радуловић” биће сутра, у уторак 15. априла, гост у емисији “Нови дан” коју води Миња Милетић. Повод за гостовање Саше Радуловића је превара која се спрема радницима РТБ Бора, али и грађанима Србије. Радуловић ће одговорити на питања каква реорганизација се припрема за РТБ Бор и зашто се […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Спремили преварни стечај за РТБ Бор


Руководство РТБ Бор, уз пуну подршку Александра Вучића и његове владе, поднело је 31. марта Привредном суду у Зајечару план реорганизације РТБ Бор кроз стечајни поступак. Циљ им је да се на незаконит начин ослободе већег дела досадашњег дуга од око 700 милиона евра, да прикрију пословање у последњих пет година, практично преваре људе којима […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Приватизација касни јер је спроводе партијски, а не стручни кадрови


Директор Агенције за приватизацију Љубомир Шубара био је до недавно део неспособног менаџмента у предузећима са већинским државним капиталом, а партијска и пријатељска веза са министром одбране довела га је на чело Агенције. То је узрок лоших резултата у приватизацији 512 предузећа. У интервјуу “Политици” 5. априла Шубара је признао лоше резултате у приватизацији, али […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Вучић дугује оставку због афере „Хеликоптер“


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ захтева оставку премијера Александра Вучића због одговорности за злоупотребу Војске Србије у пропагандне сврхе која је резултирала рушењем хеликоптера Ми-17 и смрћу седморо људи. Прилози извештаја о узроцима и околностима који су довели до хеликоптерске несреће 13. марта 2015. године у Сурчину, као и транскрипт разговора пилота Омера […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Сoмбoрци љути збoг пoклoњeнoг кaмиoнa бoгaтиjeм Крaгуjeвцу


Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe “Чистoћa” из Сoмбoрa je нa крeдит купилo три нoвa кaмиoнa зa oдвoз смeћa дa би jeдaн пoлoвни пoклoнилa кoмунaлцимa у Крaгуjeвцу. Извор: Блиц Фото: Слободан Јерковић, Блиц   Сoмбoрци, кojи инaчe вeћ мeсeцимa прoтeствуjу прoтив пoвeћaњa цeнa и нaчинa oбрaчунa изнoшeњa смeћa, смaтрajу oвaj гeст нeпримeрeним, тврдeћи дa je рeч o лaжнoj […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Београд на води одузео шансу српским архитектима


Магазин ОКО, РТС, 6. април. 2015. године Гости градоначелник Синиша Мали, Драгољуб Бакић, члан Академије архитектуре Србије и Милутин Мркоњић, бивши министар грађевине Погледајте жучну расправу о оправданости изградње пројекта „Београд на води“ у којој градоначелник Синиша Мали посредно открива да инвеститора очекује зарада на десетине милиона евра. Зараду ће, подсећамо, имати страни инвеститор који […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Лекс специјалис за велику пљачку


Лекс специјалисом за „Београд на води“ по први пут се у Србији на овакав начин руши правни поредак за рачун и интересе једног, привилегованог инвеститора из Уједињених арапских емирата. Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ упозорава Скупштину да усвајањем овог закона омогућава богаћење једне стране фирме на основу тајних уговора. Скупштина отвара врата великој […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Како да заштитите пензије у три корака


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ предао је 30. јануара 2015. године Уставном суду Србије иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. Међутим, независно од покренуте иницијативе, грађани и лица којима је држава смањила пензије (и плате), имају право да одмах од државе траже да […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић: Тајни дилови у врху власти узрок корупције


Јавна дебата у Пожаревцу, Радио Боом93, 2. Април 2015. г. Кoрупциja је у свим сферама, али пoчињe на нajвишим нивoимa, од власти. To мoжeтe дa видитe крoз свe пљaчкaшкe привaтизaциje, тajнe угoвoрe кoje држaвa пoтписуje у наше име и крoз тajнe дилoвe кojи су свeприсутни – рекао је лидер Покрета „Доста је било“ и бивши […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Живот под плинским светлом


Aкo стe сe прoчитaвши oвaj нaслoв прeпaли дa сaм из нeкoг „дoбрo oбaвeштeнoг“ и „пoвeрљивoг“ извoрa, нaрaвнo „блискoг влaстимa“, „пoуздaнo“ сaзнaлa дa ћeмo oстaти бeз струje пa дa ћe нaм трeбaти гaснe лaмпe, мoжeтe дa oдaхнeтe. Aли сaмo мaлo, нe сaсвим, jeр иaкo oвдe ниje рeч ни o струjи, ни o плину, ни o Русимa […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Спектакуларни безобразлук Александра Вучића: Облатио хероје да би сакрио праве кривце


foto: Ministarstvo odbrane Породица храброг пилота Омера Мехића, који је са својом трочланом посадом и два лекара, погинуо 13. марта 2015. године у покушају да спаси бебу из Новог Пазара, има више интегритета него све комисије премијера Вучића и његових министара који своју кривицу покушавају да сакрију иза блаћења хероја. А породица каже да пилот […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Омбане министра Гашића


Преносимо са web sajta “Peščanika”: Налази две комисије Војске Србије о одговорности за трагични пад хеликоптера сада су изложени суду јавности и већ су проузроковали бурне реакције. Несумњиво је да је њихов најконтроверзнији закључак тај да примарну одговорност за пад хеликоптера сноси његова посада, тј. да је непосредни узрок несреће људска грешка, уз садејство алкохола. […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Компаније из Емирата ограничава само машта Александра Вучића, а не закони Србије


Противуставни „Споразум о сарадњи и подстицању инвестиција са Уједињеним Арапским Емиратима“, који је Србија потписала у фебруару 2013. године, а Скупштина ратификовала следећег месеца, омогућава било којој компанији из УАЕ привилегован положај у односу на српске компаније. Саша Радуловић, лидер Покрета „Доста је било“ указао је у НИН-у (26. март 2015.г.) на неке од важних […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Ко је одговоран за рушење хеликоптера Ми-17?


Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” упозорава да се Министарство одбране крије иза лажних тврдњи о војној тајни, независној тужилачкој истрази и потреби да се она спроводи у тајности. Министарство одбране дужно је да јавно објави ко је наредио да се војни хеликоптер Ми -17 ангажује у акцији спасавања бебе из Новог Пазара, а […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић у Пожаревцу, 2. април – Јавна трибина: “Корупција у привреди и приватизацији”


Позивамо грађане и медије да у четвртак, 2.априла 2015. године, присуствују јавној дебати коју организује Радио Боом93, „Корупција у привреди и приватизацији“, која ће се одржати у Пожаревцу, са почетком у 18 часова на првом спрату Радио Кафеа. Учесници дебате су: председник покрета „Доста је било“ Саша Радуловић, потпредседник Народне скупштине Републике Србије Верољуб Арсић (СНС) и […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Зашто менаџере из Холандије плаћамо 4 милиона евра?


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ захтева да се објаве сви релевантни документи који су претходили избору новог менаџерског тима за Железару Смедерево, односно ангажовању дванаест страних менаџера за чије плате ће месечно бити исплаћивано 340.000 евра, односно четири милиона годишње. Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” предао је jуче Министарству привреде Владе […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић за Радио Београд 1: Вучић живи у паралелном свету


Интервју Саше Радуловића Радио Београду, емисија Седмица, 29.03.2015.  Тема емисије била је економска анализа стања у Србији, а прво питање новинара Зорана Продановића билo је молба да Саша Радуловић, лидер Покрета “Доста је било” прокоментарише наводни суфицит у буџету, вест да је инфлација на најнижем нивоу, да динар јача према евру, као и најаву премијера […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Вучић пригрaбиo влaст нaд свим нeзaвисним oргaнимa


Прoпaгaнднo-мeдиjскa бoрбa прoтив кoрупциje пoслужилa je прeмиjeру Aлeксaндру Вучићу дa дoђe нa влaст, a сaдa му oмoгућaвa дa сe нa влaсти oдржи, упркoс тoмe штo су му рeзултaти лoши, и чaк дa влaст увeћa тaкo штo ћe урушити зaкoнe, унизити свe нeзaвиснe држaвнe oргaнe и институциje и успoстaвити свeoпшту кoнтрoлу, прeкo грaницa кojимa гa Устaв […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић гостује на Радио Београду, недеља 29.03. од 10:00


Сутра, у недељу 29.03. од 10.05 на Радио Београду 1 гост Зорана Продановића у Емисији “Седмица” биће председник покрета “Доста је било” Саша Радуловић. Емисију можете пратити уживо на овом линку: http://www.rts.rs/admin/download/files/cms/attach?id=392

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Позив јавности и медијима: Одбранимо слободу говора и окупљања у Футогу


Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” позива јавност и медије да се окупе у центру Футога у четвртак, 26. марта у 17 часова, и слободно и јавно критикују одлуку Александра Вучића да отима новац од пензионера и њиме плаћа своје партијске паразите. Окупљањем ћемо показати да грађани Футога имају право да мисле другачије, да […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” отвара канцеларију у Новом Саду


Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” јача своју мрежу локалних огранака. Сутра новосадски огранак добија своје просторије које ћемо вам у Улици Др. Лазе Станојевића бр. 3 отворити у 12 сати, када је заказана и конференција за новинаре. Представићемо Зорана Николића, нашег одборника у Скупштини Новог Сада, који је од августа 2014. године до […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Председник покрета “Доста је било” Саша Радуловић у четвртак 26. марта, у Новом Саду и Футогу


У четвртак, 26. марта, покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ ће одржати конференцију за медије у Новом Саду поводом објављивања учлањења једног независног одборника у Покрет, и јавни скуп у Футогу, који ће бити наставак прошлонедељне трибине о штетности смањења пензија коју су прекинули активисти СНС-а. Конференција за медије ће бити одржана у новој […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Вучић противуставно на челу координационог тела за борбу против корупције


Прeмиjeр Србиje Aлeксaндaр Вучић je нeустaвнoм и нeзaкoнитoм oдлукoм Влaдe Србиje дoбиo oвлaшћeњa дa кooрдинирa, кoнтрoлишe и упрaвљa рaдoм нeзaвисних рeгулaтoрних тeлa, кao и дa прeслишaвa Нaрoдну скупштину, судoвe и тужилaштвa. Пoкрeт „Дoстa je билo – Сaшa Рaдулoвић“ зaтo je прeд Устaвним судoм пoкрeнуo пoступaк зa oцeну устaвнoсти и зaкoнитoсти „Oдлукe o oснивaњу Кooрдинaциoнoг тeлa […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић: Једва чекам одговор Александра Вучића на моју тужбу


Саша Радуловић, бивши министар привреде и лидер покрета “Доста је било” чека исход судског процеса након што је тужио премијера Србије Александра Вучића. Вероватно је једини човек у Србији који се одважио да тужи председника Владе због, како каже, неистине коју је о њему изнео у једној популарној ТВ емисији. У интервјуу за РСЕ Радуловић […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

МИ НЕ ОДУСТАЈЕМО: Прекинуту трибину настављамо на јавном скупу у Футогу 26. марта


Синоћ, у петак 20.03.2015. у Футогу, активисти Српске напредне странке нису дозволили одржавање трибине покрета „Доста је било – Саша Радуловић“. После вишедневних претњи власнику сплава – ресторана на којем је првобитно била заказана трибина и каснијим отказивањем договореног простора и претњи власника сплава и присталица СНС упућених члановима покрета „Доста је било“ из Футога, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Одговор покрета “Доста је било – Саша Радуловић” на саопштење Државне ревизорске институције


Државна ревизорска институција је јуче на свом сајту (http://www.dri.rs/) објавила да је поднела 204 прекршајне пријаве, 17 кривичних пријава и 19 пријава за привредни преступ против одговорних лица у субјектима ревизије. Између осталих, наведено је да је поднета и прекршајна пријава против Саше Радуловића, председника покрета „Доста је било“ и бившег министра привреде. Саша Радуловић […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

О чему смо разговарали са Живковићем


Синоћ је Зоран Живковић, гостујући код Југослава Ћосића на Н1 Телевизији, очигледно затечен питањем, изрекао пар неистина о разговорима које смо водили у јулу 2013.године, и о разлозима зашто разговори нису успели. Овде можете погледати његову изјаву: Душан и ја смо у то време, у јуну и јулу 2013.године, доста разговарали о стању на политичкој […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Душан Павловић: О чему смо преговарали са Живковићем


У јучерашњој емисији “Пресинг” на Н1 телевизији, Зоран Живковић је, очигледно затечен питањем Југослава Ћосића, изнео неколико неистина о разговорима које је у јулу 2013. године водио са Сашом Радуловићем и Душаном Павловићем. Преносимо вам текст Душана Павловића у којем се налази интегрални текст документа под називом “Зашто не желим поново да будем председник владе”.  […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Tрибина: Саша Радуловић у Футогу о штетности смањења пензија


 Председник покрета „Доста је било“ Саша Радуловић говориће у петак, 20. марта у Футогу на отвореној трибини „Не дамо пензије паразитима“. Трибина ће се одржати у Удружењу пензионера Месна орзанизација Футог, улица Цара Лазара 141,  са почетком у 18.30. Покрет „Доста је било“ је фебруара месеца поднео Уставном суду иницијативу за оцену уставности и законитости […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

БИРН: Министарство енергетике и даље крије Меморандум са Арапима


Повереник за информације од јавног значаја казнио је Министарство рударства и енергетике са 180 000 динара зато што је овај државни орган одбио да достави БИРН-у Меморандум о разумевању између Електропривреде Србије и арапске фирме „Амплекс“. У децембру 2013. године потписан је Меморандум којим је предвиђено да “Амплекс“ добије посао уградње и набавки бројила за […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Радио BBC: “Белорусија, Боцвана и Бугарска имају нешто заједничко. Све до једне имају већи БДП по глави становника него Србија.”


Новинарка Лондонског BBC посетила је Београд и направила кратак прилог о животу у Србији, корупцији, обећаним реформама и тешкоћама пословања. Преносимо вам њен прилог: [Овен Бенет Џонс] Сада се окрећемо Србији где је борба за стварање богатије земље спутана добро знаним проблемом широм света – корупцијом. Извештава Ејми Гутман. [Ејми Гутман] Белорусија, Боцвана и Бугарска […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Душан Павловић за “Крагујевачке”: Темељ власти је некредибилна опозиција


Потпредседник покрета “Доста је било – Саша Радуловић” Душан Павловић, написао је ауторски текст за “Крагујевачке” новине у којем анализира шта је потребно како би у Србији дошло до смене власти и како формирати победничку опозицију.  Преносимо текст у целини. Постоји ли критична маса грађана која би гласала за алтернативу влади Александра Вучића? Постоји. Зашто […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић на симпозијуму “Теологија у јавној сфери” у Требињу


Председник покрета “Доста је било” Саша Радуловић је заједно са професором Филозофског факултета Миодрагом Зецом, учествовао на симпозијуму у организацији Епархије захумско-херцеговачке и приморске под називом “Теологија у јавној сфери” који се одржао 07.02.2015. у Требињу. Панел на којем су они били говорници назван је “Хришћанство и економска правда у (нео)либералном капитализму”. Модератор: “Шта подразумева појам “Неолиберални систем” […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Посао државе је да гарантује сигурност свим својим грађанима


Поводом одлагања емитовања емисије “Репортер” и организованог јавног линча ауторке и новинарке Бранкице Станковић, покрет “Доста је било – Саша Радуловић” позива надлежне државне органе да прекину са привилегованим третманом хулигана и насилника и коначно стану на страну новинара и грађана који савесно, без компромиса, раде свој посао. Покрет “Доста је било” даје подршку Бранкици […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Радуловић за BIZLife: Србија није на добром путу


Смањење плата и пензија није реформа. Повећање пореза није реформа. Реформа значи увођење реда. Влада нигде не уводи ред, само повећава хаос, каже за BIZLife Саша Радуловић, председник покрета Доста је било. Радуловић сматра да је Србија већ у банкроту пошто није у стању да сервисира дуг и да када дође кредит за отплату, „влада мора […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Пореска управа: Што важи за “Кинкиндске” не важи за “Пинк”


Пореска управа у Кикинди принудно наплаћује АКОНТАЦИЈУ пореза на добит Кикиндским новинама. Значи не порез који су дужни, већ аконтацију за порез који ће бити дужни да плате. “Читајући “Извештај о власничкој структури и контроли медија”, Савета за борбу против корупције, прокључао сам од беса и заплакао од муке. Пореска управа “Кикиндским” наплаћује АКОНТАЦИЈУ, па […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Академија архитектуре Србије позвала је Владу Србије да одустане од пројекта “Београд на води”


Архитекте: “Обуставити Београд на води” Академија архитектуре Србије упозорила је Владу Србије и београдске власти да ће бити “најдиректније одговорне за хаос” који би у Београду могао ускоро да настане уколико се настави реализација пројекта “Београд на води”. То удружење које чини 40 чланова, међу којима је 17 професора Универзитета, ствараоци који су последњих 60 […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

“Приватизација хаоса” Саша Радуловић и Мирослава Миленовић на Пешчанику


[ВИДЕО] “Приватизација хаоса” Саша Радуловић и Мирослава Миленовић на Пешчанику. За видео издање Пешчаника, говорили су председник покрета “Доста је било” Саша Радуловић и Мирослава Миленовић из Савета за борбу против корупције. Говорили су о њиховом заједничком раду у борби против корупције, обуци полиције и тужилаштва, раду на предметима 24 спорне приватизације, раду са Верицом […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Интервју за “Политику” : САША РАДУЛОВИЋ Нисам писао оптужницу, сведочићу против Мишковића


Бивши министар привреде Саша Радуловић рекао је јуче у мини интервјуу за „Политику”да ће се одазвати позиву да сведочи у поступку против Мирослава Мишковића власника „Делта холдинга” уколико добије позив од суда. Одбрана Мирослава Мишковића и његовог сина Марка предложила је да се, као сведок који се у процесу против њих води у Специјалном суду […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Радио емисија “Таласање” – гости Саша Радуловић и проф. Љубодраг Савић


Послушајте снимак емисије “Таласање” Радио Београда 1, емитоване 03.03.2015. посвећене спорним приватизацијама. Поред председника покрета “Доста је било” Саше Радуловића говорио је и професор Економског факултета Љубодраг Савић. Саша Радуловић: “Не можете да приватизујете хаос. Добри инвеститори долазе кад се уведе ред. Кад приватизујете хаос добијате хаос. Треба увести ред, не можете да уводите хаос. […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

“Вечерње Новости”: Млађан Динкић и даље у Вучићевом кабинету


Динкићеви још на власти Кадрови УРС нашли ухлебљење У Немањиној, иако странка не постоји   ОДЛАСКОМ Млађана Динкића из Владе и потпуним гашењем УРС, нису сви њихови кадрови напустили структуре власти. На десетине бивших сарадника лидера “регионалиста” још је у Немањиној 11. Шеф кабинета премијера Вучића је Ивица Којић, који је био на истом месту […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић за “Данас”: Динкић и даље у кабинету Вучића


Покрет „Доста је било“ стално има разговоре са разним политичким опцијама и странкама. Међутим, постоји један кључни проблем. Нама је основна поставка програма да минимум консензуса мора да постоји. Проблем је паразитски систем који је изградила партократија, који кошта друштво око милијарду евра годишње. Ту је и буразерска економија, односно буразерске фирме које или добијају […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Враћање страха – убиство руског опозиционог политичара Бориса Немцова


Два дана пред најављени митинг-марш “Пролеће” убијен је Борис Немцов, један од лидера руске опозиције. Погођен је у леђа с четири метка док се шетао по Великом москворецком мосту у близини Кремља, без обезбеђења, у друштву познанице. Немцов је био један од ретких поштених политичара на руској политичкој сцени. Борио се за оно у шта […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Извештај савета о медијима – Мирослава Миленовић за “Истиномер”


Мирослава Миленовић: Новости тврде да им је лично премијер рекао да не плаћају порески дуг “Незамисливо је да живимо у држави која годинама не може да истражи ко су власници медија.” “Постоје најразличитиије врсте олакшица, отписа или различитог третмана медија у плаћању накнада и пореза. Некима се толерише дуг, отписују накнаде”, каже у разговору за […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић за “БХ Дани”: Наша друштва делиће се на пристојне и привилеговане


Предсједник покрета Доста је било и бивши министар привреде у Влади Ивице Дачића објашњава зашто је “паразитски систем” заснован на партијском запошљавању рак-рана свих друштава Балкана и због чега је крах преговора Владе Србије са америчком компанијом Есмарк о продаји Железаре Смедерево примјер некомпетентности и промашене економске политике премијера Александра Вучића “Крах преговора Есмарка и […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Након избора у Војводини формираћемо странку пристојних и кредибилних људи


Покрет „Доста је било“ обележио је годину дана од оснивања конференцијом „Формирање здраве опозиције у Србији“, на којој су говорили председник покрета Саша Радуловић, Душан Павловић, Александар Стевановић, Јасмина Николић и Предраг Марковић. Према речима генералне секретарке, Јасмине Николић, дaнaс Пoкрeт имa 20 oкружних oдбoрa и нaстaвљa стабилно дa рaстe. „Интезивно радимо на организацији на […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић за вести “B92″: Помагао сам тужилаштво и полицију у предмету Мишковић


Саша Радуловић: помагао сам тужилаштво и полицију у предмету Мишковић Пре него што је постао министар, Саша Радуловић је као експрет дуже од пет година радио за полицију и тужилаштво у великом броју предмета спорних приватизација, између осталих у кривичном предмету против Мирослава Мишковића. Држао је предавања и тренинге тужиоцима и полицијским инспекторима на тему […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Формирање здраве опозиције у Србији


У среду, 25. фебруара, покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ ће у Медија центру од 12 часова организовати конференцију поводом првих годину дана постојања. Покрет је основан 27. јануара 2014. године, три дана након што је Саша Радуловић поднео оставку на место министра привреде у Влади Републике Србије и заједно са својим сарадницима одлучио […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Mирослава Миленовић у емисији “1 на 1″ : Извор медијског мрака – нетранспарентно финансирање у медијима


МИРОСЛАВА МИЛЕНОВИЋ, чланица Савета за борбу против корупције и форензични рачуновођа, говори о новом извештају Савета о стању у медијима који је предат влади ће бити доступан јавности на сајту Савета у петак. Претходни извешај је 2011.године сачинила Верица Бараћ и утврдила како власт и политичке странке практично економски контролишу медије. Власт и политичке странке […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Видео интервју за “Истиномер”, Саша Радуловић : Смањење пензија није само неморално, него и економски штетно


[ВИДЕО] Интервју Саше Радуловића за Истиномер. Председник покрета “Доста је било” говорио је о Железари, како партије управљају са свим предузећима у реструктурирању, неоспособном премијеру који штити своје неспособне кадрове и наводном плану Б, о противуставном смањењу пензија, о опозицији, као и о томе ко је заправо купио Железару, како треба решавати социјално питање и […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Интервју Саше Радуловића за “TeslaVision” из Лос Анђелеса, телевизију српске дијаспоре


Председник покрета “Доста је било” Саша Радуловић, говорио је у емисији о свом животу и послу у иностранству, разлозима за повратак у Србију, о плановима покрета “Доста је било” за увођење реда у нашем друштву и привреди.  Саша Радуловић: “Ја сам напустио земљу 1989. године, одмах након завршеног Факултета електротехнике. Први посао ми је био у […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Неспособан премијер у епизоди Железара


Поводом пропалог тендера за приватизацију Железаре у Смедереву и неуспеха преговора с компанијом „Есмарк”, као и најаве премијера Вучића о потписивању менаџерског уговора за Железару, покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ жели да укаже на дилетантизам и погрешан приступ у решавању овог проблема. Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ пита премијера Александра Вучића […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Душан Павловић у емисији “Документ”


Потпредседник покрета “Доста је било” Душан Павловић гостовао је у емисији “Документ”, РТВ Војводине. Теме емисије под називом “Проклете паре” су: Како се извући из економских недаћа? Шта је кључна грешка стваралаца економске политике у Србији? Да ли имамо економску политику по принципу рада ,,иде како иде“? Душан Павловић: “Субвенција је поклон. Ви сте узели […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Неспособан премијер Вучић: Нема договора с Есмарком


Вучић: Нема договора с Есмарком Има Вучић план Б: “У понедељак идемо на јавни позив за потписивање менаџерског уговора јер никад нисмо умели да зарадјујемо паре, нико никада у Србији то није знао. Очекујем да крајем марта Железара почне да ради повећаним капацитетом и да до краја године почне да ради и друга пећ.” А […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Емисија “Без цензуре”: Саша Радуловић, Војислав Шешељ и Слободан Комазец


Предсеник покрета “Доста је било” Саша Радуловић гостовао је у емисији “Без цензуре”, која се емитује на “КТВ Зрењанин”. Саша Радуловић: “Наша економска политика мора коначно да направи систем који је добар за мала и средња предузећа, за домаће породичне фирме, а не да се стара о великим страним корпорацијама, њиховом капиталу и банкама. Они […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Јанковић: Гашић се подсмева истини


Ministar odbrane nije dostavio zaštitniku građana dokumente koje je tražio već samo odgovore na pitanja, iako je to u suprotnosti sa zakonom. Заштитник грађана Саша Јанковић каже да се на овај начин министар одбране подсмева истини и уз то обесмишљава сваки смисао контроле. Четири месеца натезања око поштовања закона и опет без докумената који би […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

22.10.2010. СНС против продаје “Телекома”


Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” указује на још једну у низу недоследности политике Српске напредне странке 22.10.2010. Српска напредна странка осудила је најављену продају Телекома Србије и оценила да је такав потез власти “непотребан и лош”. Заменик председника СНС Александар Вучић је рекао да је најављена продаја потез “недомаћинске и неодговорне власти”. “Неозбиљна […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић, друго гостовање у емисији “Лични став”


Председникпокрета “Доста је било” Саша радуловић, гостовао је други пут у емисији “Лични став”, аутора и водитеља Ненада Михаиловића. Овог пута Саша Радуловић говорио је о улози цркве у друштву, победи Сиризе на парламентарним изборима у Грчкој, односу државе Србије према Заштитнику грађана, програму покрета Доста је било и осталим актуелним догађајима. Целу емисију погледајте […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Александар Стевановић: YANIS VAROUFAKIS – SIRIZA


Потпредседник покрета “Доста је било” Александар Стевановић у ауторском тексту за магазин “Gentleman” даје портрет новог минитра финансија Грчке и коментарише домете нове Владе Грчке. Министар финансија Грчке ужива у пет минута славе, то је сигурно. Плени својим неформалним облачењем, неформалним превозом и готово револуционарном реториком. Припада тиму који је много обећао у ситуацији која […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ предао Уставном суду иницијативу за оцену установности и законитости смањења пензија


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ предао је Уставном суду Србије 30. јануара иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости Закона о привременом уређивању начина исплате пензијa. Ову иницијативу је својим потписом подржало преко 10.000 грађана. Смањење пензија не само да је неморално и противуставно, оно је и економски штетно. Смањење пензија […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Филм поводом Прве редовне годишње скупштине удружења “Доста је било – Рестарт”


Погледајте филм који је приказан на Првој редовној годишњој скупштини удружења “Доста је било – Рестарт” “Данас је напунило годину дана. Израсли су му први зуби и има велики апетит. Храбро. Не боји се ни мрака, ни бабароге. Није као остали. Мало једе, али брзо расте. Проходало, трчи маратон… Васпитано је и културно, али хоће […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Кампања владајуће партије против омбудсмана нарушава правну државу


Влада Александра Вучића поново нарушава правну државу и права и ингеренције независних институција Републике Србије тиме што, злоупотребрављајући јавна гласила и власт, врши медијску и парламентару хајку на заштитника грађана Сашу Јанковића. Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” жели да скрене пажњу јавности ка ономе што је најбитније у случају овог поновног напада на […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

ЧAСTИЛИ СE: У “Чистoћи” пoпили 147 литaрa пићa и пoлa тoнe кaфe зa гoдину дaнa


Aктивисти сoмбoрскoг Пoкрeтa “Дoстa je билo” oбeлoдaнили су пoдaткe o трoшкoвимa рeпрeзeнтaциje у JКП “Чистoћa”. Прeмa њихoвим нaлaзимa у прeдузeћу зaдужeнoм зa oдржaвaњe чистoћe зa гoдину дaнa пoтрoшeнo je 147 литaрa жeстoкoг aлкoхoлнoг пићa и пoлa тoнe кaфe. Сaмo у jeднoj jaвнoj нaбaвци врeднoсти oкo милиoн динaрa, нaвoдe, зaхтeвaлo сe изричитo нa испoруци нajскупљих брeндирaних […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Изјаве Саше Радуловића и Миодрага Зеца за Дневник Краљевачке ТВ


Продаја Телекома стратешком инвеститору је катастрофалан потез и то не би требало радити. Александар Вучић продаје Телеком из истог разлога из кога је и смањио плате и пензије: зато што нема ни знање ни интерес да уведе ред. Буџет је празан и више нема новца да намири своју партијску машинерију и кадрове угуране у јавни […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Фонд ПИО убеђује пензионере да им пензије у ствари нису смањене


Покрет „Доста је било–Саша Радуловић“ обавештава јавност да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Фонд ПИО) упорно три месеца крши Закон о пензијском и инвалидском осигурању и Закон о општем управном поступку. Филијале Фонда ПИО три месеца избегавају да донесу образложено решење о разлозима за привремено умањење пензија. Још горе од тога, у својим […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Радуловић: Влада прикрива губитак Ер Србије


Бивши министар привреде Саша Радуловић каже за N1 да се константним отписивањем дугова ствара вештачка слика о Ер Србији као профитабилној авиокомпанији. Видео можете погледати овде.

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Доктор поново лаже


Омбудсман Саша Јанковић је објавио део докумената на којима темељи кривичну пријаву против двојице војних полицајаца. Објављена документација чињенично демантује изјаву министра полиције доктора Небојше Стефановића, који је јуче рекао да изнети наводи о инциденту постоје само у изјавама припадника Жандармерије, односно да “једино што има званичан карактер могу бити документа која су потписали осумњичени […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ
vladimir_vuckovic_foto_beta

Пад Фиата Србија 25%


Овако завршавају сви наши мегаломански пројекти. На ову политичку авантуру са Фиатом смо до сада слупали преко 1 милијарду евра нашег новца. Никако да “научимо”. Никако да престанемо да призивамо стране инвеститоре да нас спасу. Како је дошло до “инвестиције” Фиата у Србију? Фиат је разматрао да направи нови модел аутомобила. То је велика инвестиција. […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Пад Фиата Србија 25%


Овако завршавају сви наши мегаломански пројекти. На ову политичку авантуру са Фиатом смо до сада слупали преко 1 милијарду евра нашег новца. Никако да “научимо”. Никако да престанемо да призивамо стране инвеститоре да нас спасу. Како је дошло до “инвестиције” Фиата у Србију? Фиат разматрао да направи нови модел аутомобила. То је велика инвестиција. Веома […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Динкићев шеф кабинета сада и званично Вучићев


Млађан Динкић је и даље у кабинету Александра Вучића задужен за “Арапске” послове. Динкићеви кадрови воде министарства привреде и финансија. Остварен је пун континуитет накарадне економске политике базиране на суманутим субвенцијама, страним инвеститорима, рекетима, пљачкашким приватизацијама, распродаји највреднијих предузећа, уништавањем свих предузећа у реструктурирању и генералном пропадању домаће привреде. Ивица Којић је каријеру почео као […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Јово Бакић – Проблем грађана Србије


Будале не треба свећом тражити. Оне се саме јављају. Пре неки дан је члан Градског већа Београда и члан Главног и Извршног одбора СНС-а Драгомир Петронијевић, рођени Београђанин и дипломац Универзитета за пословне студије „Бањалука”, изјавио да пензионери „не плаћају сами” карте за градски превоз „јер им пензије исплаћује држава, а пензије се исплаћују од […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

На шта иде новац отет пензионерима


Као што је спасао дете у Фекетићу, довео Мерцедес у Икрабус, спасио ФАП, спасио Обреновац од поплава, изградио станове за 300 €/м2, изградио топионицу у Бору, као што није смањио пензије иако је обећао да неће, као што није укинуо Утисак недеље, сада је и исушио коп и пустио га у рад. Даме и господо, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Нетранспарентне и дискреционе одлуке урушавају комплетан процес приватизације


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ позива Владу Србије, Министарство привреде и Агенцију за приватизацију да јавно објаве све појединачне одлуке на основу којих је утврђен модел и метод по коме ће се окончати приватизација за 502 предузећа. Пуно право јавности је да зна на основу којих критеријума ће предузећа бити понуђена на продају. […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Саша Радуловић поднео тужбу против Александра Вучића


Саша Радуловић, председник покрета „Доста је било – Саша Радуловић“ и бивши министар привреде, поднео је данас тужбу Вишем суду у Београду против Александра Вучића, председника Владе Републике Србије, због лажи изречених у емисији “Ћирилица”. Александар Вучић је 03.11.2014. године гостовао у емисији “Ћирилица” код Миломира Марића. У 59. минути интервјуа, Александар Вучић је рекао: „Oni […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Агенција за приватизацију доставила је Покрету “Доста је било – Саша Радуловић” списак инвеститора заинтересованих за приватизацију


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ је, након два месеца борбе за поштовање Устава и закона и решења повереника Родољуба Шабића, коначно добио од Агенције за приватизацију тражене податке о такозваним инвеститорима који су показали интересовање за учешће у приватизацији. Прва и груба анализа такозваних инвеститора са званичног списка који је примљен од Агенције […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Агенција за приватизацију има рок од 5 дана да достави податке о заинтересованим „инвеститорима“


Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поништио је противзакониту одлуку Агенције за приватизацију и наложио тој институцији да у року од 5 дана Покрету „Доста је било – Саша Радуловић“ достави информације о свим инвеститорима који су на основу јавног позива доставили писма о заинтересованости за приватизацију предузећа. Покрет „Доста […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Покрет “Доста је било” захтева адекватну реакцију надлежних органа за претње и напад на проф. др Илију Вујачића


Грађански покрет “Доста је било – Саша Радуловић” дочекао је са великим изненађењем вест да угледни академици и професори високообразовних институција у Србији не могу безбрижно и безбедно да се крећу у својим градовима, што доказује случај напада на декана Факултета политичких наука Београдског универзитета, проф. др Илију Вујачића. Др Вујачић нападнут је, како медији […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Александар Вучић крши сопствени ребаланс буџета 10 дана након његовог доношења


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ обавештава јавност и грађане да је Влада Србије, у тренутку када на снагу ступају закони о смањењу плата и пензија, одобрила ванредно повећање трошкова кабинета премијера Александра Вучића за додатних 7,8 милиона динара. Разлог повећања су додатни трошкови за плате, услуге по уговору и службена путовања премијера и […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Правна помоћ пензионерима у одбрани пензија од паразита


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ ће пружити пуну бесплатну правну помоћ свим пензионерима у одбрани њихових пензија од Александра Вучића и његове неспособне владе. Први корак је да упуте допис Фонду ПИО и заxтевају да им Фонд уручи решење о смањењу пензије како би могли да остваре право на судску заштиту. Покрет је […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Позив Фонду ПИО да пензионерима уручи решења о смањењу пензија


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ упутио је писмени позив Фонду ПИО да поштује Закон о Фонду ПИО и да свим пензионерима уручи решења о смањењу пензија ради остваривања права на судску заштиту. Сви пензионери примају пензије на основу правоснажног решења Фонда ПИО којим им је утврђена и висина пензије која се обрачунава у […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Петиција за жалбу Уставном суду против смањења плата и пензија


Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” позива грађане да подрже петицију којом се подржава Уставна жалба против два неуставна закона Владе Премијера Александра Вучића којима се смањују плате и пензије. Покрет ће организовати потписивање петиције у свим деловима Србије. Смањење плата и пензија је не само неморално и противуставно, оно је и економски штетно […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Катастрофалан ребаланс буџета неспособног премијера


Ребаланс буџета за 2014.годину показује сву неспособност премијера Вучића и његове неспособне Владе. Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ ће се свим законитим средствима борити против овог срамног ребаланса буџета и смањења пензија и плата. Александар Вучић очигледно нема ни знања ни капацитета ни способности да извруче земљу из дубоке кризе, дубље и од […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Држава покушава да изигра мале акционаре и прода земљу испод жита


Данас је нелегално одржана Скупштина предузећа „Бачка“ из Сивца, на којој је држава као већински власник покушала да изигра мале акционаре и да прода имовину предузећа „испод жита“. Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ помоћи ће малим акционарима да заштите своја права и заједно ће радити да спрече пљачку. Мали акционари, бивши и садашњи […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Агенција за приватизацију сакрива податке о заинтересованим „инвеститорима“


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ поднео je жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољубу Шабићу жалбу решење Агенције за приватизацију којом се одбија захтев за увид у писма о заинтересованости потенцијалних инвеститора за учешће у приватизацији. Објављивање тражених података би открило о коликој се фарси ради и […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Срамна одлука Управног суда о изборима у Мајданпеку


Управни суд је одбио жалбе грађана, бирача и кандидата за одборнике покрета „Доста је било – Саша Радуловић“ и потврдио очигледно незакониту одлуку Општинске изборне комисије, вадећи се на наводну неблаговременост приговора на одлуку која НИГДЕ није објављена. Грађани Мајданпека којима су овом незаконитом одлуком повређена Уставом гарантована права поднели су Уставном суду жалбе у […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Позив за подршку протесту НУНС-а испред Студија Б


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ позива све своје чланове и симпатизере да се у понедељак, 06. октобра, у 21 сат, окупе испред РТВ Студио Б и на тај начин подрже протест новинара против медијског мрака, који организује НУНС. РТВ Студио Б је и у време терора режима Слободана Милосевића био независан и слободан […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Премијеров кум и Динкићеви кадрови припремају продају јавних предузећа


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ захтева од Владе Србије да хитно ван снаге стави скандалозну одлуку којом је одговоран посао израде плана реформи најважнијих државних предузећа поверила директору Електромрежа Србије (ЕМС), иначе куму премијера Александра Вучића, и потрошеним кадровима Млађана Динкића. Оваква одлука је још један доказ да никаквих реформи из маркетиншке агенде […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Вучићева Влада већ прекршила нови Закон о приватизацији


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ подсећа премијера Александра Вучића да је пропуштањем да у законском року усвоји и јавно објави сет подзаконских аката Влада Србије грубо прекршила нови Закон о приватизацији, иако је од његовог усвајања прошло свега два месеца. Подсећамо да је Законом о приватизацији (члан 92) утврђен рок од максимално 30 […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Захтев Уставном суду да укине противуставне субвенције страним инвеститорима


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ је јуче, 01.10.2014. године, поднео Уставном суду иницијативу за оцену уставности пореских подстицаја за новозапослене, који су суштински намењени искључиво страним инвеститорима и који дискриминишу домаћу привреду. Противуставним подстицајима по којима мања група послодаваца, углавном страних инвеститора али и запослених, не плаћа 65%, 70% или 75% пореза и […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Пребројавање запослених у јавном сектору траје годину дана


Иако већ годину дана постоји јединствен Регистар запослених у јавном сектору, покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ од Управе за трезор Министарства финансија није добио одговоре на сасвим једноставна питања: како је растао број новозапослених у јавном сектору, колико је њих по различитим формама уговора тренутно у радном односу и колико они сваког месеца […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Медијски мрак у „Држави то сам ја“


Забрана „Утиска недеље“ показује намеру Александра Вучића да уклони са сцене простор за било какав глас критике својих суманутих потеза, као и крајње штетних намера његових сарадника. Александар Вучић нам поручује: Држава то сам ја. Сведоци смо потпуног распада правне државе и свих независних институција система. Ни на једној телевизији са националном фреквенцијом више не […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

„Доста је било – Саша Радуловић“ тражи смену министра правде


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ подржава протест адвоката и њихове захтеве везане за Закон о јавном бележништву и смену министра правде. Након катастрофалне реформе правосуђа коју је спровео Борис Тадић, напредњаци се труде да у потпуности докусуре систем. Стварање монопола, одузимање надлежности адвокатима и предаја у искључиву надлежност нотара, вишеструко скупље овере и […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Позив грађанима да спрече нови талас пљачкашке приватизације


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ помоћи ће свим заинтересованим грађанима, садашњим и бившим акционарима, запосленима и синдикатима да формирају конзорцијуме који ће учествовати у поступцима приватизације 504 предузећа, како би спречили преваре и пљачку коју омогућава нови Закон. Позив се односи и на новинаре и све запослене у медијским предузећима која треба да […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Покрет Доста је било – Саша Радуловић предао захтеве за оцену уставности споразума са УАЕ


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ поднео је данас Уставном суду иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости Закона о потврђивању Споразума о узајамном подстицању и заштити улагања и Закона о потврђивању Споразума о сарадњи између влада Србије и УАЕ. Ову иницијативу је потписало преко 7.000 грађана Србије. Подсећамо да на основу […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Држава да омогући несметано одржавање Прајда


Данас је почела Недеља поноса, која ће се завршити 28. септембра Прајд шетњом. То је дан када ЛГБТ заједница треба да покаже да је ту и да је део нашег друштва, а држава да је способна да врши своју функцију и штити права својих грађана. Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ подржава овај догађај […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

У одбрану новчаника


Покрет “Доста је било – Саша Радуловић” снажно подржава Марш пореских обвезника и позива своје чланове и симпатизере да му се придруже у суботу, 20. септембра, у 12ч, код СКЦ-а. Марш пореских обвезника, под слоганом „Одбрани новчаник“ другу годину заредом организује Либертаријански клуб – Либек, захтевајући ниже порезе, мању јавну потрошњу и обуздавање јавног дуга, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Изградити отворено друштво


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ оштро осуђује напад на немачког држављанина прошле ноћи у центру Београда и очекује ефикасну реакцију надлежних органа. Овај инцидент је још један доказ да живимо у атмосфери страха и мржње, који су дубоко укорењени у нашем друштву. Зато очекујемо темељну истрагу која ће открити мотиве насиља и строго […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Захтев Управном и Уставном суду да пониште изборе у Мајданпеку


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“ је поднео жалбу Управном суду и представку Уставном суду у којима тражи да се нерегуларни избори у Мајданпеку пониште. Законом о локалним изборима, члан 30, изричито је предвиђено да гласачки листић мора да садржи редни број листе, назив листе, као и лично име првог кандидата на листи. Општинска […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Избори у Мајданпеку су нерегуларни и морају бити поништени


Покрет „Доста је било – Саша Радуловић“, група грађана „Окупљање за Мајданпек и Поречје“ и Влашка странка захтевају поништење избора у Мајданпеку због грубог кршења закона. Општинска Изборна комисија је услед своје неспособности најгрубље прекршила Закон о локалним изборима, штампајући гласачке листиће чији је садржај у супротности са законом. Штампању гласачких листића и њиховом преузимању, […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Не допустити да се плагијати Малог, Стефановића и Шапића забораве


Месец и по дана након што је Факултет организационих наука усвојио анализу доктората Синише Малог, на основу које је тек 25. августа предат извештај Сенату Универзитета у Београду, нисмо добили никакву званичну информацију о том случају. Посебно брине чињеница да је Комисија за акредитацију, упркос катастрофалном систему и непостојању процедура, у случајевима плагијата Небојше Стефановића […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Smanjenjem penzija plaćamo štetne ugovore


Na konferenciji za novinare pokreta „Dosta je bilo“ Saša Radulović je pozvao premijera Vučića da objavi sve tajne ugovore i da prestane da zbunjuje javnost selektivnim plasiranjem informacija. Radulović je naglasio da svi ovi štetni ugovori koji se drže u tajnosti, predstavljaju još jedan od razloga zbog kojih se smanjuju penzije i plate. Premijerova izjava […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Дебата: Неспособан премијер поклања


Не треба поклањати предузећа Вучић: Они траже од нас – многи траже од нас да ми не бринемо у ствари о радницима него да, ако имате ову халу овде, видите, и сад ви хоћете да продајете за телевизију. Ми кажемо, али оставите 100 људи са Б92 да раде ту. Они кажу, не, у овој хали […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Дебата: Неспособан премијер – увек је неко други крив


Доста је било пребацивања одговорности Водитељка: Оно што у принципу потреса највише наше грађане јесте управо идеја о смањењу плата и пензија. Ви сте те мере најавили за октобар. Како ћемо до тада и шта ће се конкретно десити? Вучић: Па, прво ја мислим да је то погрешно постављање ствари. Ја сам… људи говоре о […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ

Дебата: Укидање субвенција и увођење реда


О законима о приватизацији и стечају Вучић: Мене занима да урадимо нешто за Србију. И ове мере које предузимамо не предузимамо их ми и не нудимо тешке мере и законе који нису популарни, као што је Закон о раду, Закон о ПИО, Закон о приватизацији, Закон о стечају. Ниједан од тих закона није популаран, али […]

ЧИТАЈ ДАЉЕ